GÜNCEL MEVZUAT
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2011/6) - MuhasebeTR

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2011/6)

5 Nisan 2011 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 27896
 

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2011/6)

Korunma önlemi

MADDE 1 – (1) 9/5/2002 tarihli ve 24750 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin 2002/3 sayılı Tebliğ ile 70.13 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu (GTP) “sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler için cam eşya”nın İran İslam Cumhuriyeti (İran) menşeli olanlarının ithalatı 3 (üç) yıl süre ile miktar kısıtlamasına tabi tutulmuştur.

(2) 9/5/2005 tarihli ve 25810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin 2005/4 sayılı Tebliğ ile söz konusu korunma önlemi 9/5/2005 tarihinden itibaren 3 yıl süre ile uzatılmıştır.

(3) 14/6/2008 tarihli ve 26906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin 2008/13711 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde söz konusu korunma önleminin uygulama süresinin 3 (üç) yıl uzatılmasına ve önlemin ek mali yükümlülük şeklinde uygulanmasına karar verilmiştir.

Başvuru

MADDE 2 – (1) Yerli üreticiler tarafından, 1 inci maddenin 3 üncü fıkrasında belirtilen korunma önleminin süresinin uzatılması talebiyle Dış Ticaret Müsteşarlığı (Müsteşarlık) İthalat Genel Müdürlüğü’ne (Genel Müdürlük) başvuruda bulunulmuştur. Söz konusu başvurunun gizli olmayan özetine Müsteşarlığın internet sitesi (http://www.dtm.gov.tr) “İthalat Ana Sayfası”nda yer alan “Gözetim ve Korunma Önlemleri ile Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Bilgiler” bağlantısından ulaşılabilmektedir.

Ön inceleme

MADDE 3 – (1) Başvuru konusu eşyanın genel ithalatı ek mali yükümlülük uygulamasının yürürlüğe konulduğu 2008 yılında bir önceki yıla göre % 33 oranında artmış, 2009 yılında düşüş göstermiş, 2010 yılında ise bir önceki yıla göre % 38 oranında artmıştır. Söz konusu ithalat miktarı 2008-2010 yılları için sırasıyla 217.130.705, 179.252.820 ve 248.109.388 adet seviyesinde gerçekleşmiştir. İran menşeli ithalat ise 2008-2010 yılları için sırasıyla 2.641.069, 3.326 ve 573 adet seviyesinde gerçekleşmiştir.

(2) Başvuru konusu eşyanın ithalatında korunma önlemi uygulanan dönemde yerli üreticilerin ekonomik göstergeleri düzelme eğilimi göstermiştir.

Karar

MADDE 4 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, yapılan başvuruyla ilgili olarak 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde 70.13 gümrük tarife istatistik pozisyonunda sınıflandırılan cam eşya ithalatında uygulanmakta olan ek mali yükümlülüğün etkilerinin değerlendirilmesi ve söz konusu önlem uygulamasının devamının gerekli olup olmadığının incelenmesi amacıyla gözden geçirme soruşturması açılmasına karar vermiştir.

Soruşturmanın yürütülmesi

MADDE 5 – (1) Soruşturma, Yönetmeliğin ilgili hükümleri kapsamında Genel Müdürlük tarafından yürütülür. Soruşturma ile ilgili tüm yazışmalar aşağıda belirtilen yetkili merci ile yapılır.

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Korunma Önlemleri Dairesi

İnönü Bulvarı No: 36, 06510 Emek/ANKARA

Tel: (+90 312) 204 7717 – 204 7531 Faks: (+90 312) 212 8765

İnternet sitesi: http://www.dtm.gov.tr

İlgili taraflar

MADDE 6 – (1) Ekte yer alan “İlgili Taraf Başvuru Formu”nu bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren 20 (yirmi) gün içinde eksiksiz olarak doldurarak Genel Müdürlüğe gönderenler soruşturma kapsamında ilgili taraf olarak kabul edilirler.

Görüşlerin sunulması ve bilgi verilmesi

MADDE 7 – (1) “İlgili Taraf Başvuru Formu”nu doldurarak 6 ncı maddede belirtilen süre içerisinde gönderenlere, 2 nci maddede belirtilen bağlantıdan ve http://www.dtm.gov.tr/ dtmithgozetim/index.cfm adresinden ulaşılabilen “İlgili Taraf Soru Formu”na giriş yapabilecekleri kullanıcı adı ve şifre Genel Müdürlükçe bildirilir. Kullanıcı adı, “İlgili Taraf Başvuru Formu”nda beyan edilen e-posta adresi olarak belirlenir. İlgili tarafların, bildirilen kullanıcı adı ve şifreyi kullanarak “İlgili Taraf Soru Formu”nu elektronik ortamda bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde doldurmaları gerekmektedir. “İlgili Taraf Soru Formu”nun doldurulmasıyla ilgili olarak Genel Müdürlük ile temas kurulması mümkün bulunmaktadır.

(2) Müsteşarlık gerekli görmesi halinde ilgililerden ek bilgi ve belge isteyebilir.

İlgili tarafların dinlenmesi

MADDE 8 – (1) İlgili taraflar, varsa sözlü olarak dinlenme taleplerini de 6 ncı maddede belirtilen “İlgili Taraf Başvuru Formu”nda belirtmek suretiyle yetkili merciye iletir. Talep edilmesi halinde düzenlenecek olan dinleme toplantısının yapılacağı yer ve tarih ile soruşturmaya ilişkin diğer duyurular Müsteşarlığın internet sitesinde (2 nci maddede belirtilen bağlantıda) ilan edilecektir.

Gizlilik

MADDE 9 – (1) Soruşturma sırasında ilgili taraflarca verilen bilgiler Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde gizli olarak değerlendirilir.

Bilgi verilmemesi veya hatalı bilgi verilmesi

MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 4 üncü maddesi uyarınca, soruşturmanın herhangi bir aşamasında Genel Müdürlükçe istenen bilgilerin öngörülen süre içinde temin edilememesi ya da soruşturmanın engellendiğinin anlaşılması halinde soruşturma mevcut veriler üzerinden sonuçlandırılır. Genel Müdürlükçe ilgililer tarafından sağlanan bilgilerin yanlış olduğu tespit edildiği takdirde bu bilgiler dikkate alınmaz.

Soruşturmanın süresi

MADDE 11 – (1) Soruşturma Genel Müdürlükçe yürütülerek 9 (dokuz) ay içinde tamamlanır. Gerekli hallerde bu süre 2 (iki) ay uzatılabilir.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Eki için tıklayınız.

 

(05.04.2011)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM