GÜNCEL MEVZUAT
Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 331) - MuhasebeTR

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 331)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 331).

23 Aralık 2010 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 27794

Maliye Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 331)

             2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki konutların aylık kira bedellerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesi uygun görülmüştür.

             1) Yurt içinde bulunan kamu konutlarından aylık her bir metrekare için;

                                                                                                                            15/1/2011’den

                                                                                                                                itibaren

             a) Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda,                                  1,10 TL/m2

             b) Kalorifersiz konutlarda,                                                                     1,71 TL/m2

             c) Kaloriferli konutlarda,                                                                        2,25 TL/m2

             Kira bedeli alınır.

             2) Kira bedeline yapılacak ilaveler;

             Belirlenen kira bedellerine ek olarak aylık her bir metrekare için aşağıda belirtilen tutarlarda ilave kira bedeli alınır.

             A) Kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kamu kurum

             ve kuruluşlarınca karşılandığı konutlardan,                                            0,20 TL/m2

             B) Elektrik ve su bedellerinin tespitinde kurumlarca

             yapılan gerçek giderlerin dikkate alınarak, kullanıcılarından

             tahsil edilmesi esas olup; sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması

             nedeniyle elektrik, su ya da her ikisinin de hizmet binası veya

             fabrika tesislerinden karşılandığı konutlardan;

             a) Elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde,             0,45 TL/m2

             b) Su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde,                      0,45 TL/m2

             c) Elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının

             mümkün olmaması halinde,                                                                    0,92 TL/m2

             d) Konutlarda kullanılan suyun, şehir şebekesi dışında

             su kaynaklarından  (kuyu, artezyen, kaynak suyu vb.)

             karşılanıyor olması halinde,                                                                   0,23 TL/m2

             İlave kira bedeli tahsil edilir.    

             3) Yakıtı kurum tarafından tedarik edilen konutlarda;

             Yakıt maliyetlerindeki artışlar dikkate alınarak, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından, yakıtı kurum tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan, her bir metrekare için 15/1/2011 tarihinden itibaren 0,92 TL/m2  yakıt bedeli tahsil  edilir. Ancak, kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetlerini dikkate alarak gerekli gördükleri takdirde, bu bedelin üzerinde yakıt bedeli tahsil edebilirler.

             Ayrıca, yakıtı kurumlarca tedarik edilen kamu konutlarında, ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurumlarca karşılanıyor olması halinde, bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek olarak her bir metrekare başına 15/1/2011 tarihinden itibaren 0,09 TL/m2 tahsil edilir.

             4) Kira bedellerinin hesaplanması;

             Bu Genel Tebliğin 1’inci maddesinde belirtilen kira birim bedellerine 294 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliğinde belirtilen esaslar uygulanmak suretiyle aylık kira bedelleri hesaplanır.

             5) Kaldırılan Hükümler;

             31/12/2009 tarihli ve 27449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 325 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Tebliğ olunur.

(23.12.2010)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. Bağımsız Denetçi Etik Kurallar – Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 17/09/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/205] Sayılı Kararı (23.09.2019)
  2. Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 54 (Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar)’In Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 83 (22.09.2019)
  3. Propan Teslimlerinde ÖTV Değişikliği (16.09.2019)
  4. Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (13.09.2019)
  5. İnşaatlarda Yapılan Asgari İşçilik Hesabına Esas Olan 2020 İnşaat Birim Maliyetleri Açıklandı (07.09.2019)
  6. Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı – Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti (07.09.2019)
  7. Zorunlu Deprem Sigortası Tarife Ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (07.09.2019)
  8. 7143 Sayılı Yapılandırma Uygulamasında 2018/Nisan Ayı ve Sonraki Cari Ay Ödemeleri Yapılandırma Taksitlerine Mahsup Edilebilecek (06.09.2019)
  9. Cari Ay Prim Ödemelerinin Yapılandırma Taksitlerine Sayılması (06.09.2019)
  10. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Kararları – Faizsiz Finans Hizmetleri (06.09.2019)

GÜNDEM