GÜNCEL MEVZUAT
Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmlik - MuhasebeTR

Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmlik

15 Şubat 2007 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26435

 

Maliye Bakanlığından:

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIKLARININ KURULUŞ VE

GÖREV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 7/9/2005 tarihli ve 25929 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "l) Devlet gelirlerine ilişkin olarak; 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak hazırlanan yönetmeliklerde belirtilen muhasebe birimi görevini yapmak."

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesine ikinci fıkradan sonra gelmek üzere  aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

             "Maliye Bakanı, 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca vergi uygulamaları bakımından il sınırlarına bağlı kalmaksızın mükelleflerin bağlı olacağı vergi dairesi başkanlığını belirlediği takdirde, vergi dairesi başkanlığının yetki alanı, belirlenen mükellefler ile sınırlı olmak üzere bu mükelleflerin bulunduğu il ve/veya ilçe sınırlarını da kapsar."

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Vergi dairesi başkanlıklarında kurulacak grup müdürlükleri, müdürlükler, şubeler ve komisyonların sayısı iş hacmine göre belirlenir. Bir müdürlüğün, şubenin veya komisyonun görevi kısmen veya tamamen başka müdürlük veya komisyonlara verilebilir. İhtiyaç duyulması halinde grup müdürlüğü, müdürlük, şubeler veya komisyonlar birleştirilebilir ve bunların altında bölümler oluşturulabilir."

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Vergi dairesi başkanlığının yetki alanındaki ilin ekonomik durumu, mükellef sayıları, büyüklükleri, mükellef grupları, vergi türleri, sektörler, iş yükü ve diğer ölçütler dikkate alınarak ya da vergi dairesi başkanının devrettiği yetki çerçevesinde; bir veya birden fazla vergi dairesi müdürlüğünün harcama yetkisi görevleri ile red ve iade işlemlerine onay verme görevleri ve yetkilendirildiği diğer işlemleri yapmak üzere bir veya birden fazla grup müdürlüğü kurulabilir."

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "f) 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılacak teciller dışında diğer kanunlarda öngörülen tecillere ilişkin işlemleri yapmak."

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "c) 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre amme alacağının tecil taleplerine ilişkin işlemleri yapmak."

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             "Yetki alanı il sınırlarına bağlı olmayan vergi dairesi başkanlıklarında bu maddede verilen görevler kendi mükellefleri ile sınırlı olarak yerine getirilir."

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci ve  ikinci  fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Muhasebe grup müdürlüğünün görevleri şunlardır:

             a) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ilişkin yönetmeliklerde belirtilen iş ve işlemleri yapmak.

             b) Düzeltme ve terkin yolu ile red veya iadesine karar verilen paraların hak sahiplerine nakden veya mahsuben ödenmesine ilişkin işlemleri yapmak.

             c) Amme borçlusunun tahsilata yetkili kılınan kurumlara yaptığı ödemelerin kayıtlara intikalini sağlamak.

             ç) Tahsildar ve icra memurları tahsilatının bankaya yatırılmasını ve kayıtlara intikalini sağlamak.

             d) Vergi dairesi başkanlığının banka hesaplarını izlemek ve kayıtlarla uyumunu sağlamak.

             e) Teminat olarak alınan veya haczedilen menkul değerler ile kıymetli evrakı kasada veya vergi dairesi başkanlığı hesabının bulunduğu bankada saklamak veya saklanmasını sağlamak.

             f) Vergi dairesi başkanlığı veznesince yapılan tahsilatın bankaya yatırılmasını ve kayıtlara intikalini sağlamak.

             g) Vergi dairesi başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak."

             "Muhasebe grup müdürlüğü, vergi dairesi başkanlığının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bu Kanuna ilişkin yönetmelikler gereğince, muhasebe birimi olup, muhasebe işlemlerinden sorumlu müdür, muhasebe yetkilisidir. Vergi dairesi başkanlığının muhasebe işlemlerinden dolayı Sayıştaya hesap verme görevi muhasebe işlemlerinden sorumlu müdür tarafından yerine getirilir. Vergilendirme grup müdürlüğüne bağlı müdürler, tahsilat grup müdürlüğüne bağlı müdürler, şube yöneticisi ile icra memuru ve tahsildarlar Sayıştaya hesap vermekle yükümlü müdüre karşı sorumludurlar."

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             "Gelir İdaresi Başkanı, şube kurulmayan yerlerde şubelere verilen görevleri, vergi dairesi başkanlığı bünyesinde yer alan vergilendirme ve/veya  tahsilat grup müdürlüğüne veya vergi dairesi müdürlüklerine vermeye, kaldırmaya yetkilidir."

             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "i) Vergi dairesi başkanı yeterli sayıda personeli bulunmadığı takdirde; müdürlüklerin yönetimini sırasıyla vergi denetmenlerine, vergi dairesi müdür yardımcılarına, müdür yardımcılarına, vergi istihbarat uzmanlarına, gelir uzmanlarına ve şeflere, bölümlerin yönetimini  gelir uzmanlarına veya şeflere, servislerin yönetimini ise uygun göreceği personele verebilir."

             MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (k) ve (n) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "k) Vergi dairesi başkanlığının harcama yetkilisi görevini yürütmek."

             "n) Bütçe gelirlerinden yapılacak red ve iadelerde, muhasebe işlem fişini imzalamak."

             MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Muhasebe grup müdürlüğünde görevli müdür, muhasebe yetkilisi sıfatıyla şahsen, düzeltme, red ve iadelere ilişkin işlemlerden dolayı vergilendirme grup müdürlüğünde görevli ilgili müdürler, tahsilata ilişkin işlemlerden dolayı ise tahsilat grup müdürlüğünde görevli ilgili müdürler, şube yöneticisi ve personel ile birlikte Sayıştaya karşı sorumludurlar."

             MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Vergi dairesi müdür yardımcıları, servis sorumlusu olarak görevlendirilen personel, vergi istihbarat uzmanları, gelir uzmanları, şefler, vergi istihbarat uzman yardımcıları, gelir uzman yardımcıları, çözümleyiciler, programcılar, bilgisayar işletmenleri ve diğer memurların görev ve sorumlulukları

             MADDE 32 – Vergi dairesi müdür yardımcıları, kendilerine bağlı birimlerin iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olarak ve zamanında yerine getirilmesi ile görevlidirler.

             Vergi dairesi başkanı tarafından gelir uzmanları ya da şefler arasından görevlendirilen servis sorumluları, kendilerine bağlı birimlerin iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olarak ve zamanında yerine getirilmesi ile görevlidirler.

             Vergi dairesi müdür yardımcıları ve servis sorumlusu olarak görevlendirilen personel, sahip oldukları yetkiler ile grup müdürü ve müdür tarafından devredilen yetkileri kötüye kullanmaktan, devrettiği yetkilerin kötüye kullanılmasından ve görevlerinin mevzuata uygun ve zamanında yapılmamasından dolayı, ilgililerle birlikte grup müdürüne ve/veya müdüre karşı sorumludurlar.

             Vergi dairesi müdür yardımcıları ve servis sorumlusu olarak görevlendirilen personel, tahakkuk ve tahsilata ilişkin iş ve işlemlerin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmemesinden doğan Hazine zararlarından, o iş ve işlemi yapan personelle birlikte sorumlu tutulurlar.

             Vergi istihbarat uzmanları, gelir uzmanları, şefler, vergi istihbarat uzman yardımcıları, gelir uzman yardımcıları, çözümleyiciler, programcılar, bilgisayar işletmenleri ve diğer memurlar; ilgili mevzuatta belirtilen iş ve işlemlerden kendilerine verilenleri yapmakla görevlidirler. Ancak veznedar, tahsildar ve icra memurları, mükeffel memurlar arasından seçilir.

             Vergi istihbarat uzmanları, gelir uzmanları, şefler, vergi istihbarat uzman yardımcıları, gelir uzman yardımcıları ile görevlendirilen diğer personel; görevlendirildikleri birimin yönetiminden sorumlu müdür, vergi dairesi müdür yardımcısı, servis sorumlusu olarak görevlendirilen personel tarafından kendilerine verilen işleri, belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirmekle yükümlü olup kendilerine verilen görevleri mevzuata uygun olarak ve zamanında yerine getirmemekten dolayı müdüre, vergi dairesi müdür yardımcısına, servis sorumlusu olarak görevlendirilen personele karşı sorumludurlar.

             Vergi istihbarat uzmanları, gelir uzmanları, şefler, vergi istihbarat uzman yardımcıları, gelir uzman yardımcıları, çözümleyiciler, programcılar, bilgisayar işletmenleri, diğer memurlar tahakkuk ve tahsilata ilişkin işlemlerin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmemesinden doğan Hazine zararlarından sorumlu tutulurlar."

             MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 34 – Vergi dairesi başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ile olan yazışmalarını doğrudan yapar.

             Bakanlığın diğer birimleri ve diğer Bakanlık, kurum ve kuruluşlar ile olan yazışmalarını ise Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığı ile yapar. Şu kadar ki, Gelir İdaresi Başkanlığı bu birimlerle yapılacak yazışmaların hangilerinin doğrudan yapılacağını belirlemeye yetkilidir.

             Vergi dairesi başkanlığı kurulan yerlerdeki vergi dairesi müdürlükleri ile diğer bağlı birimler, Bakanlık ve Gelir İdaresi Başkanlığı ile yazışmalarını vergi dairesi başkanlığı aracılığı ile yapar."

             MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

             "GEÇİCİ MADDE 6 – 24/12/1994 tarihli ve 22151 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinde belirtilen vergi dairesi müdürlüklerinde bölüme bağlı servisler ile bağlı vergi dairelerinde tahakkuk ve tahsilat servisleri servis sorumlusu olarak görevlendirilen personel tarafından yönetilir.

             Servis sorumluları vergi dairesi müdürü tarafından servislerde çalışan gelir uzmanları veya şefler arasından görevlendirilir. Vergi dairesi müdürü yeterli sayıda gelir uzmanı veya şef bulunmadığı takdirde servisin yönetimini memurlardan birine verebilir.

             Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde servis şeflerine yapılmış atıflar servis sorumlusu olarak görevlendirilen personele yapılmış sayılır.

             Gelir uzmanları, şefler, gelir uzman yardımcıları ve memurlar görevlendirildikleri servisin, bölümün yönetimi ile görevlendirilen servis sorumlusu personele, müdür yardımcısı veya müdür tarafından verilen işleri belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirmekle yükümlü olup, kendilerine verilen görevleri mevzuata uygun olarak ve zamanında yerine getirmemekten dolayı servis sorumlusu olarak görevlendirilen personele, müdür yardımcısına veya müdüre karşı sorumludurlar.

             Gelir uzmanları, şefler, gelir uzman yardımcıları ve memurlar, tahakkuk ve tahsilata ilişkin işlemlerin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmemesinden doğan Hazine zararlarından sorumlu tutulurlar.

             Diğer hizmet birimlerine ait işler bu işle görevlendirilen personel tarafından  doğrudan vergi dairesi müdürüne bağlı olarak yürütülür."

             MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

(15.02.2007)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM