GÜNCEL MEVZUAT
Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve Hakkında Tebliğ (Sıra No: 209) - MuhasebeTR

Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve Hakkında Tebliğ (Sıra No: 209)

27 Ocak 2011 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 27828
 

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan:

FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN KAVRAMSAL

 ÇERÇEVE HAKKINDA TEBLİĞ

SIRA NO: 209

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeveyi ve buna ilişkin uygulamayı ve Türkiye Muhasebe Standartları ile tek tip finansal tabloların düzenlenmesi ve finansal tabloların Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uygunluğunun sağlanmasına dair usul ve esasları belirlemektir.

             (2) Bu Tebliğ Ekinde yer alan Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve, Türkiye Muhasebe Standartlarının oluşturulmasına esas alınmak üzere hazırlanmıştır.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ ile Kavramsal Çerçeve, finansal raporlamanın amacını, finansal raporlarda yer alan bilgilerin yararlılığını belirleyen niteliksel özelliklerini, finansal tabloları oluşturan unsurların tanımını, tahakkuk ve ölçümleme esasları ile sermayenin devamlılığı kavramlarını Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak ele alınmasına dair uluslararası esasları kapsar.

             (2) Adı geçen usul ve esaslara ilişkin ayrıntı açıklamalar bu Tebliğ ekinde yer almıştır.         Hukuki dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 28/7/1981 tarih ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun Ek-1 inci maddesi ile 24/2/2004 tarihli ve 2004/6924 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (a) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen,

             a) TMSK ve Kurul: Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunu,

             b) TMS: Türkiye Muhasebe Standartlarını,

             c) TFRS: Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını,

             d) Yorum: Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile ilgili olarak uygulamaya yön vermek veya bu Standartlara açıklık kazandırmak üzere Kurul onayı ile kamuoyuna duyurulan metni,

             e) Standartlar: Bir bütün olarak TMS, TFRS ve Yorumları, 

             f) Kavramsal Çerçeve: Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunca Türkiye Muhasebe Standartlarının oluşturulmasında esas alınan amaç, kavram ve ilkelerin düzenlendiği Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve’yi

             ifade eder.

             Uygulama

             MADDE 5 – (1) Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü kılınan, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamı dışındaki gerçek ve tüzel kişilere ait finansal tabloların ihtiyaca uygun, güvenilir, anlaşılabilir, karşılaştırılabilir ve tutarlı olmasını sağlayan Türkiye Muhasebe Standartlarını Kavramsal Çerçeve’ye uygun olarak saptar ve yayımlar. TMSK, kamu otoritesinin, değişik ihtiyaçları göz önünde bulundurarak ilave şartlar belirleyebileceğini de özellikle dikkate alır. Ancak, söz konusu şartlara diğer kullanıcıların ihtiyacı olmadığı durumlarda, diğer kullanıcılar için hazırlanmakta olan finansal tablolar bu şartlardan etkilenmez.

             (2) TMSK, bu Standartların Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayımlanan “Uluslararası Finansal Raporlama Standartları” ve “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için Uluslararası Finansal Raporlama Standartları”  ile uyum içinde olmasını hedef olarak belirlemiş olmakla birlikte, değişik işletme ölçütleri ve sektörler itibariyle bu Standartlardan farklı istisnai uygulamalara, finansal tablo dipnotlarında açıkça belirtilmek koşuluyla karar verebilir.

             (3) Kanunlarla belirli alanları düzenlemek ve denetlemek üzere kurulmuş bulunan Kurum ve Kurullar, TMSK tarafından yayımlanan Standartlarda yer alan esaslara uygun olmak kaydıyla, kendi alanları için geçerli olacak ayrıntıya ilişkin ihtiyatlı, sınırlayıcı düzenlemeleri yapabilir ve ek mali tablo ve raporlar hazırlanmasını isteyebilirler.

             (4) Kavramsal Çerçevenin uygulanması konusunda zaman içinde gereksinim duyulan değişiklikler TMSK tarafından duyurulur.

             Vergi mevzuatı ile ilişkisi

             MADDE 6 – (1) Türkiye Muhasebe Standartları ve Yorumları ile bu Kavramsal Çerçevede yer alan kavram ve ilkeler doğrultusunda düzenlenecek finansal tablolar ticari bilançonun oluşumu ile ilgilidir. Vergi Usul Kanunundaki iktisadi kıymetlerin değerlendirilmesine ilişkin hükümler vergi matrahının hesaplanması ile ilgilidir. Bu itibarla, mükellefler Türkiye Muhasebe Standartlarına göre düzenledikleri tek tip finansal tablolarında oluşan ticari kardan hareketle, Vergi Usul Kanunundaki farklı değerleme hükümlerinin olumlu ve olumsuz etkileri ile kanunen kabul edilmeyen giderler ve vergiden muaf veya müstesna gelirlerini bu kara eklemek ve indirmek suretiyle haricen gelir veya kurumlar vergisi matrahlarını hesaplayacaklardır.

             (2) Maliye Bakanlığının, Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olmak koşuluyla ihtiyatlı ve sınırlayıcı düzenlemeler yapma ve mükelleflerden ek mali tablolar ile raporlar isteme hakkı saklıdır.

             Yürürlükten kaldırılan mevzuat

             MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ ve bu Tebliğin 1 no’lu ekinde yer alan Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçevenin uygulanmasıyla, 16/1/2005 tarih ve 25702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Tabloların Hazırlanma ve Sunulma Esaslarına İlişkin Kavramsal Çerçeve Hakkında Tebliğ ve Tebliğ eki Kavramsal Çerçeve yürürlükten kalkar.

             Yürürlük

             MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu yürütür.

 

Tebliğin eklerini görmek için tıklayınız

(27.01.2011)

GÜNDEM