GÜNCEL MEVZUAT
Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 195) - MuhasebeTR

Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 195)

3 Temmuz 2010 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 27630
 

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan:

Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına

İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1)

Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına

İlişkin Tebliğ Sıra No: 195

             MADDE 1 – 3/5/2009 tarih ve 27217 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 146 Sıra no’lu Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan  “TFRS 1 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması” Standardının 39B Paragrafından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan 39C Paragrafı eklenmiştir.

             “39C. Bu Standardın E3 Paragrafı 30/6/2010 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır.”

             MADDE 2 – Aynı Standardın E Ekinde yer alan E2 Paragrafından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan E3 Paragrafı eklenmiştir.

             “E3. TFRS’leri ilk kez uygulayan işletme, TFRS 7’nin 44G Paragrafında yer alan geçiş hükümlerini uygulayabilir.*”

             MADDE 3 – Bu Tebliğ 30/6/2010 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerli olmak üzere, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. İsteyen işletmeler, bu Tebliği 1/7/2010 tarihi öncesinde başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilirler. Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır.

             MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu yürütür.

 

­———————————————

* Geriye dönük düzenlemeler yapılırken geçen sürede yaşanan olaylar neticesinde elde edilen bilgilerin kullanılması ihtimalinin önlenmesi ve hâlihazırda TFRS’lere göre finansal tablo hazırlayanlarla karşılaştırıldığında ilk uygulayıcıların dezavantajlı konuma düşmemelerinin sağlanması amacıyla, TFRS 7’de Mayıs 2009’da yapılan değişikliklerde yer alan ve mevcut durumda TFRS’ler uyarınca finansal tablo hazırlayan işletmeler için geçerli olan geçiş hükümlerinin ilk uygulayıcılar tarafından da kullanılmasına izin verilmiştir.

 

(03.07.2010)

GÜNDEM