GÜNCEL MEVZUAT
Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı - MuhasebeTR

Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı

25 Aralık 2010 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 27796
 

Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığından:

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI TARİFE VE TALİMATI

             25/11/1999 tarihli ve 587 sayılı Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden yapılacak Zorunlu Deprem Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimatlar uygulanır.

             Tarife

             MADDE 1 – (1) Ödenecek prim, 3 üncü maddede belirtilen esaslara göre tespit edilen sigorta bedeline, deprem bölgesine ve yapı tarzına göre aşağıdaki tarife uygulanmak suretiyle bulunan tutara 10 TL ilave edilerek hesaplanır. İstanbul ili dahilinde bulunan rizikolar için bu tutar 15 TL olarak uygulanır. Ancak ödenecek primin asgari tutarı, deprem bölgesine ve yapı tarzına göre herhangi bir ayrım yapılmaksızın 25 TL'dir.

 

 Yapı Tarzı

I. Bölge
(‰)

II. Bölge
(‰)

III. Bölge
(‰)

IV. Bölge
(‰)

V. Bölge
(‰)

 A-Çelik, betonarme, karkas yapılar

2.20

1.55

0.83

0.55

0.44

 B-Yığma Kagir Yapılar

3.85

2.75

1.43

0.60

0.50

 C-Diğer Yapılar

5.50

3.53

1.76

0.78

0.58

 

             (2) 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki apartman ve sitelerde, yönetici tarafından yaptırılan ve en az sekiz bağımsız bölümü içeren toplu sigortalarda, yukarıdaki tarife fiyatları üzerinden % 20 oranında indirim yapılır.

             (3) Poliçe süresinin sonunda sigortanın 30 gün içinde yenilenmesi durumunda, yenilenen poliçe için yukarıdaki tarife fiyatları üzerinden ayrıca % 20 oranında indirim yapılır.

             (4) Deprem bölgeleri ayrımında, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası" esas alınır. 22/3/2008 tarihli ve 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında çeşitli yerleşim birimlerinde yapılan değişiklik nedeniyle söz konusu haritada karşılığı tam olarak bulunamayan yerleşim birimleri için deprem tehlike bölgesi, kamu kurumlarınca bu konuda yapılan çalışmalar dikkate alınarak Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulunca belirlenir. 

             (5) Yukarıdaki tarifede belirtilen yapı tarzlarının tanımı aşağıdaki gibidir.

             A-Çelik, Betonarme Karkas Yapılar: Çelik veya betonarme taşıyıcı karkas bulunan yapılardır.

             B-Yığma Kagir Yapılar: Karkas olmayan ve taşıyıcı duvarları moloz taş, kesme taş, tuğla veya boşluklu, boşluksuz beton briket gibi malzemeden yapılan, döşeme, merdiven ve tavanları beton veya betonarme olan yapılardır.

             C-Diğer Yapılar: Yukarıdaki gruplara girmeyen yapılardır.

             Azami teminat tutarı

             MADDE 2 – (1) Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında, bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı yapı tarzı ayırımı yapılmaksızın 150 bin TL'dir.

             Sigorta bedelinin tespiti

             MADDE 3 – (1) Sigorta bedelinin tespitinde, sigorta edilen meskenin yapı tarzı için aşağıda belirtilen metrekare bedeli ile aynı meskenin brüt yüzölçümünün (veya yaklaşık yüzölçümünün) çarpılması sonucu bulunan tutar esas alınır. Zorunlu Deprem Sigortası yapılan bir meskenin sigorta bedeli, her halde 2 nci maddede belirtilen azami teminat tutarından çok olamaz.

 

Yapı Tarzı

Sigorta Bedeli Hesabına
Esas Metrekare Bedeli (TL)

A-Çelik, betonarme, karkas yapılar

590

B-Yığma Kagir Yapılar

425

C-Diğer Yapılar

220

 

             Muafiyet

             MADDE 4 – (1) Her bir hasarda, sigorta bedelinin %2'si oranında tenzili muafiyet uygulanır. Doğal Afet Sigortaları Kurumu hasarın bu şekilde bulunan muafiyet miktarını aşan kısmından sorumludur. Muafiyet uygulaması açısından, her bir 72 saatlik dönem bir hasar sayılır.

             Sigortanın süresi

             MADDE 5 – (1) Sigortanın süresi bir yıldır.

             Yetkili sigorta şirketleri ve primlerin tahsili

             MADDE 6 – (1) Doğal Afet Sigortaları Kurumu nam ve hesabına Zorunlu Deprem Sigortası yapmaya yetkili sigorta şirketleri ve bu şirketlerin acenteleri tarafından yapılır. Doğal Afet Sigortaları Kurumu nam ve hesabına Zorunlu Deprem Sigortası yapmaya yetkili sigorta şirketleri, bu tarife ve talimatlara göre belirlenen prim tutarını peşin olarak tahsil ederler. Prim tutarının, taksitler Kuruma yansıtılmamak koşuluyla kredi kartı ile veya başka şekilde finansal kuruluşlarca taksitlendirilmesi mümkündür. 

             Yetkili sigorta şirketlerine ödenecek komisyon

             MADDE 7 – (1) Doğal Afet Sigortaları Kurumu nam ve hesabına zorunlu deprem sigortası sözleşmesi yapmaya yetkili sigorta şirketlerine, kendileri veya acenteleri tarafından yapılan zorunlu deprem sigortası primi tutarı üzerinden İstanbul ili dahilinde bulunan rizikolar için %12,5 oranında, diğer illerde bulunan rizikolar için %17,5 oranında komisyon ödenir.

             (2) Ancak, her bir sigorta sözleşmesi itibariyle yetkili sigorta şirketine ödenecek asgari komisyon 10 TL'dir. Ödenen asgari komisyonun 3 TL'si sigorta şirketine, 7 TL'si acenteye aittir. Yukarıda belirtilen oranlar kapsamında sigorta şirketine ödenecek komisyonun 10 TL'yi aşması durumunda, acenteye verilecek komisyon, asgari tutarın altına düşülmemesi kaydıyla, sigorta şirketi ve acente arasında serbestçe belirlenir.

             (3) Başarılı sigorta şirketlerine ve acentelerine, yukarıda belirlenen komisyon oranlarına ilave olarak, Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslar dahilinde, teşvik komisyonu ödenebilir veya başarı ödülü verilebilir.

             İhtiyari sigorta

             MADDE 8 – (1) Doğal Afet Sigortaları Kurumu dışındaki kişi ve kuruluşlar Zorunlu Deprem Sigortası yapamazlar. Ancak, Zorunlu Deprem Sigortası yapılan bağımsız bölüm veya binaların değerinin 3 üncü maddeye göre hesaplanan sigorta bedelinden yüksek olması durumunda söz konusu sigorta bedelini aşan kısım için, Zorunlu Deprem Sigortasının yapılmış olması kaydıyla, sigorta şirketleri tarafından ihtiyari deprem sigortası yapılabilir.

             Yürürlükten kaldırılan hükümler

             MADDE 9 – (1) 8/9/2000 tarihli ve 24164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 10 – (1) Bu tarife ve talimat 1/1/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

 

(25.12.2010)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM