GÜNCEL MEVZUAT
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ - MuhasebeTR

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 27897
 

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 25/3/2010 tarihli ve 27532 sayılı 1. Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği"nin (SUT) "Ekstrakorpereal fotoferez tedavisi" başlıklı 4.5.4.Ç maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "uvadex" ibaresi "fotoferez tedavisi endikasyonu olan metoksipsoralen" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – SUT'un "Hasta alt bezi" başlıklı 7.3.2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "aranır" ibaresi "aranmaz" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – SUT'un "Kolostomi, ürostomi torbası" başlıklı 7.3.3 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Kolostomi, ürostomi torbası ve bu malzemelerle ilgili olarak adaptör ve pasta sağlık raporunda tedavi protokolü gereğince hekimce reçetede belirtilen adetler esas alınarak en fazla 2 (iki) aylık miktarlarda reçete edilmesi halinde karşılanır."

MADDE 4 – SUT'un "Sentetik greftler, kemik allogreftleri" başlıklı 7.3.9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

"(3) Allogreftlerin ödenebilmesi için Amerikan Doku Bankası Derneği (American Association Of Tissue Banks (AATB)) ve/veya Avrupa Doku Bankası Derneği (European Association Of Tissue Banks (EATB)) tarafından verilen belgenin fatura ekinde yer alması gerekmektedir."

MADDE 5 – SUT'un "Omurga Cerrahisi" başlıklı 7.3.14 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "monoaxial" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve polyaxial" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 – SUT eki "Sağlık Kurumları Puan Listesi"nde (EK-8) yer alan 704.941 kodlu "Ekstrakorpereal Fotoferez Tedavisi (1 seans)" işleminin açıklama kısmındaki "uvadex" ibaresi, "fotoferez tedavisi endikasyonu olan metoksipsoralen" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Bu Tebliğin

a) 1 inci ve 6 ncı maddeleri 1/4/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 3 üncü maddesi 18/3/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

 

(06.04.2011)

GÜNDEM