GÜNCEL MEVZUAT
4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 20 nci Maddesine ve 4857 Sayılı İş Kanununun 108 inci Maddesine İstinaden Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğin Değiştirilmesine Dair Tebliğ - MuhasebeTR

4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 20 nci Maddesine ve 4857 Sayılı İş Kanununun 108 inci Maddesine İstinaden Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğin Değiştirilmesine Dair Tebliğ

28 Temmuz 2010 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 27655

Türkiye İş Kurumundan:
 

4904 SAYILI TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNUN 20 NCİ MADDESİNE

VE 4857 SAYILI İŞ KANUNUNUN 108 İNCİ MADDESİNE İSTİNADEN

UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞİN

DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ


MADDE 1 – 6/8/2008 tarihli ve 26959 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 20 nci Maddesine ve 4857 sayılı İş Kanununun 108 inci Maddesine İstinaden Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ’in 3 üncü maddesinin 1.fıkrasının (a) bendine aşağıdaki (vii) alt bent olarak eklenmiştir.

“vii) 4904 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre aykırı olarak ek teminatı banka mektubu ya da Türk Lirası olarak Kurum tarafından talebin tebliği tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde Kuruma vermeyenlere 4904 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendi gereği, altı yüz seksen yedi Türk Lirası,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3. maddesinin 1.fıkrasına aşağıdaki (h) ve (ı) bentleri eklenmiştir.

“h) Tarımda iş ve işçi bulma aracılığı yapan gerçek ve tüzel kişilerden;

i) 4904 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (d) fıkrasına aykırı olarak, Kurumdan izin belgesi almadan veya geçerlik süresi sona eren aracı belgesini yeniletmeden tarımda iş ve işçi bulma aracılık faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilere 4904 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereği beş bin Türk Lirası, bu fiilin her bir tekrarında on bin Türk Lirası,

ii) Kurumda sözleşme imzalamayan ya da Kurum dışında imzaladığı sözleşmeyi, düzenleme tarihinden itibaren on iş günü içinde Kuruma ibraz etmeyen aracılara, eylem başka bir ihlali oluştursa dahi 4904 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereği iki bin iki yüz seksen dokuz Türk Lirası,

iii) Kurumca istenen bilgi ve belgelerle, yaptıkları çalışmalara ilişkin raporu Kurum tarafından imza karşılığı ya da iadeli taahhütlü posta ile bildirilen tarihlerde yılda bir kez Kuruma vermeyenlere 4904 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca iki bin iki yüz seksen dokuz Türk Lirası,

idari para cezası uygulanacaktır.

ı) Aracının olmadığı yerlerde Kurumda sözleşme imzalamayan ya da Kurum dışında imzaladığı sözleşmeyi, düzenleme tarihinden itibaren on iş günü içinde Kuruma ibraz etmeyen tarım işverenlerine, eylem başka bir ihlali oluştursa dahi 4904 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereği iki bin iki yüz seksen dokuz Türk Lirası idari para cezası uygulanacaktır.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.

(28.07.2010)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM