GÜNCEL MEVZUAT
Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2010/6) - MuhasebeTR

Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2010/6)

18 Ağustos 2010 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 27676
 

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN

DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2010/6)

BİRİNCİ BÖLÜM

Dayanak, Amaç, Kapsam ve Tanımlar

             Dayanak

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”na dayanılarak hazırlanan Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 11/8/2010 tarihli ve 2010/7 sayılı Kararına istinaden hazırlanmıştır.

             Amaç

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ’in amacı, Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşları üyelerinin ürünlerinin pazarlama ve tanıtımının yapılmasını sağlamak, bu çerçevede yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım, marka tescil giderleri ile yurt dışında mal ticareti yapmak amacıyla açılan birimlerle ilgili giderlerinin bir kısmının Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasıdır.

             Kapsam

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşlarına verilen destekleri kapsar.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ’de geçen;

             a) Birim: Yurt dışında açılan mağaza, depo, ofis, showroom veya reyonu,

             b) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,

             c) Sınai ve Ticari Şirket: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş üretim faaliyetiyle iştigal eden ve kapasite raporu sahibi şirketler ile yazılım şirketlerini, Dış Ticaret Sermaye Şirketlerini ve Sektörel Dış Ticaret Şirketlerini,

             ç) Ticari Şirket: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş ticari faaliyette bulunan şirketleri (Türk Ticaret Kanunu’nun 136 ncı maddesinde belirtilen kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri),

             d) İşbirliği Kuruluşu: Üyeleri için işbirliği faaliyeti gerçekleştiren İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve Sanayi/Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Sektörel Üretici Dernekleri veya imalatçıların kurduğu dernek-birlik veya kooperatifleri,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Desteklenecek Faaliyetler

             Birim kira giderlerinin desteklenmesi

             MADDE 5 – (1) Türkiye’deki ana şirket doğrudan birim açabileceği gibi yurt dışında faaliyet gösteren şirketi veya şubeleri de birim açabilir. Bu durumda yurt dışındaki şirket ile Türkiye’deki ana şirket arasında organik bağın olması gerekir.

             (2) Türkiye'deki ana şirket ile yurt dışındaki şirket arasında organik bağın olduğuna aşağıdaki hallerde hükmedilir:

             a) Şirketin tüzel kişilik olarak yurt dışındaki şirkete ortak olması,

             b) Şirketin tüm ortaklarının yurt dışındaki şirkete ortak olması,

             c) Şirketin, en az % 51’ine sahip ortak veya ortaklarının, şirket adına yurt dışında şirket açmak için yetkilendirilmesi koşuluyla, yurt dışında açılan şirkete ortak olması,

             ç) Şirketin halka açık olması halinde; halka açıklık oranı düştükten sonra şirketin %51’ine sahip ortak ya da ortakların şirket adına yurt dışında şirket veya birim açmak için yetkilendirilmesi koşuluyla, yurt dışında açılan şirkete ortak olması.

             (3) Birimin açıldığı ülkenin ulusal mevzuatı kapsamındaki sınırlamalar yukarıdaki fıkra hükmünden muaf tutulur.

             (4) Destek ödemesi yurt dışı ortaklık oranına göre hesaplanır.

             (5) Yurt dışı şirketin, Türkiye’deki ana şirketin kuruluş tarihinden sonra açılması gerekir. Ancak, daha önce organik bağın olmadığı yurt dışındaki şirkete ortak olunması veya yurt dışındaki şirketin hisselerinin tamamının veya bir bölümünün Türkiye’deki ana şirketin kuruluş tarihinden sonra satın alınması halinde, yurt dışı şirketin ana şirketten sonra kurulmuş olması şartı aranmaz.

             (6) İşbirliği Kuruluşlarının üyelerinin faaliyette bulunması amacıyla kiralayacakları yurt dışı birimlerin kira giderleri de bu Tebliğ kapsamında desteklenir.

             MADDE 6 – (1) Sınai ve ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri ile İşbirliği Kuruluşları tarafından yurt dışında açılan birimlerinin kira giderleri (reyon olması halinde kira veya komisyon giderleri), her bir birim başına;

             a) Açılan birimin mağaza olması halinde % 60 oranında ve yıllık en fazla 120.000 ABD Dolarına kadar,

             b) Açılan birimin ofis, showroom, depo veya reyon olması halinde % 60 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar,

             desteklenir.

             MADDE 7 – (1) Ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri tarafından yurt dışında açılan birimlerinin kira giderleri (reyon olması halinde kira veya komisyon giderleri), her bir birim başına;

             a) Açılan birimin mağaza olması halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar, 

             b) Açılan birimin ofis, showroom, depo veya reyon olması halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla 75.000 ABD Dolarına kadar,

             desteklenir.

             MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ’in 6 ncı ve 7 nci maddelerinde belirtilen birimlere ilişkin net kira harcamaları desteklenir.

             (2) Her bir birim 6 ncı ve 7 nci maddelerde belirtilen kira giderleri desteğinden en fazla 4 (dört) yıl yararlandırılır. 4 (dört) yıllık süre ilk kira destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesinin tarihinden itibaren başlar.

             (3) 6 ncı ve 7 nci maddelerde belirtilen yurt dışındaki birimlere ilişkin kira desteğinden yararlanılabilmesi için kiracı ile kiraya veren arasında organik bağın bulunmaması veya kiralanan yerin konut olarak kullanılmaması (yurt dışı birimin ticari amaçla kullanıldığı hususunun kira kontratında açıkça belirtilmesi) gerekir.

             MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki kira desteğinden en fazla 15 (onbeş) birim için yararlanılabilir.

             (2) Bu Tebliğ’in yayımlandığı tarihten önce açılmış olan yurt dışı birimler için de bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden yararlanılabilir.

             MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden yararlanan birimlerde, Türkiye’de üretilen ürünlerin pazarlanması gerekir.

             (2) Yabancı markalar için yurt içinde fason olarak üretilen ürünlerin reklâm, tanıtım, pazarlama ve kira giderleri bu Tebliğ kapsamında desteklenmez.

             MADDE 11 – (1) İlgili birime ilişkin destek başvurusu olumlu sonuçlanmadan önce söz konusu birim kapatılır ya da 5 inci maddede belirtilen organik bağ sona erer ise destek başvurusu değerlendirilmez. Destek kapsamına alındıktan sonra faaliyetine son verilen birim; kapandığı ya da organik bağın sona erdiği tarihten itibaren 1 (bir) ay içinde şirket veya İşbirliği Kuruluşu tarafından, o ülkedeki Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği’ne bildirilir. Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği, kapanan birimi Müsteşarlığa derhal bildirir. Bildirimin yapılması halinde söz konusu birim, kapandığı ya da organik bağın sona erdiği tarihten önceki dönem için destekten yararlanır.

             Tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi

             MADDE 12 – (1) Şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilen görsel ve yazılı tanıtım (Yurt dışına yönelik yayın yapan Türk televizyonları, gazeteleri ile yurt dışında Türkçe yayın yapan televizyonlar, gazeteler vb. basın yayın organlarında verilecek reklamlara ilişkin harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez.), sponsorluk, yurt dışı birimlerinin internet sayfasına ilişkin tasarım, reklâm panoları, yabancı dilde hazırlanmış firma katalogları, broşürler, eşantiyon ve tanıtım malzemeleri, elektronik ortamda tanıtım sitelerine verilen reklâm giderleri desteklenir.

             MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ kapsamında desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca, Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri; % 60 oranında ve her bir ülke için yıllık en fazla 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

             (2) Bu maddenin 1 inci fıkrasında yer alan tanıtım desteği, bu Tebliğ kapsamında desteklenen yurt dışı birimin destek süresi kadardır.

             (3) Bu maddenin 1 inci fıkrasında yer alan tanıtım desteği, desteklenen yurt dışı birimin bulunduğu ülkede gerçekleştirilen ve 12 nci maddede belirtilen tanıtım faaliyetleri için verilir.

             MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ kapsamında desteklenen yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip şirketlerce, Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

             MADDE 15 – (1) Şirketler ve İşbirliği Kuruluşları 12 nci maddede belirtilen tanıtım desteğinden en fazla 4 (dört) yıl süresince yararlanır. 4 (dört) yıllık süre bu konudaki ilk destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesinin tarihinden itibaren başlar.

             (2) 13 üncü ve 14 üncü maddelerde yer alan tanıtım desteği, tanıtım malzemelerinin yurt dışına çıkan miktarına göre hesaplanır.

             (3) Aynı ülkede gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri için, belirlenen koşullar çerçevesinde, 13 üncü ve 14 üncü maddelerde belirtilen tanıtım desteklerinin sadece birinden yararlanılabilir.

             (4) 13 üncü ve 14 üncü maddelerden herhangi biri kapsamında yararlanılan tanıtım desteği yararlanma koşullarının değişmesi durumunda, daha önce yararlandıkları destek miktarı mahsup edilir.

             Yurt dışı marka tescil faaliyetlerinin desteklenmesi

             MADDE 16 – (1) Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Dolar’ına kadar desteklenir.

             MADDE 17 – (1) Şirketler, 16 ncı maddede belirtilen marka tescili ve korunmasına yönelik destekten en fazla 4 (dört) yıl süresince yararlanabilir. 4 (dört) yıllık süre bu konudaki ilk destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesinin tarihinden itibaren başlar.

             (2) Yurt içi ve yurt dışı marka tescil başvurularının aynı dönemlerde yapılmış olması durumunda, her iki marka tescil işleminin gerçekleştirilmiş olması şartıyla, destek başvurusunun değerlendirilmesinde yurt içi markaya ilişkin korunma tarihi esas alınır.

             Ortak hüküm

             MADDE 18 – (1) Şirketlerin bu Tebliğ’in 6 ncı, 7 nci, 12 nci, 13 üncü ve 16 ncı maddeleri ve İşbirliği Kuruluşlarının bu Tebliğ’in 6 ncı, 12 nci ve 13 üncü maddeleri kapsamındaki faaliyetlerinin sektörel bazda Müsteşarlıkça belirlenen hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olması durumunda destek oranı 10 (on) baz puan artırılır.

             (2) Şirketlerin bu Tebliğ’in 6 ncı, 7 nci, 12 nci, 13 üncü ve 16 ncı maddeleri ve İşbirliği Kuruluşlarının bu Tebliğ’in 6 ncı, 12 nci ve 13 üncü maddeleri kapsamındaki faaliyetlerinin Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP) kapsamında coğrafi olarak kişi başına düşen milli geliri Türkiye ortalamasının % 75 inin altında kalan ve 12 Düzey II bölgesinde merkezi bulunan şirketler ve İşbirliği Kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmesi durumunda destek oranı 20 (yirmi) baz puana kadar artırılabilir. Destek oranlarının kademelendirilmesi ve farklılaştırılmasına  ilişkin hususlar Müsteşarlıkça belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ödeme Belgelerinin İbrazı ve Ödeme

             Ödeme esasları

             MADDE 19 – (1) Destek başvurularını sonuçlandırmaya yönelik olarak istenen bilgi, belge ve uygulamaya ilişkin diğer hususlar Müsteşarlıkça düzenlenecek Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi ile belirlenir.

             Ödeme belgelerinin ibrazı

             MADDE 20 – (1) Şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca, bu Tebliğ kapsamında desteğe konu yurt dışı ödeme belgeleri ile yurt dışında düzenlenen diğer belgelerin harcamanın yapıldığı ülkedeki Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği’ne onaylatılması gerekir.

             (2) Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri, bu Tebliğ’in 6 ncı ve 7 nci maddelerinde belirtilen desteklerden yararlanmak amacıyla başvuruda bulunan şirket ve İşbirliği Kuruluşlarının birimlerini ilk destek başvurusunda ve her destek yılı bitiminde bizzat yerinde tetkiki suretiyle inceler ve söz konusu birimde gerçekleştirilen faaliyetlerin Türk ürünlerinin pazarlanmasına yönelik olup olmadığı ile olumlu Türk malı imajına uygunluğuna ilişkin değerlendirmelerde bulunur.

             (3) Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri, ibraz edilen harcama belgelerinde belirtilen tutarların piyasa rayicine uygunluğunu denetler.

             MADDE 21 – (1) Destek başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için,

             - Yurt dışı ödeme belgeleri ile ödemeye ilişkin olarak Uygulama Usul ve Esasları Genelgesinde belirtilen diğer yurt dışı belgeler, ödeme tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay (16 ncı madde için bu süre 18 (onsekiz) aydır) içerisinde şirket tarafından Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği’ne,

             - Yurt içi ödeme belgeleri ile ödemeye ilişkin olarak Uygulama Usul ve Esasları Genelgesinde belirtilen diğer yurt içi belgeler, ödeme tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay (16 ncı madde için bu süre 18 (onsekiz) aydır) içerisinde şirket tarafından üyesi olduğu İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine (İBGS)

             ibraz edilmelidir.

             (2) 6 (altı)  ve 18 (onsekiz) aylık sürelerin hesaplanmasında, usulüne uygun olarak yapılan başvurunun Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği ve İBGS’ye, evrak-giriş tarihi esas alınır.

             (3) Ticaret Müşaviri/Ataşesi, belge onayına ilişkin başvuruyu ivedilikle sonuçlandırır.

             (4) Destek başvurusu kapsamındaki ödeme belgeleri ile diğer belgeler, şirketler tarafından üyesi oldukları İBGS’ye, İşbirliği Kuruluşları tarafından doğrudan Müsteşarlığa ibraz edilir.

             (5) İBGS, şirketlerin yurt içi faaliyette bulundukları adrese yerinde ziyaret gerçekleştirerek değerlendirmelerini, başvuru dosyasıyla birlikte Müsteşarlığa iletir.

             Ödeme

             MADDE 22 – (1) Müsteşarlık, destek müracaatının değerlendirilerek ödeme yapılacak şirketlerin belirlenmesi ile ödeme miktarlarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (TCMB) bildirilmesi konusunda İBGS’nin yetkilendirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapabilir.

             (2) Ödemeye ilişkin, ibraz edilen belgelerdeki giderlerin (dolaylı vergiler dâhil) Türk Lirası (TL) cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları ise ödeme belgesi tarihindeki “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer alan çapraz kurları ve döviz alış kurları esas alınarak, ABD Doları karşılığı Türk Lirası olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan ödenir. “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer almayan ülke para birimleri ABD Doları’na çevrilirken “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Alım Satıma Konu Olmayan Bilgi Amaçlı Kur Tablosu”nda yer alan kurlar esas alınır.

             (3) “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Alım Satıma Konu Olmayan Bilgi Amaçlı Kur Tablosu”nda yer almayan ülke para birimleri ABD Doları’na çevrilirken Müsteşarlıkça uygun görülen diğer uluslararası veri kaynakları esas alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

             Yetki

             MADDE 23 – (1) Bu Tebliğ’in uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, uygulamada ortaya çıkacak mücbir sebep ve zorunlu haller ile ihtilafları inceleyip sonuçlandırmaya, bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde desteklenecek şirketleri ihracat stratejisinde belirtilen ilke, hedef ve politikalar çerçevesinde tespit etmeye ve ödenecek destek miktarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmeye, Müsteşarlık yetkilidir.

             Yaptırım

             MADDE 24 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden yararlanmak için başvuran şirketlerin eksik bilgi ve belgelerini, bildirim tarihinden en geç 3 (üç) ay içerisinde tamamlamaları gerekir. Eksikliklerin 3 (üç) ay içerisinde tamamlanmaması durumunda destek başvurusu, süresi içinde yapılmamış kabul edilir. 3 (üç) aylık süre Müsteşarlık veya İBGS evrak-çıkış tarihiyle başlar, şirket veya İşbirliği Kuruluşlarının bildirim üzerine vereceği cevabın Müsteşarlık veya İBGS evrak kaydına girmesi ile biter.

             MADDE 25 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden yararlanan veya yararlanmak üzere müracaatta bulunan şirketin yanıltıcı bilgi ve belge ibraz ettiğinin tespit edilmesi durumunda başvurusu süresiz reddedilir ve destek kapsamından çıkarılır.

             (2) Bu Tebliğ kapsamında haksız olarak alındığı tespit edilen destek ödemeleri, ilgililerden 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilir.

             İzleme ve değerlendirme

             MADDE 26 – (1) Müsteşarlık, şirketlerin ve İşbirliği Kuruluşlarının faaliyetlerini izler ve değerlendirir. Faaliyetlerin bu Tebliğ’in amaç ve hükümlerine uygun bulunmaması durumunda şirket, destek kapsamından çıkarılır ve sonuçlandırılmamış destek başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Bu madde çerçevesinde destek kapsamından çıkarılan şirketler ve İşbirliği Kuruluşları, çıkarılma tarihinden itibaren en az 6 (altı) ay sonra tekrar başvuru yapabilir.

             Uygulama

             MADDE 27 – (1) 25/11/2005 tarihli ve 26004 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "2005/4 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında ‘Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi’ Hakkında Tebliğ" çerçevesinde destekten yararlandırılmış ve bu Tebliğ’in yayımlandığı tarih itibarıyla destek süresi sona ermiş olan şirketler aynı birimi için bu Tebliğ hükümlerinden yararlanamazlar.

             MADDE 28 – (1) 24/5/2006 tarihli ve 26177 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2006/4 sayılı "Türk Ürünlerinin Yurt Dışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" çerçevesinde destek kapsamına alınmış olan şirketler (harcama yetkisi alanlar dahil) bu Tebliğ hükümlerinden yararlanamaz.

             Yürürlükten kaldırılan mevzuat

             MADDE 29 – (1) Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 17/11/2005 tarihli ve 2005/10 sayılı Kararı ile bu Karara istinaden hazırlanan ve 25/11/2005 tarihli ve 26004 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “2005/4 sayılı Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”, ek ve değişiklikleriyle birlikte, yürürlükten kaldırılmıştır.

             Geçici hüküm

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ’in yayımlandığı tarih itibarıyla 25/11/2005 tarihli ve 26004 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "2005/4 sayılı Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" hükümleri çerçevesinde destekten yararlanmakta olan şirket, DTSŞ ve SDŞ’ler, yararlandıkları destek türü ve limitleri mahsup edilmek suretiyle, bu Tebliğ’de belirtilen süre ve limitler dâhilinde destekten yararlanır.

             Yürürlük

             MADDE 30 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

             Yürütme

             MADDE 31 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

 

(18.08.2010)

GÜNDEM