GÜNCEL MEVZUAT
Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 2) - MuhasebeTR

Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 2)

Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 2).

11 Şubat 2011 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 27843
 

Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)’tan:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(POSTA VE HIZLI KARGO TAŞIMACILIĞI)

(SERİ NO: 2)

MADDE 1 – 28/1/2010 tarihli ve 27476 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 1 Seri No'lu Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı)'nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Bu Tebliğ kapsamındaki işlemlerin ifası, takibi ve sonuçlandırılması için şirket bünyesinde gümrük müşaviri istihdam ediyor olması veya gümrük müşaviri ya da gümrük müşavirliği şirketiyle sözleşme yapmış olması,"

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"d) Gümrük müşaviri istihdam edildiği veya gümrük müşaviri ya da gümrük müşavirliği şirketiyle sözleşme yapıldığına ilişkin kanıtlayıcı belge,"

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Bu Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca operatörlerce çalıştırılan gümrük müşavirlerinin mevcut kullanıcı kodlarına bloke konularak bu Tebliğ kapsamında dolaylı temsil yoluyla işlem yapmak üzere yeni bir kullanıcı kodu verilir."

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(5) Yetki kapsamındaki bedelsiz ihracata konu gönderiler, uçak kalkışından sonraki 4 saat içinde operatör tarafından gümrüğe beyan edilir."

MADDE 5 – Aynı Tebliğin l/A no.lu ekinde yer alan "3- Gümrük müşaviri istihdam ediliyorsa" ifadesi, "3- Gümrük müşaviri çalıştırılıyorsa" olarak; l/B no.lu ekinde yer alan "3- İstihdam edilen gümrük müşavirleri" ifadesi, "3- Gümrük Müşavirleri" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

 

(11.02.2011)

GÜNDEM