GÜNCEL MEVZUAT
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genelgesi 2007/8 (2007 Yılı Gelir ve Aylık Artışları) - MuhasebeTR

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genelgesi 2007/8 (2007 Yılı Gelir ve Aylık Artışları)

T.C

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

 

Tarih    : 29/01/2007

Sayı     : B.13.2.SSK.5.01.07.00.IX.031-61220                                             

Konu   : 2007 Yılı Gelir ve Aylık Artışları.                                                                                  

             

G E N E L G E

( 2007 / 8 )

 

29/12/2006 tarih, 26391 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5565 sayılı “2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu”nun, 30’uncu maddesinin;

 

- (6)’ncı fıkrası ile 506 ve 2925 sayılı Kanunlara göre emekli ve hak sahiplerinin ödenmekte olan gelir ve/veya aylık tutarlarında 2006 yılı için 08/02/2006 tarihli ve 5454 sayılı Kanuna göre yapılan yıllık kümülatif artış oranı ile aynı dönemde memur aylıklarında katsayıların yükseltilmesi suretiyle yapılan kümülatif artış oranı arasındaki farkı telafi edecek şekilde hesaplanacak fark tutarlarının 2006 yılı Temmuz-Aralık ayları ödeme dönemleriyle sınırlı olmak üzere bir defada ayrıca ödeneceği, 2006 yılı ikinci altı aylık döneminde altı aydan daha az süreyle gelir ve/veya aylık almış olanlara yapılacak ödemelerde fiilen yararlanılan gelir ve/veya aylık ödeme dönemi sayısının dikkate alınacağı ve bu şekilde yapılacak ödemenin bir aylık tutarının 2006 yılı Aralık ayı ödeme dönemi gelir ve/veya aylık tutarına ilave edilmesi sonucunda bulunacak tutarın, 2007 yılı Ocak ayı ödeme döneminde yapılacak artışlara esas alınacağı,

 

- (7)’nci fıkrası ile de 01/01/2007 tarihinden önce bağlanmış gelir ve aylıkların Ocak ödeme döneminden itibaren %5 oranında, 2007 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden geçerli olmak üzere de 2007 yılının birinci altı aylık dönemi için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel endeksindeki değişim oranı kadar artırılarak ödeneceği,

 

öngörülmüştür.

 

Diğer taraftan;

 

- 06/01/2007 tarih, 26395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlan Bakanlar Kurulu’nun 2007/11533 sayılı “Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti Ve Muhtelif Statülerde İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması İle Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ı ile 01/01/2007 tarihinden geçerli olmak üzere 657 sayılı Kanunun 154’üncü maddesi uyarınca aylık katsayı 0,046985,

 

- 4857 sayılı İş Kanununun 39’uncu maddesine göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 01/01/2007-30/06/2007 tarihleri arasında 16 yaşından büyükler için bir günlük asgari ücret 18,75 YTL, 01/07/2007-31/12/2007 süresi için de 19,50 YTL,

 

olarak belirlenmiştir.

 

5565 sayılı Kanunun 506 sayılı Kanunda öngördüğü düzenlemeler ile Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen asgari ücrete göre tahsis mevzuatında meydana gelen değişiklikler aşağıda açıklanmıştır.

 

A. GELİR VE AYLIKLARIN ARTIRILMASI

 

5565 sayılı Kanuna göre 2006 yılında memur aylıklarında katsayıların yükseltilmesi nedeniyle kümülatif artış % 7,5 oranında gerçekleşmesine rağmen, aynı dönemde 5454 sayılı Kanuna göre 506 ve 2925 sayılı Kanunlara göre ödenen gelir/aylıklardaki kümülatif artış oranı ise % 6,09 olarak gerçekleştiğinden, aradaki farkın kapatılması için % 1,33 oranında artış yapılması gerektiği tespit edilmiştir.

 

Buna göre;

 

1- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa göre ödenen gelir ve aylıklar ile 506 sayılı Kanunun Geçici 76’ncı maddesine göre yapılan telafi edici ödemeler,

 

a) 01/01/2007 tarihinden önce bağlanmış gelir ve aylıklar, 2006 yılı Temmuz ödeme döneminden geçerli olmak üzere yapılmış olan % 3’lük artışın yanı sıra 2006 yılında Kurumumuzdan gelir/aylık alanların kümülatif artış oranı ile memur maaş katsayılarının yükseltilmesi suretiyle oluşan kümülatif artış oranı arasında gerçekleşen %1,33’lük fark ile birlikte (2006 yılı Temmuz gelir/aylık artış oranı 1,03 x 1,0133 = 1,043699 üzerinden % 4,37 olarak uygulanacak), 2007 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren de % 5 oranında,

 

b) 2007 yılında bağlanacak gelir ve aylıkların, 506 sayılı Kanunun 55, 61, 67 ve Geçici 82’nci maddelerine göre 2007 yılı Ocak ayı itibariyle hesaplanan aylık tutarları, %5 oranında,

 

c) 2007 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden itibaren de 2007 yılının birinci altı aylık dönemi için gelir ve aylıklar TÜFE’deki değişim oranı kadar,

 

artırılarak ödenecek ve ek ödeme tutarları bu miktarlar üzerinden hesaplanacaktır.

 

2- 2007 yılı Ocak ödeme dönemi itibariyle ödenen gelir/aylık ve telafi edici ödemeler ile 2007 yılında tahsis talebinde bulunan veya ölen sigortalılar için bağlanacak gelir ve aylıkların artırılmasında TÜİK tarafından açıklanan aylık tüketici fiyatları indeksi artış oranları uygulanmayacaktır.

 

3- Gelir ve aylık gönderme işlemleri “2007/Ocak” döneminde ödemeler sisteminde yer alanların gelir ve aylıkları, % 1,33’lük fark dahil Ocak ödeme dönemi itibariyle geçerli %5 artış uygulanmak ve ek ödeme hesaplanmak suretiyle Genel Müdürlükçe Ocak ayı ödeme döneminde ödenecektir. 2007/Şubat çalışma döneminde sisteme girecek sigortalı ve hak sahiplerinin gelir ve aylıkları söz konusu artışlar dikkate alınarak hesaplanacaktır.

 

4- 2007 yılı Temmuz ödeme dönemi itibariyle de gelir/aylıklar 2007 yılının birinci altı aylık dönemi için TÜİK tarafından açıklanan TÜFE’deki değişim oranı kadar artırılarak, ek ödeme tutarları bu miktarlar üzerinden hesaplanmak suretiyle gönderileceğinden, bu dönem itibariyle herhangi bir fark ödemesi yapılmayacaktır.

 

5- 2006 yılı ikinci altı aylık döneminde altı aydan daha az süreyle gelir/aylık almış olanlara yapılacak ödemelerde fiilen yararlanılan gelir/aylık ödeme dönemi sayısı dikkate alınacak, bu şekilde yapılacak ödemenin bir aylık tutarının 2006 yılı Aralık ayı ödeme dönemi gelir/aylık tutarına ilave edilmesi sonucunda bulunacak tutar, 2007 yılı Ocak ayı ödeme döneminde yapılacak artışlara esas alınacaktır.

 

B. EK ÖDEMENİN HESAPLANMASI

 

1- 506 ve 2925 sayılı Kanunlara göre aylık ve gelir olarak her ay ödenecek tutarlara göre,

2006 yılının ikinci altı aylık döneminde yapılacak ek ödemenin bir aylık tutarı, her bir aylık veya geliri;

- 419,65.-YTL (dahil) ve daha az olanlar için gelir ve aylık tutarlarının % 5’i,

- 419,65 .-YTL’den fazla olanlar için gelir ve aylık tutarlarının % 4’ü,

2007 yılında yapılacak ek ödemenin bir aylık tutarı ise, her bir aylık veya geliri;

- 440,66.-YTL (dahil) ve daha az olanlar için gelir ve aylık tutarlarının % 5’i,

- 440,66.-YTL’den fazla olanlar için gelir ve aylık tutarlarının % 4’ü,

tutarında ek ödeme hesaplanacaktır.

 

2- Ek ödeme ile ilgili diğer hususlar hakkında 21/02/2006 tarihli, 12-154.Ek Genelgenin “B. EK ÖDEME YAPILMASI” başlıklı bölümü doğrultusunda işlem yapılacaktır.

 

C. GELİR VE AYLIK BAĞLAMA İŞLEMLERİ

 

2007 yılında malullük veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan sigortalılar ile ölen sigortalıların hak sahiplerine 506 ve 2925 sayılı Kanunlara göre bağlanacak aylıklarda;

 

1- 506 sayılı Kanunun 55, 61, 67 ve Geçici 82’nci maddelerine göre 2007 yılı Ocak ayı itibariyle hesaplanan aylık tutarları, 2007 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren % 5, 2007 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden itibaren de 2007 yılının birinci altı aylık dönemi için TÜİK tarafından açıklanan TÜFE’deki değişim oranı kadar artırılmak suretiyle hesaplanacaktır. Bunların 506 sayılı Kanunun Geçici 82’nci maddesine göre 2007 yılı Ocak ayı itibariyle hesaplanan aylıkları için, Ocak 2007 ile aylık başlangıç tarihi arasında TÜİK tarafından açıklanan aylık tüketici fiyatları indeksi artış oranları uygulanmayacaktır.

 

2- İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortasından hak kazanılan gelirlere esas günlük kazanç hesabına giren son takvim ayı, 2007 yılının birinci yarısına ait olanlara bağlanacak gelirler son takvim ayı itibariyle hesaplanan gelir tutarına % 5, 2007 yılı Temmuz ödeme döneminde de 2007 yılının birinci altı aylık dönemi için TÜFE’deki değişim oranı uygulanarak belirlenecektir. Son takvim ayı 2007 yılının ikinci yarısına ait olanlara bağlanacak gelirlere 2007 yılı Ocak ödeme dönemine ait artış uygulanmayacaktır.

 

İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortasından hak kazanılan gelirlere esas günlük kazanç hesabına giren son takvim ayı 2007 yılına ait olanların, hesaplanan son takvim ayı ile gelir başlangıç tarihi arasında TÜİK tarafından açıklanan aylık tüketici fiyatları indeksi artış oranları uygulanmayacaktır.

 

D. ALT SINIR GELİR/AYLIKLARI

 

1- 506 sayılı Kanunun Geçici 89’uncu maddesi gereğince 01/01/2000 tarihinden önce bağlanan ölüm aylıkları, 2007 yılında yaşlılık ve malullük aylığı almakta iken vefat eden sigortalıların hak sahiplerine bağlanacak ölüm aylıkları ile Geçici 82’nci maddeye göre bağlanmış aylıklarda, sigortalı ve hak sahiplerine 2006/Aralık ödeme döneminde ödenmesi gereken miktar esas alınacaktır. Emekli ve hak sahiplerine 2006/Temmuz-Aralık dönemi için % 1,33 oranında fark ödeneceğinden;

 

a) 2006/Temmuz ödeme döneminden geçerli olmak üzere;

- Sigortalı ve sigortalı aylığının tamamının hak sahiplerine dağıtıldığı ölüm aylıkları için 458,42 x 1,0437 = 478,45.-YTL’den,

- Bir hak sahibi için 387,74 x 1,0437 = 404,68.-YTL’den,

- İki hak sahibi için 423,07 x 1,0437 = 441,56.-YTL’den,

 

b) 2007/Ocak ödeme döneminde ise;

- Sigortalı ve sigortalı aylığının tamamının hak sahiplerine dağıtıldığı durumlar için 478,45 x 1,05 = 502,37.-YTL’den,

- Bir hak sahibi için 404,68 x 1,05 = 424,91.-YTL’den,

- İki hak sahibi için  441,56 x 1,05 = 463,64.-YTL’den,

az olmayacaktır.

 

2- İş kazası ve meslek hastalığı sonucu bağlanan ve son takvim ayı 2000 yılından önce olan ölüm gelirleri için de 1’inci maddede belirtilen alt sınır tutarları uygulanacaktır.

 

3- İş kazalarıyla meslek hastalıkları sigortasından hak kazanılan gelirlere esas günlük kazanç hesabına giren son takvim ayı 2007 yılına ait olanlara bağlanacak gelirler 01/01/2007-31/12/2007 tarihleri arasında geçerli olan asgari günlük kazanç üzerinden belirlenen asgari gelir tutarları esas alınarak hesaplanacaktır. Buna göre, iş göremezlik derecesi % 25 ve daha yukarı olan sigortalılara;

 

- 01/01/2007-30/06/2007 süresinde ödenecek asgari sürekli iş göremezlik gelirinin aylık tutarı; 18,75 x 30 x % 70 = 393,75.-YTL,

 

- 01/07/2007-31/12/2007 süresi için ödenecek asgari sürekli iş göremezlik gelirinin aylık tutarı ise; 19,50 x 30 x % 70 = 409,50.-YTL

 

olacaktır.

 

4- 2000 yılı başından sonra geçen hizmetlere göre bağlanacak malullük ve ölüm aylıklarının alt sınırı;

- 01/01/2007-30/06/2007 süresinde 18,75 x 30 x % 35 = 196,88.-YTL,

- 01/07/2007-31/12/2007 süresinde de 19,50 x 30 x % 35 = 204,75.-YTL  

 

olacaktır.

 

Çalışmalarının tamamı 2000 yılı başından sonra olan sigortalının hak sahiplerine bağlanan aylıklar ile günlük kazanç hesabına giren son takvim ayı 2000/Ocak ve daha sonraki bir ay olan sigortalıların hak sahiplerine bağlanan gelirlerde bu miktar;

 

- 01/01/2007-30/06/2007 süresinde bir hak sahibi için 18,75 x 30 x % 35 x % 80 = 157,50.-YTL, iki hak sahibi için 18,75 x 30 x % 35 x % 90 = 177,19.-YTL., 

 

- 01/07/2007-31/12/2007 süresinde bir hak sahibi için 19,50 x 30 x % 35 x % 80 = 163,80.-YTL, iki hak sahibi için 19,50 x 30 x % 35 x % 90 = 184,28.-YTL.’den

 

az olmayacaktır.

 

5- 506 sayılı Kanunun 23 ve 68’inci maddelerine göre ölen sigortalıdan dolayı malul olmaları nedeniyle yetim aylığı almakta olan çocukların 2022 sayılı kanunun Ek 1’inci maddesine göre yapılacak fark aylık ödemelerinde aylıklarının, özürlülük derecesi 01/01/2007 tarihinden itibaren;

 

- % 70 ve üzerinde olduğu tespit edilenlerde;

1550 x 0,046985 = 72,83.-YTL, 72,83 x %300 = 218,49.-YTL,

- % 40 ile % 69 arasında olanlarda;

1550 x 0,046985 = 72,83.-YTL, 72,83 x %200 = 145,66.-YTL’nin

altında olması halinde aradaki fark kadar aylıklarına ilave ödeme yapılacaktır.

 

E. HİZMET BORÇLANMALARI-İSTEĞE BAĞLI VE TOPLULUK SİGORTASI PRİMLERİ İLE CENAZE MASRAFI KARŞILIĞI

 

1- Askerlik, grev-lokavt ve 4056 sayılı Yasa gereği yapılan hizmet borçlanması tutarlarının hesabında 01/01/2007-30/06/2007 tarihleri arasında prime esas yeni asgari günlük prim tutarı 18,75 x % 20 = 3,75.-YTL, 01/07/2007-31/12/2007 tarihleri arasında da  19,50 x % 20 = 3,90.-YTL olarak dikkate alınacaktır.

 

2- İsteğe bağlı sigorta ile malullük, yaşlılık ve ölüm topluluk sigortası priminin alt sınırı 01/01/2007-30/06/2007 süresinde 18,75 x 30 x % 25 = 140,63.-YTL, üst sınırı ise 121,88 x 30 x % 25 = 914,10.- YTL’ye, 01/07/2007-31/12/2007 süresinde 19,50 x 30 x % 25 = 146,25.-YTL, üst sınırı ise 126,75 x 30 x % 25 = 950,63.-YTL’ye yükseltilmiştir.

 

3- İş kazası ve meslek hastalıkları, hastalık ve analık sigortalarına topluluk sigortası yoluyla devam eden sigortalıların malullük, yaşlılık ve ölüm topluluk sigortalarına ait primin alt sınırı 01/01/2007-30/06/2007 süresinde 18,75 x 30 x % 20 = 112,50.-YTL, üst sınırı ise 121,88 x 30 x % 20 = 731,28.-YTL, 01/07/2007-31/12/2007 süresinde de 19,50 x 30 x % 20 = 117,00.-YTL, üst sınırı ise 126,75 x 30 x % 20 = 7

(29.01.2007)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM