GÜNCEL MEVZUAT
Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No:7) - MuhasebeTR

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No:7)

30 Aralık 2010
Resmi Gazete
Sayı: 27800 (6. Mükerrer)


Maliye Bakanlığından:

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 7)

 

Özel iletişim vergisi uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun1 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, “Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) yirmimilyon lira ayrıca özel iletişim vergisi alınır. Bu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu2 hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) maktu olarak alınması hükme bağlanan vergi tutarı (yirmimilyon lira), 6 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği3 ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak 2010 yılı için 31,78 TL olarak belirlenmişti.

12/11/2010 tarihli ve 27757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 401 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2010 yılı için % 7,7 olarak tespit edilmiştir.

Buna göre, söz konusu maktu vergi tutarı 1/1/2011 tarihinden itibaren 34,00-TL olarak uygulanacaktır.

Tebliğ olunur.

———————————

1 23/7/1956 tarihli ve 9362 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

2 10/1/1961 tarihli ve 10703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

3 29/12/2009 tarihli ve 27447 sayılı Resmî Gazete’de yayımlamıştır.(30.12.2010)

GÜNDEM