GÜNCEL MEVZUAT
2011 Yılı Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ - MuhasebeTR

2011 Yılı Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ

7 Ocak 2011 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 27808
 

Hazine Müsteşarlığından,

2011 YILI GENEL YATIRIM VE FİNANSMAN PROGRAMININ UYGULANMASINA
İLİŞKİN USUL VE ESASLARIN BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç, kapsam ve dayanak

MADDE 1 − (1) Bu Tebliğin amacı; 12/10/2010 tarihli ve 2010/967 sayılı 2011 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Kararnamesinde belirtilen hükümlerin uygulanması amacıyla izlenecek usul ve esaslar ile istenecek bilgi ve belgelerin mahiyetini belirlemektir.

(2) Bu Tebliğ, Ek 1’de yer alan 08/06/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı ortaklıkları, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna tabi olup sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya ait olan işletmeci kuruluşları kapsar. Sermayesindeki kamu payı yüzde 50’nin altına düşen kuruluşlar Kararname ve bu Tebliğin kapsamından çıkar. Sermayesindeki kamu payı yüzde 50’nin üstüne çıkan kuruluşlar ise Kararname ve bu Tebliğin kapsamına girer.

(3) Sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya ait olan veya Anayasanın 165 inci maddesi kapsamında Sayıştay tarafından denetlenen ve Ek 1’de yer alan diğer işletmeler bu Tebliğ’in sadece 15, 16 ve 17 inci maddelerine tabi olup, bu kamu işletmeleri 17 Haziran 2009 tarihli ve 27261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İşletmelerinin Faaliyetlerinin İzlenmesi ve Raporlanmasına Dair Tebliğ’de yer alan hususlar çerçevesinde hareket edeceklerdir.

(4) Bu Tebliğ, 12/10/2010 tarihli ve 2010/967 sayılı Kararname eki Karar’ın 29 uncu maddesi uyarınca istihsal edilmiştir.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 2 − (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Kamu iktisadi teşebbüsü: 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi teşebbüsler ile bu teşebbüslerin aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin 58 inci maddesinin (3) numaralı fıkrası kapsamında kurulanlar hariç olmak üzere bağlı ortaklıkları,

b) Kuruluş: 4046 sayılı Kanuna tabi olup sermayesinin yüzde 50’den fazlası kamuya ait olan işletmeci teşebbüsleri,

c) Kamu teşebbüsü veya teşebbüs: (a) ve (b) bentlerinde sayılan teşebbüsleri,

ç) Kamu işletmesi: 1 inci madde kapsamına giren işletmeleri,

d) Program: 12/10/2010 tarihli ve 2010/967 sayılı Kararnamenin ekinde yer alan tablodaki mali büyüklükler ile Müsteşarlık tarafından bu büyüklükler dikkate alınarak teşebbüslere gönderilen 2011 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programını,

e) Kararname: 12/10/2010 tarihli ve 2010/967 sayılı 2011 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Kararnamesini,

f) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

g) DPT: Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığını,

ğ) DPB: Devlet Personel Başkanlığını,

h) ÖİB: Özelleştirme İdaresi Başkanlığını

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İstihdam

Açıktan ve naklen atama

MADDE 3 − (1) Kararnamenin 4 üncü maddesi uyarınca, 2010 yılında ayrılan eleman sayısı belirlenirken, emekli, istifa, kurum dışı nakil, ölüm ve iş akdi feshi yoluyla ayrılanlar dikkate alınacaktır. Askerlik, kurum içi nakil, statü değişikliği, kadroya alınan geçici işçiler, iş akdi askıya alınan geçici işçiler ve profesyonel sendikacı olarak teşebbüsten ayrılan personel hesaplamada dikkate alınmayacaktır. Nakle tabi personelden yapılan atamalarda teşebbüsler Müsteşarlığa bilgi vereceklerdir.

(2) 2011 yılında Müsteşarlıkça sermaye transferi yapılması programlanan teşebbüslerin (TCDD, TİGEM, TTK, MKE, EBK, ÇAYKUR ve TEMSAN) Kararnamenin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki personel atama işlemleri Müsteşarlığın uygun görüşüne bağlıdır. Bu teşebbüsler, Ek 2’de yer alan “Tablo 500: Personel Talep Formu ve Ekleri”ni doldurarak Müsteşarlığa iletecekler ve gerekli izni aldıktan sonra işlemlerini tekemmül ettireceklerdir. “Personel Talep Formu ve Ekleri”ni göndermeyen teşebbüslerin talepleri dikkate alınmayacaktır. Bu fıkra kapsamındaki atama izinleri, Müsteşarlıktan yılda en çok iki kez talep edilebilecektir.

(3) Kararnamenin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamındaki istisnalar çerçevesinde emekli personel istihdam edilmesi durumunda 21/04/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesi doğrultusunda hareket edilecektir.

(4) Teşebbüs dışı geçici görevlendirmeler dahil istihdama ilişkin Kararnamede belirtilen konularda, teşebbüs yönetim kuruluna gerekli atamaların yapılmaması nedeniyle toplantı yeter sayısı bulunmayan teşebbüsler hariç olmak üzere, Kararnamede belirtilen sınırlamalar dikkate alınarak, karar almaya yalnızca teşebbüs yönetim kurulları yetkili olacak ve bu konuda yetki devri yapılmayacaktır. Teşebbüs yönetim kurulları, daha önce devredilen yetkilerin iptali de dahil olmak üzere, bu konu ile ilgili gereken tedbirleri almakla yükümlüdürler. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de belirtilen yetki dışında, ilgili Bakanlıklar bu konuda Kararnameyi kısıtlayıcı hiçbir işlem tesis edemeyecektir.

İlave atamalar

MADDE 4 − (1) Kararnamenin 5 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları kapsamında ilave personel atama talebinde bulunacak kamu teşebbüsleri, Ek 2’de yer alan “Tablo 500: Personel Talep Formu ve Ekleri” ile ilave personel atamalarının gerekçelerini ilgisine göre Müsteşarlığa veya ÖİB’ye bildirir. Bu talepler ayrıca değerlendirilerek Müsteşarlığın veya ÖİB’nin uygun görüşü çerçevesinde, DPB’ce unvan değişikliği yapılmaksızın sonuçlandırılır. “Personel Talep Formu ve Ekleri”ni göndermeyen teşebbüslerin talepleri dikkate alınmayacaktır. Bu kapsamdaki atama talepleri Müsteşarlığa veya ÖİB’ye yıl içinde en fazla iki defa gönderilebilecektir.

(2) Kararnamenin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında Yüksek Planlama Kurulu Sekretaryasına iletilecek talep yazısının bir örneği de ilgisine göre Müsteşarlığa veya ÖİB’ye iletilmeli ve yazı asgari olarak aşağıdaki bilgileri içermelidir:

- DPT tarafından uygun görülen yatırımlar kapsamında kurulan tesis veya işletme birimi hakkında genel bilgiler,

- Tesis veya işletme biriminin devreye gireceği tarih ile deneme üretimine başlayacağı tarih,

- İlgili yatırımın ayrıntılı fizibilite raporunda istihdamı öngörülen personel sayısı ve unvanı,

- Bu kapsamda daha önce hizmet alımı yapılıp yapılmadığına ilişkin bilgi.

Zorunlu istihdam

MADDE 5 − (1) Kararnamenin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında yapılan işlemlerle ilgili olarak Müsteşarlığa ve ilgisine göre ÖİB’ye 10 gün içinde bilgi verilecektir.

Geçici işçiler

MADDE 6 − (1) Teşebbüsler, 01/01/2011 tarihinden itibaren 2011 yılında çalıştıracakları geçici işçilerin toplam adam/ay süresini, bir önceki yılı aşmayacak şekilde, yıl içinde askerden dönecekleri de dikkate alarak ve Ek 3’te yer alan “Tablo 501: Geçici İşçi Talep Formu”nu doldurarak ilgisine göre Müsteşarlığın veya ÖİB’nin uygun görüşü ile DPB’ye vize ettirir. “Geçici İşçi Talep Formu”nu göndermeyen teşebbüslerin talepleri dikkate alınmaz.

(2) Usulüne uygun vize edilen cetvellerin bir örneği DPB’ce ilgili teşebbüse, Sayıştay Başkanlığına, Müsteşarlığa ve ilgisine göre ÖİB’ye gönderilir. Bu vize işlemi yapılmaksızın ödeme yapılamaz.

(3) Teşebbüsler, hiçbir şekilde ilave geçici işçi talebinde bulunmayacaklardır.

Fazla çalışma

MADDE 7 − (1) Kararnamenin 9 uncu maddesi çerçevesinde belirlenen toplam fazla çalışma süresini statüler arasında dağıtma yetkisi yönetim kuruluna aittir.

(2) Fazla çalışma tavanının teşebbüs yönetim kurulunca Kararnamenin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca artırılması halinde 10 iş günü içinde gerekçeleri ile birlikte Müsteşarlığa ve ilgisine göre ÖİB’ye bilgi verilir.

(3) Kararnamenin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde;

i) Ek 4’te yer alan “Tablo 502: İlave Fazla Çalışma Talep Formu” ile ayrıntılı analiz ve gerekçeleriyle başvurmaları halinde, ürün alım kampanya faaliyetleri rekolteye bağlı olarak artış gösteren veya yeni üretim/hizmet birimlerinin faaliyete geçmesi nedeniyle toplam personel sayısında artış görülen teşebbüsler ile

ii) Özelleştirme veya tasfiye/kapanma sonucu faaliyet alanı daralan ve personel sayısı azalan teşebbüslerin

fazla çalışma iznini teşebbüsün alım öngörülerindeki veya personel sayısındaki değişimle orantılı olacak şekilde yeniden belirlemeye ilgisine göre Müsteşarlık veya ÖİB yetkilidir.

(4) Tesis veya birimlerin teşebbüsler arasında devri durumlarında toplam fazla çalışma izninin teşebbüsler arasındaki dağılımı taraflarca yapılacak bir protokolle belirlenerek ilgisine göre Müsteşarlığa veya ÖİB’ye iletilir. Anlaşmaya varılamaması halinde dağılım Müsteşarlıkça belirlenir.

(5) Kararnamede bahsi geçen toplam fazla çalışma izni tavana ilişkin olup, teşebbüsler fazla çalışma izinlerinin kullanımında, 4857 sayılı İş Kanununda ve ilgili diğer mevzuatta yer alan fazla çalışmaya ilişkin hükümlere uygun hareket etmekle yükümlüdür.

Pozisyon iptali

MADDE 8 − (1) Maaş ve ücret ödemeleri ÖİB’ce karşılanan kuruluşlarda, 2010 yılı içinde emeklilik veya iş akdi feshi nedeniyle ayrılan işçilerin pozisyonlarının tamamı 30/6/2011 tarihine kadar Yönetim Kurulu kararı ile iptal edilecek ve kuruluşlar iptal ettikleri pozisyon sayısını 2011 yılı Ağustos ayı sonuna kadar Müsteşarlığa ve ÖİB’ye bildireceklerdir.

Diğer istihdam şekilleri

MADDE 9 − (1) Teşebbüsler, Kararnamede ve bu Tebliğde bahsi geçmeyen her türlü personel alımından önce, gerekçeleriyle birlikte ilgisine göre Müsteşarlığa veya ÖİB’ye başvuracak ve izin alacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet Alımları

İhale yoluyla hizmet alımı

MADDE 10 − (1) İhale yoluyla hizmet alımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi sırasında ihale mevzuatıyla ilgili oluşabilecek tüm soru ve sorunlar Kamu İhale Kurumuna iletilir. Bunun dışındaki hususlarda oluşabilecek tereddütleri gidermeye Müsteşarlık yetkilidir.

(2) Teşebbüsler, Kararnamede belirlenen sınırlamaları dikkate alarak 2011-2013 dönemi için hizmet alım ihalesine çıkabilirler. Maliyetlerin düşürülmesi ve sağlanan faydanın artırılması amacıyla çok yıllık hizmet alımı yapılabilmesi için, Program kapsamında işletme bütçelerinin 2011-2013 dönemini kapsayacak şekilde hazırlanması gerekmektedir. 2011-2013 döneminde yapılması planlanan ihale yoluyla hizmet alımlarının toplam tutarı en fazla bir önceki yıl için Müsteşarlık veya ÖİB tarafından uygun görüş bildirilen toplam tutarın, hedeflenen yıllık ortalama Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) (2011 için %6,7; 2012 için %5,5 ve 2013 için %4,7) değişim oranı ile artırılması suretiyle bulunan tutar kadar olabilecektir. Hedeflenen ÜFE değişim oranlarının resmi olarak programlananın üzerinde revize edilmesi halinde teşebbüsler yeni oranı dikkate alacaklardır. Bu çerçevede, hesaplamalar şu şekilde yapılacaktır:

i) 2011 yılı toplam hizmet alım tavanı = 2010 yılı için uygun görülen izin tutarı x (1,067)

ii) 2012 yılı toplam hizmet alım tavanı = 2011 yılı toplam hizmet alım tavanı x (1,055)

iii) 2013 yılı toplam hizmet alım tavanı = 2012 yılı toplam hizmet alım tavanı x (1,047)

(3) 2010 yılında taşeron yoluyla sağlanan hizmetlerin 2011 yılında asli personelle yapılması veya bu hizmetlere ihtiyaç kalmaması durumunda anılan hizmet alımları için ayrılan hizmet alımı tutarı 2011 yılı tavanının belirlenmesine baz teşkil eden rakamdan düşürülecektir.

(4) Teşebbüsler, 2011-2013 döneminde yapacakları hizmet alımı toplam harcama tavanını aşmayacak şekilde ihtiyaçları doğrultusunda 2011-2013 dönemi için belirlenen azami toplam tutarın hizmet alımı kategorileri arasındaki dağılımını belirleyebilirler.

(5) Teşebbüsler, taşıt ve/veya şoför kiralaması ile bu işleri kendileri yapmaları halinde oluşacak maliyetleri kıyaslayacak bir analiz yapacak ve maliyetinin daha az olduğu durumlarda taşıt ve/veya şoför kiralaması yoluna gideceklerdir.

(6) Temizlik, güvenlik ve benzeri hizmetler için yeterli sayıda personeli bulunan teşebbüsler bu tür hizmetleri ayrıca ihale yolu ile dışarıdan satın alamazlar. Teşebbüsler, böyle bir durumda dışarıdan hizmet satın almak amacıyla mevcut personelini idari kadroya geçiremezler.

(7) Tesis veya birimlerin teşebbüsler arasında devri durumlarında toplam hizmet alımı harcama tavanının teşebbüsler arasındaki dağılımı taraflarca yapılacak bir protokolle belirlenerek ilgisine göre Müsteşarlığa veya ÖİB’ye iletilir. Anlaşmaya varılamaması halinde dağılım Müsteşarlıkça belirlenir.

İlave hizmet alımları

MADDE 11 − (1) Teşebbüsler, ilave veya ilk defa yapılacak hizmet alımları nedeniyle oluşacak maliyetin karşılanabilmesi amacıyla gereken kaynağı, öncelikle diğer hizmet alımlarından tasarruf sağlayarak yaratacaklardır. Tüm tasarruf önlemlerinin alınmasına rağmen gerekli kaynağın sağlanamaması halinde, Program hedefleri ve işletme bütçesi kısıtları dahilinde kalmak kaydıyla, 10 uncu madde kapsamında belirlenen hizmet alımı tavan ödeneğini yüzde yirmiye (%20) kadar artırmaya teşebbüs yönetim kurulu yetkilidir. Bu yetkinin kullanılması halinde, konuya ilişkin yönetim kurulu kararının bir örneği, ilgili bilgi ve belgelerle birlikte 10 iş günü içinde Müsteşarlığa ve ilgisine göre ÖİB’ye gönderilir.

Hizmet alımlarının raporlanması ve izlenmesi

MADDE 12 − (1) Teşebbüsler ihale yoluyla yaptırdıkları hizmet alımlarına ilişkin olarak, altışar aylık dönemler itibarıyla, her bir ihale bazında

- Hizmet alımının niteliği (araç kiralama, temizlik vb.),

- Hizmetin dışarıdan alım yoluyla yaptırılmasının neden zorunlu olduğu ve Teşebbüs faaliyetlerinin sürdürülmesi bakımından önem derecesi,

- Alt dağılımları belirtilmek suretiyle, ihalenin 2010 yılında teşebbüse olan toplam maliyeti, 2011 yılına düşen maliyeti ve ihale süresince Teşebbüse olacak toplam maliyeti,

- İhalenin kaç yıllık olduğu ve sözleşmenin geçerli olduğu başlangıç/bitiş tarihleri,

- İhale kapsamında kaç kişi çalıştırıldığı ve çalışanların unvan bazında aylık ortalama ücretleri,

- Bu alanda hangi tarihten bu yana hizmet alımı yapıldığı,

- Hizmet alımına, mevcut ihalenin bitişinden sonra da ihtiyaç duyulup duyulmayacağı, duyulacaksa hizmetin dışarıdan alınmasına hangi tarihe kadar devam edileceği,

- Sözleşmenin yenilenmesi veya yeniden ihaleye çıkılması sırasında sağlanabilecek tasarruf kalemleri ve miktarı

hakkında detaylı bilgiler içeren bir rapor hazırlayarak Müsteşarlığa, DPT’ye, DPB’ye ve ilgisine göre ÖİB’ye Ocak ve Temmuz ayı sonuna kadar gönderirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

Ticari banka kredileri

MADDE 13 − (1) Teşebbüsler, finansman ihtiyacının doğması durumunda öncelikle hasılat artırıcı ve maliyet azaltıcı tedbirlere başvuracaklardır. Bu tedbirlerin yeterli olmaması durumunda ve zorunlu hallerde, Program çerçevesinde tespit edilen mali büyüklüklerle uyumlu olacak şekilde bankalardan ticari kredi kullanılabilecek veya diğer finansman yöntemlerine başvurulabileceklerdir.

(2) Ticari banka kredisi kullanımına yönelik işlemlerin tüm sorumluluğu teşebbüs yönetim kurullarına aittir.

(3) Teşebbüsler, bir seferde 30 Milyon TL ve üzerindeki tutarlarda TL veya döviz kredisi temini için bankalara başvurmadan 15 gün önce kullanılacak kredinin gerekliliği ve şartları ile birlikte aşağıdaki bilgi ve belgeleri ilgisine göre Müsteşarlığa veya ÖİB’ye ileteceklerdir:

i) Alacakların tahsili hususunda gerekli çalışmaların yapıldığına dair bilgi ve belgeler (başta haciz uygulaması olmak üzere vadesi geçmiş alacaklarına ilişkin başlattığı ve/veya yürüttüğü yasal işlemleri gösteren bilgi ve belgeler ile alacaklı olduğu teşebbüslerin borçlarını ödeyemeyeceklerini gösterir bilgi ve belgeler)

ii) Finansman darboğazının çözülmesini teminen fiyat ayarlamasının yapılmama nedenleri

iii) Ek 5’te yer alan “Tablo 504: Ticari Banka Kredi Kullanımı Bilgi Formu”

iv) Kullanılması planlanan kredi tutarı, geri ödeme planı, başvurulması düşünülen bankalar ve söz konusu bankaların cari ticari kredi faiz oranları.

(4) Üçüncü fıkrada belirtilen bilgi ve belgelerin iletilmesini müteakiben teşebbüsler kredi temin edebileceklerdir.

(5) Teşebbüsler, bir seferde 30 Milyon TL’nin altında tutarlarda yurtiçi ticari bankalardan TL veya döviz kredisi kullanırken, söz konusu kredinin kendilerine bildirilen yatırım ve finansman programı ile uyumlu olmasına dikkat edeceklerdir.

(6) Her türlü kredi kullanımından sonra 5 iş günü içinde kredi kullanılan bankanın adını, kullanılan kredinin vadesini, faiz oranını ve geri ödeme şartları ile ticari banka kredisi stok miktarını içeren bilgiler Müsteşarlığa veya ÖİB’ye iletilecektir.

Temettü ödemesi ve tahsilatı

MADDE 14 − (1) Kamu iktisadi teşebbüsleri 2010 yılında elde etmiş oldukları kârdan oluşan temettü borçları ile önceki yıllardan kalan temettü borçlarını, Ek 6’da yer alan “Tablo 505: Temettü Bilgi Formu”nu doldurarak, 2010 yılı bilançosunun kesinleşmesini müteakip 2 hafta içerisinde Müsteşarlığa bildirirler.

(2) Kamu iktisadi teşebbüsleri Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakan tarafından 2010 yılı kâr gerçekleşmesi ve önceki yıldan kalan temettü borçları dikkate alınarak belirlenen tutarda, bütçe hedefleri dikkate alınarak tespit edilen ve gerektiğinde revize edilebilecek olan ödeme planı doğrultusunda temettü ödemelerini yapacaklardır. Kamu iktisadi teşebbüsleri, oluşan dağıtılabilecek kâr tutarını Müsteşarlığa borç olarak kaydetmeyip yeni bir talimata kadar sermaye hesaplarında yer alan olağanüstü yedekler bölümünde tutmaya devam edeceklerdir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mali İzleme ve Şeffaflık

İzleme

MADDE 15 − (1) Kamu işletmeleri, 17 Haziran 2009 tarihli ve 27261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İşletmelerinin Faaliyetlerinin İzlenmesi ve Raporlanmasına Dair Tebliğe göre gerekli tabloları göndereceklerdir.

Kamu işletmelerinin verilerinin izlenmesi

MADDE 16 − (1) Kamu işletmeleri, Müsteşarlıkça kendilerine bildirilen kullanıcı adlarını ve şifrelerini kullanarak http://kit.hazine.gov.tr adresinden giriş yaparak, istenilen tabloları dolduracak ve söz konusu internet sayfasını her sabah en geç saat 10.00 itibarıyla ziyaret ederek son gelişmeler, haberler ve duyurulardan haberdar olacaklardır. Kamu işletmeleri kendilerinden istenilen tabloları 2011 yılı boyunca aynı zamanda https://hmsftp.hazine.gov.tr/irj/portal adresinden de göndereceklerdir.

(2) Gönderilen tablolarda yer alan diğer kaleminin yüksek olması veya önceki dönem verilerine göre önemli ölçüde değişen kalemler bulunması durumunda, değişimlerin nedeni detaylı bir biçimde açıklanacaktır. Bu açıklamayı içermeyen tablolar eksik kabul edilecek ve kamu işletmesi tarafından tablo veya bilgi Müsteşarlığa iletilmemiş sayılacaktır.

(3) Kamu işletmeleri, aksi bildirilmediği takdirde, söz konusu internet adresi üzerinden doldurdukları tablolar için ilave bir resmi yazı göndermeyeceklerdir.

(4) Kamu işletmelerinin internet üzerinden gönderdikleri tabloların en az Daire Başkanı seviyesinde uygun görülmesi gerektiğinden, internet üzerinden gönderilen tablolar resmi evrak muamelesi görecek ve dönemsel olarak Hazine Kontrolörlerince bu tabloların kamu işletmesi kayıtları ile tutarlı olup olmadığı denetlenecektir.

(5) Sermaye durumlarının takip edilebilmesini ve devlet hesaplarıyla uyumlu olmasının sağlanmasını teminen, sermaye hareketlerinde herhangi bir değişiklik olan kamu işletmeleri, ilgili değişimin muhasebe kayıtlarına aktarılmasını takip eden 15 gün içinde, Ek 7’de yer alan “Tablo 506: Sermaye Değişim Tablosu”nu Müsteşarlığa veya ÖİB’ye göndereceklerdir.

(6) Tüm kamu işletmeleri doğrudan mal ve hizmet üretimiyle ilgili olmayan veya atıl durumda olan gayrimenkullerini tespit edecek ve Ek 8’de yer alan “Tablo 507: Atıl Gayrimenkul Değerlendirme Formu”nu doldurarak 30/06/2011 tarihine kadar Müsteşarlık, DPT ve ilgisine göre ÖİB’ye gönderecektir.

Kapasite geliştirme

MADDE 17 − (1) Özellikle taşra teşkilatları yurt geneline yaygın kamu işletmeleri başta olmak üzere, tüm kamu işletmeleri aylık bazda sağlıklı ve düzenli mali tablolar (bilanço ve gelir tablosu gibi) üretebilmelerini ve söz konusu tabloları, tabloların ait olduğu dönemi izleyen en geç 45 gün içerisinde Müsteşarlığa iletebilmelerini sağlayacak muhasebe altyapısının oluşturulmasına yönelik hazırlıkları tamamlayacaktır. Bu hazırlıklar bilgisayar ve program alımını da kapsar. Kamu işletmeleri ayrıca mali ve mali olmayan diğer konsolide verilerini sağlıklı ve aylık bazda üretecek bir bilgi işlem altyapısı kurmak zorundadırlar.

(2) Bu kapsamda yapılacak harcamalar tasarruf tedbirleri dışındadır. Kamu işletmelerince mali işler ve muhasebe altyapılarının iyileştirilmesi kapsamında geliştirilen Kurumsal Kaynak Planlama projeleri de bu kapsamda değerlendirilir.

Kurumsal verilerin yayımlanması

MADDE 18 − (1) Şeffaflığın ve kamuya hesap verilebilirliğin artırılmasını teminen, teşebbüsler 2010 yılı Faaliyet Raporlarını 31/05/2011 tarihine kadar kendi internet sitelerinde yayımlayacak ve basılı bir örneğini TBMM KİT Komisyonu, ilgili Bakanlık, Müsteşarlık, DPT ve Sayıştay Başkanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlara gönderecektir. Eğer bu tarihe kadar Sayıştay denetimi tamamlanmamışsa yayımlanan Raporda bu husus belirtilecektir. Söz konusu Faaliyet Raporları asgari aşağıdaki konuları içerir:

i) Misyon ve Vizyon

ii) Hukuki Statü

iii) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Özgeçmişleri

iv) Sermaye Yapısı

v) 2010 Yılı Önemli Gelişmeler (teşebbüs ve sektör açısından)

vi) Üretim ve Satış Bilgileri

vii) Maliyet Bilgileri

viii) Yatırım Harcamaları ve Projeleri

ix) Merkezi Yönetim Bütçesi ile İlişkiler (vergi ve diğer yasal yükümlülükler, temettü ödemeleri, sermaye ve görev zararı tahsilatları gibi)

x) Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu ve Özsermaye Değişim Tablosu

xi) Mali Rasyolar

xii) Organizasyon Yapısı

xiii) İstihdam Bilgileri (sayı ve maliyet) ile Personel Profili

(2) Teşebbüsler, faaliyette bulundukları sektörleri takip ederek sektör içindeki yerlerini daha iyi analiz edebilmek ve etkin sektörel politikalar geliştirebilmek veya geliştirilmesine yardımcı olabilmek amacıyla, “2010 Yılı Sektör Raporu”nu hazırlayacaktır. Bu raporlar, 31/03/2011 tarihine kadar internet sitelerinde yayımlanacak ve basılı bir örneği ilgili Bakanlık, Müsteşarlık ve DPT Müsteşarlığına gönderilecektir. Söz konusu Sektör Raporları asgari aşağıdaki konuları içerecektir:

i) Dünyada sektörün görünümü

ii) Türkiye’de sektörün görünümü

iii) Teşebbüsün sektör içindeki yeri

iv) Teşebbüsün yerli ve uluslararası rakipleriyle veya benzer faaliyet gösteren kuruluşlarla karşılaştırmaları

Yurt dışı bağlı ortaklıklar, iştirakler ve yatırımlar

MADDE 19 − (1) Yurtdışı bağlı ortaklığı ve iştiraki bulunan teşebbüsler, bu şirketlerin tabi oldukları ülke mevzuatına (ülkemiz mevzuatıyla anılan ülke mevzuatı arasındaki farkları belirten bir notla birlikte ya da Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na göre) veya ülkemiz mevzuatına uygun hazırlanmış 2009 ve 2010 yılına ait,

i) Bilançolarını

ii) Gelir tablolarını

iii) Nakit Akış tablolarını

iv) Özsermaye değişim tablolarını

v) Kâr dağıtım tablolarını

31/05/2011 tarihine kadar Müsteşarlığa iletir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri

MADDE 20 − (1) Teşebbüsler, geliştirdikleri veya geliştirecekleri Ar-Ge ve inovasyon projelerine ilişkin bilgileri bir rapor halinde 31/07/2011 tarihine kadar Müsteşarlık, DPT ve ilgisine göre ÖİB’ye sunacaklardır.

Ücretlerin belirlenmesi

MADDE 21 − (1) Teşebbüsler, 399 sayılı KHK’nın 26 ncı maddesi gereğince, sözleşmeli personeline unvanları itibarıyla uygulayacakları azami temel ücret tutarlarına ilişkin tekliflerini ve varsa diğer önerilerini 31/01/2011 tarihine kadar DPB’ye, Müsteşarlığa ve DPT’ye gönderirler.

YEDİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 22 − (1) Bu Tebliğ 01/01/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 − (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Tebliğin eklerini görmek için tıklayınız

 

(07.01.2011)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM