GÜNCEL MEVZUAT
4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 22 nci ve Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 5 inci Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Arttırılmasına İlişkin Tebliğ (No: TRKGM-2010/1) - MuhasebeTR

4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 22 nci ve Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 5 inci Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Arttırılmasına İlişkin Tebliğ (No: TRKGM-2010/1)

18 Aralık 2010 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 27789
 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’UN 22 NCİ VE

TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİ’NİN

5 İNCİ MADDELERİNDE YER ALAN PARASAL SINIRLARIN

ARTTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: TRKGM-2010/1 )

             MADDE 1 – (1) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un değişik 22 nci maddesinde belirlenen usule göre Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bildirilen Üretici Fiyatları Endeksinde meydana gelen ortalama % 9,92 (dokuz virgül doksaniki) oranında artış esas alınarak 1/1/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

             a) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un değişik 22 nci maddesinin 5 ve 6 ncı fıkrasındaki tüketici sorunları hakem heyetlerinin kararlarının bağlayıcı olacağına ilişkin üst veya tüketici mahkemelerinde delil olacağına ilişkin alt parasal sınır 1.031,87 TL,

             b) 1/8/2003 tarihli ve 25186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır 2.693,78 TL,

             olarak tespit edilmiştir.

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

(18.12.2010)

GÜNDEM