GÜNCEL MEVZUAT
İhracat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar - MuhasebeTR

İhracat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2 Kasım 2010 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 27747
 

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2010/985

             Ekli "İhracat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulunun 18/10/2010 tarihli ve 2010/32 sayılı Raporu üzerine, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile 28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 25/10/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

           C. ÇİÇEK                                M. AYDIN                            A. BABACAN                            M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.     Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.      Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı

          H. YAZICI                              F. N. ÖZAK                       M. Z. ÇAĞLAYAN                          F. ÇELİK

       Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet  Bakanı

           E. BAĞIŞ                              S. A. KAVAF                            C. YILMAZ                               S. ERGİN

       Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Adalet Bakanı

       M. V. GÖNÜL                           B. ATALAY                        A. DAVUTOĞLU                         M. ŞİMŞEK

  Milli Savunma Bakanı                    İçişleri Bakanı                         Dışişleri Bakanı                         Maliye Bakanı

       N. ÇUBUKÇU                            M. DEMİR                               R. AKDAĞ                             B. YILDIRIM

   Milli Eğitim Bakanı           Bayındırlık ve İskân Bakanı                Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı

        M. M. EKER                            C. YILMAZ                            B. YILDIRIM                            T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı  Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.   Sanayi ve Ticaret Bakanı V. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                E. GÜNAY                                                            V. EROĞLU

                                      Kültür ve Turizm Bakanı                                        Çevre ve Orman Bakanı

 

İHRACAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KARAR

             MADDE 1 – 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhracat Rejimi Kararının ekinde yer alan "A) Kanun, Kararname ve Uluslararası Anlaşmalarla İhracı Yasaklanmış Olan Mallar Grubuna İlave Edilen Maddeler" başlıklı kısmın 2 nci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "2- Odun"

             MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Kararı Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

6/1/1996

22515

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Kararın Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

26/3/2000

24001

 

 

 

(02.11.2010)

GÜNDEM