GÜNCEL MEVZUAT
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ - MuhasebeTR

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

3 Haziran 2010 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 27600
 

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 25/3/2010 tarihli ve 27532 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” nin (SUT) 3.2(2)a bendi aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

“a) Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşme imzalanmış, görevlendirilmiş ve yetkilendirilmiş aile hekimleri hariç olmak üzere ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı,’’

MADDE 2- SUT’un 3.2.1 numaralı maddesinde aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır.

a) Birinci fıkrada yer alan “Birinci basamak sağlık kuruluşları ve aile hekimliği muayenelerinde……….……..2 TL” ibaresi “Birinci basamak sağlık kuruluşları muayenelerinde………………. 2 TL” şeklinde değiştirilmiştir.

b) İkinci fıkranın birinci cümlesi “Birinci basamak sağlık kuruluşlarındaki muayenelere ilişkin 2 TL tutarındaki katılım payı, kişilerin muayeneye ilişkin ilaç temini için reçete ile eczanelere müracaat aşamasında eczaneden tahsil edilir.. ” şeklinde değiştirilmiştir.

c) Altıncı fıkrası aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

“(6) SUT’un 3.1.3.A ve 3.1.3.C numaralı maddelerinde belirtilen durumlarda muayene katılım payı tahsil edilmesi gerekenler için;

a) Birinci basamak sağlık kuruluşları muayenelerine ilişkin katılım payı, kişilerin muayeneye ilişkin ilaç temini için reçete ile eczanelere müracaat aşamasında eczanelerden,

b) İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarındaki muayenelerine ilişkin katılım payının 5 (beş) TL’lik kısmı sağlık kurumlarınca kişilerden, 3 (üç) TL’lik kısmı ise kişilerin ilaç temini için reçete ile eczanelere müracaat aşamasında eczanelerden,

c) Özel sağlık kurumlarına ilişkin katılım payının 12 (oniki) TL’lik kısmı sağlık kurumlarınca kişilerden, 3 (üç) TL’lik kısmı ise kişilerin ilaç temini için reçete ile eczanelere müracaat aşamasında eczanelerden,

tahsil edilir.”

MADDE 3- SUT’un 3.2.5 numaralı maddesinde aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır.

a) Beşinci fıkrasına “Acil sağlık hizmetleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, bedeli Kurumca karşılanmayan ayaktan hekim ve dişhekimi muayeneleri, Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşme yapılmış, görevlendirilmiş veya yetkilendirilmiş aile hekimi muayeneleri” ibaresi eklenmiştir.

b) Yedinci fıkrasına “şartıyla” ibaresinden sonra gelmek üzere “Kurumca belirlenen” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4- SUT’un 3.3.3 numaralı maddesinde aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır.

“9-Kardiyovasküler cerrahi işlemleri,” ifadesinden sonra devam eden cümle;

“için (öğretim üyesi tarafından SUT’un 4.1.1 numaralı maddesi kapsamında verilen sağlık hizmetleri hariç), SUT’un 3.3.4 numaralı maddesinde sayılan hizmetler dahil olmak herhangi bir ilave ücret alınamaz. Ancak (1) numaralı bentte sayılan işlemlerden hiçbir şekilde ilave ücret alınamaz.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- SUT’un “4.1.2.A- Yatarak tedavi” başlığı “4.1.2.A- Yatan hasta tedavisi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- SUT’un 4.2 numaralı maddesinde aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır.

a) Beşinci fıkrası aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Ancak, tıbbi malzeme tedarikçileri ve kaplıca tesisleri ile sözleşmeler yapılıncaya kadar bu sağlık hizmeti sunucularından kişilerce alınan sağlık hizmeti bedelleri SUT’ta belirtilen usul ve esaslar dâhilinde kişilere ödenmesi suretiyle, serbest diş hekimlikleri ile Kurumla sözleşmesiz resmi veya özel sağlık kurum veya kuruluşlarındaki diş üniteleri ile sözleşme yapılıncaya kadar ise bu sağlık hizmeti sunucularından kişilerce alınan sağlık hizmeti bedelleri Kurum mevzuatı (SUT’ta düzenleme yok ise diğer düzenlemeler) dahilinde kişilere ödenmesi suretiyle karşılanır.”

b) Yedinci fıkrası aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir;

(7) “Sağlık Bakanlığı dışındaki birinci basamak sağlık kuruluşları ile kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimlikleri tarafından verilen sağlık hizmetleri için Kurumdan her hangi bir ücret talep edilemez. Bu birimlerde görevli hekimler tarafından SUT ve eki listelerde yer alan usul ve esaslar dâhilinde reçete edilmiş ilaç ve gözlük cam-çerçeve bedelleri Kurumca karşılanır. Kamu idaresi bünyesindeki kurum hekim tarafından ilgili kamu kuruluşunda çalışan SUT’un 1.2(1) fıkrasının (a) ve (c) bendleri kapsamındaki genel sağlık sigortalısı ile bakmakla yükümlü olduğu kişilere reçete düzenleyebileceklerdir”

c) Sekizinci fıkrasında yer alan “ ile kurum hekimlerinin” ibaresi metinden çıkarılmıştır.

d) Onyedinci fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(17) Bu Tebliğden önce sözleşme veya protokol yapmak suretiyle sağlık hizmet bedelleri karşılanan kurum/kuruluşlardan, bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde sundukları sağlık hizmetlerinin karşılanmayacağı belirtilenlerle daha önce yapılmış olan sözleşme veya protokoller, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın en geç 15/6/2010 tarihi itibariyle sona erer.”

MADDE 7- SUT’un 4.2.1.B.2 numaralı maddesinde aşağıda yer alan düzenlemeler yapılmıştır.

a) İkinci fıkranın (ç) bendine “ön tanı” ibaresinden sonra gelmek üzere “/tanı” ibaresi eklenmiştir.

b) İkinci fıkrasına “Enjeksiyon ve pansuman,” ibaresi (ı) bendi olarak eklenmiştir.

MADDE 8- SUT’un 4.5.1.A maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “01/6/2010” ibaresi “ 01/1/2011” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- SUT’un 4.5.2.B-1(10) fıkrası aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

“(10) Yurtdışından kemik iliği/ kordon kanı getirtilme sürecinde, yurtdışı kaynaklı verici taraması, vericinin ileri testleri, sağlık kontrol masrafları, kan örneği getirtilme ve transferlerin bedeli, kök hücre toplanması, yurtdışı doku bankası tarafından hastaya bağlı nedenlerle kök hücre toplanmasının durdurulmasında ortaya çıkan “işlem iptal bedeli”, toplanmış olan kemik iliğinin hastaya bağlı sebeplerle uygulanmasının ertelenmesi durumunda “erteleme ücreti”, kordon kanı saklama bedeli (2 yıla kadar) gibi işlemlerin her biri için Dünya Kemik İliği Vericileri Birliğine (WMDA) üye bankalar tarafından her doku bankasınca farklı olarak belirlenebilen ücretler ile aktivasyon ücreti, Kurumca (İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından) yurtdışı veya yurt içi kemik iliği doku bilgi bankasına avans şeklinde ya da yurtdışı ilgili banka hesaplarına havale edilerek ödenir. Avans üç ay içerisinde belge karşılığında kapatılır. Şahsa fatura düzenlenmiş ise kişiye ödenir. Yurt içi kemik iliği doku bilgi bankası bu konu ile ilgili gerekli belgeleri (fatura, kimlik, sigorta bilgileri, epikriz, konsey kararı, sağlık kurulu raporu, arama formları vb.) istenildiğinde sunmak üzere temin eder. 01/04/2010 tarihi öncesine ait olan “aktivasyon” ve “erteleme” işlemlerine ait fatura bedellerinin ödenmesinde de bu fıkra hükümleri uygulanır.”

MADDE 10- SUT’un 4.5.4.C maddesinin birinci fıkrası aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kurumca radyo cerrahi yöntemleri ile tedavi bedellerinin karşılanabilmesi için; cyberknife tedavisinde radyasyon onkolojisi uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu, gammaknife tedavisinde en az iki beyin cerrahi uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu düzenlenmesi gerekmektedir.”

MADDE 11- SUT’un 4.5.4.F-1 maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesine “Düzenlenen raporda ayrıntılı hastalık hikâyesi dışında” ibaresinden sonra gelmek üzere “SUT eki Ek-9/A Listesinde A ve B grubunda yer alan hastalıklar için” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 12- SUT’un 4.5.4.J numaralı maddesinin birinci fıkrası aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kurumca toplum ruh sağlığı merkezlerine ICD-10 F20-29 arasındaki tanılar için ödeme yapılır. Ancak bu tanılara ilişkin verilecek hizmetler için resmi sağlık kurumlarındaki ruh sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerince sağlık kurulu raporu düzenlenecektir.”

MADDE 13- SUT’un 4.5.4.K numaralı maddesinde aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır.

a) SUT’un 4.5.4.K.1(4) fıkrası aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

“(4) IVF bedellerinin ödenebilmesi için IVF uygulanacak kadında gebeliğin sürdürülmesine engel olabilecek sistemik hastalık bulunmaması gerekmekte olup gebeliğin sürdürülmesine engel olabilecek sistemik hastalığın bulunmadığının IVF tedavisi için gerekli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi yeterlidir.”

b) SUT’un 4.5.4.K.1.1(4) fıkrasında yer alan “SUT’un 4.5.4.K.1(1)d bendi gereği üç yıllık sürenin dolmuş olması şartıyla,” ibaresi çıkarılmıştır.

c) SUT’un 4.5.4.K.2(1)a bendinde yer alan “resmi” ibaresi çıkarılmıştır.

ç) SUT’un 4.5.4.K.2(6) fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “üriner” ibaresi çıkarılmıştır.

MADDE 14- SUT’un 5 numaralı maddesinde aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır.

a) 5.2(1)c bendi “Sevkin, SUT eki “Hasta sevk formu” nda (EK-4/A) istenilen bilgi ve onayların yer aldığı belge tanzim edilerek yapılmış olması,” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 5.3(1) fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “ve yol gideri ödemesi için fatura/ bilet ibrazı zorunludur” ibaresi çıkarılmıştır.

MADDE 15- SUT’un (6.2) numaralı maddesinde aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır.

a) SUT’un (6.2.1.B) numaralı maddesinin (1) numaralı fıkrası aşağıda belirtildiği şekilde düzenlenmiştir.

“Romatoid artritli veya psoriatik artritli (Bu endikasyonda sadece Leflunomid 20-100 mg) hastaların tedavisinde; hastalığın diğer hastalık modifiye edici  ilaçlardan Sulfasalazin veya Methotrexat ile kontrol altına alınamadığı veya bu ilaçların kullanımının kontrendike olduğu veya yan etki nedeniyle kullanılamadığı durumlarda, bu durumun belirtildiği iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen bir yıl süreli uzman hekim raporuna dayanılarak bu uzman hekimlerce reçete edilir.”

b) SUT’un (6.2.1.C) numaralı maddesinin (1) numaralı fıkrası “(1) Romatoid artritli hastalarda, hastalığın diğer hastalık modifiye edici ilaçlardan Sulfasalazin veya Methotrexat ile kontrol altına alınamadığı veya bu ilaçların kullanımının kontrendike olduğu veya yan etki nedeniyle kullanılamadığı durumlarda, bu durumun belirtildiği fiziksel tıp ve rehabilitasyon, klinik immunoloji ve romatoloji uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen bir yıl süreli uzman hekim raporuna dayanılarak ilaca başlanır ve bu uzman hekimlerce reçete edilir.” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

c)  SUT’un (6.2.1.Ç-1) numaralı maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan “oligoartiküler” ifadesi çıkarılmıştır.

ç) SUT’un (6.2.1.Ç-1) numaralı maddesinin (2) numaralı fıkrası “Aksiyel tutulumlu ankilozan spondilitli hastalarda; biri maksimum doz indometazin olmak üzere en az 3 nonsteroid antiinflamatuar ilacı maksimum dozunda kullanmasına rağmen yeterli cevap alınamayan (Bath Ankilozan Spondilit Hastalık Aktivite İndeksi (BASDAİ) > 4) durumlarda, bu durumun 3 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşuluyla ilaca başlanır.” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

d) SUT’un (6.2.1.Ç-1) numaralı maddesinin (3) numaralı fıkrası “Periferik eklem tutulumlu ankilozan spondilitli hastalarda; maksimum dozda NSAİİ ile birlikte sulfasalazin veya metotreksattan birinin kullanılmasına rağmen yeterli cevap alınamayan (Bath Ankilozan Spondilit Hastalık Aktivite İndeksi (BASDAİ) > 4) durumlarda, bu durumun 3 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşuluyla ilaca başlanır.” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

e)  SUT’un (6.2.1.Ç-1) numaralı maddesinin (5) numaralı fıkrası “ Psöriyatik artritli hastalarda; en az 3 farklı hastalık modifiye edici antiromatizmal ilacı uygun dozunda en az 3’er ay olmak üzere kullanmış olmasına rağmen hastalık aktivitesinin kontrol altına alınamadığı (bir ay arayla yapılmış iki ayrı muayenede en az üç hassas eklem ve en az üç şiş eklem olması) durumlarda, bu durumun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşuluyla ilaca başlanır. İlacın etkinliği, ilaca başlandıktan 3 ay sonra değerlendirilir. Yeterli cevap alınamamışsa (psöriyatik artrit yanıt kriterlerine-PSARC- göre yanıt alınamaması) ilaca devam edilmesi durumunda ilaç bedeli ödenmez. İlaca cevap alınmış ve tedaviye devam edilecek ise bu durum 6 ay süreli yeni düzenlenecek sağlık kurulu raporunda belirtilir.” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

f) SUT’un (6.2.1.Ç-1) numaralı maddesinin (6) numaralı fıkrası “Anti TNF ilaçlar, tüm romatoloji uzman hekimleri veya üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerindeki klinik immunoloji veya fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimlerinden birinin yer aldığı en fazla 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak, bu uzman hekimlerden biri veya iç hastalıkları veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimleri tarafından reçete edilebilir.” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

g) SUT’un (6.2.1.Ç-2) numaralı maddesi aşağıda yer alan şekilde yeniden düzenlenmiştir;

“6.2.1.Ç-2- Rituksimab;

(1) Romatoid Artritli hastalarda, methotrexat ile kombinasyon halinde, aktif romatoid artriti bulunan ve bir veya daha fazla anti TNF tedavilerine rağmen hastalığı kontrol edilemeyen (DAS 28 SKORU>5.1 olan) erişkin hastalarda, en çok 6 kür (12 infüzyon şeklinde) olarak, yalnızca üniversite veya eğitim ve araştırma hastanelerinde en az bir romatoloji veya klinik immunoloji uzmanı ile birlikte nöroloji uzman hekiminin bulunduğu 1 yıl süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak, romatoloji veya klinik immunoloji hekimleri tarafından reçetelenir.”

ğ) SUT’un (6.2.2) numaralı maddesinin (1) numaralı fıkrasının son cümlesinden sonra gelmek üzere “Bupropiyon HCl; yanlızca major depresif bozukluk tedavisinde; psikiyatri veya nöroloji uzman hekimleri tarafından veya bu hekimler tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir.” hükmü eklenmiştir.

h)  SUT’un (6.2.2) numaralı maddesinin (2) numaralı fıkrasının son cümlesinden sonra gelmek üzere; “Ketiapin bipolar bozukluk endikasyonunda yalnızca akut atakların tedavisinde ödenir, idame tedavisinde ödenmez." hükmü eklenmiştir.

ı) SUT’un (6.2.9) numaralı maddesi “Eritropoietin, Darbepoetin, Sevelamer,Parikalsitol Kullanım İlkeleri” olarak değiştirilmiştir.

i) SUT’un (6.2.9.A) maddesinin (3) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir;

“(3) Eritropoietin alfa-beta-zeta, metoksipolietilen glikol epoetin beta ve darbepoetin endikasyon muadili olarak birbirlerinin yerine kullanılabilirler.”

j) SUT’un (6.2.9.A-1) maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir;

 “(1) Eritropoietin alfa-beta-zeta, metoksipolietilen glikol epoetin beta ve darbepoetin ile tedaviye başlamadan önce; hastanın ferritin ve/veya transferrin saturasyonu (TSAT) değerlerine bakılacaktır. Bu değerler TSAT < %20 ve/veya ferritin <100 µg/L ise hastaya öncelikle oral veya intravenöz demir tedavisine başlanacaktır. TSAT ≥ %20 ve/veya ferritin ≥ 100 µg/L olduğunda hemoglobin değeri 10 gr/dl altında ise tedaviye başlanır. Hedef hemoglobin değeri 11-12 gr/dl arasıdır. Hemoglobin değeri 11 gr/dl'ye ulaşıncaya kadar başlangıç dozunda tedaviye devam edilir ve Hb seviyesini 11-12 gr/dl arasında tutabilmek için idame dozda tedaviye devam edilir. Hb seviyesi 12 gr/dl'yi aşınca tedavi kesilir. Hasta Hb seviyesi için takibe alınacak ve Hb seviyesi 11-12 gr/dl’nin arasına gelince hastaya idame dozda tedaviye tekrar başlanabilir. İdame tedavi sırasında ve/veya tedaviye yeniden başlandığında TSAT >%20 ve/veya ferritin >100 µg/L olmalıdır. Bu değerlere hemodiyaliz hastalarında 3 ayda bir, periton diyaliz hastalarında 4 ayda bir bakılır ve tetkik sonuç belgesi reçeteye eklenir. Tetkik sonuçlarının cihaz çıktısı şeklinde olması şart olup, el yazısı ile yazılan sonuçlar dikkate alınmaz.

(2) Eritropoietin alfa-beta-zeta, metoksipolietilen glikol epoetin beta ve darbepoetin, nefroloji uzman hekimi veya diyaliz sertifikalı uzman hekimlerden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak, nefroloji uzman hekimi veya diyaliz merkezinde görevli diyaliz sertifikalı tüm hekimlerce yazılabilir.

(3) Tedaviye başlama ve idame dozu, sırasıyla; darbepoetin için 0.25-0.75 mcg/kg/hafta ve idame dozu 0.13-0.35 mcg/kg/hafta, eritropoietin alfa-beta-zeta için tedaviye başlangıç dozu 50-150 IU/kg/hafta ve idame dozu 25- 75 IU/kg/haftadır. Metoksipolietilen glikol epoetin beta için ise tedaviye başlama dozu iki haftada bir; 0,6-0,94 mcg/kg, idame dozu ise ayda bir 0,6-0,94 mcg/kg dır.”

k) SUT’un (6.2.12.B) numaralı maddesine (3) numaralı fıkra olarak aşağıda yer alan ifade eklenmiştir;

“(3) Kronik İnflamatuvar Demiyelizan Polinöropati endikasyonunda nöroloji uzman hekiminin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm uzman hekimler tarafından reçete edilir.”

l) SUT’un (6.2.14.C) numaralı maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan “FUDR” ifadesi çıkarılmıştır.

m) SUT’un (6.2.15.B) numaralı maddesi aşağıda yer alan şekilde yeniden düzenlenmiştir;

“6.2.15.B- Silostazol;

(1) En az bir kalp damar cerrahi uzman hekiminin yer aldığı, kalp damar cerrahi uzman hekiminin bulunmadığı yerlerde ise kardiyoloji uzmanı ile genel cerrahi uzman hekiminin birlikte yer aldığı, 1 yıl süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak; bu hekimlerce veya iç hastalıkları veya aile hekimliği uzman hekimlerince;

a) İleri evre periferik arter hastalığı olup (Doppler veya Anjiyografik olarak hastalığı tespit edilmiş ve klas 3 veya klas 4 semptomları olan) operasyon yapılamayan hastalarda;

b) Doppler veya anjiyografi ile periferik arter hastalığı tespit edilmiş olan ve eşlik eden hastalıklar nedeniyle operasyonu yüksek riskli olan hastalarda;

reçete edilir.”

n) SUT’un (6.2.33) numaralı maddesinin (1) numaralı fıkrası “Pegaptanib Sodyum, Ranibizumab ve Vertaporfin etken maddelerini içeren ilaçlar; 3. basamak sağlık tesislerinde en az üç göz hastalıkları uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporu ile hasta anamnezi, FFA ve lezyona ait renkli resim rapora eklenerek, göz hastalıkları uzmanlarınca reçetelenerek uygulanır. Ömür boyu; pegaptanib sodyum her bir göz için en fazla 7 enjeksiyon, ranibizumab her bir göz için en fazla 3 enjeksiyon uygulanabilir. (Bu grup ilaçlar ardışık yada kombine olarak kullanılamayacaktır. Bu grup ilaçlar 1.1.2011 tarihinden itibaren yalnızca ayaktan tedavi kapsamında ödenecektir.)” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

o) SUT’un (6.2.35) numaralı maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan “tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji” ibaresi çıkarılmıştır.

ö) SUT’un (6.2.36) numaralı maddesine (4) numaralı fıkra olarak aşağıda yer alan ifade eklenmiştir.

“(4) Bu ilaçlar “Huzursuz bacak” sendromunda ödenmez.”

p) SUT’un (6.2.38) numaralı maddesinin (3) numaralı fıkrası “Analog insülinler, Rosiglitazon ve Pioglitazon ile Rosiglitazon veya Pioglitazonun insülin ile kombine kullanımları endokrinoloji, iç hastalıkları ve kardiyoloji uzman hekimlerince veya bu hekimlerce düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

r) SUT’un (6.2.38) numaralı maddesinin (4) numaralı fıkrasında yer alan parantez içi ifade “(Sitagliptin,vildagliptin)” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 16- SUT Eki Ek-2/A listesinde aşağıda yer alan düzenlemeler yapılmıştır;

a) 13-Diğerleri başlıklı bölümün 6 ncı maddesinde yer alan; “Esomeprazol; UH-P” hükmü uygulamadan kaldırılmıştır.

b) 13-Diğerleri başlıklı bölümün 6 ncı maddesi aşağıda yer aldığı şekilde yeniden düzenlenmiştir;

 

6

Metil Fenidat HCl

Hiperaktivite ve dikkat eksikliği tedavisinde, yalnızca 18 yaş altında ve psikiyatri uzmanlarınca reçete edilebilir

 

c) 13- Diğerleri başlıklı bölümün 18 inci maddesi aşağıda belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir; 

18

Eritromisin+Isotretinoin / Eritromisin+Tretionin / Eritromisin+ Benzoilperoksit (Topik formları dahil)/Klindamisin+Benzoilperoksit

Sadece Cilt Hastalıkları Uzman Hekimlerince

 

ç) 13-Diğerleri başlıklı bölümüne 24 ncü madde olarak aşağıda yer alan hüküm eklenmiştir;

24

Rifaksimin (Yalnızca intestinal aşırı çoğalma sendromu, hepatik ensefalopati, kolonun semptomatik komplike olmayan divertiküler hastalığı, kronik bağırsak inflamasyonu gibi rifaksimine duyarlı bakteriler tarafından desteklenen GI hastalıkların tedavisi ve kolorektal cerrahide enfektif komplikasyonların proflaksisi endikasyonlarında)

UH-P

 

MADDE 17- SUT Eki Ek-2/ B listesinde aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır;

a) (50) numaralı maddesi aşağıda belirtilen şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“50.1 Adenozin 10mg/2 ml: Yalnızca; Paroksismal Supraventriküler Taşikardi tanısı konulmuş; WPW (Wolf Parkinson White) sendromlu veya hipotansif seyri olan veya gebe veya çocuk hastalarda; kardiyoloji veya acil hekimlerince bu durumun reçete veya tabelada belirtilmesi koşulu ile kullanılabilecektir.

50.2 Adenozin 50 mg/10 ml: Yalnızca; preeksitasyondaki aksesuar yolların belirlenmesi ve lokalize edilmesi için AV bloğun indüksiyonunda ve diğer farmakolojik stres ajanlarının uygulanamadığı olgularda, miyokardiyal radyoizotop taraması (talyum yada teknesyum) yada ekokardiyografi ile birlikte kalp iskemisinin farmakolojik olarak provokasyonunda bu durumun tabelada belirtilmesi koşuluyla; test başına en fazla 2 flakon kullanılabilecektir.”

b) (51) numaralı maddesi olarak aşağıda yer alan hüküm eklenmiştir;

“51. C1-esteraz inhibitörü; yalnızca akut tedavide, üniversite veya eğitim araştırma hastanelerinde düzenlenecek, en az bir immunoloji ve alerji hastalıkları uzmanının yer aldığı 1 yıl süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak, tüm uzman hekimlerce reçetelenir. Raporda; C1 inhibitör düzeyinin düşük olduğu (değer olarak) veya C1 inhibitör düzeyinin normal/yüksek olduğu durumlarda ise inhibitör fonksiyonunun düşük olduğu (değer olarak) belirtilir. (Hasta adına düzenlenecek her reçete/tabelada akut tedavi olduğu belirtilecektir.”

MADDE 18- SUT Eki Ek-2/C listesinde aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır;

a) 39) numaralı madde;

“Oksibutinin" şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

b) 45) numaralı madde;

“Solifenasin, Tolterodine-L, Trospiyum, Darifenasin, Propiverin; Oksibutinine yanıt alınamayan yada tolere edemeyen hastalarda (Üroloji, nöroloji, çocuk sağlığı ve hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, pediatrik cerrahi, FTR, geriatri uzman hekimlerince reçete edilir. Geriatri, üroloji veya nöroloji uzman hekimlerinin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir)” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

c) 46) numaralı maddesi “Hidromorfon hidroklorür” olarak yeniden düzenlenmiştir.

ç) 16.1 numaralı maddede yer alan hüküm SUT Eki Ek-2/A Listesinin 6 ncı maddesi olarak yeniden    düzenlenmiştir.

d) 16.2 numaralı maddenin madde numarası 16 olarak değiştirilmiştir.

MADDE 19- SUT Eki Ek-2 listesinde aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır;

a) SUT Eki Ek-2 listesinin (10) numaralı maddesine;

“10.1.4 Erken başlangıçlı serebellar ataksi [Friedreich ataksisi (Otozomal resesif)]

10.1.4.1 İdebenon ” alt maddeleri ilave edilmiştir.

b) SUT Eki Ek-2 listesinin 15.4.3 numaralı maddesine “Sodyum Dikloroasetat” ifadesi eklenmiştir.

MADDE 20- SUT’un 7.1. maddesinin (7) numaralı fıkrası aşağıda belirtilen şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Kurumla sözleşmeli sağlık kurumlarınca temin edilerek hastalara kullanılan malzemeler için; TİTUBB kayıt/ bildiriminde tanımlı barkod numara bilgisi, hasta güvenliği açısından, hasta işlem dosyasında muhafaza edilir ve Kurumca gerekli görüldüğü durumlarda ibrazı zorunludur. Ancak SUT eki EK-5/A1 listesinde yer alan tıbbi malzemelerin yatan hastalarda kullanılması halinde (inceleme, soruşturma, denetim gibi haller hariç) barkod numara bilgisinin ibrazı zorunlu değildir.”

MADDE 21- SUT’un 7.1. maddesinin (22) numaralı fıkrası aşağıda belirtilen şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“SUT eki “Kurumca Bedeli Karşılanacak Omurga Cerrahisi Tıbbi Malzeme Listesi” (Ek-5/E) ile “Kurumca Bedeli Karşılanacak Olan Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Artroplasti Alanı Tıbbi Malzeme Listesi” (EK-5/F) nde yer alan tıbbi malzemelere ilişkin olarak;

a) Her grup ürünün 15/06/2010 tarihine kadar imal ya da ithal edildikleri ülkelerde sertifikalı olduğunun (FDA, TGA, SFDA gibi) belgelendirilmesi.

b) Her grup ürünün 15/06/2010 tarihine kadar imal ya da ithal edildikleri ülkelerde kullanıldığına dair ilgili ülkenin ruhsatlandırma biriminden veya bağımsız Sağlık Teknolojileri Değerlendirme (HTA) biriminden alınacak ürünün ülkede kullanıldığına veya geri ödeme kapsamında olduğuna dair belge veya ilgili ülkenin Sağlık Bakanlığından alınacak aynı özellikleri haiz belgelerden herhangi biri ile belgelendirilmesi.

c) Deney-analiz-kalibrasyon laboratuarlarının ve muayene kuruluşlarının Uluslararası Laboratuar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmiş olan veya onaylanmış kuruluşlarca kabul gören laboratuarlardan alınmış her grup ürünün materyal, biyomekanik, biyouyumluluk testlerinin yapıldığı laboratuarın adı, yeri ve testlerin yapıldığı tarih ve test raporlarının sonucunun özet olarak 15/06/2010 tarihine kadar belgelendirilmesi. Ancak CE Sınıf 3 grubuna giren ürünlerde materyal, biyomekanik, biyouyumluluk testleri istenmeyecek olup bu grup ürünlerde CE Sınıf 3 sertifikası ve ürün tasarım belgesinin ibraz edilmesi,

ç) Üretici firmalardan GMP (Good Manufacturing Practices) Sertifikası veya 13485 Tıbbi Cihazlar için Kalite Yönetimi Sistemi Belgesi olanların bu belgelerini 15/06/2010 tarihine kadar belgelendirilmesi.

d) İthalatçı firmaların 31/12/2010 tarihine kadar 13485 Tıbbi Cihazlar için Kalite Yönetimi Sistemi Belgesini veya İSO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini temin etmesi.

e) SUT Eki Ek-5/E Omurga Cerrahisi ile Ek-5/F Ortopedi ve Travmatoloji branşı Artroplasti alan grubunda kullanılan tıbbi malzeme listelerinde yer alan fiyatlar tavan fiyatlardır.

f) 15/06/2010 tarihinden itibaren bu maddenin (a), (b), (c) ve (ç) fıkralarında belirtilen belgeleri ibraz eden firmaların ürünlerine tavan fiyat uygulanacaktır.

g) Bu maddenin (a), (b), (c) ve (ç) fıkralarında belirtilen belgeleri ibraz edemeyen firmaların ürünlerine 31/12/2010 tarihine kadar tavan fiyatların %60’ı oranında ödeme yapılacaktır.

ğ) Bu maddenin (a), (b), (c), (ç) ve (d) fıkralarında belirtilen belgeleri ibraz edemeyen firmaların ürünlerine ise 31/12/2010 tarihinden sonra ödeme yapılmayacaktır.

h) Artroplasti alan grubunda yer alan tıbbi malzemelerden (CE Sınıf 3 kapsamında yer almayan Artroplasti malzemeleri hariç) CE Sınıf 3 sertifikası olmayan malzeme bedelleri Kurumca karşılanmayacaktır.”

MADDE 22- SUT’un 7.1. numaralı maddesinin (23) üncü fıkrası aşağıda belirtilen şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“SUT Eki Ek-5/E ile Ek-5/F Listelerinde yer alan tıbbi malzeme fiyatları 01/05/2010 tarihinden itibaren geçerlidir. Ancak sözleşmeli sağlık kurumlarınca anılan tarihe kadar ekli listelerde (Ek-5/E ile Ek-5/F) belirtilen birim fiyatlar tavan fiyat olup bu fiyatların üstünde faturalandırma yapılmayacaktır.”

MADDE 23- SUT’un 7.1. numaralı maddesinin (24) numaralı fıkrası aşağıda belirtilen şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“EK-5/C’de yer alan I gurubundaki ürünler için, ülkemizde faaliyet gösteren protez ve ortez uygulayıcı merkezlerin Sağlık Bakanlığınca 3 Aralık 2008 tarih ve 27073 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ortez ve Protezleri Ismarlama Olarak Üreten ve/veya Uygulayan Merkezler İle İşitme Cihazı Satış ve Uygulaması Yapan Merkezler Hakkında Yönetmelik kapsamında; Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılıncaya kadar, TSE 13181:2006’ya (protez-ortez yapım ve uygulama merkezlerinin fiziksel yapı, işletmecilik, teknik donanım, çalışanların özellikleri, protez-ortezin uygulanması ve belgelendirme ile ilgili kurallar) sahip protez ve ortez uygulayıcısı merkezlerden temin edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanacaktır.

MADDE 24- SUT’un 7.2.1.A-1. numaralı maddesi aşağıda belirtilen şekilde yeniden düzenlenmiştir.

 “(1) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii olan resmi sağlık kurum ve kuruluşlarınca temin edilen tıbbi malzeme bedelleri, tıbbi malzemenin KDV dâhil alış fiyatı üzerine; % 15 işletme gideri ilave edildikten sonra bulunan tutar üzerinden hazine kesintisi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kesintisi ilave edilerek fatura edilir ve bedelleri Kurumca ödenir.

(2) SUT Eki Ek-5/A1 ve Ek-5/A2 Fiyatlandırılmış Tıbbi Sarf Malzemeleri Listesi, SUT Eki Ek-5/E Omurga Cerrahisi ve Ek-5/F Ortopedi ve Travmatoloji branşı Artroplasti alan grubunda kullanılan tıbbi malzemeler temin edilmesi halinde listedeki birim fiyatlara sadece KDV ilave edilecektir.

(3) Yatarak tedavilerde temini zorunlu tıbbi malzemelerin, hastaya aldırılması durumunda; fatura tutarı hastaya ödenerek ilgili sağlık kurumunun alacağından mahsup edilir. Ancak, mahsup edilen malzemenin sağlık kurumunca ihale veya doğrudan alım yöntemi ile temin edilemediğinin başhekimlik onayı ile belgelendirilmesi halinde; SUT’un 7.2.2 maddesine göre tespit edilen tutar sağlık kurumuna iade edilir. Ancak tıbbi malzemenin tanıya dayalı işlem kapsamında olması halinde sağlık kurumuna iade edilmez.”

MADDE 25- SUT’un 7.2.1.A-2. numaralı maddesi aşağıda belirtilen şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“(1) SUT ve eki Listelerde yer alan malzemeler, SUT ve eki listelerde belirlenen birim fiyatlar üzerinden fatura tutarını aşmamak üzere ödenir.

(2) SUT ve eki listelerde yer almayan tıbbi malzemeler; Kamu İhale Kurumu İhale Sonuç Formu Ekranında (son bir yıl içerisinde en az 1 (bir) hastanenin fiyatı olmalı) tespit edilen ve Kurum taşra teşkilatı inceleme birimlerince benzer nitelikte, aynı işlevsel özellikte ve aynı tıbbi sonucu verdiği kabul edilen malzemenin işlem tarihinden önceki son bir yıl içerisindeki en ucuz 5 (beş) fiyatın ortalaması alınır (5 (beş) fiyatın altında olması halinde var olan fiyatların ortalaması alınır), KDV dahil fiyatı, fatura tutarını geçmemek üzere ödenir.

(3) SUT ve eki listeleri ile Kamu İhale Kurumu İhale Sonuç Formu Ekranında fiyat tespit edilemeyen tıbbi malzeme bedelleri Kurumca karşılanmaz.

(4) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii olmayan Resmi Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında yatarak tedavilerde temini zorunlu tıbbi malzemelerin hastaya aldırılması durumunda; fatura tutarı hastaya ödenerek ilgili sağlık kurumunun alacağından mahsup edilir.”

MADDE 26- SUT’un 7.2.1.B numaralı maddesi aşağıda belirtilen şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“(1) SUT ve eki listelerde yer alan malzemeler, SUT eki listelerde belirlenen birim fiyatlar üzerinden fatura tutarını aşmamak üzere ödenir.

(2) SUT ve eki listelerde yer almayan tıbbi malzemeler; Kamu İhale Kurumu İhale Sonuç Formu Ekranında (son bir yıl içerisinde farklı en az 3 (üç) hastanenin fiyatı olmalı ) tespit edilen ve Kurum taşra teşkilatı inceleme birimlerince benzer nitelikte, aynı işlevsel özellikte ve aynı tıbbi sonucu verdiği kabul edilen malzemenin işlem tarihinden önceki son bir yıl içerisindeki en ucuz 5 (beş) fiyatın ortalaması alınır (beş fiyatın altında olması halinde var olan en az 3 (üç) fiyatın ortalaması alınır), KDV dahil fiyatı, fatura tutarını geçmemek üzere ödenir.

(3) SUT ve eki listeleri ile Kamu İhale Kurumu İhale Sonuç Formu Ekranında en az 3 (üç) hastanenin fiyat tespit edilemeyen tıbbi malzeme bedelleri Kurumca karşılanmaz.

(4) Yatarak tedavilerde temini zorunlu tıbbi malzemelerin reçete karşılığı hastaya aldırılması durumunda; fatura tutarı hastaya ödenerek ilgili sağlık kurumunun alacağından mahsup edilir.”

MADDE 27- SUT’un 7.3.7. numaralı maddesinde aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır.

a) (2) numaralı fıkrası aşağıda belirtilen şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“İşitme cihazlarının 01/05/2010 tarihine kadar imal ya da ithal edildikleri ülkelerde sertifikalı olduğunun (FDA, TGA, SFDA gibi) belgelendirilmesi,”

b) (9) numaralı fıkrası aşağıda belirtilen şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“İşitme cihazı başına yıllık maksimum 50(elli) adet pil, işitme cihazı kalıpları için 3 yaşına kadar olan çocuklarda yılda en fazla 4 kez, 4-18 yaş arası çocuklarda yılda en fazla 2 kez, erişkinlerde ise yılda en fazla bir kez olmak üzere Kurumca bedelleri karşılanır.”

MADDE 28- SUT’un 7.3.3. numaralı maddesine (5) numaralı fıkra olarak aşağıda belirtilen şekilde ilave edilmiştir.

“Sağlık raporuna dayanılarak tüm hekimlerce en fazla 2(iki) aylık dozlar halinde stoma kapağı reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır. Ancak stoma kapağı kullanan hastalara stoma torbası, macun/pasta, adaptör ve diğer yardımcı ürünlerin bedeli Kurumca karşılanmaz.”

MADDE 29- SUT’un 7.3.9.Ç numaralı maddesinin (5) numaralı fıkrası aşağıda belirtilen şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Sentetik greftlerin 01/05/2010 tarihine kadar imal ya da ithal edildikleri ülkelerde sertifikalı olduğunun (FDA, TGA, SFDA gibi) belgelendirilmesi,”

MADDE 30- SUT’un 7.3.20. numaralı maddesinin (1) numaralı fıkrası metinden çıkarılmıştır.

(1) SUT’un 7.3.20.A numaralı maddesine (2) numaralı fıkra olarak aşağıda belirtilen şekilde ilave edilmiştir.

“Sadece Eğitim Araştırma Hastaneleri ve Üniversite Hastanelerinde uygulanması halinde; Psikiyatri, Nöroloji (çocuk/erişkin), Beyin Cerrahisi branşlarının birlikte bulunduğu heyet raporuna istinaden, Kurumca bedeli karşılanır.”

(2) SUT’un 7.3.20.B numaralı maddesine (3) numaralı fıkra olarak aşağıda belirtilen ibare ilave edilmiştir.

“Psikiyatri, Nöroloji (çocuk/erişkin), Beyin Cerrahisi branşlarının birlikte bulunduğu heyet raporuna istinaden, Kurumca bedeli karşılanır.”

MADDE 31- SUT’un 7.3.14.F. numaralı maddesine (4) numaralı fıkra olarak aşağıda belirtilen şekilde ilave edilmiştir.

“Kifoplasti işlemleri sadece üniversite ve eğitim araştırma hastanelerinde (eğitim kliniği olan) uygulanması halinde kurumca bedelleri karşılanır.” 

MADDE 32- SUT eki “Fiyatlandırılmış Tıbbi Sarf Malzemeleri Listesi” (EK-5/A) yürürlükten kaldırılmıştır. “Fiyatlandırılmış Tıbbi Sarf Malzemeleri Listesi” (EK-5/A1), “Fiyatlandırılmış Tıbbi Sarf Malzemeleri Listesi” (EK-5/A2) başlığı altında eklenen listeler, bu Tebliğ ekinde yer alan (1) ve (2) numaralı listede belirtilmiştir

MADDE 33- SUT eki “Protez ve Ortez Listesi” (EK-5/C) bu Tebliğ eki (3) numaralı listede belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 34- SUT eki SUT Eki EK-5/E Listesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) 102.895 ve 102.900 kod numaralı tıbbi malzemeler listeden çıkarılmıştır.

b) “Perkutan, interbody füzyon fiksasyon vidası (sakrum korpusundan geçerek lomber korpus içine giren)” isimli tıbbi malzeme 102.283 kod numarası ile listeye eklenmiştir.

c) Listede isim ve birim fiyat değişikliği yapılan kodlar bu Tebliğ ekinde yer alan (4) numaralı listede belirtilmiştir.

MADDE 35- SUT eki “Kurumca Bedeli Karşılanacak Ortopedi ve Travmatoloji Branşında Yer Alan Artroplasti Alanı Tıbbi Malzeme Listesi” nde (EK-5/F) aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır.

a) 100.629 ve 100.301 kod numaralı tıbbi malzemeler listeden çıkarılmıştır.

b) Listede isim ve birim fiyat değişikliği yapılan kodlar bu Tebliğ ekinde yer alan (5) numaralı listede belirtilmiştir.

MADDE 36- Bu Tebliğin;

a) 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddeleri 13/5/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 8 inci maddesi 01/6/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) 9 uncu maddesi, 13 üncü maddesinin (b) bendi ile 22 nci maddesi 01/4/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

ç) 15 inci, 16 ncı, 17 nci, 18 inci ve 19 uncu maddeleri 09/6/2010 tarihinde,

d) 27 nci maddenin (b) bendi 01/6/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

e) Diğer hükümleri bu Tebliğin yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 37- Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

 

Liste için tıklayınız.

 

(03.06.2010)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM