GÜNCEL MEVZUAT
Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ - MuhasebeTR

Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

23 Ocak 2011 PAZAR
Resmî Gazete
Sayı : 27824
 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKALARIN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ

DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 8/11/2006 tarihli ve 26340 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ”in 5 inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmış, izleyen fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş, teselsül ettirilmiş haliyle beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Dördüncü fıkra kapsamında finansal tabloları konsolide edilmeyen bağlı ortaklık, birlikte kontrol edilen ortaklık ve iştirakler konsolide finansal tablolarda elde etme maliyeti ile veya ilgili Türkiye Muhasebe Standardına uygun olarak muhasebeleştirilir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ 31/12/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

8/11/2006

26340

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

3/12/2008

27073

(23.01.2011)

GÜNDEM