GÜNCEL MEVZUAT
2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: 2011/1) - MuhasebeTR

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: 2011/1)

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: 2011/1).

25 Aralık 2010 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 27796
 

Çevre ve Orman Bakanlığından:

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA

CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(2011/1)

2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.

20/2/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 nci maddesinin (B) fıkrası uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır.

Maliye Bakanlığı tarafından 12/11/2010 tarihli ve 27757 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 401 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2010 yılı yeniden değerleme oranı % 7,7 olarak tespit ve ilan edilmiştir.

Bu duruma binaen, 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde yer alan para cezaları 1/1/2011 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

Tebliğ olunur.

 

2872 sayılı Kanunun 5491 sayılı Kanun ile değişik 20 nci maddesinin

Kanundaki ceza miktarı

1/1/2011 – 31/12/2011 tarihleri arasında uygulanacak ceza

(a) bendindeki ceza miktarları

500 TL

1.000 TL

710 TL

1.422 TL

(b) bendindeki ceza miktarı

24.000 TL

48.000 TL

34.189 TL

68.379 TL

(c) bendindeki ceza miktarları

6.000 TL

2.000 TL

300 TL

8.544 TL

2.847 TL

425 TL

(d) bendindeki ceza miktarları

(b) bendi için iki kat:

48.000 TL

96.000 TL

(c)  bendi için iki kat:

12.000 TL

4.000 TL

600 TL

(d) bendinin ikinci cümlesindeki konutlarla ilgili olarak:

600 TL

 

68.379 TL

136.760 TL

 

17.094 TL

5.696 TL

852 TL

 

 

852 TL

(e) bendindeki ceza miktarı

10.000 TL

14.244 TL

(f) bendindeki ceza miktarı

60.000 TL

85.475 TL

(g) bendindeki ceza miktarı

6.000 TL

8544 TL

(h) bendindeki ceza miktarları

400 TL

1.200 TL

4.000 TL

12.000 TL

568 TL

1.708 TL

5.696 TL

17.094 TL

(ı) bendinin; 1 no’lu alt bendindeki ceza miktarları

Ton başına*:

40 TL

10 TL

100 KR

 

56,96 TL

14,22 TL

138 KR

(ı) bendinin; 2 no’lu alt bendindeki ceza miktarları

Ton Başına*:

30 TL

6 TL

100 KR

 

42,71 TL

8,52 TL

138 KR

(ı) bendinin; 3 no’lu alt bendindeki ceza miktarları

Ton Başına*:

20 TL

4 TL

100 KR

 

28,47 TL

5,68 TL

138 KR

 (ı) bendinin; 4 no’lu alt bendindeki ceza miktarları

Ton başına*:

10 TL

2 TL

40 KR

 

14,22 TL

2,82 TL

56 KR

(ı) bendinin altıncı paragrafındaki ceza miktarları

24.000 TL

600 TL

34.189 TL

852 TL

(i) bendindeki ceza miktarı

1.000 TL

1.422 TL

(j) bendindeki ceza miktarları

24.000 TL

600 TL

34.189 TL

852 TL

(k) bendindeki ceza miktarları

20.000 TL

100.000 TL

28.490 TL

142.460 TL

(l) bendindeki ceza miktarları

Dekar başına*:

20 TL

Metkreküp başına*:

120 TL

 

28,47 TL

 

170,94 TL

(m) bendindeki ceza miktarları

6.000 TL

4.000 TL

8.544 TL

5.696 TL

(n) bendindeki ceza miktarları

48.000 TL

1.200 TL

68.379 TL

1.708 TL

(o) bendindeki ceza miktarı

12.000 TL

17.094 TL

(p) bendindeki ceza miktarı

24.000 TL

34.189 TL

(r) bendindeki ceza miktarları

24.000 TL

60.000 TL

34.189 TL

85.475 TL

(s) bendindeki ceza miktarı

100 TL

138 TL

(t) bendindeki ceza miktarı

2.000.000 TL.

2.849.232 TL

(u) bendindeki ceza miktarı

2.000.000 TL

2.849.232 TL

(v) bendindeki ceza miktarı

100.000 TL den

1.000.000 TL’ye kadar

142.460 TL’den

1.424.615 TL ye kadar

(y) bendindeki ceza miktarı

100.000 TL den

1.000.000 TL’ye kadar

142.460 TL’den

1.424.615 TL ye kadar

Geçici 4 üncü maddesinin 5 inci fıkrasındaki ceza miktarları

Belediyelerde;

·            Nüfusu 100.000’den fazla olanlarda:

50.000 TL

·            Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında olanlarda:

30.000 TL

·            Nüfusu 50.000 – 10.000 arasında olanlarda:

20.000 TL

·            Nüfusu 10.000 – 2.000 arasında olanlarda:

10.000 TL

·            Organize Sanayi Bölgelerinde:

100.000 TL

·            Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste:

60.000 TL

 

Belediyelerde;

·            Nüfusu 100.000’den fazla olanlarda:

71.228 TL

·            Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında olanlarda:

42.737 TL

·            Nüfusu 50.000 – 10.000 arasında olanlarda:

28.490 TL

·            Nüfusu 10.000 – 2.000 arasında olanlarda:

14.244 TL

·            Organize Sanayi Bölgelerinde:

142.460 TL

·            Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste:

85.475 TL

 

 

 

* = Bu bentlerdeki cezalar uygulanırken nihai ceza miktarı hesaplandıktan sonra küsurat kısmı dikkate alınmayacaktır.

 

 

 

(25.12.2010)

GÜNDEM