GÜNCEL MEVZUAT
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ - MuhasebeTR

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

1 Mart 2011 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 27861
 

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

MADDE 1- 25/3/2010 tarihli ve 27532 sayılı 1. Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” nin (SUT) “Katılım Payı Alınmayacak Haller, Sağlık Hizmetleri ve Kişiler” başlıklı (3.2.5) numaralı maddesinin dokuzuncu fıkrasındaki “3.2.3.B numaralı maddede” ibaresi “3.2.3 numaralı maddesinin (1) numaralı fıkrasında” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- SUT’ un "İlave Ücret Alınmayacak Kişiler” başlıklı 3.3.2 maddesinde aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır.

a) Birinci fıkrada yer alan “Kurumla sözleşmeli” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

b) Birinci fıkranın (c) bendinde yer alan “ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden” ibaresi bent metninden çıkarılarak aynı maddenin birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “otelcilik” ibaresinden önce gelmek üzere eklenmiştir.

MADDE 3- SUT’un  “Günübirlik tedavi” başlıklı 4.1.2.B  maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“e) 15/2/2008 tarih ve 26788 sayılı Resmi Gazetede Sağlık Bakanlığımca yayımlanan “Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” eki “Tıp Merkezlerinde Gerçekleştirilebilecek Cerrahi Müdahaleler Listesi” nde yer alan işlemler,

f) Sağlık Bakanlığınca yayımlanan ve 1 Şubat 2010 tarihli ve 3895 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren “Sağlık Bakanlığınca Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge” doğrultusunda Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmet sunucuları bünyesinde oluşturulan evde bakım hizmeti vermek üzere kurulmuş olan birimlerce verilen sağlık hizmetleri.”

MADDE 4- SUT’un “Kurumla sözleşmeli özel sağlık hizmeti sunucularında fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları” başlıklı 4.5.4.F-3. numaralı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 5- SUT’ un “Subkutan/İntramuskular Metotreksat, Leflunomid, Altın Preparatları, Anti-TNF İlaçlar ve Rituksimab (Romatoid Artritte) Kullanım İlkeleri” başlıklı 6.2.1 numaralı maddesinde aşağıda yer alan düzenlemeler yapılmıştır.

a) “Subkutan/intramuskular metotreksat” başlıklı 6.2.1.A numaralı alt maddenin (1) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“(1) Oral metotreksata yeterli yanıt vermeyen veya tolere edemeyen romatoid artritli, erişkin psöriyatik artritli veya poliartiküler juvenil idiyopatik artritli hastalarda; iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen bir yıl süreli uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir.”

b)  6.2.1.Ç numaralı maddenin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“6.2.1.Ç- Biyolojik ajanlardan Anti TNF ilaçlar, rituksimab ve abatasept kullanım ilkeleri”

c) “Anti TNF (Tümor Nekrözis Faktör) ilaçlar “ başlıklı 6.2.1.Ç-1 numaralı maddenin (1), (2), (3) ve (10) numaralı fıkraları aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“(1) Romatoid artritli hastalarda; biri metotreksat olmak üzere en az 3 farklı hastalık modifiye edici antiromatizmal ilacı, en az 3’er ay kullanmış olmasına rağmen hastalık aktivitesinin kontrol altına alınamadığı (Hastalık Aktivite Skoru (DAS) 28 > 5.1) jüvenil romatoid artritte DAS 28 kriteri aranmaz) hallerde, 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak ilaca başlanır. İlaca başlandıktan 3 ay sonra yapılan değerlendirmede DAS 28’te 0.6 puandan fazla düşme olması halinde, bu durumun yeni düzenlenecek 3 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşulu ile 3 ay daha tedaviye devam edilir. Bu raporun süresi sonunda DAS 28’te toplam 1,2 puandan fazla düşme olması halinde bu durumun yeni düzenlenecek 6 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşulu ile hastaların tedavisine devam edilebilir. Tedavinin devamında DAS 28 kriterine 6 ayda bir bakılır, başlangıç ve yeni DAS 28 skorları her sağlık kurulu raporunda belirtilir. Tedaviye rağmen hastanın DAS 28 skorunda, başlangıç DAS 28 skoruna göre, 1,2 puandan fazla düşme gösterilemezse tedavi kesilir.

(2) Aksiyel tutulumlu ankilozan spondilitli hastalarda; biri maksimum doz indometazin olmak üzere en az 3 nonsteroid antiinflamatuar ilacı maksimum dozunda kullanmasına rağmen yeterli cevap alınamayan (Bath Ankilozan Spondilit Hastalık Aktivite İndeksi  (BASDAİ) >5) ve bununla birlikte eritrosit sedimetasyon hızı>28 mm/s veya normalin üst sınırını aşan CRP değeri veya MR/sintigrafi ile gösterilmiş aktif sakroiliit/spondiliti olan durumlarda, bu durumun 3 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşuluyla ilaca başlanır.

(3) Periferik eklem tutulumlu ankilozan spondilitli hastalarda; maksimum dozda NSAİİ ile birlikte sulfasalazin veya metotreksattan birinin kullanılmasına rağmen yeterli cevap alınamayan (Bath Ankilozan Spondilit Hastalık Aktivite İndeksi (BASDAİ) >5) ve bununla birlikte eritrosit sedimentasyon hızı>28 mm/s veya normalin üst sınırını aşan CRP değeri olan durumlarda, bu durumun 3 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşuluyla ilaca başlanır.

(10) Fistülize, şiddetli veya aktif luminal Crohn hastalığında adalimumab ve infliksimab; sistemik kortikosteroidler ve/veya klasik immunsupresifler ile 12 haftalık tedaviye yeterli yanıt vermeyen veya tolere edemeyen hastalarda bu durumun ve söz konusu ilaçların günlük kullanım dozu ve kullanım süresini belirten 4 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tedaviye başlanır. Tedavinin 4. ayında tedaviye cevap alınamaması (Hastalığa yanıt kriteri: Crohn Hastalık Aktivite İndeksi’nde 70 puanlık düşüşün olmaması) durumunda tedavi kesilir. Crohn Hastalık Aktivite İndeksi’nde 70 puan üzerinde düşüş olması halinde, bu durum ile adalimumab ve infliksimab etken maddeli ilaçların kullanılacak dozu ve süresinin belirtildiği 6 süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tedaviye devam edilebilir. Sağlık kurulu raporunda,  gastroenteroloji, çocuk cerrahisi veya genel cerrahi uzman hekimlerinden en az biri yer almalıdır.  Sağlık kurulu raporlarına dayanılarak, bu hekimler ile iç hastalıkları veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilir ve sağlık tesislerinde klinik koşullarda uygulanır.”

ç) “Rituksimab” başlıklı 6.2.1.Ç-2 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

6.2.1.Ç-2- Rituksimab

(1) Romatoid Artritli hastalarda, methotreksat ile kombinasyon halinde, aktif romatoid artriti bulunan ve bir veya daha fazla anti TNF tedavilerine rağmen hastalığı kontrol edilemeyen (DAS 28 SKORU>5.1 olan) erişkin hastalarda, en çok 6 kür (12 infüzyon) olacak şekilde bu durumun belirtildiği sağlık kurulu raporuna dayanılarak romatoloji veya klinik immunoloji veya fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimleri tarafından reçetelenir.

(2) Sağlık kurulu raporu en fazla 1 yıl süreli olarak aşağıdaki şekilde düzenlenir.  

a) Romatoloji uzman hekiminin bulunduğu sağlık tesislerinde, en az bir romatoloji uzman hekimi ile birlikte nöroloji uzman hekiminin bulunduğu sağlık kurulu raporu.                              

b) Üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde ise en az bir romatoloji veya klinik immunoloji uzmanı veya fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı ile birlikte nöroloji uzman hekiminin bulunduğu sağlık kurulu raporu.”                                               

d)  Aşağıda yer alan düzenleme 6.2.1.Ç maddesine “6.2.1.Ç-3-Abatasept” alt maddesi olarak ilave edilmiştir.

“6.2.1.Ç-3-Abatasept;

(1) Romatoid artritli hastalarda, metotreksat ile kombinasyon halinde, aktif romatoid artriti bulunan ve bir veya daha fazla anti TNF tedavisine rağmen hastalığı kontrol edilemeyen (DAS 28 SKORU>5.1 olan) erişkin hastalarda, yalnızca üniversite veya eğitim ve araştırma hastanelerinde içinde en az bir romatoloji, klinik immunoloji veya fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanının bulunduğu 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak bu uzman hekimler tarafından reçetelenir.

(2) Abatasept ile tedaviye başlandıktan 3 ay sonra yapılan değerlendirmede DAS 28’te 0.6 puandan fazla düşme olması halinde, bu durumun yeni düzenlenecek 6 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşulu ile tedaviye devam edilebilir.

(3) Abatasept ile tedavinin devamında 6 ayda bir DAS 28 kriterine bakılır, başlangıç ve yeni DAS 28 skorları her sağlık kurulu raporunda belirtilir. Tedaviye rağmen hastanın DAS 28 skorunda, başlangıç DAS 28 skoruna göre, 0.6 puandan fazla düşme gösterilemezse tedavi kesilir.”

MADDE 6- SUT’un “Lizozomal Hastalıklar İçin Tedavi İlkeleri” başlıklı 6.2.10 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“6.2.10. Lizozomal Hastalıklar İçin Tedavi İlkeleri

6.2.10.A- Gaucher hastalığında tedavisi esasları

(1) Teşhis için, periferik kandan veya dokudan enzim (Glucocerebrosidase) düzeyinin veya mutasyon analiz sonuçlarının hastalıkla uyumlu olmasına göre tanı konur.

(2)Tedavi endikasyonu olan hastalık tipleri; Tip I (Non Nöropatik Form) ve Tip III (Kronik Nöropatik Form)’tür. Tip II (Akut Nöropatik Form) için enzim tedavisi yapılmayacaktır.

6.2.10.A.1- Tip I ve Tip III Gaucher hastalarında Enzim Tedavisine Başlama ve Sonlandırma Kriterleri

(1) Enzim tedavisi, aşağıdaki kriterlerden en az birisinin varlığında hastaya 2 haftada bir gün en fazla 30 IU/kg dozunda uygulanacaktır;

a) Hastanın hemoglobin değerinin erişkinler için 8 ile 10 g/dl arasında olması, çocuklar için yaşa göre normalin alt sınırının 2 g/dl nin altında olması,

b) Kan trombosit sayısının 50.000 ile 100.000/mm3 olması,

c) Karaciğer volümünün normalinin 1,25 ile 2,5 kat artmış olması,

ç) Dalak volümünün 5 ile 15 kat artmış olması,

d) DEXA ile kemik mineral dansite Z skorunun hastanın yaş grubuna göre – 1,5 ile – 2,5 SD arasında olması,

e) Düz kemik grafisinde avasküler nekroz alanlarının olması.

(2) (1) numaralı fıkrada sıralanan hükümler doğrultusunda ilk tedavi başlangıcından itibaren 6 ncı ayın sonunda tedaviye başlangıç kriter/kriterlerde düzelme görülmez ise 1 yıl boyunca 2 haftada bir gün en fazla 60 IU/kg uygulanacaktır. Yapılacak bu tedavi sonrasında başlangıca göre düzelme göstermeyen hastalarda enzim tedavisi kesilir.

(3) Aşağıdaki kriterlerden en az birisinin varlığında ise hastaya doğrudan 2 haftada bir gün en fazla 60 IU/kg dozunda enzim tedavisi uygulanacaktır;

a) Hemoglobin değerinin erişkinler ve çocuklar için 8 g/dl nin altında olması,

b) Kan trombosit sayısının 50.000 /mm3 altında olması,

c) Karaciğer volümünün normalin 2,5 katının üstünde artmış olması,

ç) Dalak volümünün 15 katın üstünde artmış olması,

d) DEXA ile kemik mineral dansite Z skorunun erişkin hastanın yaş grubuna göre – 2,5 SD altında olması, çocuklarda boy ve/veya kilo gelişiminin yaşa göre -2 SD altında olması,

e) Düz kemik grafisinde avasküler nekroz alanlarının ve patolojik kırıklarının olması,

f) Hastalığa bağlı olarak kronik kemik ağrılarının oluşması ve geçirilmiş eklem ameliyatının olması.

(4) (3) numaralı fıkrada sıralanan hükümler doğrultusunda, 2 haftada bir gün 60 IU/kg dozunda enzim tedavisi uygulanan hastalarda 1 nci yılın sonunda yapılan değerlendirmede hastanın tedaviye başlamasına esas olan kriter/ kriterlerde düzelme göstermeyen hastalarda enzim tedavisi kesilir.

(5) Daha önceki SUT hükümlerine göre tedaviye başlanan hastalarda tedavi, rapor süresi sonuna kadar devam eder. Bu sürenin sonunda düzenlenecek yeni raporda; yukarıda yer alan tedaviye başlangıç kriter/ kriterlerin herhangi birisinde düzelme olduğunun belirtilmesi koşuluyla yukarıda belirtilen dozlara göre tedaviye devam edilir.

6.2.10.A.2-Substrat İnhibisyon Tedavi Kriterleri

(1) Gaucher hastalığında ilk tedavi seçeneği enzim replasman tedavisidir. Ancak;

a) Enzim tedavisine ağır alerjik reaksiyonlar veya hipersensitivite geliştirenlerde,

b) Enzim tedavisi kriter/ kriterleri kapsamında enzim tedavisi kesilmiş olan hastalarda,

miglustat tedavisine geçilir.

(2) Miglustat tedavisine yanıt, enzim tedavisinden miglustat tedavisine geçişe neden olan kriter/ kriterler açısından takip edilir. Birinci yılın sonunda tedaviye başlanmasına esas olan bu kriter/kriterlerde düzelme göstermeyen hastalarda miglustat tedavisi kesilir.

6.2.10.A.3-Rapor ve Reçeteleme Koşulları

(1) Hasta adına, çocuk metabolizma veya endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları veya gastroenteroloji uzman hekimlerinden en az birinin yer aldığı sağlık kurulu raporu düzenlenir. Raporda; teşhis, başlangıç ve devam kriteri/kriterleri ile ilgili tüm bilgiler yer alır. Rapor süresi 6 aydır. Bu rapora dayanılarak yine bu hekimlerce, bu hekimlerin bulunmadığı yerlerde ise çocuk sağlığı ve hastalıkları veya iç hastalıkları uzman hekimlerince reçete düzenlenir.

(2) Hastanın takip ve tedavi edildiği sağlık kurumlarında, hastalar adına dosyalar açılacak ve tüm bilgiler bu dosyada muhafaza edilecektir.

6.2.10.B- Fabry Hastalığı Tedavi Esasları

(1) Teşhis için, periferik kandan veya dokudan enzim (Alfa Galactosidase) düzeyinin veya mutasyon analiz sonuçlarının hastalıkla uyumlu olmasına göre tanı konur. (Enzim düzeyi normal saptanan bayan hastalarda moleküler analiz sonuçlarının hastalıkla uyumlu olmasına göre tanı konur.)

6.2.10.B.1-Enzim Tedavisine Başlama ve Sonlandırma Kriterleri

(1) Aşağıdaki kriterlerden herhangi birisinin varlığında enzim replasman tedavisi uygulanır.

a) Böbrek fonksiyonlarında bozulma (Aşağıdaki kriterlerden herhangi birisinin varlığı)

- Yaşa göre ayarlanmış kreatinin klerensinin (glomerül filtrasyon hızı) 80 ml/dk altında olması,

- 24 saatte 300 mg üzerinde proteinüri olması,

- Böbrek biyopsisinde endoteliyal depolanmanın varlığı ile birlikte mikroalbüminürinin olması.

b) Kalp tutulumunun gösterilmesi ( EKG veya ECHO veya Anjiografi veya elektrofizyolojik çalışma ile )

c) Nörolojik tutulumun gösterilmesi

ç) Gastro İntestinal Sistem bulgularının olması

d) Vertigo ataklarının olması

e) İşitme kaybının olması

f) Diğer tedavilere yanıtsız nöropatik ağrının olması

(2) Enzim tedavisi uygulanan hastalarda 1 nci yılın sonunda yapılan değerlendirmede hastanın tedaviye başlamasına esas olan kriter/ kriterlerde düzelme göstermeyen hastalarda enzim tedavisi kesilir. 

6.2.10.B.2-Rapor ve reçeteleme koşulları

(1) Hasta adına, çocuk metabolizma veya endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzman hekimlerinden en az birinin yer aldığı sağlık kurulu raporu düzenlenir. Raporda; teşhis, başlangıç ve devam kriter/ kriterleri ile ilgili tüm bilgiler yer alır. Rapor süresi 6 aydır. Bu rapora dayanılarak yine bu hekimler ve nefroloji uzman hekimince, bu hekimlerin bulunmadığı yerlerde ise çocuk sağlığı ve hastalıkları veya iç hastalıkları uzman hekimlerince reçete düzenlenir.

(2) Hastanın takip ve tedavi edildiği sağlık kurumlarında, hastalar adına dosyalar açılacak ve tüm bilgiler bu dosyada muhafaza edilecektir.

6.2.10.C-Mukopolisakkaridoz Tip I, II ve VI (Glikozamınoglikan) Hastalığı tedavi esasları

(1) Teşhis için; periferik kandan veya dokudan enzim (Tip I için; L-İduronidase, Tip II için; İduronidate -2- sulfate sulfatase, Tip VI için; N-Acetyl Galactoseamine-4-Sulfatase) düzeyinin veya mutasyon analiz sonuçlarının hastalıkla uyumlu olmasına göre tanı konur.

6.2.10.C.1-Enzim Tedavisine Başlama ve Sonlandırma Kriterleri

a) Hastalarda; multiple sülfataz eksikliği olmamalıdır.

b) 24 aylığın altındaki çocuk hastalarda teşhis için gerekli kriterler olması halinde tedaviye başlanır.

c) 24 ayın bitiminden 72 ayın sonuna kadar olan hastalarda; “Denver Gelişim Envanteri” veya “Ankara Gelişim Envanteri” uygulanarak hastanın zihinsel gelişim durumu değerlendirilir. Değerlendirme sonucuna göre ileri derecede zeka özrü saptanmayan hastalarda tedaviye başlanır. İleri derecede zekâ özrü saptanan hastalarda tedaviye başlanmaz, tedavi başlanmış ise sonlandırılır.

ç) 72 ay üzeri hastalarda; “Çocuklar İçin Weshcler Zekâ Ölçeği” (WISC-R) testine göre IQ seviyesi 60 ve üzerinde olanlarda tedaviye başlanır. Bu testin çeşitli nedenlerle uygulanamaması durumunda “Denver Gelişim Envanteri” uygulanır. Buradaki sonuç -2 SD nin altında değilse tedavi başlanır.

d) Erişkin hastalarda WAIT testine göre tespit edilen IQ seviyesi 60 ve üzerinde olanlara tedavi başlanır.

e)Tip I Mukopolisakkaridozda; Enzim tedavisine başlangıç tarihi her yenilenen raporda belirtilmelidir. Kemik iliği replasman tedavisi yapılmış ve başarılı olmuş hastalarda replasman sonrası en fazla altı ay daha enzim tedavisi uygulanabilir.

f) Kemik iliği replasman tedavisinin başarısız olduğu hastalarda, enzim tedavisine devam kararı hastayı takip eden hekim tarafından yukarıda belirlenen kriterlere göre verilecektir.

g) Tedaviye başlandıktan 1 yıl sonra hastanın tedaviden fayda gördüğünün raporda belirtilmesi koşulu ile tedaviye devam edilir.

6.2.10.C.2-Rapor ve reçeteleme koşulları

(1) Hasta adına, çocuk metabolizma veya endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzman hekimlerinden en az birinin yer aldığı sağlık kurulu raporu düzenlenir. Raporda; teşhis, başlangıç ve devam kriter/kriterleri ile ilgili tüm bilgiler yer alır. Rapor süresi 6 aydır. Bu rapora dayanılarak yine bu hekimlerce, bu hekimlerin bulunmadığı yerlerde ise çocuk sağlığı ve hastalıkları veya iç hastalıkları uzman hekimlerince reçete düzenlenir.

(2) Hastanın takip ve tedavi edildiği sağlık kurumlarında, hastalar adına dosyalar açılacak ve tüm bilgiler bu dosyada muhafaza edilecektir.

6.2.10.Ç-Pompe Hastalığı Tedavi Esasları

(1) Teşhis için, periferik kandan veya dokudan enzim (α-glucosidase) düzeyinin veya mutasyon analiz sonuçlarının hastalıkla uyumlu olmasına göre tanı konur.

6.2.10.Ç-1- Enzim Tedavi Kriterleri

(1) İki yaş ve altındaki tüm hastaların tedavisine doğrudan başlanır.

(2) İki yaş üstündeki hastalarda ise yaşam kalitesini bozacak derecede kas veya solunum sistemi veya kalp tutulumunun olması durumunda enzim replasman tedavisi başlanır.          

6.2.10.Ç.2-Rapor ve reçeteleme koşulları

(1) Hasta adına, çocuk metabolizma veya nöroloji uzman hekimlerinden en az birinin yer aldığı sağlık kurulu raporu düzenlenir. Raporda; teşhis, başlangıç ve devam kriter/ kriterleri ile ilgili tüm bilgiler yer alır. Rapor süresi 1 yıldır. Bu rapora dayanılarak yine bu hekimlerce, bu hekimlerin bulunmadığı yerlerde ise çocuk sağlığı ve hastalıkları veya iç hastalıkları uzman hekimlerince reçete düzenlenir.

(2) Hastanın takip ve tedavi edildiği sağlık kurumlarında, hastalar adına dosyalar açılacak ve tüm bilgiler bu dosyada muhafaza edilecektir.

6.2.10.D- Niemann-Pick Tip C Hastalığı Tedavi Esasları

(1) Teşhis için, Filipin Boyası veya moleküler analiz veya fonksiyonel çalışma ile Niemann-Pick Tip C tanısı kesinleştirilir.

6.2.10.D.1- Enzim Tedavi Kriterleri

(1) Niemann-Pick Tip C tanısı kesinleştirilen ve nörolojik bulgusu saptanan her hastada tedaviye başlanır.

(2) Tedavinin başlangıcından itibaren 6 ncı ayın sonunda nörolojik bulguları başlangıca göre stabil kalan veya düzelme görülen hastalarda tedaviye devam edilir.

6.2.10.D.2-Rapor ve Reçeteleme Koşulları

(1) Hasta adına, çocuk metabolizma veya nöroloji uzman hekimlerinden en az birinin yer aldığı sağlık kurulu raporu düzenlenir. Raporda; teşhis, başlangıç ve devam kriter/ kriterleri ile ilgili tüm bilgiler yer alır. Rapor süresi 6 aydır. Bu rapora dayanılarak yine bu hekimlerce, bu hekimlerin bulunmadığı yerlerde ise çocuk sağlığı ve hastalıkları veya iç hastalıkları uzman hekimlerince reçete düzenlenir.

(2) Hastanın takip ve tedavi edildiği sağlık kurumlarında, hastalar adına dosyalar açılacak ve tüm bilgiler bu dosyada muhafaza edilecektir.

6.2.10.E- Diğer Lizozomal Depo Hastalıklarının Tedavi Esasları

(1) Mukopolisakkaridoz tip III, IV ve VII, Wolman hastalığı ve Kolesterol Ester Depo Hastalığı gibi hastalıkların tedavisinde çocuk metabolizma hastalıkları veya gastroenteroloji veya nöroloji veya endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzman hekimlerinden en az birinin yer aldığı, 1 yıl süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak yine bu hekimlerce reçete edilecektir.”

MADDE 7- SUT’un “Spesifik/hiperimmün iv immünglobulinlerin kullanım ilkeleri” başlıklı 6.2.12.A numaralı maddesinin (3) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“(3) Hepatit B İmmunglobulinin, Hepatit B virüs yüzey antijeni taşıyan (Hbs Ag) hastalarda karaciğer transplantasyonu sonrası enfeksiyon profilaksisi endikasyonunda kullanımı;

a) 100-1000 IU Hepatit B İmmunglobulini içeren ilaçların prospektüsünde de belirtildiği gibi ameliyat süresince karaciğersiz fazda 10.000 IU, ameliyattan sonra ise her gün (yedi gün boyunca) 2.000 IU şeklindedir. Takip eden uzun dönem tedavi süresince aylık Anti HBs serum seviyesi kontrolleriyle, 100 IU/litre serum seviyesi olacak şekilde sürdürülmelidir. Bu uzun dönem tedavi süresince aylık toplam 2000 IU dozuna kadar kullanılması uygundur.

b) 5000 IU Hepatit B İmmunglobulini içeren ilaçların prospektüsünde de belirtildiği gibi ameliyat süresince karaciğersiz fazda 10.000 IU, ameliyattan sonra ise 1., 4. ve 7. günlerde 5.000 IU şeklindedir. Takip eden uzun dönem tedavi süresince aylık Anti HBs serum seviyesi kontrolleriyle, 100 IU/litre serum seviyesi olacak şekilde sürdürülmelidir. Bu uzun dönem tedavi süresince 2 ayda bir toplam 5000 IU dozuna kadar kullanılması uygundur.”

MADDE 8- SUT’un “Hepatit Tedavisi” başlıklı 6.2.13 numaralı maddesinde aşağıda yer alan düzenlemeler yapılmıştır.

a) (1) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“(1) Akut ve Kronik viral hepatit tedavisinde kullanılan ilaçlar gastroenteroloji veya enfeksiyon hastalıkları uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen ilaç kullanım raporuna dayanılarak bu uzman hekimler ile çocuk sağlığı ve hastalıkları veya iç hastalıkları uzman hekimleri tarafından reçete edilir. Oral antiviral tedavilerde ilk rapor süresi en fazla 6 ay, sonraki rapor süreleri bir yılı geçemez.”

b) “Kronik Hepatit B tedavisi” başlıklı 6.2.13.A numaralı alt maddesinin (5), (6) ve (7) numaralı fıkraları aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“(5) Erişkin hastalarda oral antiviral tedaviye;

a) HBV DNA ≤ 107 kopya/ml (2.000.000 IU/ml) ise günde 100 mg lamivudin ile başlanır. Tedavinin 24 üncü haftasında HBV DNA 50 IU/ml (300 kopya/ml) ve üzerinde olan hastalarda diğer oral antiviraller kullanılabilir.

b) HBV DNA >107 kopya/ml (2.000.000 IU/ml)olanlarda diğer oral antivirallerden biri ile tedaviye başlanabilir.

c) Çocuk hastalardan, HBV DNA seviyesi: 10.000 (104 ) kopya/ml (2.000 IU/ml) veya üzerinde olan hastalarda lamivudin tedavisine 3mg/kg/gün dozunda başlanabilir.

(6) Erişkin hastalar oral antiviral tedavi altındayken;

a) Oral antiviral tedavisi alan hastalarda negatif olan HBV DNA’nın pozitifleşmesi veya HBV DNA’nın 10 kat yükselmesi ile başka bir oral antiviral ajana geçilebilir veya almakta oldukları tedaviye ikinci bir oral antiviral eklenebilir. Başka bir antiviralden lamivudine geçişte ve entekavir veya adefovir tedavisinden tenofovir tedavisine geçişte  bu koşullar aranmaz Ancak lamivudin kullananlarda (Tedavinin 24 üncü haftasında HBV DNA 50 IU/ml (300 kopya/ml) ve üzerinde olan hastalar dışında) entekavir veya telbivudine geçilemez veya eklenemez, adefovir kullananlarda tenofovir eklenemez..

b) Tenofovir veya adefovir veya entekavir ile tedavi alan hastalarda birinci yılın sonunda halen “HBV DNA pozitif” olması durumunda başka bir oral antiviral eklenebilir.

c) Oral antiviral değişimi ya da tedaviye yeni oral antiviral eklenmesi için düzenlenecek yeni veya mevcut raporda bu durum belirtilir.

(7) Oral antiviral tedavinin sonlandırılması

a) HBeAg pozitif olan hastalarda oral antiviral tedavi sırasında HBeAg serokonversiyonundan (HBeAg negatif, anti-HBe pozitif ve HBV DNA negatif olduktan) sonra en fazla 12 ay daha oral antiviral tedavi kullanılabilir. Her yenilenen raporda hastaların tedavi başlangıcındaki ve güncel HBeAg ve HBV DNA durumları belirtilmeli ve belgelenmelidir.

b) HBeAg negatif olan hastalarda oral antiviraller, HbsAg pozitifliğini gösterir güncel laboratuar sonucu her yenilenen rapora eklenerek, HBsAg kayboluncaya kadar kullanılabilir.”

c) “Kronik Hepatit B tedavisi” başlıklı 6.2.13.A numaralı alt maddesine (8) numaralı fıkra olarak aşağıdaki düzenleme ilave edilmiştir.

(8) Antiviral tedavi almakta olan hastaların raporlarının yenilenmesinde, başlama kriterlerinin hastanın tedavisine başlandığı tarihteki mevzuata uygun olduğu yeni raporda belirtilir.”

ç) “Karaciğer sirozunda tedavi” başlıklı 6.2.13.B numaralı alt maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

6.2.13.B- Karaciğer sirozunda tedavi

(1) Karaciğer sirozunda HBV DNA (+) veya HCV RNA (+) olan hastalarda tedaviye başlanılabilir ve bu durum raporda belirtilir. Tedavi süreleri; HBV DNA (+) olanlar için kronik hepatit B tedavisinde, HCV RNA (+)  olanlar için kronik hepatit C tedavisinde olduğu gibidir.”

d) “İmmünsupresif ilaç tedavisi, sitotoksik kemoterapi, monoklonal antikor tedavisi uygulanmakta olan hastalarda tedavi” başlıklı 6.2.13.C numaralı alt maddesine (3) numaralı fıkra olarak aşağıdaki düzenleme ilave edilmiştir.

“(3) HBsAg negatif olduğu durumlarda HBV DNA pozitifliği ve/veya Anti HBc pozitifliği durumlarında İmmünsupresif ilaç tedavisi veya sitotoksik kemoterapi veya monoklonal antikor tedavisi uygulanmakta olan hastalara ALT yüksekliği ve karaciğer biyopsisi koşulu aranmaksızın lamivudin kullanılabilir. Söz konusu tedavilerin bitiminden sonraki en fazla 12 ay boyunca da Lamivudin kullanılabilir.”

e)  “Viral hepatit tedavisinde genel prensipler” başlıklı 6.2.13.F numaralı alt maddesinin (2) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“(2) Biyopsi için kontrendikasyon bulunan hastalarda (PT de 3 sn den fazla uzama veya trombosit sayısı < 80.000 /mm3 veya kanama eğilimini artıran hastalıklar veya kronik böbrek yetmezliği veya biyopsiye engel olacak konumda bir yer kaplayıcı lezyonun varlığı veya karaciğer sirozu veya gebeler ) karaciğer biyopsisi koşulu aranmaz. Biyopsi kontrendikasyonu sağlık raporunda açık olarak belirtilir.”

MADDE 9- SUT’un  “Özel düzenleme yapılan ilaçlar” başlıklı 6.2.14.C maddesinde aşağıda yer alan düzenlemeler yapılmıştır.

a) (3) numaralı fıkranın (c) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“c) BCG canlı intravezikal,  tıbbi onkoloji veya üroloji uzman hekimlerinden birinin yer aldığı tedavi protokolünü gösterir sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji veya üroloji uzman hekimlerince reçete edilir.”

b) (3) numaralı fıkranın “Fulvestant” başlıklı (ç) bendinin 1 numaralı alt maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

1- Tıbbi onkoloji uzman hekimlerinin yer aldığı tedavi protokolünü gösterir sağlık kurulu raporuna dayanılarak tüm uzman hekimlerce reçete edilir.”

c) (3) numaralı fıkranın “Azasitidin ve Decitabin” başlıklı (h) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir

“h) Azasitidin ve Decitabin;

A. Miyelodisplastik Sendromda (MDS) görülen dirençli anemi tedavisinde;

1- Kemik iliği blast oranının %5 in üzerinde artmış olduğunun belirtildiği, içinde en az bir hematoloji uzmanının bulunduğu 4 ay süre ile geçerli sağlık kurulu raporu ile 18 yaş üstü hastalarda kullanılmak üzere hematoloji uzmanı tarafından en fazla birer (1er) aylık tedavi miktarında reçete edilebilir.

2- Azasitidin veya Decitabini 4 ay alan hastalarda yanıt değerlendirilmesi yapılır. Blast oranı %5 ve altına inen hastalar ile tedaviye başlandığındaki ilk değerine göre blast oranında %50 den daha az azalma olan hastalarda tedavi kesilir. Blast oranı tedaviye başlandığındaki ilk değerine göre %50 ve daha fazla azalan (ancak Blast oranı %5 in üstünde kalan) hastalarda bu durumu belirten yeni bir rapor düzenlenerek yalnızca 3 ay daha tedaviye devam edilir. Relaps olan hastalarda başlama kriterlerine uygun olarak tedaviye tekrar başlanabilir.

3- Decitabin, yukarıdaki koşullarda 4 haftada bir 5 günlük sürede ( 20mg/m2/gün) toplam 100mg/m2 yi geçmeyecek şekilde kullanılır.

4- Bu ilaçlar birlikte kullanılamaz.

B. Azasitidin; Kronik Miyelomonositer Lösemi (KMML)ve Akut Miyeloid Lösemi(AML) tedavisinde;

1-İçinde en az bir hematoloji uzmanının bulunduğu 4 ay süre ile geçerli sağlık kurulu raporuna dayanılarak hematoloji uzman hekimleri tarafından reçete edilebilir.

2- Söz konusu teşhislerde en fazla 4 kür kullanılabilir.”

ç) (3) numaralı fıkranın “Pemetrekset” başlıklı (m) bendinin 1 numaralı alt maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

1-Lokal ileri evre ya da metastatik küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalardan nonskuamöz (adenokarsinom ya da büyük hücreli karsinom) histolojik alt grubunda birinci basamak kemoterapi sonrası progresyon gelişen hastalarda tıbbi onkoloji uzmanının yer aldığı 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji veya göğüs hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilir.”

d) (3) numaralı fıkranın “Erlotinib” başlıklı (o) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir

“o) Erlotinib; lokal ileri evre ya da metastatik adenokarsinom histolojik tipinde olan küçük hücreli dışı akciğer kanserli, hiç sigara kullanmamış, daha önce kemoterapi almış ve progresyon gelişmiş hastalarda;  bu durumun belirtildiği tıbbi onkoloji uzmanının yer aldığı 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak,  2. ve üzeri tedavi basamaklarında bu uzman hekimlerce veya göğüs hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilir.”

MADDE 10- SUT’un “Doğuştan Metabolik Hastalıklar ile Çölyak Hastalığı” başlıklı 6.2.16 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

6.2.16- Doğuştan Metabolik Hastalıklar ile Çölyak Hastalığı

(1) Çocuk mamaları, gıda olması nedeniyle Kurum resmi internet sitesinde yayımlanan “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” ne ve “Hastalığa Özel (Doğuştan Metabolik Hastalıklar, Kistik Fibrozis ve İnek Sütü Alerjisi) Diyet Ürünleri ile Tıbbi Mamalar Listesi” ne dahil edilmemiştir. Ancak, doğuştan metabolik hastalığı olan ve kistik fibrozisli hastalar için tedavi edici içerikli olanlar ile malabsorbsiyona neden olan bir hastalığı olan hastaların ve iki yaşına kadar inek sütü ve/veya çoklu gıda protein alerjisi olan bebeklerin kullandıkları özel mamalar, öncelikle çocuk metabolizma hastalıkları veya erişkin endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları ya da gastroenteroloji uzman hekimi tarafından, bu uzman hekimlerin bulunmaması halinde çocuk sağlığı ve hastalıkları veya iç hastalıkları uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimler tarafından reçete edilebilir. İki yaşına kadar inek sütü ve/veya çoklu gıda protein alerjisi olan bebeklerin kullandıkları özel mamalar için yukarıdaki hekimlere ek olarak çocuk alerji veya klinik immunoloji uzman hekimlerince de rapor düzenlenerek tüm hekimler tarafından reçete edilebilir.

(2) Protein metabolizması bozukluklarında (aminoasit metabolizması bozuklukları- üre siklus bozuklukları- organik asidemiler); çocuk metabolizma hastalıkları veya erişkin endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları ya da gastroenteroloji uzman hekimi tarafından, bu uzman hekimlerin bulunmaması halinde çocuk sağlığı ve hastalıkları veya iç hastalıkları uzman hekimlerinden biri tarafından 1 yıl süreli rapor düzenlenir.  Bu rapora dayanılarak hastaların kısıtlı diyetleri sebebi ile hayati öneme haiz özel formüllü un ve özel formül içeren mamul ürünler (makarna, şehriye, bisküvi, çikolata, gofret vb.) için bir aylık;

a) 0-12 ay için: 31 TL

b) 1-5 yaş için: 60 TL

c) 5-15 yaş için: 77,50 TL

ç) 15 yaş üstü için: 80 TL tutar ödenir.

(3) Çölyak hastalığında; gastroenteroloji uzman hekimi tarafından 1 yıl süreli rapor düzenlenir. Bu hastaların kısıtlı diyetleri sebebi ile hayati öneme haiz  özel formüllü un ve özel formüllü un içeren mamul ürünler (makarna, şehriye, bisküvi, çikolata, gofret vb.); gastroenteroloji uzman hekimi tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak bir aylık;

a) 0-5 yaş için: 52,50 TL

b) 5-15 yaş için: 80 TL

c) 15 yaş üstü için: 72,50 TL tutar ödenir.

(4)Yukarıda belirtilen hastalıklarda kullanılan ürünler; Kurum resmi internet sitesinde yayımlanan “Hastalığa Özel (Doğuştan Metabolik Hastalıklar, Kistik Fibrozis ve İnek Sütü Alerjisi) Diyet Ürünleri ile Tıbbi Mamalar Listesi” nde belirtilmiş olup bu listede yer almayan ürün bedelleri Kurumca karşılanmaz.

(5) 3 ve 4. fıkralarda belirtilen ödemeye ilişkin izlenecek yöntem Kurum tarafından ayrıca duyurulur.”

MADDE 11- SUT’un “Osteoporoz” başlıklı 6.2.17.A maddesinde aşağıda yer alan düzenlemeler yapılmıştır.

a) (4) numaralı fıkranın ç) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

ç) Romatoid artrit, çölyak hastalığı, kronik inflamatuar barsak hastalığı (Crohn Hastalığı veya Ülseratif Kolit), ankilozan spondilit, hipertiroidi, hipogonadizm, hipopituitarizm, anoreksia nevroza, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, tip I diyabet, Cushing Sendromu ve Primer Hiperparatiroidizmde, uzun süreli (en az 3 ay) ve > 5mg/gün sistemik kortikosteroid kullanımı olan, kanser tedavisi alan, veya organ nakli uygulanmış hastalarda; sekonder gelişen osteoporozda (KMY) ölçümünde lomber total (L1-4 veya L2-4) veya femur total veya femur boynu KMY ölçümünde “T” değerlerinden herhangi birinin  -1 veya daha düşük olması durumunda, (primer hastalığını da belirtir sağlık raporu ile birlikte) reçetelenir.”

b) (5), (7) ve (8) numaralı fıkraları aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“(5) Bifosfanat grubu ilaçlar; iç hastalıkları, FTR, ortopedi ve travmatoloji, romatoloji, kadın hastalıkları ve doğum, endokrinoloji uzmanları tarafından düzenlenen uzman hekim raporu ile tüm uzman hekimlerce reçete edilebilir.”

(7) Kalsitonin, ağrılı vertebral kırığı bulunan osteoporozlu hastalarda bu durumun, iç hastalıkları, FTR, romatoloji, ortopedi ve travmatoloji, kadın hastalıkları ve doğum, endokrinoloji uzmanlarından en az birinin yer aldığı sağlık kurulu raporunda belirtilmesi halinde her ağrılı vertebral kırık durumunda en fazla 3 aylık tedavi dozu verilmesi koşulu ile bu uzman hekimlerce reçete edilebilir.

(8) Kalsitonin, yalnızca üniversite veya eğitim ve araştırma hastanelerinde; ağrılı vertebral kırığı bulunmayan osteoporozlu ve bifosfonatları tolere edemeyen veya yeterli yanıt alınamayan hastalarda, bu durumun iç hastalıkları, FTR, ortopedi ve travmatoloji, romatoloji, kadın hastalıkları ve doğum, endokrinoloji uzmanlarından en az birinin yer aldığı sağlık kurulu raporunda belirtilmesi halinde, bu uzmanlarca reçete edilerek kullanılabilir.”

MADDE 12- SUT’un “Osteoporozda Teriparatid kullanımı” başlıklı 6.2.17.E maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

6.2.17.E- Osteoporozda Teriparatid kullanımı: Teriparatid: (65 yaş üstü; T skoru -4 ve daha az olan (L1-L4 veya kalça total) ve 2 veya daha fazla kırığı olduğu röntgenle kesin tanı konulmuş hastalarda, bunların belirtildiği 6 ay süreli Endokrinoloji uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporu ile kullanılabilir. Tedavinin devamı için; ilk 6 ayda tedaviye cevap verildiğinin kanıtlandığı endokrinoloji uzmanının bulunduğu en fazla 12 ay süreli yeni bir sağlık kurulu raporu ile kullanılabilir. Toplam tedavi süresi ömür boyu 18 ayı geçmeyecektir. Sağlık kurulu raporuna dayanılarak diğer uzman hekimler tarafından da reçete edilebilir.) Teriparatid kullanan hastalarda KMY ölçümü yılda 2 kez yapılabilir.”

MADDE 13- SUT’un “Palivizumab Kullanım İlkeleri” başlıklı 6.2.20 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“6.2.20. Palivizumab Kullanım İlkeleri

(1) Palivizumab etken maddesini taşıyan preparatın; çocuk kardiyoloji, neonatoloji (yenidoğan), çocuk alerjisi, çocuk enfeksiyon hastalıkları, çocuk göğüs hastalıkları uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen 1 yıl süreli uzman hekim raporuna dayanılarak bu uzman hekimler veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerince aşağıda belirtilen koşullarda kullanılabilir.

(2) Yüksek RSV riski taşıyan çocuk hastalarda respiratuar sinsisyal virüsün (RSV) neden olduğu ciddi alt solunum yolu hastalığının önlenmesinde;

a) RSV sezonu başlangıcından önceki son 6 ay içinde kronik akciğer hastalığı (KAH) için medikal tedavi (ek oksijen, bronkodilatatör,diüretik veya kortikosteroid) gereksinimi olan 2 yaşın altındaki çocuklarda

b) 28 nci gebelik haftasında veya daha erken doğmuş olan, RSV sezonu başlangıcında 1 yaştan küçük olan KAH tanılı veya tanısız tüm bebeklerde

c) 29-32 gebelik haftasında doğmuş olan, RSV sezonu başlangıcında 6 aylıktan küçük olan KAH tanılı veya tanısız tüm bebeklerde

d) RSV sezonu başlangıcında 1 yaşından küçük;  siyanotik doğuştan kalp hastalığı, konjestif kalp yetmezliği tedavisi gerektiren asiyanotik doğuştan kalp hastalığı olan bebekler, Opere edildiği halde rezidü hemodinamik bozukluk nedeniyle konjestif kalp yetersizliği tedavisi almaya devam eden bebekler, önemli pulmoner hipertansiyonlu bebekler (Sistemik basıncın %50’sinden fazlası) ve Hemodinamik bozukluk nedeniyle tedavi alması gereken kardiyomiyopatili bebeklerde kullanılır.

(3) Palivizumab Ekim-Mart  ayları arasında kabul edilen  RSV sezonu boyunca 1 ay aralarla bir hasta için en fazla 5 doz ve maksimum 2 yaşa kadar uygulanmalıdır.”

MADDE 14- SUT’un  “Amfoterisin-B, Kaspofungin, Anidilofungin, Vorikonazol, Posakonazol, Itrakonazol (İnfüzyon ve Solüsyon) Kullanım İlkeleri” başlıklı 6.2.23 numaralı maddesinin (5) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“(5) Anidulofungin, nötropenik olmayan (mutlak nötrofil sayısı≥500/mm3 olacak ve laboratuar sonucu aranacaktır.) erişkin hastalarda, invazif kandidiyazis vakalarında reçetelendirilebilir.”

MADDE 15- SUT’un  “Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) tedavisinde” başlıklı 6.2.24.B numaralı maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“6.2.24.B- Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) tedavisinde

(1) KOAH tanısı konulabilmesi için; SFT (Solunum Fonksiyon Testi) sonucuna göre FEV1 değeri %80 ve altında olması durumu aranır. Bu değer, hasta adına düzenlenmiş raporda ve her rapor yenilenmesinde güncel olarak belirtilir.

(2) Formeterol, salmeterol ve tiotropium, göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları veya kardiyoloji uzman hekimleri tarafından veya bu uzman hekimlerden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak diğer hekimlerce de reçete edilebilir.

(3) Formeterol ve salmeterol’ün inhaler kortikosteroidlerle kombinasyonları, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi uzman hekimleri tarafından veya bu uzman hekimlerden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak diğer hekimlerce de reçete edilebilir.”

   MADDE 16- SUT’un “Antiepileptik İlaçların Kullanım İlkeleri” başlıklı 6.2.25 numaralı maddesinin (2) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

(2) Pregabalin ve zonisamit, nöroloji uzmanı tarafından veya bu uzman hekimce düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimler tarafından reçete edilebilir.”

MADDE 17- SUT’un  “Faktörler”  başlıklı 6.2.27.A numaralı maddesine (6) numaralı fıkra olarak aşağıda yer alan düzenleme ilave edilmiştir.

“(6) Kombine koagülasyon faktörü/Protrombin kompleksi konsantreleri acil durumlarda;

a) Kumarin türevlerinin uygulanmasından kaynaklanan, aktif kanaması olan hastalarda INR ve PT değerleri aranmaksızın kanama yeri belirtilmek koşulu ile uzman hekimlerce bir günlük dozda reçete edilebilir. İdame tedavi, prospektüsünde belirtilen doz şemasına uygun olarak yalnızca hematoloji uzman hekimlerince yapılabilir.

b) Kumarin türevlerinin uygulanması sırasında aktif kanaması olmayan ancak kanama riski yüksek olan hastalarda ise INR değerine bakılır. INR değeri≥5 olan hastalarda hematoloji uzman hekimlerince, hematoloji uzman hekiminin bulunmadığı illerde ise diğer uzman hekimlerce en fazla bir günlük dozda reçete edilebilir.”

MADDE 18- SUT’un  “Statinler ve statin dışındaki lipit düşürücü ilaçlar” başlıklı 6.2.28.A numaralı maddesinde aşağıda yer alan düzenlemeler yapılmıştır.

a) (2) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“(2) Bu grup ilaçlar, 1x1 dozda reçete edilebilir. Gemfibrozil ile tedavide  (trigliserid >1000 mg/dl ise) 2x1 dozda endokrinoloji uzman hekimi raporu ile yine bu uzman hekimlerce reçete edilebilir.”

b) (3) numaralı fıkrası madde metninden çıkartılmıştır.

MADDE 19- SUT’un  “Niasin” başlıklı 6.2.28.C numaralı maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“6.2.28.C- Niasin

(1) HDL düzeyi 40 mg/dl’nin altında olan 18 yaş üzeri hastalarda bu durumun belgelenmesi koşuluyla endokrinoloji, dahiliye veya kardiyoloji uzman hekimleri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.”

MADDE 20- SUT’un 6.2.36 numaralı maddesinde aşağıda yer alan düzenlemeler yapılmıştır.

a) Madde başlığı “Parkinson Tedavisinde İlaç Kullanım İlkeleri” olarak değiştirilmiştir.

b) (3) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“(3) Amantadin sülfat; parkinson hastalığının tedavisi ile ilaçlara bağlı oluşmuş ekstrapiramidal reaksiyonların tedavisinde (tremor, rijidite, hipo veya akinezi), nöroloji uzmanı tarafından veya bu uzman hekimin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir”

c) (4) numaralı fıkrası madde metninden çıkartılmıştır.

MADDE 21- SUT’un  “Pegvisomant” başlıklı 6.2.37.A numaralı maddesinin (1) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“(1) Cerrahi ve/veya radyasyon terapisine rağmen veya genel durumu operasyon ve/veya radyasyon terapisine uygun olmayan aktif akromegalisi olan ve en az 12 aylık süre ile ve tam dozda uzun etkili somatostatin analogları ile tedaviye rağmen IGF-1 düzeyleri yaşa göre belirlenen normal değerlerin üstünde kalan hastalarda kullanılabilir. Bu hastalar için eğitim ve araştırma ile üniversite hastanelerinde içinde en az bir endokrinoloji ve metabolizma uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporu düzenlenecektir.”

MADDE 22- SUT’un “Diyabet Tedavisinde İlaç Kullanım İlkeleri” başlıklı 6.2.38 numaralı maddesinin  (2), (3) ve (4) numaralı fıkraları aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“(2) Repaglinid , Nateglinid ve diğer oral antidiyabetiklerin kombine preperatları; endokrinoloji, iç hastalıkları, kardiyoloji ve aile hekimliği uzman hekimlerince veya bu hekimlerce düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.

(3) Analog insülinler, Pioglitazon, Pioglitazonun oral kombinasyonları veya Pioglitazonun insülin ile kombine kullanımları endokrinoloji, iç hastalıkları ve kardiyoloji uzman hekimlerince veya bu hekimlerce düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.

(4) DPP-4 Antagonistleri (Sitagliptin, vildagliptin ) ve DPP-4 Antagonistlerinin diğer oral antidiyabetiklerle kombine preperatları; metformin ve/veya sülfonilürelerin maksimum tolere edilebilir dozlarında yeterli glisemik kontrol sağlanamamış hastalarda; endokrinoloji uzman hekimleri ile üniversite ve eğitim ve araştırma hastanelerinde ise iç hastalıkları uzman hekimlerince veya bu hekimlerce düzenlenen uzman hekim raporu ile tüm hekimlerce reçete edilebilir.”

MADDE 23- SUT’un “Bazı Özel Hastalıklara ve İlaç Kullanımına İlişkin Düzenlemeler” başlıklı 6.2 numaralı maddesine 6.2.40 numaralı madde olarak aşağıdaki düzenleme ilave edilmiştir.

6.2.40. Huzursuz Bacak Sendromunda İlaç Kullanım İlkeleri

(1) Pramipeksol hidroklorür ve ropinirol etken maddelerini içeren ilaçlar; nöroloji veya psikiyatri uzman hekimi tarafından veya bu uzman hekimin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir.”

MADDE 24- SUT’un 6.3 numaralı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yurt dışından ilaç getirtilmesi için, Türk Eczacıları Birliği (TEB) ile Kurum arasında protokol yapılabilir. Bu protokol haricinde, Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilerin kendi imkânları ile Sağlık Bakanlığının ilaç temin iznine dayanarak yurt dışından veya Sağlık Bakanlığının ilaç temin izni ile ilacın kullanım gerekliliğini belirten yazısına dayanarak yurt içinden temin ettikleri ilaçların bedelleri Kurumca belirlenen mevzuat kapsamında kendilerine ödenir. Bu şekilde ödemesi yapılacak ilacın bedeli, aynı ilacın Kuruma mal oluş bedelinden fazla olamaz.”

MADDE 25- SUT’un “İlaç Bedellerinin Ödenmesi” başlıklı 6.5.3 numaralı maddesine (3) numaralı fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Sağlık Bakanlığınca 17/6/2009 tarihli ve 4099 sayı ile onaylanarak yürürlüğe giren “Eczanelerde Üretilen İlaçlar İçin Tarife” de yer alan fiyatlar MEDULA- Reçete Provizyon Sisteminde güncellenmiştir. Tarifeyi değiştiren yeni bir düzenleme yapılması halinde yeni tarifenin hangi tarihten itibaren uygulanacağı Kurumca belirlenerek duyurulur.

MADDE 26- SUT’un “Tıbbi Malzeme Temin Esasları” başlıklı 7.1 numaralı maddesinin 22 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(22) SUT eki “Kurumca Bedeli Karşılanacak Omurga Cerrahisi Tıbbi Malzeme Listesi” (EK-5/E) ile “Kurumca Bedeli Karşılanacak Olan Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Artroplasti Alanı Tıbbi Malzeme Listesi” nde (EK-5/F) yer alan tıbbi malzemelere ilişkin olarak;

a) Her grup ürünün 15/06/2010 tarihine kadar imal ya da ithal edildikleri ülkelerde sertifikalı olduğunun (FDA, TGA, SFDA gibi) belgelendirilmesi.

b) Her grup ürünün 15/06/2010 tarihine kadar imal ya da ithal edildikleri ülkelerde kullanıldığına dair ilgili ülkenin ruhsatlandırma biriminden veya bağımsız Sağlık Teknolojileri Değerlendirme (HTA) biriminden alınacak ürünün ülkede kullanıldığına veya geri ödeme kapsamında olduğuna dair belge veya ilgili ülkenin Sağlık Bakanlığından alınacak aynı özellikleri haiz belgelerden herhangi biri ile belgelendirilmesi.

c) Deney-analiz-kalibrasyon laboratuarlarının ve muayene kuruluşlarının Uluslararası Laboratuar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmiş olan veya onaylanmış kuruluşlarca kabul gören laboratuarlardan alınmış her grup ürünün materyal, biyomekanik, biyouyumluluk testlerinin yapıldığı laboratuarın adı, yeri ve testlerin yapıldığı tarih ve test raporlarının sonucunun özet olarak 15/06/2010 tarihine kadar belgelendirilmesi. Ancak CE Sınıf 3 grubuna giren ürünlerde materyal, biyomekanik, biyouyumluluk testleri istenmeyecek olup bu grup ürünlerde CE Sınıf 3 sertifikası ve ürün tasarım belgesinin ibraz edilmesi,

ç) Üretici firmalardan GMP (Good Manufacturing Practices) Sertifikası veya 13485 Tıbbi Cihazlar için Kalite Yönetimi Sistemi Belgesi olanların bu belgelerini 15/06/2010 tarihine kadar belgelendirilmesi.

d) İthalatçı firmaların 30/06/2011 tarihine kadar 13485 Tıbbi Cihazlar için Kalite Yönetimi Sistemi Belgesini veya İSO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini temin etmesi.

e) SUT Eki EK-5/E Omurga Cerrahisi ile EK-5/F Ortopedi ve Travmatoloji branşı Artroplasti alan grubunda kullanılan tıbbi malzeme listelerinde yer alan fiyatlar tavan fiyatlardır.

f) 15/06/2010 tarihinden itibaren bu maddenin (a), (b), (c) ve (ç) fıkralarında belirtilen belgeleri ibraz eden firmaların ürünlerine tavan fiyat uygulanacaktır.

g) Bu maddenin (a), (b), (c) ve (ç) fıkralarında belirtilen belgeleri ibraz edemeyen firmaların ürünlerine 30.06.2011 tarihine kadar tavan fiyatların %60’ı oranında ödeme yapılacaktır.

ğ) Bu maddenin (a), (b), (c), (ç) ve (d) fıkralarında belirtilen belgeleri ibraz edemeyen firmaların ürünlerine ise 30.06.2011 tarihinden sonra ödeme yapılmayacaktır.

h) Artroplasti alan grubunda yer alan tıbbi malzemelerden (CE Sınıf 3 kapsamında yer almayan Artroplasti malzemeleri hariç) CE Sınıf 3 sertifikası olmayan malzeme bedelleri Kurumca karşılanmayacaktır.”

MADDE 27- SUT’un “4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii olan Resmi Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında” başlıklı 7.2.1.A-1 numaralı maddesine dördüncü fıkra olarak aşağıdaki düzenleme ilave edilmiştir.

“(4) Sağlık Uygulama tebliği eklerinde SUT kodu olup da, fiyatı olmayan tıbbi malzemeler, KDV dâhil alış fiyatı üzerine; % 15 işletme gideri ilave edildikten sonra bulunan tutar üzerinden hazine kesintisi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kesintisi ilave edilerek fatura edilir ve bedelleri Kurumca ödenir.”

MADDE 28- SUT’un “4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii olmayan resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında” başlıklı 7.2.1.A-2 numaralı maddesine aşağıdaki düzenleme beşinci fıkra olarak ilave edilmiştir.

“(5) Sağlık Uygulama tebliği eklerinde SUT kodu olup da, fiyatı olmayan tıbbi malzemeler, Kamu İhale Kurumu İhale Sonuç Formu Ekranında (son bir yıl içerisinde en az 1 (bir) hastanenin fiyatı olmalı) tespit edilen ve Kurum taşra teşkilatı inceleme birimlerince benzer nitelikte, aynı işlevsel özellikte ve aynı tıbbi sonucu verdiği kabul edilen malzemenin işlem tarihinden önceki son bir yıl içerisindeki en ucuz 5 (beş) fiyatın ortalaması alınır (5 (beş) fiyatın altında olması halinde var olan fiyatların ortalaması alınır), KDV dahil fiyatı, fatura tutarını geçmemek üzere ödenir.”

MADDE 29- SUT’un “Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında” başlıklı 7.2.1.B numaralı maddesine aşağıdaki düzenleme beşinci fıkra olarak ilave edilmiştir.

“(5) Sağlık Uygulama tebliği eklerinde SUT kodu olup da, fiyatı olmayan tıbbi malzemeler, Kamu İhale Kurumu İhale Sonuç Formu Ekranında (son bir yıl içerisinde farklı en az 3 (üç) hastanenin fiyatı olmalı ) tespit edilen ve Kurum taşra teşkilatı inceleme birimlerince benzer nitelikte, aynı işlevsel özellikte ve aynı tıbbi sonucu verdiği kabul edilen malzemenin işlem tarihinden önceki son bir yıl içerisindeki en ucuz 5 (beş) fiyatın ortalaması alınır (beş fiyatın altında olması halinde var olan en az 3 (üç) fiyatın ortalaması alınır), KDV dahil fiyatı, fatura tutarını geçmemek üzere ödenir.”

MADDE 30- SUT’un “Şeker ölçüm çubukları” başlıklı 7.3.5 nci maddesinin birinci fıkrasının b, c ve d bentleri aşağıda belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmiş ve (ç) bendinin sonuna “(e-rapor hariç)” ibaresi eklenmiştir.

b) Kan şekeri ölçüm cihazlarına ait bedeller, Kurumca karşılanacaktır. Kan şekeri ölçüm cihazının yenilenme süresi 2 (iki) yıldır. Bu süreden önce temin edilen kan şekeri ölçüm cihazının bedeli Kurumca ödenmez. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınmış bulunan mevcut kan şekeri ölçüm cihazları 6 (altı) ay süre ile değiştirilemez. Bu süre içinde değiştirilen kan şekeri ölçüm cihazlarının bedelleri Kurumca karşılanmayacaktır.

c) Kan şekeri ölçüm çubukları; sağlık raporunda tedavi protokolü olarak belirtilen adetler esas alınarak en fazla 3 aylık miktarlarda reçete edilmesi halinde bedeli karşılanır.

d) Kan şekeri ölçüm çubukları ve kan şekeri ölçüm cihazları, sözleşmeli eczanelerden temin edilecektir. Eczaneler kan şekeri ölçüm cihazları için fark alabilir, ancak kan şekeri ölçüm çubukları için fark alamaz.”

MADDE 31- SUT’ un “Görmeye yardımcı tıbbi malzemeler ve göz protezleri” başlıklı 7.3.8 numaralı maddesinin dördüncü ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Göz hastalıkları uzman hekimi tarafından düzenlenen sağlık raporuyla zorunlu görülmesi şartıyla görmede yardımcı olan tıbbi malzemeye ait bedeller, SUT eki EK–6 Kurum tıbbi malzeme listesinde yer alan fiyatları aşmamak üzere ödenir.

a) Prizmatik gözlük camı: Prizmatik camlar, gözlerinde kayma olan hastalarda yani şaşılık tedavisinde, az gören hastalarda (iyi gören gözde düzeltilmiş uzak görme keskinliği 3/10 ve altında), göz tümörleri ve optik sinirle beyin arasındaki baskılarda kullanılmaktadır. Prizmatik gözlük camı Üniversite Hastaneleri veya Sağlık Bakanlığına Bağlı Eğitim Araştırma Hastanelerinde düzenlenen en az bir göz hastalıkları uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporu ile göz hastalıkları uzmanı tarafından tanzim edilen reçetelere istinaden 3 yılda bir yenilenebilir. Ancak prizmatik cam ve fresnel prizması, şaşılığı ve diplopisi olan hastalarda, kayma miktarı değişkenlik gösterebileceği için sağlık kurulu raporunda belirtilmesi şartıyla 6 ayda bir verilebilir.

b) Teleskopik gözlük camı: Doğuştan var olan bozukluklar, kalıtsal hastalıklar, yaralanmalar, şeker hastalığı, glokom, katarakt ve yaşlanmaya bağlı az gören (iyi gören gözde düzeltilmiş uzak görme keskinliği 3/10 ve altında) hastalarda kullanılan materyallerden biri olup, Üniversite Hastaneleri veya Sağlık Bakanlığına bağlı Eğitim Araştırma Hastanelerinde düzenlenen en az bir göz hastalıkları uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporu ile göz hastalıkları uzmanı tarafından tanzim edilen reçetelere istinaden teleskopik gözlük bedelleri Kurumca karşılanır. Sağlık kurulu raporunda zeminde yatan göz hastalığı ve bu hastalığa bağlı olarak görme işlevlerindeki bozulma, reçetede uzak, yakın, uzak-yakın ifadesi olması, büyütme gücü (x olarak), fiks foküs veya fokusable (foküslenebilme) olma durumu belirtilmelidir. Teleskopik gözlükler sağlık raporuyla gerekli görülmesi halinde 3 (üç) yılda bir yenilenebilir. Çocuklarda bu süre sağlık raporuyla gerekli görülmesi halinde 1 yıldır. Gerekli hallerde yakın için kapak (cap) tek veya iki göz için yazılabilir, bu gibi durumlarda ayrıca yakın teleskopik cam ödenmez.

(8) Kontakt lens bedelleri sadece;

a) Konjenital katarakt nedeniyle opere olmuş afak olgularda veya,

b) Keratakonusu olan göze gözlük uygulanmış ve gözlükle görme keskinlikleri 10/10 a kadar (tama) artmayan olgularda,

bu durumların üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında en az bir göz hastalıkları uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi, göz hastalıkları uzman hekimince reçetelendirilmesi ve Kurumla sözleşmeli optisyenlik müesseselerinden temin edilmesi şartıyla SUT eki “Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzemeler Listesi” nde (EK-6) yer alan bedeller üzerinden Kurumca karşılanır. Kontakt lens kullanan hastalara ayrıca gözlük cam ve çerçeve bedeli ödenmez. Kontakt lens solüsyonlarının bedelleri Kurumca karşılanmaz.

Lenslerin yenilenme süresi 2 (iki) yıldır. Ancak,  6 yaşına kadar olan çocuk olgularda 6 (altı) ayda bir yenilenmesi halinde de bedelleri Kurumca karşılanır. Ayrıca 6 yaşından sonra afakı devam etmesi halinde bu durumun sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi şartıyla aylık sık replasmanlı kontakt lenslerin bedeli Kurumca karşılanır. İlk verilen afakı raporu 2 yıl geçerlidir.

MADDE 32- SUT’un “Sentetik greftler, kemik allogreftleri” başlıklı 7.3.9 numaralı maddesine aşağıdaki düzenleme üçüncü fıkra olarak ilave edilmiştir.

“(3) Allogreftlerin ödenebilmesi için AATB ve/veya EATB belgesinin fatura ekinde yer alması gerekmektedir.”

MADDE 33- SUT’un “Artroplasti” başlıklı 7.3.16 numaralı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Kemik büyütme ve dıştan kaynaştırma uyarıcılarının bedelleri Kurumumuzca karşılanmaz.”

MADDE 34- SUT’un “Bazı Tıbbi Malzemelerin Temin Edilme Esasları” başlıklı 7.3 numaralı maddesine, aşağıdaki düzenleme 7.3.28 numaralı madde olarak ilave edilmiştir.

7.3.28 Antiembolizm basınç çorabı ve manşonu

(1) Antiembolizm basınç çorabı, yalnız derin ven trombozu profilaksisi endikasyonunda kullanılması halinde bedeli Kurumumuzca karşılanır.

(2) Antiembolizm basınç manşonu, derin ven trombozu profilaksisi, Lenfödem, kronik venöz yetmezlik ve komplikasyonlarının tedavilerinde kullanılması halinde bedeli Kurumumuzca karşılanır.”

MADDE 35- SUT’un “Sağlık Kurum ve Kuruluşları Faturalarının Düzenlenmesi” başlıklı 9.2.1 numaralı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “bu sağlık hizmeti işleminin bittiği tarihi takip eden en geç 4 ay içerisindeki dönem sonlandırılmasına dahil edilecektir” ibaresi “bu sağlık hizmetinin işleminin bittiği tarih itibarıyla faturalandırılması gereken dönemi takip eden en geç 4 ay içerisindeki dönem sonlandırılmasına dahil edilecektir.”  şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 36- SUT’ un “Eczane Faturalarının Düzenlenmesi” başlıklı 9.2.2 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) (1) numaralı fıkranın (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) İçeriğinde en az bir adet geçici karekod etiketli ilaç bulunan reçetelere ait faturalar,”

b) (1) numaralı fıkraya aşağıdaki düzenleme (f) bendi olarak ilave edilmiştir.

“f) Yukarıdaki grupların dışında kalan reçetelere ait faturalar,”

c) (2) numaralı fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (e) bentlerinde belirtilen reçeteler hariç olmak üzere; içeriğinde en az bir raporlu ilaç, kan ürünü veya hemofili ilacı bulunan reçeteler, ilgisine göre (ç) veya (d) bentlerinde belirtilen reçete grubuna dâhil edilerek faturalandırılacaktır.”

MADDE 37- SUT eki “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi” nde (EK-2) aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır.

a) “Tüberküloz” başlıklı (1) numaralı maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“1. Tüberküloz

1.1. Anti-tüberküloz ilaçlar

1.1.1. Morfozinamid

1.1.2. Etiyonamid

1.2. Antibiyotikler (çoklu ilaç direnci olan tüberkülozlar)

1.2.1.  Kanamisin

1.2.2.  Siprofloksasin

1.2.3.  Levofloksasin

1.2.4.  Moksifloksasin

1.2.5.  Gatifloksasin

1.2.6.  Amoksisilin/klavunat

1.2.7.  Klaritromisin

1.2.8.  Rifapentin

1.2.9.  Linezolid

1.2.10.  Azitromisin

1.2.11.  Roksitromisin

1.3.  Kortikosteroidler

1.4.  Viomisin”

b) 6.4.4 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“6.4.4. Tauroursodeoksikolik asit*”

c) 7.3.2 numaralı maddesine 7.3.2.3 maddesi aşağıdaki şekilde ilave edilmiştir.

“ 7.3.2.3. Parikalsitol”     

ç)  7.4 numaralı maddesine 7.4.3. maddesi aşağıdaki şekilde ilave edilmiştir.

“7.4.3. Bartter Sendromu

7.4.3.1. Potasyum Klorür”

d) 7.5.2.2 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“7.5.2.2. Calcitonin”

e) “Psikiyatrik hastalıklar” başlıklı 11 numaralı maddesine 11.5 numaralı madde aşağıdaki şekilde ilave edilmiştir

“ 11.5. Aktivite ve Dikkat Bozukluğu

11.5.1. Metil fenidat

11.5.2.Atomoksetin hidroklorür”

f) 13.5.3 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“13.5.3.TNF-alfa blokerleri *”

g) 15.4 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“15.4. Barsak operasyonundan dolayı oluşan malabsorbsiyonlar ve malnütrisyonlar. İlk iki yaşta inek sütü alerjisi. Doğuştan metabolik ve kalıtsal hastalıklar. MNGIE (Mitokondriyal Nörogastrointestinal Ensefalomiyelopati)      

15.4.1. Barsak operasyonundan dolayı oluşan malabsorbsiyonlar ve malnütrisyonlar. İlk iki yaşta inek sütü alerjisi. Doğuştan metabolik ve kalıtsal hastalıklar

15.4.1.1.  Enzim preparatları ve bu grup hastalıkların tedavisine yönelik spesifik ilaçlar ve  özel formüllü   besleyiciler

15.4.1.2.  Vitaminler

15.4.1.3.  Sodyum Dikloroasetat

15.4.2. MNGIE (Mitokondriyal Nörogastrointestinal Ensefalomiyelopati)      

15.4.2.1.  Enzim preparatları ve bu grup hastalıkların tedavisine yönelik spesifik ilaçlar ve özel formüllü besleyiciler

15.4.2.2. Vitaminler, Mineraller, Elektrolit çözeltileri

15.4.2.3. Sodyum Dikloroasetat

15.4.2.4. Heparin

15.4.2.5. Parenteral beslenme ürünleri”

ğ) 15.12 numaralı maddesi listeden çıkartılmıştır.

MADDE 38- SUT eki “Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları” Listesi (EK/2A) bu Tebliğ eki Liste-1 de yer aldığı şekilde yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 39- SUT eki “Sadece Yatan Hastalarda Kullanımı Halinde Bedelleri Ödenecek İlaçlar Listesi” nin (EK-2/B) 47 numaralı maddesinde yer alan “Moksifloksasin oftalmik formları, (EK-2/A Madde 5.13’e göre)” ibaresi çıkarılmış ve 47 numaralı madde aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“47. Sugammadeks sodyum (Entübasyon güçlüğü yaşanan hastalarda, vertebral cerrahi hastalarında “wake-up” gerektiren durumlarda, Neostigmin kullanımının kontrendike olduğu durumlarda)”

MADDE 40- SUT eki “Ayakta Tedavide Sağlık Raporu (Uzman Hekim Raporu/Sağlık Kurulu Raporu) İle Verilebilecek İlaçlar Listesi” nde (EK-2/C)  aşağıda yer alan düzenlemeler yapılmıştır.

a) (6),  (21) ve (37)  numaralı maddeleri aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

6. Desmopressin (Prospektüs endikasyonlarından yalnızca primer enurezis nokturna tedavisinde ve santral diabetes insipidus tedavisinde ödenir. Primer enurezis nokturna endikasyonunda uzman hekimce raporsuz da reçete edilebilir.)

21. Somatostatin ve analogları (Yalnızca intestinal ve pankreatik fistüllerin tedavisi ve gastrointestinal sistemde görülen endokrin tümörlerin aşırı sekresyonlarının semptomatik tedavisi endikasyonlarında ödenir)

37. İloprost trometamol (İntravenöz formları), Alprostadil (Üniversite, eğitim ve araştırma hastanelerinde tanıyı doğrulayan resmi kurumca onaylanmış görüntüleme tetkik raporları eklenmiş; kardiyoloji, kardiyovasküler cerrahi, göğüs hastalıkları, pediyatrik kardiyoloji uzman hekimlerinden birinin düzenlediği uzman hekim raporu ile yalnızca bu uzman hekimlerce)”

b) Aşağıdaki düzenleme 51 numaralı madde olarak ilave edilmiştir.

51.Anjiotensin reseptör blokerleri (İrbesartan, Kandesartan, Losartan, Telmisartan,Valsartan, Rilmeniden, Moksonidin, Olmesartan, Eprosartan Mesilat, kombinasyonları dahil): uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.”

MADDE 41- SUT eki “Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesi” nde (EK-2/G) fiyatları güncellenen ve listeye eklenen ilaçlar ile fiyatları, bu Tebliğ eki Liste-2 de belirtilmiştir.

MADDE 42- SUT eki “Protez, Ortezler Ve Diğer Tıbbi Sarf Malzeme Listesi” (EK-5) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 43- SUT eki “Fiyatlandırılmış Tıbbi Sarf Malzemeleri Listesi” nde (EK-5/A-1) aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır.

a) “390.030” kod numarası ile yer alan “Intratekal Baklofen Pompa Seti” ibaresi “Intratekal Baklofen Pompası Dolum Kiti” şeklinde değiştirilmiştir.

b) “370.080” kodu ile yer alan “Kan Şekeri Ölçüm Çubuğu” isimli malzemenin fiyatı 0,32 TL olarak değiştirilmiştir.

c) “KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM CİHAZI” adlı malzeme, “370.081” kod numarası ile birim fiyatı 20 TL olarak Listeye eklenmiştir.

MADDE 44- SUT eki “Fiyatlandırılmış Tıbbi Sarf Malzemeleri Listesi” ne (EK-5/A-2) eklenen tıbbi malzemeler bu Tebliğ eki Liste-3 de belirtilmiştir.

MADDE 45- SUT eki “Protez Ortez Listesi” nde (EK-5/C) “222600” kodu ile yer alan “Göz Protezleri” nin fiyatı “150 TL” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 46- SUT eki “Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzemeler Listesi” (EK-6), bu Tebliğ eki Liste-4 de yer aldığı şekilde yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 47- SUT eki “Sağlık Kurumları Puan Listesi” nde (EK-8) aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır.

a) 2879 sıra numaralı Hidroterapi – Balneoterapi başlığının açıklama bölümünde yer alan “702.030” ibaresinden önce gelmek üzere, “Bu başlık altındaki işlemler tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzman hekimleri tarafından,” ibaresi eklenmiştir.

b) “9.8. Meslek Hastalıkları Laboratuvar Tetkikleri” başlığı altında “911.290” kodu ile yer alan “Gaz kromatografisi ile yapılan tetkik” işlem adı “Kromatografi ile yapılan tetkikler (her biri)” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 4924 sıra numaralı “9.8. Meslek Hastalıkları Laboratuvar Tetkikleri” başlığının açıklama kısmı aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Sağlık Bakanlığı meslek hastalıkları hastaneleri ile Kurumca sevk edilen hastalara devlet üniversite hastaneleri ve Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerince yapılması halinde faturalanabilir. (Tarama ve Kurumca yapılan sevkler hariç periyodik amaçlı yapılan işlemler faturalandırılamaz.)”

MADDE 48- SUT eki “Tanıya Dayalı İşlem Listesi” nde (EK-9) “2300” sıra numaralı “ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA (EFÇ) VE ABLASYON” başlığının açıklama bölümüne aşağıdaki metin eklenmiş ve aynı başlığın altına bu Tebliğ eki Liste­­-5 de yer alan işlemler, kod numarası sırasına göre eklenmiştir.

“12 yaş altında herhangi bir endikasyon sınırlaması olmaksızın, 12 yaş üstünde ise; septal kökenli supraventriküler taşikardilerde, frenik sinire yakın fokal atrial taşikardilerde, koroner sinüs bölgesi ile HİS bölgesine yakın ventriküler taşikardilerde, epikardiyal aksesuar yollarda yapılan Kriyoablasyon işlemleri faturalandırılabilir. P701031, P701041, P701062, P701063 işlemleri üçüncü basmak sağlık kurumlarınca faturalandırılabilir.”

MADDE 49- Bu Tebliğ’in;

a) 26 ncı maddesi 01/1/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 41 inci maddesi 31/1/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) 31 ve 46 ncı maddesi 01/3/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

d) 5 ila 23 üncü maddeleri ile 37 ila 40 ıncı maddeleri yayımı tarihinden 7 iş günü sonra,

e) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 50- Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

 

LİSTE-1               

 

EK-2/A

 

SİSTEMİK ANTİMİKROBİK VE DİĞER İLAÇLARIN REÇETELEME KURALLARI

               

Tedavi için gerekli görülen antibiyotikler, aşağıda belirtilen esaslara göre reçete edilecektir.

Aşağıdaki Listedeki kısaltma ve ibareler için liste sonunda “AÇIKLAMALAR” bulunmaktadır.

    

1-BETALAKTAM ANTİBİYOTİKLER

A) Penisilinler

1

Amoksisilin

KY

2

Amoksisilin-Klavulanat (Parenteral)

UH-P

2.1

Amoksisilin-Klavulanat (Oral)

KY

3

Ampisilin

KY

4

Ampisilin Sulbaktam (Parenteral)

UH-P

4.1

Ampisilin Sulbaktam (Oral)

KY

5

Azidosilin

KY

6

Bakampisilin

KY

7

Mezlosilin

UH-P, A 72

8

Penisilin (Prokain, Benzatin, Kristalize, Pen V, Fenoksimetil)

KY

9

Piperasilin

UH-P, A 72

10

Piperasilin-Tazobaktam

EHU veya 3. basamakta hematoloji, onkoloji veya göğüs hastalıkları uzman hekimi

11

Tikarsilin Klavulanat

EHU veya 3. basamakta hematoloji, onkoloji veya göğüs hastalıkları uzman hekimi

12

Karbenisilin

UH-P, A 72

13

Sulbaktam

EHU

B) Sefalosporinler

1. Kuşak Sefalosporinler

1

Sefadroksil

KY

2

Sefaleksin

KY

3

Sefazolin

KY

4

Sefradin

KY

5

Sefalotin

KY

2. Kuşak Sefalosporinler

1

Sefaklor

KY

2

Sefoksitin

UH-P

3

Sefprozil

KY

4

Sefuroksim (Parenteral)

UH-P

5

Sefuroksim Aksetil

KY

6

Lorakarbef

KY

3. Kuşak Sefalosporinler

1

Sefiksim

UH-P

2

Sefodizim

UH-P

3

Sefoperazon

UH-P, A 72

4

Sefoperazon-Sulbaktam

EHU veya 3. basamakta hematoloji, onkoloji veya göğüs hastalıkları uzman hekimi

5

Sefotaksim

UH-P, A 72

6

Seftazidim

UH-P, A 72

7

Seftizoksim

UH-P, A 72

8

Seftriakson

UH-P, A 72 APAT’TA KY

(Bakınız 6/a)

9

Sefditoren

UH-P

10

Sefdinir

UH-P

11

Sefpodoksim Proksetil

UH-P

12

Seftibuten

UH-P

4. Kuşak Sefalosporinler

1

Sefepim

EHU veya 3. basamakta hematoloji, onkoloji veya göğüs hastalıkları uzman hekimi

C) Diğer Betalaktam Antibiyotikler

Monobaktamlar

1

Aztreonam

UH-P, A 72

Karbapenemler

1

İmipenem

EHU veya 3. basamakta hematoloji, onkoloji veya göğüs hastalıkları uzman hekimi

2

Meropenem

EHU veya 3. basamakta hematoloji, onkoloji veya göğüs hastalıkları uzman hekimi

3

Ertapenem

1x1 dozda (EHU veya 3. basamakta hematoloji, onkoloji veya göğüs hastalıkları uzman hekimi)

4

Doripenem

EHU veya 3. basamakta hematoloji, onkoloji veya göğüs hastalıkları uzman hekimi

2-MAKROLİD VE LİNKOZAMİD GRUBU ANTİBİYOTİKLER

A) Makrolidler

1

Azitromisin

KY

2

Diritromisin

KY

3

Eritromisin

KY

4

Klaritromisin Oral

KY

5

Klaritromisin MR

KY

6

Klaritromisin Paranteral

UH-P

7

Roksitromisin

KY

8

Spiramisin

KY

9

Treoleandomisin

KY

10

Telitromisin

K-AB (Pnömonide KY, diğer endikasyonlarında, siprofloksasin, ofloksasin ve co-trimoksazole dirençli olduğunu gösteren kültür sonucuna göre kullanılır)

B) Linkozamidler

1

Klindamisin

KY

2

Linkomisin

KY

3

Doksisiklin

KY

C)  Tetrasiklinler

 

1

Tetrasiklin

KY

2

Tetrasiklin – Nistatin

KY

3

Oksitetrasiklin

KY

4

Tigecycline

EHU veya 3. basamakta hematoloji, onkoloji veya göğüs hastalıkları uzman hekimi

 ve yatan hasta

3- AMFENİKOLLER

1

Kloramfenikol

KY

2

Tiamfenikol

KY

4-AMİNOGLİKOZİD GRUBU ANTİBİYOTİKLER

1

Amikasin

UH-P

2

Gentamisin

KY

3

İsepamisin

 EHU veya 3. basamakta hematoloji, onkoloji veya göğüs hastalıkları uzman hekimi

4

Kanamisin ve Türevleri

KY

5

Neomisin ve Kombinasyonları

KY

6

Netilmisin

UH-P

7

Streptomisin

KY

8

Tobramisin Parenteral

UH-P

5-KİNOLON GRUBU ANTİBİYOTİKLER

1

Siprofloksasin Oral

KY

2

Siprofloksasin Parenteral

UH-P, A 72

3

Enoksasin

KY

4

Levofloksasin Oral

K-AB (Pnömonide  KY, diğer endikasyonlarında, siprofloksasin, ofloksasin ve co-trimoksazole dirençli olduğunu gösteren kültür sonucuna göre kullanılır)

5

Levfoloksasin Parenteral

UH-P, A 72

6

Norfloksasin

KY

7

Ofloksasin Oral

KY

8

Ofloksasin Parenteral

UH-P, A 72

9

Pefloksasin Oral

KY

10

Pefloksasin Parenteral

KY

11

Moxifloksasin Oral

K-AB (Pnömonide  KY, diğer endikasyonlarında, siprofloksasin, ofloksasin ve co-trimoksazole dirençli olduğunu gösteren kültür sonucuna göre kullanılır)

12

Moxifloksasin Parenteral

UH-P, A 72

13

Moksifloksasin oftalmik formları

Göz hastalıkları uzman hekimi

tarafından reçete edilir.

14

Lomefloksasin

KY

15

Gatifloksasin oftalmik formları

Göz hastalıkları uzman hekimi

tarafından reçete edilir.

16

Gemifloksasin oral

K-AB (Pnömonide  KY, diğer endikasyonlarında, siprofloksasin, ofloksasin ve co-trimoksazole dirençli olduğunu gösteren kültür sonucuna göre kullanılır)

6-

ANTİSTAFİLOKOKAL ANTİBİYOTİKLER

 

A)

Antistafilokokal Penisilinler

 

1

Flukloksasilin

KY

2

Nafsilin

UH-P

B) Glikopeptid Antibiyotikler

1

Vankomisin

EHU** veya 3. basamakta hematoloji, onkoloji veya göğüs hastalıkları uzman hekimi

2

Teikoplanin

EHU veya 3. basamakta hematoloji, onkoloji veya göğüs hastalıkları uzman hekimi

APAT’TA KY (Bakınız 6/b)

3

Basitrasin

KY

4

Polimiksin B

KY

5

Kolistin ve Türevleri

KY

5.1

Kolistimetat

EHU (Çoklu ilaç direnci gösteren gram negatif bakteri enfeksiyonlarında kültür antibiyogram sonucu ile kullanılır)

C) Diğer Antistafilokokal Antibiyotikler

1

Fusidik Asit ve Tuzları

KY

2

Sodyum fucidat enjektabl formu

EHU veya 3. basamakta hematoloji, onkoloji veya göğüs hastalıkları uzman hekimi

3

Mupirosin

KY

4

Linezolid

EHU

5

Daptomisin

(Erişkinlerde metisiline duyarlı ve dirençli S. aureus izolatlarının neden olduğu sağ  taraf infektif endokarditi, bakteremiler ve komplike cilt yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.) Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı tarafından yazılır

7- ANSAMİSİNLER

1

Rifabutin

UH-P

2

Rifamisin

KY

3

Rifampisin

KY

8- SULFONAMİD ANTİBİYOTİKLER VE TRİMETOPRİM KOMBİNASYONLARI

1

Sulfisoxazole

KY

2

Sulfadiazin

KY

3

Sulfametoksipridazin

KY

4

Sulfametoksazol

KY

5

Trimetoprim

KY

6

Trimetoprim Sulfametoksazol

KY

9-ANTİANAEROBİK ETKİLİ ANTİBİYOTİKLER

1

Metronidazol Parenteral

KY

2

Metronidazol  (üre kombinasyonları dahil)

KY

3

Ornidazol

KY

4

Seknidazol

KY

5

Tinidazol

KY

10-ANTİFUNGAL ANTİBİYOTİKLER

1

Amfoterisin B (Klasik)

UH-P, A 72

2

Kaspofungin

Madde 6.2.23 esaslarına göre

3

Flukonazol Parenteral

UH-P, A 72

4

Flukonazol Oral ve Diğer Formları

KY

5

Itrakonazol oral (solusyon hariç)

UH-P

6

Itrakonazol infüzyon ve solüsyon

Madde 6.2.23 esaslarına göre

7

Ketokonazol

KY

8

Lipid Komplex Amfoterisin B

Madde 6.2.23 esaslarına göre

9

Lipozomal veya Kolloidal Dispersiyon Amfoterisin B

Madde 6.2.23 esaslarına göre

10

Terbinafin

KY

11

Griseofulvin

KY

12

Varicanazole

Madde 6.2.23 esaslarına göre

13

Sertakonazole

KY

14

Nistatin (Tetrasiklinle kombine şekli dahil)

KY

15

Natamisin (Pimarisin)

KY

16

Mikonazol

KY

17

Oksikonazol

KY

18

İzokonazol

KY

19

Anidulafungin

Madde 6.2.23 esaslarına göre

20

Posakonazol

Madde 6.2.23 esaslarına göre

11-ANTİVİRAL İLAÇLAR

A) HIV/AIDS Tedavisinde Kullanılan Spesifik İlaçlar

1

Abacavir

EHU

2

Stavudin

EHU

3

Zalsitabin

EHU

4

İndinavir

EHU

5

Lamivudin 150mg (Zidovudin kombinasyonları dahil)

EHU

6

Nevirapin

EHU

7

Ritonavir (Lopinavir kombinasyonları dahil)

EHU

8

Zidovudin (Lamivudin kombinasyonları dahil)

EHU

9

Tenofovir disoproksil fumarat + emtrisitabin

EHU Prospektüs endikasyonunda, 18 yaşın üzerindeki hastalarda diğer antiretroviral ilaçlarla kombinasyon halinde kullanılır. (Tenofovir  disoproksil fumarat, emtrisitabin veya lamivudin içeren diğer ilaçlarla birlikte kullanılmamak üzere)

10

Tenofovir disoproksil

 

Kronik Hepatit B’de Madde 6.2.13 esaslarına göre, HIV de EHU koşulu

11

Fosamprenavir 

EHU

B) Diğer Antiviraller

1

Asiklovir Oral

KY

1.1

Asiklovir Parenteral

EHU

2

Famsiklovir

UH-P

3

Gansiklovir

EHU

4

Valasiklovir

UH-P (Herpes  labialis endikasyonunda ise; UHP koşulu ile en küçük doz ve en küçük ambalaj formu ödenir.)

5

Lamivudin 100 mg

Madde 6.2.13 esaslarına göre

6

Ribavirin

Madde 6.2.13 esaslarına göre

7

Telbivudin

Madde 6.2.13 esaslarına göre

8

Didanozin

EHU

9

Efavirenz

EHU

10

Adefovir

Madde 6.2.13 esaslarına göre

11

Entakavir

Madde 6.2.13 esaslarına göre

12

Zanamivir

UH-P

13

Oseltamivir

UH-P

14

Brivudine Oral

UH-P

15

Valgansiklovir

EHU

12-ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLAR *

1

Etionamid

UH-P

2

Sikloserin

UH-P

3

Tiasetazon

UH-P

4

Morfozinamid

KY

5

Protionamid

UH-P

6

Rifabutin

UH-P

7

Rifampisin

KY

8

Streptomisin

KY

* Tedavi başlangıcında UD veya Verem Savaş Dispanserlerinde yazılması durumunda ve idamesinde KY

 

       13- DİĞERLERİ

1

Morfin, Petidin

UH-P

2

Glukagon

UH-P

3

Alfuzosin, Tamsulosin,  Terazosin, Serenoa repens standardize lipofilik ekstre, Doksazosin (Benign prostat hiperplazisi endikasyonunda)

UH-P

4

Finasterid, dutasterid

Üroloji uzman hekimince veya bu uzman hekimin düzenlediği 6 ay süreli uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.

5

Metil Fenidat HCl

 

Hiperaktivite ve dikkat eksikliği tedavisinde, yalnızca  25 yaş altında ve psikiyatri uzmanlarınca reçete edilebilir

6

Pantoprazol

20 mg. formlarının H. pylori endikasyonunda kullanılmaması ve diğer endikasyonlarında günde en fazla 2x1 dozda kullanılması

7

Allantoin + heparin + excractum cepae

UH-P

8

Demir-Dextran

UH-P

9

Lizürid Maleat

UH-P

10

Üre içeren preparatlar

Cilt hastalıkları uzmanı (Sadece ihtiyozis veya kseroderma endikasyonlarında ödenir)

11

Fondaparinux

Ortopedi uzmanı

12

8- Metoksipsoralen

UH-P

13

Modafinil

UH-P

14

Ranitidin Bizmut Sitrat

UH-P

15

Naferalin Asetat

UH-P

16

Demir III hidroksit Sükroz

Hematoloji ve nefroloji uzman hekimlerince veya bu hekimlerce düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce

17

Eritromisin+Isotretinoin / Eritromisin+Tretionin / Eritromisin+ Benzoilperoksit (Topik formları dahil)/Klindamisin+Benzoilperoksit)

Sadece Cilt Hastalıkları Uzman Hekimlerince

18

Multivitamin Pronatal

Sadece gebelikte

19

Podofilin

Sadece kondiloma endikasyonunda ödenir ve bu endikasyonda  uzman hekimler tarafından reçetelenir

20

Hidroksiklorokin sülfat, Klorokin fosfat

UH-P

21

Albendazol

400 Mg lık formlarının büyük ambalajları yalnızca “Kisthidatik ve nösistisarkosis hastalığı” endikasyonlarında ödenir.

22

Rifaksimin (Yalnızca intestinal aşırı çoğalma sendromu, hepatik ensefalopati, kolonun semptomatik komplike olmayan divertiküler hastalığı, kronik bağırsak inflamasyonu gibi rifaksimine duyarlı bakteriler tarafından desteklenen GI hastalıkların tedavisi ve kolorektal cerrahide enfektif komplikasyonların proflaksisi endikasyonlarında)

UH-P

23

H. Pylori eradikasyon tedavi paketi

 

Yılda 14 günlük tedaviyi geçmeyecek şekilde iç hastalıkları ve genel cerrahi uzman hekimlerince reçetelenir.

 

NOT: Antibiyotiklerin topik formları bu hükümler dışındadır.

AÇIKLAMALAR:

1. KY         :  Kısıtlama olmayan antibiyotikler.

2. UH-P      : Ayaktan tedavide uzman hekimlerce veya uzman hekim raporuna bağlı olarak pratisyen hekimler dahil tüm hekimlerce, yatarak tedavide ise tüm hekimlerce reçete edilebilir.

3. EHU*     : Böbrek yetmezliği, kanser, HIV/AIDS enfeksiyonu, splenektomi olanlar ve immünsupresif tedavi alanlara bu hastalıklar kurul raporunda belirtilmek kaydıyla.

EHU**       : Bu antibiyotikler, enfeksiyon hastalıkları uzmanının (EHU) yazabileceği, EHU’nın olmadığı yerlerde iç hastalıkları uzmanının veya göğüs hastalıkları uzmanının; çocuk hastalarda, çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanının olmadığı yerlerde çocuk hastalıkları uzmanının yazabileceği antibiyotikler.

4. EHU (ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI): Bu antibiyotikler, enfeksiyon hastalıkları uzmanının (EHU) yazabileceği, EHU’nın olmadığı yerlerde İç Hastalıkları Uzmanının yazabileceği, Çocuk hastalarda, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı olmadığı yerlerde Çocuk Hastalıkları Uzmanının yazabileceği antibiyotikler.

Acil durumlarda, (endikasyonları dahilinde kullanılmak kaydıyla) iç hastalıkları ve çocuk hastalıkları uzmanları tedaviye başlayabilir, ancak takip eden ilk iş günü, bu uzmanlar tarafından yazılan reçetenin EHU tarafından onaylanması zorunludur.

Hastane enfeksiyon komitesinin belirlediği kurallar ve/veya protokollere uygun olarak enfeksiyon hastalıkları uzmanı aranmaksızın hastayı tedavi etmekte olan uzman hekim tarafından da yazılabilecektir.

5.  A–72: Reçete edilme için EHU onayı gerekmeyen, ancak, aynı ilaç 72 saatten daha uzun süre kullanılacak ise (en geç ilk 72 saat içinde ) EHU’nun onayının alınması gereken antibiyotikler.

Bu antibiyotikler için enfeksiyon hastalıkları uzmanının olmadığı hastanelerde pnömoni, bronşektazi, KOAH akut alevlenme ve invaziv pulmoner aspergillozis endikasyonları ile ilgili olarak göğüs hastalıkları veya iç hastalıkları veya çocuk hastalıkları uzman hekimlerinin onayı; bu endikasyonlar dışında kalan endikasyonlar için ise enfeksiyon hastalıkları uzmanı olmayan hastanelerde iç hastalıkları veya çocuk hastalıkları uzmanının onayı yeterlidir

6. APAT:  “AYAKTAN PARENTERAL ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ”

Bu uygulama, hastanın ayaktan parenteral antibiyotik tedavisinin uygun olduğunu gösteren “APAT” ibaresinin reçetede belirtilmesi ile işleme alınır.

A–72 kapsamındaki ilaçlardan biri kullanıldıktan sonra diğerleri EHU olmaksızın peş peşe kullanılamaz.

APAT uygulamasına aşağıdaki durumlar girer:

a. Akut Bakteriyel menenjitte tek doz Seftriakson 2 gr. KY. Hasta, LP’nin yapılabileceği merkeze ortalama 4 saatten daha uzak ise 2 gram seftriakson yapılabilir.

b. Hastanın enfeksiyonunun APAT’a uygun olduğunu belgeleyen EHU’ nun da içinde bulunduğu bir sağlık kurulu raporu ile KY

7. Cerrahi proflakside kullanılmayacak antibiyotikler:

1-A) PENİSİLİNLER   9–12,

1-B) SEFALOSPORİNLER  3. Kuşak Sefalosporinler 1,2,

2-A) MAKROLİDLER 1-9,

4-AMİNOGLİKOZİD GRUBU ANTİBİYOTİKLER 1-8,

5-KİNOLON GRUBU ANTİBİYOTİKLER 1,2,11,12,

6-B) GLİKOPEPTİD ANTİBİYOTİKLER 1,2

(Bu antibiyotikler cerrahi proflaksi amacıyla ancak “Açıklama 5” şartları dahilinde kullanılabilir)

8. K-AB ( Kültür - Antibiyogram) : Bu antibiyotikler ayaktan hastalara kullanıldığında kültür antibiyogram sonucu reçeteye eklenerek mikroorganizma duyarlılığının gösterilmesi gerekir.

NOT: Bu liste, ilaçların etken maddeleri dikkate alınarak düzenlenmiş olmakla birlikte Kurum resmi internet sitesinde yayımlanan “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yer almayan herhangi bir ilacın ödenmesi mümkün değildir.

 

 

LİSTE-2

EK-2/G

Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesi

BARKODU

İLAÇ ADI

ETKEN MADDE

EŞDEĞER GRUBU

FİYATI

1111111100272

LYSODREN 500 MG 100 TB.

Mitotane 500 mg cap

I114A

370,00 €

1111111100266

LORENZO'S OIL 500 ML              

Gliserol Trioleate,Gliserol Trierucate oıl

I078A

112,50 €

1111111100280

EVOXAC 30 MG 100 TB               

Cevimelin Hydrochloride 30 mg tb

I037A

233,50 €

1111111100108

POTABA 3 G 40 PULVER              

Amınobenzoate Potassıum 3 gr pudra

I010A

27,36 €

1111111100055

POTABA 500 MG 240 CAP             

Amınobenzoate Potassıum 500 mg tb-cap

I010B

35,70 €

1111111100024

PENTACARINAT 300 MG 5 FLK         

Pentamidine İsetionate 300 mg amp-flk

I130A

185,40 €

1111111100722

PENTACARINAT 300 MG 1*1 AMPUL     

Pentamidine İsetionate 300 mg amp-flk

I130A

38,95 €

1111111100419

DAP (3-4 DIAMINO PURIDINE)20 MG 100

3-4 Diamino Pyridine 20 mg tb

I001A

117,70 €

1111111100830

TEPADINA 15 MG 1 AMP.

Thiotepa 15 mg amp

I168A

135,00 €

1111111100831

TEPADINA 100 MG 1 AMP.

Thiotepa 100 mg amp

I168B

810,00 €

1111111100832

VIDEX 400 MG 30 KAPS.

Didanosine 400 mg

I362A

149,49 €

1111111100833

DAP PENICILLINE KIT

Penicilline kit(PPL,MDM,PBS)

I363A

Kit PPL 39,00 € ve Kit MDM 39,00 €

1111111100834

MAGNESIUM VERLA N 200 DRAJE

Magnezyum

I268B

9,70 €

1111111100835

AquADEKs PEDIATRIC LIQUID  1x60 ML

Antioksidan özellikte multivitamin ve mineral desteği

I364A

22,75 €

1111111100836

ARGATRA 100 MG/2,5ML 1 AMP.

Argatroban 100 mg

I365A

208,75 €

1111111100837

FIBROGAMMIN 1250 IU 20 ML 1 FLK.

Faktör XIII 1250 İ.U amp

I237B

698,60 €

1111111100838

REPLAGAL 3,5 MG 1 AMP.

agalsidase alpha 3,5 mg

I003A

1.907,00 €

1111111100839

VPRIV 400 IU 1 FLK.

velaglucerase 400 IU

I366A

1.657,00 €

1111111100030

AMSIDYL 75 MG 6 AMP               

Amsacrine 75 mg amp

I012A

650,00 €

1111111100028

AMSIDINE 75 MG 6 AMP              

Amsacrine 75 mg amp

I012A

799,25 €

1111111100840

REFLUDAN 20 MG 10 AMP.

Leirudine 20 mg

I367A

242,00 €

1111111100841

ORGARAN 750 IU 10 AMP.

danaparoid sodyum 750 IU amp.

I266A

226,00 €

1111111100842

DAUNOBLASTIN 20 MG POWDER FOR INF. 1 PC.

Daunorubicine citrate (liposomal) 20 mg

I368A

23,30 €

1111111100843

CIMETIDINE   200 MG 50 TB.

Cimetidine 200 mg

I369A

3,50 €

1111111100844

PERFADEX 1000 ML KORUMA SOLUSYONU

Perfadex koruma solusyonu 1000 ml

I370A

246,00 €

1111111100845

MONOBENZONE KREM %20 113,5 gG

Monobenzone %20 krem

I115A

145,00 €

1111111100846

CIMAHER 5 MG/ML 4 AMP.

Nimotuzumab 5mg/ml

I371A

1.089,00 €

1111111100847

ISENTRESS 400 MG 60 TB.

Raltegravir 400 mg tb.

I330A

765,00 €

1111111100848

AMPYRA 10 MG 60 TB.

Dalfampridine 10 mg

I372A

825,00 €

1111111100810

ATGAM 50 MG/ML 5 ML. 5 AMP.

Lymphosyte IG 50 mg.

I227B

2.730,00 €

1111111100816

FİRAZYR 10 MG/ML.3 ML. ENJ.

İcatibant 10 mg/ml.enj.

I355A

1.695,00 €

1111111100339

MEPHYTON 5 MG 100 TB              

Phytomenadione 5 mg tb

I138A

537,60 €

1111111100849

FRISIUM 10 MG 10 TB.

Clobazam 10 mg tb

I043A

2,50 €

 

 

 

 

 

 

LİSTE-3

EK-5/A-2

FİYATLANDIRILMIŞ TIBBİ  SARF MALZEMELERİ LİSTESİ

SUT KODU

MALZEME ADI

FİYAT
(KDV Hariç TL)

 

DİĞER KARDİYOLOJİ MALZEMELERİ

 

350.160

Ventriküler Destek Pompası (Kısa Süreli)

10.750,00

350.161

Ventriküler Destek Pompası (Uzun Süreli)

93.143,00

 

 

 

 

 

 

 

 

LİSTE-4

 

EK-6

 

GÖRMEYE YARDIMCI TIBBİ MALZEMELER LİSTESİ

 

Sıra No

SUT KODU

ÇİFT OLARAK (KDV HARİÇ)

FİYAT (TL)

 
 

1

GZ.10000

SPH Plan 0-2 Beyaz 60 mm

10,16

 

2

GZ.10010

SPH Plan 0-2 Kolormatik 65 mm

12,20

 

3

GZ.10020

SPH Plan 0-2 Biofokal progresif Beyaz 65 mm

61,02

 

4

GZ.10030

SPH Plan 0-2 Bifokal-Progresif Kolormatik 65 mm

61,02

 

5

GZ.10040

SPH Plan 0-2 Organik 65 mm

10,16

 

6

GZ.10050

SPH 2-4 Beyaz 60 mm

11,18

 

7

GZ.10060

SPH 2-4 Kolormatik 65 mm

15,25

 

8

GZ.10070

SPH 2-4 Bifokal-Progresif Beyaz 65 mm

63,05

 

9

GZ.10080

SPH 2-4 Bifokal-Progresif Kolormatik 65 mm

76,27

 

10

GZ.10090

SPH 2-4 Organik 65 mm

17,29

 

11

GZ.10100

SPH 4-6 Beyaz 60 mm

14,42

 

12

GZ.10110

SPH 4-6 Kolormatik 65 mm

25,43

 

13

GZ.10120

SPH 4-6 Bifokal-Progresif Beyaz 65 mm

65,09

 

14

GZ.10130

SPH 4-6 Bifokal-Progresif Kolormatik 65 mm

76,27

 

15

GZ.10140

SPH 4-6 Organik 65 mm

22,37

 

16

GZ.10150

SPH 6-8 Beyaz 60 mm

15,25

 

17

GZ.10160

SPH 6-8 Kolormatik 65 mm

28,48

 

18

GZ.10170

SPH 6-8 Bifokal-Progresif Beyaz 65 mm

71,18

 

19

GZ.10180

SPH 6-8 Bifokal-Progresif Kolormatik 65 mm

76,27

 

20

GZ.10190

SPH 6-8 Organik 65 mm

30,50

 

21

GZ.10200

SPH 8-10 Beyaz 60 mm

20,34

 

22

GZ.10210

SPH 8-10 Kolormatik 65 mm

42,71

 

23

GZ.10220

SPH 8-10 Organik 65 mm

40,68

 

24

GZ.10230

SPH 10-13 Beyaz 60 mm

23,39

 

25

GZ.10240

SPH 10-13 Kolormatik 65 mm

52,88

 

26

GZ.10250

SPH 10-13 Organik 65 mm

50,84

 

27

GZ.10260

SPH 13-16 Beyaz 60 mm

25,43

 

28

GZ.10270

SPH 13-16 Organik 65 mm

76,27

 

29

GZ.10280

SPH 16-20 Beyaz 60 mm

28,48

 

30

GZ.10290

SPH 16-20  Organik 65 mm

76,27

 

31

GZ.10300

SPH 21 ve daha fazla Beyaz 60 mm

61,02

 

32

GZ.10310

SPH 21 ve daha fazla Organik 65 mm

76,27

 

33

GZ.10320

SPH/CYL 2-2 Beyaz 60 mm

14,23

 

34

GZ.10330

SPH/CYL 2-2 Kolormatik 65 mm

16,27

 

35

GZ.10340

SPH/CYL 2-2 Biofokal progresif Beyaz 65 mm

71,18

 

36

GZ.10350

SPH/CYL 2-2 Bifokal-Progresif Kolormatik 65 mm

76,27

 

37

GZ.10360

SPH/CYL 2-2 Organik 65 mm

14,23

 

38

GZ.10370

SPH/CYL 4-2 Beyaz 60 mm

15,25

 

39

GZ.10380

SPH/CYL 4-2 Kolormatik 65 mm

16,27

 

40

GZ.10390

SPH/CYL 4-2 Biofokal progresif Beyaz 65 mm

71,18

 

41

GZ.10400

SPH/CYL 4-2 Bifokal-Progresif Kolormatik 65 mm

76,27

 

42

GZ.10410

SPH/CYL 4-2 Organik 65 mm

20,34

 

43

GZ.10420

SPH/CYL 6-2 Beyaz 60 mm

18,30

 

44

GZ.10430

SPH/CYL 6-2 Kolormatik 65 mm

27,46

 

45

GZ.10440

SPH/CYL 6-2 Biofokal progresif Beyaz 65 mm

71,18

 

46

GZ.10450

SPH/CYL 6-2 Bifokal-Progresif Kolormatik 65 mm

76,27

 

47

GZ.10460

SPH/CYL 6-2 Organik 65 mm

28,48

 

48

GZ.10470

SPH/CYL 8-2 Beyaz 60 mm

26,44

 

49

GZ.10480

SPH/CYL 8-2 Kolormatik 65 mm

45,77

 

50

GZ.10490

SPH/CYL 8-2 Biofokal progresif Beyaz 65 mm

71,18

 

51

GZ.10500

SPH/CYL 8-2 Organik 65 mm

35,59

 

52

GZ.10510

SPH/CYL 10-2 Beyaz 60 mm

28,48

 

53

GZ.10520

SPH/CYL 10-2 Kolormatik 65 mm

61,02

 

54

GZ.10530

SPH/CYL 10-2 Organik 65 mm

40,68

 

55

GZ.10540

SPH/CYL 13-2 Beyaz 60 mm

31,52

 

56

GZ.10550

SPH/CYL 13-2 Organik 65 mm

55,93

 

57

GZ.10560

SPH/CYL 16-2 Beyaz 60 mm

42,71

 

58

GZ.10570

SPH/CYL 16-2 Organik 65 mm

76,27

 

59

GZ.10580

SPH/CYL 20-2 Beyaz 60 mm

55,93

 

60

GZ.10590

SPH/CYL 20-2 Organik 65 mm

76,27

 

61

GZ.10600

SPH/CYL 21 ve daha fazla Beyaz 60 mm

61,02

 

62

GZ.10610

SPH/CYL 21 ve daha fazla Organik 65 mm

76,27

 

63

GZ.10620

SPH/CYL 2-4 Beyaz 60 mm

20,34

 

64

GZ.10630

SPH/CYL 2-4 Kolormatik 65 mm

30,50

 

65

GZ.10640

SPH/CYL 2-4 Bifokal-Progresif Beyaz 65 mm

71,18

 

66

GZ.10650

SPH/CYL 2-4 Bifokal-Progresif Kolormatik 65 mm

76,27

 

67

GZ.10660

SPH/CYL 2-4 Organik 65 mm

36,61

 

68

GZ.10670

SPH/CYL 4-4 Beyaz 60 mm

25,43

 

69

GZ.10680

SPH/CYL 4-4 Kolormatik 65 mm

35,59

 

70

GZ.10690

SPH/CYL 4-4 Bifokal-Progresif Beyaz 65 mm

71,18

 

71

GZ.10700

SPH/CYL 4-4 Bifokal-Progresif Kolormatik 65 mm

76,27

 

72

GZ.10710

SPH/CYL 4-4 Organik 65 mm

38,64

 

73

GZ.10720

SPH/CYL 6-4 Beyaz 60 mm

27,46

 

74

GZ.10730

SPH/CYL 6-4 Kolormatik 65 mm

44,75

 

75

GZ.10740

SPH/CYL 6-4 Bifokal-Progresif Beyaz 65 mm

71,18

 

76

GZ.10750

SPH/CYL 6-4 Bifokal-Progresif Kolormatik 65 mm

76,27

 

77

GZ.10760

SPH/CYL 6-4 Organik 65 mm

44,75

 

78

GZ.10770

SPH/CYL 8-4 Beyaz 60 mm

30,50

 

79

GZ.10780

SPH/CYL 8-4 Kolormatik 65 mm

52,88

 

80

GZ.10790

SPH/CYL 8-4 Bifokal-Progresif Beyaz 65 mm

71,18

 

81

GZ.10800

SPH/CYL 8-4 Bifokal-Progresif Kolormatik 65 mm

76,27

 

82

GZ.10810

SPH/CYL 8-4 Organik 65 mm

52,88

 

83

GZ.10820

SPH/CYL 10-4 Beyaz 60 mm

35,59

 

84

GZ.10830

SPH/CYL 10-4 Organik 65 mm

61,02

 

85

GZ.10840

SPH/CYL 13-4 Beyaz 60 mm

42,71

 

86

GZ.10850

SPH/CYL 13-4 Organik 65 mm

66,10

 

87

GZ.10860

SPH/CYL 16-4 Beyaz 60 mm

50,84

 

88

GZ.10870

SPH/CYL 16-4 Organik 65 mm

76,27

 

89

GZ.10880

SPH/CYL 20-4 Beyaz 60 mm

55,93

 

90

GZ.10890

SPH/CYL 20-4 Organik 65 mm

76,27

 

91

GZ.10900

SPH/CYL 21 ve daha fazla Beyaz 60 mm

61,02

 

92

GZ.10910

SPH/CYL 2-6 Beyaz 60 mm

53,90

 

93

GZ.10920

SPH/CYL 2-6 Kolormatik 65 mm

52,88

 

94

GZ.10930

SPH/CYL 2-6 Organik 65 mm

76,27

 

95

GZ.10940

SPH/CYL 4-6 Beyaz 60 mm

55,93

 

96

GZ.10950

SPH/CYL 4-6 Kolormatik 65 mm

52,88

 

97

GZ.10960

SPH/CYL 4-6 Organik 65 mm

76,27

 

98

GZ.10970

SPH/CYL 6-6 Beyaz 60 mm

61,02

 

99

GZ.10980

SPH/CYL 6-6 Organik 65 mm

76,27

 

100

GZ.10990

SPH/CYL 8-6 Organik 65 mm

76,27

 

101

GZ.11000

SPH/CYL 10-6 Organik 65 mm

76,27

 

102

GZ.11010

Teleskopik Uzak tek *

555,00

 

103

GZ.11020

Teleskopik Uzak çift *

1110,00

 

104

GZ.11030

Teleskopik Yakın tek *

555,00

 

105

GZ.11040

Teleskopik Yakın çift *

1110,00

 

106

GZ.11050

Yakın Okuma kepi çift *

 

 

108

GZ.11070

Prizmatik tek *

40,00

 

109

GZ.11080

Prizmatik çift *

80,00

 

110

GZ.11090

Kontakt Lens tek *

170,00

 

111

GZ.11100

Kontakt Lens çift *

340,00

 

112

GZ.11110

Çerçeve

35,00

 

 

 

 

 

 

* Sağlık Kurulu Raporuna istinaden verilecek göz malzemeleri

Yukarıdaki fiyatlara; Cam-İşçilik-Hizmet bedeli dahil olup KDV ayrıca ilave edilecektir.

 

 

LİSTE-5

EK-9

TANIYA DAYALI İŞLEM LİSTESİ

PAKET KODU

İŞLEM ADI

AÇIKLAMA

İŞLEM GRUBU

*

İŞLEM PUANI

P701031

Kriyoablasyon, supraventriküler

P701010, P701011 ile birlikte faturalandırılamaz.  Kriyoablasyon kateteri hariç

A3

*

1.929,51

P701041

Kriyoablasyon, ventriküler

P701010, P701011 ile birlikte faturalandırılamaz, Kriyoablasyon kateteri hariç

A3

*

1.857,06

P701062

Kriyobalon ile ablasyon, atriyal fibrilasyon, pulmoner ven izolasyonu

P701010, P701011, P701030, P701040, P701060, P701061 ile birlikte faturalandırılamaz, Kriyobalon ve transeptal iğne ve set hariç

A3

*

1.414,84

P701063

Kompleks haritalama yöntemiyle yapılan Kriyoablasyon

P701010, P701011 ile birlikte faturalandırılamaz, kompleks haritalama katateri/patchleri, kriyoablasyon kateteri hariç

A3

*

2.122,32

 

 

 

 

(01.03.2011)

GÜNDEM