GÜNCEL MEVZUAT
Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ - MuhasebeTR

Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

1 Haziran 2010 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 27598
 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKALARDA BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİMİNDE

ESAS ALINACAK İLKELERE İLİŞKİN TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

             MADDE 1 – 14/9/2007 tarihli ve 26643 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki tanımlar eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

             “a) Acil ve beklenmedik durum planı: İç Sistemler Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde tanımlanan acil ve beklenmedik durum planını,”

             “d) Bilgi sistemleri süreklilik planı: İç Sistemler Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde tanımlanan bilgi sistemleri süreklilik planını,”

             “f) Birincil merkez: İç Sistemler Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde tanımlanan birincil sistemlerin tesis edildiği yapıyı,”

             “g) Birincil sistemler: İç Sistemler Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde tanımlanan birincil sistemleri,”

             “n) İkincil merkez: İç Sistemler Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde tanımlanan ikincil sistemlerin kullanıma hazır olacak şekilde tesis edildiği ve herhangi bir kesinti durumunda personelin çalışmasına imkan tanıyacak ve birincil merkez ile aynı riskleri taşımayacak şekilde oluşturulmuş yapıyı,”

             “o) İkincil sistemler: İç Sistemler Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde tanımlanan ikincil sistemleri,”

             “p) İş etki analizi: İç Sistemler Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde tanımlanan iş etki analizini,”

             “ş) Kesinti: İç Sistemler Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde tanımlanan kesintiyi,”

             MADDE 2 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası ve üçüncü fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasına aşağıdaki (ğ) bendi eklenmiştir.

             “(2) Destek hizmeti alımının, planlananın dışında sonlanması veya kesintiye uğraması durumlarına ilişkin risklerin yönetilmesine uygun bir çıkış stratejisi belirlenir.”

             “f) Destek hizmeti alımının, planlananın dışında sonlanmasından veya kesintiye uğramasından kaynaklanacak risklerin yönetilmesine ilişkin hükümler,”

             “ğ) Birincil veya ikincil sistemlere ilişkin destek hizmeti alınması halinde, Kurul veya Kurum talimatı ile bankaların birincil veya ikincil sistemleri üzerinde gerçekleştirilmesi gereken her türlü değişikliğin, alınan hizmet kapsamında destek hizmeti kuruluşu tarafından talimat süresi içerisinde yerine getirilmesini sağlayacak hükümler.”

             MADDE 3 – Aynı Tebliğin 18 inci maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Bilgi sistemleri süreklilik planı

             MADDE 18 – (1) Bankanın faaliyetlerini destekleyen bilgi sistemleri servislerinin sürekliliğini sağlamak üzere İç Sistemler Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinde yer alan iş sürekliliği yönetimi ve planının bir parçası olan bilgi sistemleri süreklilik planı hazırlanır.

             (2) Plan, iş süreklilik planında belirlenen hedefleri de dikkate alacak şekilde, önemli iş fonksiyonlarını destekleyen bilgi sistemleri servislerine yönelik hazırlanır. Plan hazırlanırken, iş süreklilik planı kapsamında yapılan çalışmalar bilgi sistemleri açısından değerlendirilir.

             (3) Planın hazırlanması sürecinde, bilgi sistemleri varlıklarının ve tutulan verilerin önem düzeyi değerlendirilerek iş etki analizi çerçevesinde belirlenen kesintilerin etkileri analiz edilir. Bu analizin sonuçlarına göre her bir servis için kabul edilebilir kesinti süreleri belirlenerek, bu kesinti süresi içerisinde servisin tekrar erişime açılabilmesine imkân tanıyacak alternatifli kurtarma prosedürleri geliştirilir ve buna göre gerekli önlemler alınır.

             (4) Plan kapsamında, performans takip teknikleri kullanılır, kapasite planlaması yapılır, ağ ve iletişim altyapısından kaynaklanabilecek kesintilere karşı uygun alternatif kanallar oluşturulur. Bilgi sistemlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla, risk değerlendirmesi, risk azaltma ve risk izleme faaliyetleri gerçekleştirilir, bilgi sistemleri alt yapısının kapasitesinin ölçeklenebilirliği, genel piyasa dinamikleri ve planlanmış müşteri kazanma oranı ışığında analiz edilir, işlem hacmi tahminleri doğrultusunda gerçekleştirilecek stres testleri ile alt yapının dayanıklılığı test edilir.

             (5) Plan kapsamında ikincil merkez tesis edilir ya da bu hizmeti destek hizmeti kuruluşlarından tedarik etme hususunda güvence sağlayan anlaşmalar yapılır. Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca veri ve sistem yedekleri ikincil merkezde kullanıma hazır bulundurulur.

             (6) İkincil sistemler ile ilgili, bu Tebliğ ile getirilen hükümlere ilave yedek tesis edilmesi Bankaların kendi ihtiyarındadır.

             (7) Plan, Bankanın iş süreçlerini veya bilgi sistemlerini etkileyecek değişikliklerden sonra gözden geçirilerek güncellenir. Mevcut planın etkinliğini ve güncelliğini temin etmek üzere testler yapılır, testlere varsa destek hizmeti kuruluşları da dahil edilir ve test sonuçları üst yönetime raporlanır.”

             MADDE 4 – Aynı Tebliğin 19 uncu maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

(01.06.2010)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM