GÜNCEL MEVZUAT
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - MuhasebeTR

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2 Temmuz 2010 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 27629
 

Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)’tan:

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 169 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(b) Kanunun 167 nci maddesinin birinci fıkrasının (2), (4), (5), (6), (7) nci bentleri, (8) inci bendinin (d) alt bendinin (i) ve (ii) numaralı alt bentleri, (9) uncu bendinin (a) ve (b) alt bentleri, (10), (11) ve (12) nci bentlerinde belirtilen eşya,”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 172 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(5) Aşağıda belirtilen hallerde sözlü beyan formu düzenlenmez.

             a) Kanunun 167 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) üncü bendi ve (5) inci bendinin (h) alt bendi kapsamındaki eşya,

             b) 170 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (ç) bentlerinde belirtilen kişisel eşya ile (d) bendinde belirtilen karşı taraf halkının pazarlarımızdan kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla alıp götürecekleri eşya,

             c) Müsteşarlıkça belirlenecek diğer eşya”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 195 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             “(3) Onaylanmış kişi statü belgesi sahipleri için ayniyet tespitine ilişkin farklı düzenlemeler yapmaya Müsteşarlık yetkilidir.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 310 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(b) Dahilde işleme ve gümrük kontrolü altında işleme rejimlerinde; eşyanın geldiği yetkili gümrük idaresine veya işleme faaliyetinin yapılacağı yere en yakın yetkili gümrük idaresine,”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 359 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) İşleme faaliyeti sonucu elde edilen atık, artık, kırpıntı, döküntü ve kalıntıların serbest dolaşıma girmeleri halinde, gümrük vergilerinin hesabında Kanunun 115 inci maddesinin birinci fıkrası uygulanır. İşleme faaliyeti sonucunda elde edilen ve söz konusu ürünler haricindeki işlem görmüş asıl ürünlerin ihraç edilen kısmı ile orantılı olarak serbest dolaşıma girecek işlem görmüş ikincil ürünlerin gümrük vergileri, serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil edildiği tarihte yürürlükte bulunan vergi oranı üzerinden hesaplanır. Ancak, hak sahibince ihracata konu işlem görmüş asıl ürünün ilk partisinin ihracatı ile eş zamanlı olarak belgelerde öngörülen işlem görmüş ikincil ürünün tamamı için serbest dolaşıma giriş beyannamesi verilebilir. Bu durumda, sonraki partilerdeki ikincil ürün herhangi bir gümrük işlemine tabi tutulmaz.”

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 418 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 534 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “g) Eşyanın antrepo içinde kolaylıkla ve emniyetle nakli, istifi, tartılması, ölçülmesi gibi, hizmetlerin yapılmasına ve taşıtlarına yükletilmesine ve bunlardan boşaltılmasına yarayan gerekli teknik donanım, alet ve cihazlarla donatılmış olması ve gerekli aydınlatma düzenine sahip bulunması, ayrıca A tipi genel antrepolarda kesintisiz yirmidört saat kayıt yapan, ilgili alanın ve bilhassa alana giriş çıkış yerlerinin izlenmesini sağlayan harekete duyarlı, araç tanımlama ve insan kimlik tespiti yapmaya imkan verecek çözünürlükte, kesintisiz güç kaynağına bağlı bir kamera sisteminin antrepo işleticileri tarafından kurulması ve kamera kayıtlarının  talep edildiği durumlarda herhangi bir gerekçe göstermeksizin tam olarak  belirtilen tarih aralığında standart ve yaygın formatta gümrük idaresine ibraz edilmek üzere   kayıt tarihinden itibaren üç yıl süre ile elektronik ortamda saklanması,” 

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 578 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerine uygulanacak cezalar ve yetki belgesi iptali

             MADDE 578 – (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince yapılan tespit işlemlerine ilişkin olarak mevzuata aykırı durumların belirlenmesi halinde haklarında Kanunun geçici 6 ncı maddesi hükümleri uygulanır.

             (2) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olabilme şartlarından birinin kaybedilmesi, tespit işlemleri ile ilgili olarak Müsteşarlıkça belirlenen asgari fiyatın altında hizmet verilmesi, görevin bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlükle yapılmaması veya kusurlu olarak yapılması ya da Kanunda yer alan mesleğin genel prensiplerine aykırı harekette bulunulması veya dolaylı temsil suretiyle faaliyet gösteren gümrük müşavirleriyle ya da tespit işlemini yaptıran yükümlü ile doğrudan veya dolaylı iş ilişkisi içinde olduğunun tespit edilmesi durumlarında yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yetki belgeleri iptal edilir. Bu şekilde yetki belgeleri iptal edilen gümrük müşavirlerine beş yıl süreyle tekrar yetki belgesi verilmez.

             (3) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yetki belgesinin iptal edilmesi, ayrıca Kanunun geçici 6 ncı maddesi uyarınca disiplin cezası verilmesine engel teşkil etmez.

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin;

             1) 437 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “61 inci” ifadesi “63 üncü”,

             2) 513 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “78 inci” ifadesi “512 nci”

             3) 542 nci maddesinin altıncı fıkrasının (e) bendinde yer alan “(d)” ifadesi “(ç)”,

             4) 7.3 numaralı ekinin 1 numaralı bölümünde yer alan “(Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlandığı şekliyle Adı veya Firma Adı ve Açık Adresi)” ifadesi “(Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinde veya Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlandığı şekliyle Adı veya firma Adı ve Açık Adresi)”

             şeklinde değiştirilmiştir.

             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 11 numaralı ekine “2710.19.35.00.00” Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonundan (GTİP) sonra gelmek üzere aşağıdaki GTİP’ler eklenmiştir.

 

 

             MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

(02.07.2010)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM