GÜNCEL MEVZUAT
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 407) - MuhasebeTR

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 407)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 407).

15 Mart 2011 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 27875

Maliye Bakanlığından:

Vergİ Usul Kanunu Genel Teblİğİ

(SIra No:407)

213 sayılı Vergi Usul Kanununun (1) mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden yayımlanan ve 1/3/2011 tarihinde yürürlüğe giren 405 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu (2) Genel Tebliğine göre;

-Meslek mensupları ile mükellefler arasında düzenlenen Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesine/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesine ait bilgilerin, meslek mensupları tarafından sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde,

-405 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce meslek mensupları ile mükellefler arasında düzenlenmiş ve hükmü devam eden Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesine/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesine ait bilgilerin, meslek mensupları tarafından 405 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde,

-Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmelerinin/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmelerinin süresinin sona ermesi, iptal ya da feshedilmesi durumunda buna ilişkin bilgi girişinin, sürenin sona erme tarihinden ya da iptal/fesih tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde

elektronik ortamda https://intvd.gib.gov.tr/ adresinde yer alan internet vergi dairesine girişinin yapılması gerekmektedir.

Ancak, Bakanlığımıza iletilen taleplerin değerlendirilmesi sonucunda; Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu (3) Genel Tebliğinde değişiklik yapan 405 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin

“12- Bu Tebliğ ve eklerinde yer alan beyanname tabiri vergi beyannameleri, bildirim ve eklerini ifade etmektedir.”

bendi dışında kalan düzenlemelerinin yürürlük tarihi 1/8/2011 tarihine ertelenmiştir.

Buna göre;

-Meslek mensupları ile mükellefler arasında 1/8/2011 tarihinden itibaren düzenlenecek Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesine/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesine ait bilgilerin, meslek mensupları tarafından sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde,

-1/8/2011 tarihinden önce meslek mensupları ile mükellefler arasında düzenlenmiş ve hükmü devam eden Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesine/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesine ait bilgilerin, meslek mensupları tarafından 1/8/2011 tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde,

-1/8/2011 tarihinden itibaren Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmelerinin/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmelerinin süresinin sona ermesi, iptal ya da feshedilmesi durumunda buna ilişkin bilgi girişinin, sürenin sona erme tarihinden ya da iptal/fesih tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde

elektronik ortamda https://intvd.gib.gov.tr/ adresinde yer alan internet vergi dairesine girişinin yapılması gerekmektedir.

Diğer taraftan, Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesine/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesine ait bilgi girişine ilişkin olarak hazırlanan ve internet vergi dairesinde Bilgi Girişi/E-Beyanname Yetki Bilgileri bölümünde yer alan programlar açık tutulacak ve isteyen meslek mensupları tarafından kullanılabilecektir.

Tebliğ olunur.

——————————

(1)  31/7/2004 tarih ve 25539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

(2)  19/2/2011 tarih ve 27851 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

(3)  30/9/2004 tarih ve 25599 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

(15.03.2011)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. Propan Teslimlerinde ÖTV Değişikliği (16.09.2019)
  2. Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (13.09.2019)
  3. İnşaatlarda Yapılan Asgari İşçilik Hesabına Esas Olan 2020 İnşaat Birim Maliyetleri Açıklandı (07.09.2019)
  4. Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı – Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti (07.09.2019)
  5. Zorunlu Deprem Sigortası Tarife Ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (07.09.2019)
  6. 7143 Sayılı Yapılandırma Uygulamasında 2018/Nisan Ayı ve Sonraki Cari Ay Ödemeleri Yapılandırma Taksitlerine Mahsup Edilebilecek (06.09.2019)
  7. Cari Ay Prim Ödemelerinin Yapılandırma Taksitlerine Sayılması (06.09.2019)
  8. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Kararları – Faizsiz Finans Hizmetleri (06.09.2019)
  9. Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü 31 Aralık 2019 tarihine kadar ertelendi (05.09.2019)
  10. Kısa Vadeli Sigorta Uygulamaları (02.09.2019)

GÜNDEM