GÜNCEL MEVZUAT
Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmelerinde Esas Alınacak Temel Kriterlere Dair Tebliğ (SGM: 2010/7) - MuhasebeTR

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmelerinde Esas Alınacak Temel Kriterlere Dair Tebliğ (SGM: 2010/7)

1 Ağustos 2010 PAZAR
Resmî Gazete
Sayı : 27659
 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞINCA ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN

GÖREVLENDİRİLMELERİNDE ESAS ALINACAK TEMEL

KRİTERLERE DAİR TEBLİĞ (SGM: 2010/7)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar, Genel Esaslar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ilgili teknik düzenlemeler kapsamında faaliyet gösterecek onaylanmış kuruluşların Bakanlıkça görevlendirilmesinde esas alınacak temel kriterleri belirlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Bakanlığın sorumluluk alanına giren teknik düzenlemeler kapsamında bulunan ürünlerin, ilgili teknik düzenlemesine uygunluğunu değerlendirmek amacıyla, onaylanmış kuruluşların görevlendirilmesinde esas alınacak temel kriterler ile söz konusu kuruluşların başvurusunun Bakanlığın kararı doğrultusunda TÜRKAK tarafından değerlendirilmesi, görevlendirme usulleri, onaylanmış kuruluşların faaliyetlerinin izlenmesi ve TÜRKAK ile onaylanmış kuruluşların yükümlülükleriyle ilgili esasları kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve bu Kanun uyarınca 17/1/2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar ve kısaltmalar

             MADDE 4 – (1) Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelikte yer alan tanımlara ek olarak, bu Tebliğde geçen;

             a) AB: Avrupa Birliğini,

             b) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

             c) Müsteşarlık: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığını,

             ç) Onaylanmış kuruluş: Test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşları arasından, bir veya birden fazla teknik düzenleme çerçevesinde uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere, 4703 sayılı Kanun, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik, bu Tebliğ ve ilgili teknik düzenlemesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, Bakanlık tarafından yetkilendirilen özel veya kamu kuruluşunu,

             d) Teknik düzenleme: Bir ürünün, ilgili idari hükümler de dahil olmak üzere, özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması zorunlu olan her türlü düzenlemeyi,

             e) TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumunu,

             ifade eder.

             Genel esaslar

             MADDE 5 – (1) Bakanlığın sorumluluk alanında yer alan teknik düzenlemeler kapsamına giren ürünlerin uygunluk değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere, Bakanlığa başvuruda bulunan uygunluk değerlendirme kuruluşları, 4703 sayılı Kanun, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik, ilgili teknik düzenlemesi ve bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde başvurularının uygun bulunması halinde Bakanlık tarafından onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Kriterler, Başvurular, Değerlendirme, Görevlendirme ve İzleme ve

Yeniden Değerlendirme

             Kriterler

             MADDE 6 – (1) Bakanlıkça görevlendirilecek olan onaylanmış kuruluşlar, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik hükümlerini, Bakanlık sorumluluk alanına giren teknik düzenlemelerde belirtilen Onaylanmış Kuruluşların Atanmasında Dikkate Alınacak Asgari Kriterleri ve bu Tebliğ hükümlerini yerine getirmelidir.

             Başvurular

             MADDE 7 – (1) Başvuru sahibi, ilk görevlendirme veya kapsam genişletme amacıyla, başvuru ön yazısı ve aşağıdaki bilgi ve belgeleri içeren dosya ile Bakanlığa başvurur.

             a) Kuruluşun adı ve adresi,

             b) Ticaret Sicil Gazetesi (Ticaret sicil numarası ve firmanın kuruluş amacını içeren Ticaret Sicil Gazetesi’nin noter tasdikli bir örneği),

              c) Başvuru sahibi uygunluk değerlendirme kuruluşunun kuruluş amacı ve sorumlulukları,

             ç) Kuruluşun organizasyon şeması,

             d) Kurucunun ve kuruluşu temsil ve ilzama yetkili şahısların imza sirküleri,

             e) Başvurunun kapsamı (İlgili teknik düzenlemesi, modül veya modüller, uygunluk değerlendirme işlemleri),

             f) Başvuru konusuna giren ürünler, malzemeler ve parçalar,

             g) Gizlilik, tarafsızlık, bağımsızlık ve sorumluluk taahhütnamesi,

             ğ) Personel durumu (Uygunluk değerlendirme işlemlerini yürütecek teknik personelin sayısı ve statüsü, eğitim durumu, sahip olduğu geçerliliğini yitirmemiş uluslararası tanınırlığı olan sertifika veya sertifikaların noter tasdikli kopyaları),

             h) Laboratuar hizmetleri hakkında detaylı bilgi (Laboratuvar ve teçhizat durumu, başvuru kapsamında yapılacak deneylerin listesi ve bu deneylerden hangilerinin yüklenici laboratuar tarafından yapılacağının belirlenmesi),

             ı) Muayene talimat ve prosedürleri, muayene ve sertifika örnek formları,

             i) 15 inci maddede belirtilen kriterlere uygun yaptırılmış olan mesleki sorumluluk sigortası (Bu kapsamda hazırlanan poliçenin noter tasdikli bir örneği),

             j) Kuruluşun mali durumuna ilişkin bilgiler,

             k) Kuruluşun sahip olduğu kalite belgeleri, akreditasyon sertifikaları v.b. belgeler (Akreditasyon sertifikalarının Türkiye dışından alınması durumunda TÜRKAK tarafından düzenlenmiş akreditasyon denklik belgesi)

             Değerlendirme

             MADDE 8 – (1) Uygunluk değerlendirme kuruluşları tarafından Bakanlığımıza yapılan onaylanmış kuruluş başvurularının değerlendirilmesinde, TS EN 45011 standardı ve TS EN ISO IEC 17000 serisi standardlara göre akredite edilmiş olması veya söz konusu standardların ilgili bütün gereklerinin karşılandığının ispatlanması şartı aranır.

             (2) Başvuru sahibinin, görevlendirilmek istediği teknik düzenleme kapsamında yürüteceği uygunluk değerlendirme faaliyetine ilişkin olarak Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) tarafından tanınan bir kuruluştan akredite edilmiş olması durumunda, detaylı bir inceleme yapılmaksızın sadece belge üzerinde değerlendirme yapılması yeterlidir.

             (3) Başvuru sahibinin sahip olduğu akreditasyonun ilgili teknik düzenleme gereklerini tam olarak sağlamaması durumunda ise, söz konusu teknik düzenlemenin gerektirdiği şartlar ayrıca aranacaktır.

             (4) Başvuru sahibi, hangi teknik düzenlemenin hangi ürün grupları ve/veya modülleri kapsamında hizmet verecekse, TS EN 45011 standardı ve TS EN ISO IEC 17000 serisi standardlar, sadece o ürün grupları ve/veya modüllerle ilgili olarak değerlendirmede esas alınacaktır. Uygunluk değerlendirmesinde kullanılan modüllerden herhangi birinin sadece bir kısmını gerçekleştirmek üzere başvuruda bulunulamaz.

             (5) Başvuru sahibinin bu Tebliğde belirtilen kriterlere uygunluğu Bakanlıkça değerlendirilir ve uygun görülen başvurular, detaylı teknik inceleme için Bakanlık tarafından TÜRKAK’a gönderilir. TÜRKAK gerçekleştireceği inceleme neticesinde, hazırlayacağı yeterlilik değerlendirme raporunu Bakanlığa sunar.

             (6) Başvuru dosyasının detaylı teknik inceleme amacıyla TÜRKAK’a iletilmesi neticesinde;

             (a) TÜRKAK tarafından düzenlenen yeterlilik değerlendirme raporunun olumlu olması halinde, söz konusu uygunluk değerlendirme kuruluşunun onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmesine dair nihai karar Bakanlığın takdirinde olacaktır.

             (b) TÜRKAK tarafından değerlendirme aşamasında Bakanlık adına yürütülecek olan teknik incelemelere yönelik tüm masraflar, başvuru sahibi tarafından karşılanır.

             Görevlendirme

             MADDE 9 – (1) Bu Tebliğin 8 inci maddesinde belirtilen değerlendirme sonucunda, Bakanlıkça onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmesi uygun görülen kuruluşlar; ilk görevlendirme için onaylanmış kuruluş kimlik numarası alınmasını takiben, AB’nin Yeni Yaklaşım Onaylanmış Kuruluşlar Organizasyonu Bilgi Sisteminde yayımlanmalarını, kapsam genişletmesi durumunda ise yeni kapsamın anılan bilgi sisteminde yayımlanmasını teminen Müsteşarlığa bildirilir.

             (2) Başvuru sahibine ilk olarak onaylanmış kuruluş kimlik numarasının tahsis edilmesi veya kapsam genişletme durumunun anılan bilgi sisteminde yer almasından sonra, görevlendirmeye veya kapsam genişletmeye dair tebliğin Bakanlıkça Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla başvuru sahibi onaylanmış kuruluş statüsü kazanır.

             İzleme ve yeniden değerlendirme

             MADDE 10 – (1) Onaylanmış kuruluşlara yönelik ilk denetim, atamayı izleyen ilk yılın sonunda, sonraki denetimler ise Bakanlığın uygun gördüğü aralıklarla yapılır veya TÜRKAK’a yaptırılır.

             (2) Onaylanmış kuruluşlar, dört yılda bir olmak üzere yeniden değerlendirmeye tabi tutulur. Yeniden değerlendirme sürecine ilişkin incelemeler, Bakanlığın talebi üzerine TÜRKAK tarafından yapılır.

             (3) Onaylanmış kuruluşların izlenmesi ve dört yılda bir olmak üzere yeniden değerlendirilmesi aşamalarında, Bakanlık adına TÜRKAK tarafından yürütülecek olan incelemelere yönelik tüm masraflar, onaylanmış kuruluş tarafından karşılanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Onaylanmış Kuruluşların Yükümlülükleri, Onaylanmış Kuruluşların

Eşgüdümü ve İşbirliği

             Onaylanmış kuruluşların yükümlülükleri

             MADDE 11 – (1) Onaylanmış kuruluşların yükümlülükleri aşağıda belirtilmektedir.

             a) Yetkilendirildiği teknik düzenleme ve uygunluk değerlendirme işlemleri kapsamında gerçekleştireceği uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin doğru, eksiksiz ve süreklilik arz edecek bir şekilde yerine getirilmesi,

             b) Yaptığı tüm işlemlere ve verdiği belgelere ilişkin gerekli tüm kayıtları tutması ve bunları gerekli hallerde Bakanlığın incelemesine sunması,

             c) Görevlendirme ile birlikte gerçekleştireceği belgelendirmeler, askıya alma ve iptallere ilişkin bilgileri, Bakanlığın belirleyeceği periyotlarda Bakanlığa bildirmesi,

             ç) Belirlenen prosedürler ve yetkilerinin kapsamı içinde faaliyetlerini sürdürmelerini etkileyecek her türlü değişikliği en geç 30 gün içinde Bakanlığa bildirmesi,

             d) Tüm üreticilerin uygunluk değerlendirme hizmetinden eşit koşullarda faydalanmasını sağlayacak şekilde gerekli bütün tedbirleri alması,

             e) Uygunluk değerlendirme hizmetini sunarken, piyasa koşullarını zorlayacak, üretim maliyetlerini ciddi oranda arttıracak ve üreticileri zor duruma düşürecek şartların öne sürülmemesi,

             f) Gerek Türkiye, gerekse AB nezdinde her türlü koordinasyon ve işbirliğini artıracak faaliyetlere katılım sağlanması,

             g) AB nezdinde düzenlenen, Onaylanmış Kuruluş Koordinasyon Grubu çalışmalarına iştirak etmesi ve söz konusu çalışmalardan çıkacak olan rehber dokümanlara itibar edilmesi,

             ğ) Kendi görev alanı kapsamında bulunan mevzuat ve standardlara ilişkin gelişmeleri takip edecek mekanizmanın oluşturulması.

             (2) Gerçekleştireceği uygunluk değerlendirme faaliyetleri sonucunda, herhangi bir ürüne ilişkin belgelendirme talebinin reddedilmesi veya ürüne ilişkin bir onayın verilmemesi ya da önceden belgelendirilmiş bir ürünün belgesinin iptal edilmesi durumlarında, ortaya çıkabilecek itiraz ve şikâyetleri incelemek üzere:

             a) Onayın reddi ya da geri çekilmesi kararının gerekçelerinin detaylı bir şekilde üretici ya da yetkili temsilcisine bildirimi,

             b) Mevcut yasal haklar ile bu hakların kullanılmasına ilişkin sürelerin üretici ya da yetkili temsilcisine bildirimi,

             c) Üreticinin ya da yetkili temsilcisinin karara itiraz edebilmesine izin vererek, bu itirazın bahse konu kararla önceden hiçbir ilişkisi bulunmayan ancak konu hakkında yeterli bilgi ve tecrübeye sahip, bağımsız hareket edebilen kişi veya kişilerce incelenmesinin temini,

             ç) Reddedilen veya geri çekilen onaylara ilişkin bilginin Bakanlığa ve diğer onaylanmış kuruluşlara bildirimi ile yükümlüdür.

             (3) Yüklenici veya üretici laboratuarının kullanılması durumunda, nihai sorumluluk onaylanmış kuruluşa ait olacaktır. Ayrıca söz konusu laboratuarların, TS EN ISO / IEC 17025 standardına göre akredite edilmiş olması veya anılan standardın ilgili bütün gereklerinin karşılandığının ispatlanması şartı aranır.

             (4) Uygunluk değerlendirme hizmeti için onaylanmış kuruluş ile uygunluk değerlendirme hizmeti alan taraf arasında imzalanacak sözleşmede, uygunluk değerlendirme işlemleri sonucunda teknik düzenlemesine uygun olduğu belirlenen ürünün, Bakanlıkça yürütülen piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri sırasında uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda tarafların yükümlülüklerini açıkça düzenleyen hükümler bulunmalıdır.

             (5) Bakanlıkça onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilen kuruluşun yerine getirmesi gereken kriterlere ve şartlara uymadığının tespit edilmesi halinde, Bakanlık yapmış olduğu görevlendirmeyi askıya alabilir veya iptal edebilir. Söz konusu kuruluşun görevlendirilmesinin iptali, bu kuruluşun görevli olduğu süre boyunca yürüttüğü faaliyetlerden doğan sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

             (6) Onaylanmış kuruluşun yerine getirmesi gereken kriterlere ve şartlara uymadığının tespit edilmesi halinde, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik ile bu Tebliğin hükümleri uygulanır.

             Onaylanmış kuruluşların eşgüdümü ve işbirliği

             MADDE 12 – (1) Onaylanmış kuruluşlar tarafından yürütülecek olan uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde uygulama birliğinin sağlanması, ortaya çıkan sorunların değerlendirilmesi ve onaylanmış kuruluşlar arasında gerekli işbirliğinin sağlanması amacıyla, Bakanlık öncülüğünde yılda en az bir defa eşgüdüm toplantısı düzenlenir.

             (2) Onaylanmış kuruluşlar, gerekli koordinasyon, bilgi paylaşımı ve uygunluk değerlendirme işlemlerine yönelik uygulamada karşılaşılan sorunlara ilişkin çözüm üretmede paralelliğin sağlanmasına yönelik elde edilen bilgi ve tecrübelerin paylaşımı amacıyla, Bakanlık koordinasyonunda her bir teknik düzenleme kapsamında çalışma grubu oluşturulur ve Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslar doğrultusunda bu çalışmalar yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

             TÜRKAK’ın yükümlülükleri

             MADDE 13 – (1) TÜRKAK’ın bu Tebliğ çerçevesinde gerçekleştireceği detaylı teknik inceleme kapsamında Bakanlığa karşı yükümlülükleri, Bakanlık ile TÜRKAK arasında imzalanacak bir protokol ile belirlenir.

             Belgelerin ve numaraların kötüye kullanımı

             MADDE 14 – (1) Onaylanmış kuruluş, kendisine ait kimlik kayıt numarası ve belgeler ile işaretlerin yanlış ve/veya usulsüz kullanılması durumunda gerekli tedbirleri alır.

             Mesleki sorumluluk sigortası

             MADDE 15 – (1) Mesleki sorumluluk sigortasının kapsamı ve genel finansal değeri, onaylanmış kuruluşun faaliyetleriyle ilgili risk düzeyine karşılık gelecek şekilde belirlenir. Sigorta poliçesinde, gerekli teminat limiti belirlenirken hangi faktörlerin hesaba katıldığı açıkça belirtilir. Sigorta kapsamı, hem genel mali sorumluluk hem de mesleki sorumluluk sigorta bedellerini içerir. Ayrıca onaylanmış kuruluşun statüsü devam ettiği sürece, söz konusu sigortanın sürekliliği sağlanır.

             Hüküm bulunmayan haller

             MADDE 16 – (1) Bu Tebliğde belirtilmeyen hususlarda; 4703 sayılı Kanun, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik ve ilgili teknik düzenlemelerin hükümleri uygulanır.

             Yürürlükten kaldırılan mevzuat

             MADDE 17 – (1) Aşağıda belirtilen tebliğler;

             a) 24/2/2003 tarihli ve 25030 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Basit Basınçlı Kaplar İçin Onaylanmış Kuruluş Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ (ÖSG/2003-5),

             b) 24/2/2003 tarihli ve 25030 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Basınçlı Ekipmanlar İçin Onaylanmış Kuruluş, Bildirilmiş Üçüncü Taraf Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu ve Kullanıcı Denetmeni Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ (ÖSG/2003-7),

             c) 24/2/2003 tarihli ve 25030 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Gaz Yakan Cihazlar İçin Onaylanmış Kuruluş Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ (ÖSG/2003-6),

             ç) 24/2/2003 tarihli ve 25030 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Yeni Sıcak Su Kazanları İçin Onaylanmış Kuruluş Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ (ÖSG/2003-9),

             d) 24/2/2003 tarihli ve 25030 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar İçin Onaylanmış Kuruluş ve İç Denetim Yapan Onaylanmış Kuruluşu Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ (ÖSG/2003-8),

             e) 9/5/2003 tarihli ve 25103 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi, Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik İçin Onaylanmış Kuruluş Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM/2003-5),

             f) 9/5/2003 tarihli ve 25103 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik İçin Onaylanmış Kuruluş Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM/2003-4),

             g) 9/5/2003 tarihli ve 25103 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Elektro Manyetik Uyumluluk Yönetmeliği Kapsamındaki Ürünler İçin Onaylanmış Kuruluş Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM/2003-3),

             ğ) 21/5/2003 tarihli ve 25114 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Makina Emniyeti Yönetmeliği İçin Onaylanmış Kuruluş Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ (SGM/2003-6),

             h) 21/5/2003 tarihli ve 25114 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Asansör Yönetmeliği Uygulamaları İçin Onaylanmış Kuruluş Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ (SGM : 2003-7),

             ı) 21/5/2003 tarihli ve 25114 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İçin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM/2003-2),

             i) 28/9/2005 tarihli ve 25950 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu İçin Uygunluk Değerlendirme ile Onaylanmış Kuruluş Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM/2005-18),

             j) 15/4/2006 tarihli ve 26140 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği (2000/9/AT) Uygulamaları İçin Onaylanmış Kuruluş Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM /2006-17),

             k) 24/2/2003 tarihli ve 25030 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Otomatik Olmayan Tartı Aletleri İçin Onaylanmış Kuruluş Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ (ÖSG/2003-10),

             l) 3/9/2008 tarihli ve 26986 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Ölçü Aletleri Konusunda Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesinde Esas Alınan Kriterlere Dair Tebliğ (ÖSG/2008-12) yürürlükten kaldırılmıştır.

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ yürürlüğe girmeden önce Bakanlık tarafından görevlendirilmiş olan onaylanmış kuruluşlar, TS EN 45011 standardı ve TS EN ISO IEC 17000 serisi standardlarda yapılan değişiklikler kapsamında TÜRKAK tarafından 12/1/2012 tarihine kadar yeniden değerlendirilir.

             (2) Bakanlık adına TÜRKAK tarafından yürütülecek olan yeniden değerlendirme sürecine yönelik tüm masraflar, ilgili onaylanmış kuruluş tarafından karşılanır.

             Yürürlük

             MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

(01.08.2010)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM