GÜNCEL MEVZUAT
Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 309) - MuhasebeTR

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 309)

Maliye Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 309 )

 

                Bilindiği üzere; 18/7/2001 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 4. maddesi 19/7/2003 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan ve 4916 sayılı, 31/7/2004 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 5228 sayılı Kanunlarla değiştirilerek;

                "Vakıflar Genel Müdürlüğüne veya mazbut vakıflar ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait, üzerinde toplu yapılaşma bulunan taşınmazlar, Hazineye ait taşınmazlar ile trampa edilebilir. Trampaya ilişkin usul ve esaslar taşınmaz maliki veya idare ve temsil eden kamu kurum ve kuruluşunun bağlı, ilgili veya ilişkili olduğu Bakanlık ile Maliye Bakanlığı arasında düzenlenecek protokolle belirlenir; bu belirlemede, trampaya konu taşınmazların rayiç değerleri esas alınır ve trampa kapsamındaki taşınmazlara ilişkin olarak açılmış olan men-i müdahale ve kâl davaları ile icra takipleri protokolün düzenlenmesi ile trampa işlemleri sonuçlanıncaya kadar durur." şeklinde düzenlenmişti.

                29/12/2006 tarihli ve 26391 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5565 sayılı 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 30. maddesinin (16). fıkrası ile 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesindeki, "rayiç değerleri" ibaresi "492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre hesaplanacak değerlerinin yüzde yirmi fazlası" şeklinde uygulanır." olarak değiştirilmiştir.

                Bu nedenle; mülkiyeti vakıflar ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait olup üzerinde toplu yapılaşma bulunan taşınmazların, Hazine taşınmazları ile trampasına esas olmak üzere yapılacak kıymet takdir kararlarında 5565 sayılı Kanunla yapılan değişikliğin dikkate alınarak, 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre hesaplanacak değerlerinin yüzde yirmi fazlasının rayiç bedel olarak dikkate alınması gerekmektedir.

                Ayrıca,

                Vakıflar Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde iken, üzerinde yoğun yapılaşma bulunması nedeniyle 4916, 5228 ve 5565 sayılı Kanunlarla değişik 4706 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre trampa yoluyla Hazine mülkiyetine geçen taşınmazların bulunduğu alanlarda düzenli ve planlı kentsel gelişim ve dönüşümün sağlanması ile sağlıksız kentsel dokuların ortadan kaldırılması, işgalli alanlardaki mülkiyet sorunlarının çözülerek hızla ekonomiye kazandırılması amacıyla, 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin altıncı fıkrasına göre belediyelere devrinde özel bir açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

                Buna göre;

                1 - Kadastral parsellerin de devredilebilecek taşınmazlar arasında sayılması,

                2 - Bu taşınmazlardan gerekli olanlar için öncelikle imar planları veya imar uygulaması yapılması, belediyelerce imar planı ve/veya imar uygulaması yapılmadan kadastral parsel üzerinden yapılan satışlarda, düzenleme ortaklık paylarına ilave olarak, satışı yapılan arazinin düzenlemeden önceki yüzölçümünün % 20'sinin, satış bedelinden aynı oranda düşülmek kaydıyla eğitim ve sağlık tesisleri ile diğer resmî tesis alanları için ayrılabileceğine ve bu amaçla ayrılan alanların bedelsiz ve müstakil parsel şeklinde Hazine adına resen tescil edileceğine dair tapu kütüğüne şerh konulması,

                3 - Taşınmazların belediyelerce satışında, 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre hesaplanacak değerlerinin iki katından aşağı olmamak üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 9 ve 13 üncü maddelerine göre Belediye bünyesinde oluşacak komisyonca belirlenecek rayiç bedelin dikkate alınması,

                4 - Taşınmazların trampa bedeli ile belediyenin satış bedeli arasındaki farktan Belediyelere 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre pay ayrılması,

                5 - Vakıflardan 4706 sayılı Kanunun geçici dördüncü maddesine göre trampa yoluyla alınan taşınmazlarda 2006/09 sayılı Milli Emlak Genelgesinin uygulanmaması,

                6 - 4916 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesine göre Hazine mülkiyetine geçen taşınmazların belediyelere devrinde yetkinin Valiliklere (Defterdarlık) devredilmesi,

                Uygun görülmüştür.

                Devir ve satış işlemlerinin yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak, 18/7/2001 tarihli ve 24466 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik  Yapılması Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılmamasından ilgili belediyeler sorumludur.

                Tebliğ olunur.

(09.02.2007)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM