GÜNCEL MEVZUAT
Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görev Yapan Askeri ve Sivil Personelin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ - MuhasebeTR

Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görev Yapan Askeri ve Sivil Personelin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ

9 Ekim 2010 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 27724
 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE GÖREV YAPAN ASKERİ VE SİVİL

PERSONELİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA

ALINMASI HAKKINDA TEBLİĞ

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan askeri ve sivil personel ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 15/10/2010 tarihinden itibaren devralınmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 5510 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

             a) Kanun: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu,

             b) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

             c) Sigortalı: Devir tarihinde Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan askeri ve sivil personeli,

             d) Bakmakla yükümlü olduğu kişiler: Devir tarihinde Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan sigortalıların 18/12/2009 tarihli ve 27436 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ”in 6 ncı maddesinin “3- Bakmakla yükümlü olunan kişiler” başlıklı bendinin (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) bentleri kapsamında tespit edilecek kişileri,

             ifade eder.

             Sağlık hizmeti devralınacaklar

             MADDE 4 – (1) 15/10/2010 tarihi itibariyle sigortalılar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetleri Kurumca devralınacaktır.

             Sağlık hizmetleri Türk Silahlı Kuvvetlerince karşılanacaklar

             MADDE 5 – (1) Sözleşmesi biten sözleşmeli subay, astsubay ve uzman erbaşlardan ilgili Kanunları gereği sağlık yardımından faydalanmaya devam edecek olanlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişiler, ilgili Kanunlarında belirtilen usul ve esaslara göre Kanunun geçici 12 nci maddesinde belirtilen geçiş süresine kadar sağlık yardımlarından faydalanmaya devam edeceklerdir.

             (2) Yukarıda belirtilenler dışında Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı lise ve dengi okullarda öğrenim gören öğrenciler, askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okulu öğrencileri Kanun kapsamında sigortalı sayılmadıklarından sağlık hizmetleri Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından karşılanmaya devam edilecektir.

             (3) Sağlık hizmetleri bu madde kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerince karşılanan kişilerin hak sahipliği sorgulamaları Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen belgeler veya oluşturulacak elektronik alt yapı aracılığıyla sağlanmaya devam edilecektir.

             Genel sağlık sigortası tescil ve aktivasyon işlemleri

             MADDE 6 – (1) Devralınacak sigortalılar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin tescil ve aktivasyon işlemleri Kurumca verilmiş olan 3 nolu kullanıcı adı ve şifresi ile  www.sgk.gov.tr web sayfasında “e-sgk” bölümünden “Hak Sahipliği”ne girilerek “(4/c) GSS Tescil ve Sağlık Aktivasyon Programı” aracılığıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından elektronik ortamda toplu olarak aktarılmak suretiyle yapılacaktır.

             (2) Devralınan sigortalı ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile devir tarihinden sonra ilk defa veya yeniden göreve başlayanlar ve bunların Kanuna göre tespit olunacak bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, bu Tebliğin “Genel sağlık sigortasından yararlanma şartları” başlıklı 8 inci maddesine göre yapılacak tescil, aktivasyon oluşturma ve sonlandırma işlemleri Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından “(4/c) GSS Tescil ve Sağlık Aktivasyon Programı” aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

              (3) Sözleşmeli subay, astsubay ve uzman erbaşlardan sözleşmesi bitenlerin genel sağlık sigortalılıkları Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sonlandırılacaktır.

             (4) Devir kapsamında sayılan sigortalılar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere ait kişisel bilgilerin aktarılması, değiştirilmesi, korunması ve gizliliğine ilişkin usul ve esaslar Kurum ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasında yapılacak protokol veya sözleşmede düzenlenecektir.

             Genel sağlık sigortası primlerinin alınması

             MADDE 7 – (1) Devir alınacak sigortalılar için Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca genel sağlık sigortası primleri, “Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ” ile 28/9/2008 tarih ve 27011 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”de belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından  Kuruma ödenecektir.

             (2) Bu Tebliğ  kapsamında devir alınacak sigortalılardan 2008 yılı Ekim ayı başından sonra ilk defa Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında göreve giren sigortalıların genel sağlık sigortası primleri, “Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”de belirtilen esas ve usuller  doğrultusunda Kuruma gönderilmeye devam edilecektir.  

             Genel sağlık sigortasından yararlanma şartları

             MADDE 8 – (1) Devir tarihinden sonra ilk defa veya yeniden Türk Silahlı Kuvvetlerinde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında (emeklilik hak ve yükümlülükleri Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre belirlenenler dahil) göreve girenler ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler Kanunda belirtilen şartlar uyarınca genel sağlık sigortasından yararlanacaktır.

             (2) Sağlık hizmetleri devralınan sigortalılar ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler, durum değişiklik halleri de dahil olmak üzere “Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ”in 6 ncı maddesindeki hükümler uyarınca genel sağlık sigortasından yararlanacaktır.

             (3) Bu Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sayılmayan ancak, ilgili kanunları gereğince Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bakmakla yükümlü kişi olarak devir tarihine kadar sağlık hizmetleri karşılananların, devir tarihi itibariyle Kanunun geçici 12 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca hak sahiplikleri oluşturulmayacaktır.

             Tescil işleminin yapılmaması hali

             MADDE 9 – (1) Kanunun 100 üncü maddesinin altıncı fıkrasında, Kurumun; genel sağlık sigortalılarının bakmakla yükümlü oldukları kişilerin genel sağlık sigortasından yararlanmalarına esas bilgilerinin, sağlayacağı elektronik alt yapı üzerinden girilmesini kamu idarelerinden, işverenlerden isteme yetkisine sahip olduğu, sigortalıların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde belirtilen şartlara uygun olarak veya Kurumca belirlenecek sürede bilgi girişlerini yapmayanlar hakkında 102 nci maddeye göre idari para cezası uygulanacağı, anılan maddenin birinci fıkrasının (k) bendinde de, genel sağlık sigortalılarının bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait bilgi girişlerini süresinde yapmayanlar ile bakmakla yükümlü olunan kişi olmayanlara ait bilgi girişi yapanlara asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

             (2) Sigortalıların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlandırılmasına ilişkin uygulamaya durum değişikliğinin olduğu tarihte son verilmesi gerektiğinden, Türk Silahlı Kuvvetlerinin durum değişikliğine ilişkin bilgileri, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren onbeş gün içinde Kuruma bildirmesi gerekmekte olup, bildirimin bu sürede yapılmaması halinde yukarıda belirtilen idari para cezası uygulanacaktır.

             Yürürlük

             MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

 

(09.10.2010)

GÜNDEM