GÜNCEL MEVZUAT
2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No:3) - MuhasebeTR

2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No:3)

Maliye Bakanlığından:

2007 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ

(SIRA NO: 3)

 

Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun bütçe ödeneklerinin kullanılmasına ilişkin 20 nci maddesinde;

           “(a) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, ayrıntılı harcama programlarını hazırlar ve vize edilmek üzere Maliye Bakanlığına gönderir. Bütçe ödenekleri, Maliye Bakanlığınca belirlenecek esaslar çerçevesinde, nakit planlaması da dikkate alınarak vize edilen ayrıntılı harcama programları ve serbest bırakma oranlarına göre kullanılır.

           (b) Özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurumları ayrıntılı finansman programlarını hazırlar ve harcamalarını bu programa uygun olarak yaparlar.

(c) Ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına, vize edilmesine, uygulanmasına ve uygulamanın izlenmesine dair usûl ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.”

hükümleri yer almaktadır.

Bütçenin uygulanmasında etkinliği ve nakit yönetiminin en düşük maliyetle işlemesini sağlayacak harcama ve finansman programlarının hazırlanması önem taşımakta olup; bu amaçla ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanması ve vize edilmesinde aşağıda yer alan usul ve esaslara uyulacaktır.

I- Kapsam

5018 sayılı Kanunun yukarıda yer alan hükümlerine istinaden, bu Tebliğ genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince hazırlanacak olan ayrıntılı harcama programı ile özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurumlarınca hazırlanacak olan ayrıntılı finansman programının hazırlanma usul ve esaslarını içermektedir.

II- Tanımlar

Ayrıntılı Harcama Programı (AHP): 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçeli idarelerin, aylar itibariyle yapabilecekleri harcamaları gösteren programı,

AHP (İcmal) : Ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyi itibariyle oluşturulan ayrıntılı harcama programını,

AHP (Detay) : Tertip düzeyinde oluşturulan ayrıntılı harcama programını,

Ayrıntılı Finansman Programı (AFP): 5018 sayılı Kanuna ekli (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan idareler tarafından hazırlanacak olan ve içeriğinde giderin (ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyinde), gelirin ve net finansmanın aylar itibariyle gerçekleşme hedefini gösteren programı,

AFP (Detay) : AFP’nin gider kısmının tertip düzeyinde hazırlanması sonucunda oluşan AFP’yi

ifade etmektedir.

III- Program Oluşturma İlkeleri

1) Kamu idareleri harcama veya finansman programı tekliflerini;  uygulanmakta olan ekonomik program, önceki yıllar bütçe gider ve gelir gerçekleşmeleri, teşkilat yapılarındaki değişiklikler, mevsimsel özellikler, harcamaların niteliği ve diğer özel durumları dikkate alarak hazırlayacaklardır.

 

2) Ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde yer alan (01) Personel Giderleri ile (02) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için tefrik edilmiş ödenekler, memur ve sözleşmeli personel için dolu kadrolar esas alınarak 2007 yılı Ocak ayından itibaren uygulanmakta olan katsayı ve sözleşme ücretleri üzerinden; işçiler için sürekli işçi pozisyonlarından dolu olanlar ile vize edilmiş geçici işçi pozisyonları esas alınarak, mevcut toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre yapılacak hesaplama çerçevesinde dağıtılacaktır.

 

(02) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için tefrik edilmiş ödeneklerin dağıtımında, (1) Sıra No’lu 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesine göre bu tertiplerden “03.9 - Tedavi ve Cenaze Giderleri” tertiplerine aktarılması gereken ödenek miktarının %50’sine 1 inci üç aylık dilimde, %50’sine de 2 nci üç aylık dilimde ayrıca yer verilecektir.

 

3) Ocak ve Şubat aylarında yapılan harcamalar ile bu süre içerisinde Bakanlığımızca  serbest bırakılan ödeneklere, harcama veya finansman programları tekliflerinin ilgili aylarında yer verilecektir.

 

4) İşçi ikramiyelerine ilişkin ödenekler ile uluslararası kuruluşlar için öngörülen ödenekler, ödemenin yapılacağı ay dikkate alınarak teklif edilecektir.

 

5) Kamu idarelerinden alınan teklifler, ekonomik program uyarınca değerlendirilecek ve gerektiğinde idarelerle görüşme yapılmak suretiyle miktar ve oran olarak nihai hale getirilerek vize edilecektir.

 

6) Hazine yardımı alan özel bütçeli idareler ile sosyal güvenlik kurumlarından (F) işaretli cetvellerinde Net Finansman öngörülmüş olan idareler, öncelikle Net Finansmana ilişkin bu kaynakları kullanacak şekilde AFP düzenleyeceklerdir.

IV- Program Oluşturma Yöntemi ve Süreç

A- Genel Bütçe

1) Genel bütçeli idareler AHP düzenleyeceklerdir.

2) AHP tekliflerini düzenlerken idareler kendi inisiyatiflerinde olmak üzere ya AHP İcmal (Ek–1) formunu kullanacaklar ya da AHP Detay (Ek-2) formunu kullanacaklardır.

 3) AHP Detay (Ek-2) formunu kullanmayı tercih eden idarelerin, AHP İcmal (Ek-1) formları otomatik olarak e-bütçe tarafından üretilecektir.

4) İdarelerin AHP İcmal (Ek-1) teklif formları üst yöneticiler tarafından imzalanarak 10 Şubat 2007 tarihine kadar Bakanlığımıza iletilecektir. İlgili idarelerin Strateji Geliştirme Başkanlıkları/Daire Başkanlıkları/Müdürlükleri Bakanlığımıza gönderilen bu teklifleri e-bütçe üzerinde onaylayacaklardır.

5) Bakanlığımızda yapılacak değerlendirme sonucunda oluşan AHP İcmal (Ek-1) formları vize edilerek idarelere gönderilecektir.

6) İlgili idarelerin Strateji Geliştirme Başkanlıkları/Daire Başkanlıkları/Müdürlükleri Bakanlığımızca vize edilen AHP İcmal’e (Ek-1) uygun olarak, AHP  Detay (Ek-2) formlarını oluşturarak  1 Mart 2007 tarihine kadar e-bütçe üzerinde onaylayacaklardır. Aksi takdirde e- bütçe üzerinde bütçe ve harcama işlemleri yapılamayacaktır.

B- Hazine Yardımı Alan Özel Bütçeli İdareler ile Sosyal Güvenlik Kurumları

1) Özel bütçeli idareler ile sosyal güvenlik kurumları AFP düzenleyeceklerdir.

2) İdareler, AFP düzenlerken (Ek-3) de yer alan formları kullanacaklardır.

3) İdareler ilk önce (Ek-3.b) de yer alan AFP Gider formu ile (Ek-3.c) de yer alan AFP Gelir formunu birlikte değerlendirerek dolduracaklardır.

4) AFP Gider  (Ek-3.b) ile AFP Gelir (Ek-3.c) formları doldurulduktan sonra, AFP İcmal (Ek-3.a) formunun gelir, gider ve hesaplamaya ilişkin bölümleri otomatik olarak e-bütçe tarafından oluşturulacaktır.

5) AFP İcmal (EK-3.a) formunda yer alan avans ve emanet verilerine ayrıntılı finansman programı oluşturma ve onaylama sürecinde hiçbir veri yazılmayacak; yıl içindeki avans ve emanet gerçekleşmeleri e-bütçe tarafından üretilecektir.

6) İdare bütçelerinin (F) işaretli cetvellerinde Net Finansman öngörülmüşse, idareler Net Finansmanın hangi aylarda kullanılacağını, AFP İcmal (Ek-3.a) formunun Net Finansman bölümünde göstereceklerdir.

7) Aynı şekilde, idare bütçelerinin (F) işaretli cetvellerinde Net Borçlanma öngörülmüşse, idareler Net Borçlanmanın hangi ayda yapılacağını, AFP İcmal (Ek-3.a) formunun Net Borçlanma bölümünde göstereceklerdir.

8) AFP İcmal (Ek-3.a) formunun “Toplam Finansman” başlığı altında yer alan “Borçlanma” ve “Likit Değerler” (Kasa+Banka+Diğer Likit kalemler) verileri, idare bütçelerinin (F) işaretli Finansman Cetvellerinde yer alan “İç Borçlanma”, “Dış Borçlanma” ve “Likit Değerler” verileri ile ilişkili olup; bütçedeki bu verilere bağlı kalmaksızın idarenin 31.12.2006 tarihli bilanço verilerindeki değerler dikkate alınarak oluşturulacaktır. Bilançoların oluşturulmamış olması halinde, bu veriler 2007 yılı başındaki mali durumu yansıtacak şekilde oluşturulacaktır.

9) İdareler tercih etmeleri halinde AFP Gider (Ek-3.b) verilerini,  AFP Detay (Ek-2) formunu kullanarak da yapabileceklerdir. AFP Detay (Ek-2) formunu kullanmayı tercih eden idarelerin, AFP Gider (Ek-3.b) formları otomatik olarak e-bütçe tarafından üretilecektir.

10) İdarelerin AFP (Ek-3) teklif formları üst yöneticiler tarafından imzalanarak 10 Şubat 2007 tarihine kadar Bakanlığımıza iletilecektir. İdareler, Bakanlığımıza gönderdikleri bu tekliflerini e-bütçe üzerinde onaylayacaklardır.

11) Bakanlığımızda yapılacak değerlendirme sonucunda oluşan AFP formları idarelere gönderilecektir. AFP’lerde yer alan hazine yardımı programı öngörü mahiyetinde olup; hazine yardımları idarenin ay içi bütçe gerçekleşmesi ve finansman durumu dikkate alınarak, ilgili genel bütçeli idare bütçesinde yer alan hazine yardımı ödeneğinin serbest bırakılmasını müteakip tahakkuk ettirilecektir.

12) İlgili idarelerin Strateji Geliştirme Başkanlıkları/Daire Başkanlıkları/Müdürlükleri, Bakanlığımızca gönderilen AFP’ye (Ek-3) uygun olarak AFP Detay (Ek-2) formlarını oluşturarak e-bütçe üzerinde onaylayacaklardır.

13) AFP Detay (Ek-2) formlarının 1 Mart 2007 tarihine kadar e-bütçe üzerinde onaylanması gerekmekte olup, aksi takdirde e- bütçe, bütçe işlemleri ve harcama işlemleri yapılamayacaktır.

C- Hazine Yardımı Almayan Özel Bütçeli İdareler ile Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar

1) Özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumlar, IV-B bölümünde anlatılan yöntemi kullanarak AFP düzenleyeceklerdir.

2) Vize edilmek üzere Bakanlığımıza herhangi bir belge göndermeyeceklerdir. Ancak merkezi yönetim bütçesinin hedef ve uygulama sonuçlarının konsolide edilebilmesi için, idareler AFP ve AFP Detay (Ek-2) girişlerini yukarıda belirtilen tarihlere kadar tamamlayıp, e-bütçe üzerinde onaylayacaklar ve AFP formlarının birer örneğini bilgi için Bakanlığımıza göndereceklerdir.

Tebliğ olunur.

 

            

Ekleri İçin Tıklayınız

Ek - 1

Ek - 2

(24.01.2007)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM