GÜNCEL MEVZUAT
Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar - MuhasebeTR

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

11 Kasım 2010 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 27756
 

Karar Sayısı : 2010/1084

             Ekli “Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 8/11/2010 tarihli ve 52349 sayılı yazısı üzerine, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/11/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

           C. ÇİÇEK                                     B. ARINÇ                         A. BABACAN                           F. N. ÖZAK

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.               Devlet Bakanı V.

          H. YAZICI                                  F. N. ÖZAK                   M. Z. ÇAĞLAYAN                         F. ÇELİK

        Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                          Devlet  Bakanı

           E. BAĞIŞ                                  S. A. KAVAF                        C. YILMAZ                               S. ERGİN

        Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                          Adalet Bakanı

       M. V. GÖNÜL                               B. ATALAY                         H. YAZICI                              M. ŞİMŞEK

Milli Savunma Bakanı                        İçişleri Bakanı                  Dışişleri Bakanı V.                      Maliye Bakanı

       N. ÇUBUKÇU                                M. DEMİR                           R. AKDAĞ                            B. YILDIRIM

   Milli Eğitim Bakanı               Bayındırlık ve İskân Bakanı            Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı

        M. M. EKER                                 Ö. DİNÇER                          N. ERGÜN                               T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı       Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı  Sanayi ve Ticaret Bakanı   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                E. GÜNAY                                                           V. EROĞLU

                                      Kültür ve Turizm Bakanı                                        Çevre ve Orman Bakanı

 

KREDİ GARANTİ KURUMLARINA SAĞLANACAK HAZİNE

DESTEĞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA

KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR KARAR

             MADDE 1 – 14/7/2009 tarihli ve 2009/15197 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h), (m), (n), (o) ve (p) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "h) Risk Grubu: 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 49 uncu maddesinde tanımlanan gruplar ile krediye konu birden fazla gemiye sahip yararlanıcıları,"

             "m) Gemi: Kullanma amacı ne olursa olsun, 1000 DWT veya 500 GT'nin üzerindeki gemiler ile tonilatosuna bakılmaksızın römorkörleri,

             n) Denizcilik sektörü işletme kredisi: Tersanelerde başkası nam ve hesabına yapımı devam eden gemilerin inşası için kullanılacak olan ve bu Kararın yayımı tarihi itibarıyla en az % 15'i inşa edilmiş ve/veya harcamaları yapılmış geminin tamamlanması amacıyla, tersane sahiplerine sağlanacak kredileri,

             o) Denizcilik sektörü yatırım kredisi: Tersanelerde yapımı devam eden gemilerin inşası için kullanılacak olan ve bu Kararın yayımı tarihi itibarıyla en az % 15'i inşa edilmiş ve/veya harcamaları yapılmış gemilerin tamamlanması amacıyla; faaliyette bulunduğu Ulaştırma Bakanlığından alınmış belge ile tevsik olunan, kendi nam ve hesabına gemi inşa eden veya kendi nam ve hesabına gemi inşa ettiren gemi inşa veya işletmeciliği faaliyetinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş işletmeler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilere sağlanacak kredileri,"

             "p) Tersane: Her cins ve boyutlarda gemi ve su araçlarının inşası, bakım-onarım ve tadilatlarından biri ya da birkaçının yapılmasına imkan sağlayan teknik ve sosyal altyapıya sahip Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilindeki kıyı tesisini,"

             MADDE 2 – Aynı Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan "bakiye kredi riski" ibaresi "tutar" şeklinde, (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "h) Kurum; yararlanıcılara, destekten yararlanacak kredilere ilişkin koşullara, sağlanacak kefaletlere, başvuruların değerlendirilmesi ve kabulüne ilişkin hususlar ile istenilecek belgelere, temerrüt, tazmin, kanuni takip, tahsilat ve diğer hususlara ilişkin prensip ve uygulamaları temel bankacılık uygulamaları ile uyumlu olmak kaydıyla belirlemeye yetkilidir."

             MADDE 3 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

 

(11.11.2010)

GÜNDEM