GÜNCEL MEVZUAT
SSK Genelgesi 16/386. Ek - MuhasebeTR

SSK Genelgesi 16/386. Ek

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

SSK Sigorta Primleri Daire Başkanlığı (Devredilen)

 

TARİH  : 05/01/2007

SAYI     : B.13.2.SSK.5.01.08.00/VIII-031 -605

KONU    : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları,

             idari para cezaları, ilan yoluyla tebliğ edilecek

 tutarlar ve damga vergisi

 

 

G E N E L G E

16 – 386 Ek  

 

           

I – GENEL AÇIKLAMALAR

 

4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2007 yılı için uygulanacak asgari ücret, 01.01.2007 ile 30.06.2007 ve 01.07.2007 ile 31.12.2007 tarihleri arası için ayrı ayrı tespit edilmiştir.

 

 

Maliye Bakanlığının 20.12.2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 364 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, ilanen yapılacak tebliğlerin parasal limitleri, aynı Resmi Gazete’de yayımlanan 47 Seri Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile de Damga Vergisi tutarları 1.1.2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiştir.

 

II – ASGARİ ÜCRET

 

            Bilindiği üzere, 506 sayılı Kanunun 78 inci maddesinin 5198 sayılı Kanunla değişik birinci fıkrasında, bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırının, 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre 16 yaşından büyükler için belirlenen asgari ücret; üst sınırının ise günlük asgari ücretin 6,5 katı olduğu öngörülmüştür.

 

 

            4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca alınan karar ile,

 

            01.01.2007 ile 30.06.2007 tarihleri arası için;

 

a) 16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri 18,75 (onsekiz yetmişbeş) Yeni Türk Lirası,

 

            b) 16 yaşını doldurmamış işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri 15,89 (onbeş seksendokuz) Yeni Türk Lirası,

 

01.07.2007 ile 31.12.2007 tarihleri arası için;

 

a) 16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri 19,50 (Ondokuz elli) Yeni Türk Lirası,

 

            b) 16 yaşını doldurmamış işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri de 16,38 (Onaltı otuzsekiz) Yeni Türk Lirası,

 

            Olarak tespit edilmiştir.

 

            Buna göre, 16 yaşından küçük işçiler de dahil olmak üzere, 01.01.2007 ile 31.12.2007 tarihleri arasında sigorta primlerine, işsizlik sigortası primine ve sosyal güvenlik destek primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırları ile idari para cezalarının miktarlarında dikkate alınacak asgari ücret tutarları aşağıda gösterilmiştir.

           

III - 01.01.2007- 31.12.2007 TARİHLERİ ARASINDA, SİGORTA PRİMİ, İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ VE SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE ESAS GÜNLÜK VE AYLIK KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI

 

 

            01.01.2007 ile 30.06.2007 tarihleri arasında;

            Günlük kazanç alt sınırı  =   18,75 YTL

            Günlük kazanç üst sınırı = 121,88 YTL

 

            01.07.2007 ile 31.12.2007 tarihleri arasında;

            Günlük kazanç alt sınırı  =   19,50 YTL

            Günlük kazanç üst sınırı = 126,75 YTL

 

            A)ÖZEL SEKTÖR:

 

            01.01.2007 – 30.06.2007 tarihleri arasında;

            Aylık kazanç alt sınırı   =      562,50 YTL

Aylık kazanç üst sınırı  =   3.656,40 YTL

 

            01.07.2007 – 31.12.2007 tarihleri arasında;

            Aylık kazanç alt sınırı   =     585,00 YTL

Aylık kazanç üst sınırı  =  3.802,50 YTL         

  

 

            B)KAMU SEKTÖRÜ:

             

15.12.2006-14.01.2007 devresi için alt sınır; 

            2006/Aralık ayının ikinci yarısı için     =   17,70 YTL x 16 gün =   283,20 YTL

            2007/Ocak ayının ilk yarısı için         =   18,75 YTL x 14 gün =   262,50 YTL

            15.12.2006-14.01.2007 devresi için   = 283,20 YTL + 262,50 YTL = 545,70 YTL

 

15.12.2006-14.01.2007 devresi için üst sınır; 

            2006/Aralık ayının ikinci yarısı için   =   115,05 YTL x 16 gün = 1.840,80 YTL

            2007/Ocak ayının ilk yarısı için       =   121,88 YTL x 14 gün = 1.706,32 YTL

            15.12.2006-14.01.2007 devresi için    =1.840,80 YTL + 1.706.32 YTL = 3.547,12 YTL

 

            15.01.2007 – 14.06.2007 tarihleri arasında;

            Aylık kazanç alt sınırı    =      562,50 YTL

Aylık kazanç üst sınırı    =   3.656,40 YTL

 

 

 

15.06.2007-14.07.2007 devresi için alt sınır; 

            2007/Haziran ayının ikinci yarısı için  =  18,75 YTL x 16 gün =  300,00 YTL

            2007/Temmuz ayının ilk yarısı için     =  19,50 YTL x 14 gün =  273,00 YTL

            15.06.2007-14.07.2007 devresi için   = 300,00 YTL + 273,00 YTL = 573,00 YTL

 

15.06.2007-14.07.2007 devresi için üst sınır; 

            2007/Haziran ayının ikinci yarısı için  =  121,88 YTL x 16 gün =  1.950,08 YTL

            2007/Temmuz ayının ilk yarısı için     =  126,75 YTL x 14 gün =  1.774,50 YTL

            15.06.2007-14.07.2007 devresi için    = 1.950,08 YTL + 1.774,50 YTL = 3.724,58 YTL

           

15.07.2007 – 14.12.2007 tarihleri arasında;

            Aylık kazanç alt sınırı                =      585,00 YTL

Aylık kazanç üst sınırı                =   3.802,50 YTL

           

            C- ÇIRAK VE ÖĞRENCİLER

 

            3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, aday çırak, çırak ve işletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin yaş durumlarına göre tespit olunan asgari ücretlerin % 50’si sigorta primlerinin hesabına esas tutulmaktadır.

 

Buna göre, aday çırak, çırak ve işletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin prime esas kazançları:

           

16 yaşından büyük olanlar için:

01.01.2007 ile 30.06.2007 tarihleri arasında;

           

Günlük kazanç tutarı      =     9,38 YTL

            Aylık kazanç tutarı          = 281,40 YTL

           

01.07.2007 ile 31.12.2007 tarihleri arasında;

            Günlük kazanç tutarı      =      9,75 YTL

            Aylık kazanç tutarı          =  292,50 YTL

           

16 yaşından küçük olanlar için:

01.01.2007 ile 30.06.2007 tarihleri arasında;

           

Günlük kazanç tutarı      =     7,95 YTL

            Aylık kazanç tutarı          = 238,50 YTL

           

01

(05.01.2007)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM