GÜNCEL MEVZUAT
BKK:2006/11425, Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler... - MuhasebeTR

BKK:2006/11425, Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler...

Karar Sayısı : 2006/11425

             Ekli “Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 22/11/2006 tarihli ve 4315 sayılı yazısı üzerine, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu’nun 12 nci ve 13 üncü maddeleri ile 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/11/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                    Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                     CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             A. GÜL                                     B. YILDIRIM                           M. A. ŞAHİN                     B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.       Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.       Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bakanı

      K.UNAKITAN                                 M.AYDIN                             N. ÇUBUKÇU                    K. TÜZMEN

      Devlet Bakanı V.                              Devlet Bakanı                            Devlet Bakanı                     Devlet  Bakanı

           C. ÇİÇEK                                   M. V.GÖNÜL                               A.AKSU                       K. UNAKITAN

        Adalet Bakanı                          Milli Savunma Bakanı                      İçişleri Bakanı                     Maliye Bakanı

           H. ÇELİK                                    F. N. ÖZAK                               R.AKDAĞ                       B. YILDIRIM

    Milli Eğitim Bakanı                 Bayındırlık ve İskan Bakanı                  Sağlık Bakanı                   Ulaştırma Bakanı

                           M. M. EKER                             M. BAŞESGİOĞLU                              C.ÇİÇEK

                 Tarım ve Köyişleri Bakanı             Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı          Sanayi ve Ticaret Bakanı V.

                           M.H.GÜLER                                       A. KOÇ                                         O. PEPE

            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Kültür ve Turizm Bakanı                Çevre ve Orman Bakanı

 

TARIM SİGORTALARI HAVUZU TARAFINDAN KAPSAMA ALINACAK

RİSKLER, ÜRÜNLER VE BÖLGELER İLE PRİM DESTEĞİ

ORANLARINA İLİŞKİN KARAR

 

             Havuz tarafından teminat altına alınacak ürünler ve riskler

             MADDE 1 – (1) Bitkisel ürünler ve seralar için, dolu ana sigortası teminatı ile birlikte yangın, heyelan, fırtına, hortum ek teminatları paket halinde; ayrıca, açık alanda yetiştirilen meyveler için yukarıda belirtilen teminatlara ilave olarak isteğe bağlı don riski teminatı; ilgili genel şartlar, teknik şartlar, tarife ve talimatlar kapsamında Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin arazi ve ürün bilgileri dikkate alınarak Tarım Sigortaları Havuzu tarafından verilir.

             (2) Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş önsoy kütüğü ve soy kütüğüne kayıtlı olan süt sığırları ile kapalı sistemde üretim yapan bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları için ölüm riski teminatı; ilgili genel şartlar, teknik şartlar, tarife ve talimatlar kapsamında Tarım Sigortaları Havuzu tarafından verilir.

             (3) Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünlerine, Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş Su Ürünleri Kayıt Sistemine kayıtlı mevcut bilgiler dikkate alınarak, ölüm riski teminatı; su ürünleri sigortası genel şartları, teknik şartları, tarife ve talimatları kapsamında Tarım Sigortaları Havuzu tarafından verilir.

             Prim desteği

             MADDE 2 – (1) Bu Karar kapsamında belirlenen riskler için 2007 yılında, sigorta priminin %50'si oranında prim desteği, Tarım Sigortaları Havuzuna bütçenin ilgili tertibinden aktarılarak karşılanır.

             Cezai yükümlülükler

             MADDE 3 – (1) Haksız yere destekleme priminden yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, haksız yere ödenen destekleme primi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde haksız ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri kullanan veya düzenleyen gerçek/tüzel kişilerden müteselsilen geri alınır.

             (2) Ayrıca, destekleme priminden yararlanmak üzere sahte ve içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullanan üreticiler bu Karar ile öngörülen uygulamadan yararlandırılmazlar.

             Yürürlük

             MADDE 4 – (1) Bu Karar, 1/1/2007 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

          MADDE 5 – (1) Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

(05.01.2007)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM