GÜNCEL MEVZUAT
TMS 19-Tanımlanmış Fayda Varlığının Sınırı, Asgari Fonlama Koşulları ve Bu Koşulların Birbiri ile Etkileşimine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 14) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 194) - MuhasebeTR

TMS 19-Tanımlanmış Fayda Varlığının Sınırı, Asgari Fonlama Koşulları ve Bu Koşulların Birbiri ile Etkileşimine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 14) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 194)

4 Mayıs 2010 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 27571
 

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan:

TMS 19-Tanımlanmış Fayda Varlığının Sınırı, Asgari Fonlama

Koşulları ve Bu Koşulların Birbiri ile Etkileşimine İlişkin

Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu

(TFRS Yorum 14) Hakkında Tebliğde Değişiklik

Yapılmasına İlişkin Tebliğ

Sıra No: 194

             MADDE 1 – 13/8/2008 tarih ve 26966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 70 Sıra no’lu “TMS 19-Tanımlanmış Fayda Varlığının Sınırı, Asgari Fonlama Koşulları ve Bu Koşulların Birbiri ile Etkileşimine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 14) Hakkında Tebliğ”in ekinde yer alan “TFRS Yorum 14 - TMS 19-Tanımlanmış Fayda Varlığının Sınırı, Asgari Fonlama Koşulları ve Bu Koşulların Birbiri ile Etkileşimi” Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumunun 3 üncü Paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 3A Paragrafı eklenmiştir. 

             “3A. Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu Kasım 2009’da, asgari fonlama koşulunun bulunduğu bazı durumlarda gelecekteki katkıların peşin olarak ödenmesi işlemlerinin yaratacağı istenmeyen bir sonucu ortadan kaldırmak için TFRS Yorum 14’de değişiklik yapmıştır.”

             MADDE 2 – Aynı Yorumun 16 ncı Paragrafı ve söz konusu Paragraftan önce gelen başlık aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Katkıda indirim şeklinde ortaya çıkan ekonomik faydalar

             16. Gelecekteki hizmetlerle ilişkili katkılara yönelik herhangi bir asgari fonlama koşulunun bulunmaması durumunda, gelecekteki katkılarda yapılan bir indirim şeklinde ortaya çıkan ekonomik fayda, plânın beklenen ömrü ile işletmenin beklenen ömründen kısa olanı içerisindeki her bir dönem için hesaplanan, gelecekteki hizmetin işletmeye maliyetidir. Gelecekteki hizmetin işletmeye maliyeti, çalışanlar tarafından üstlenilecek tutarları içermez.”

             MADDE 3 – Aynı Yorumun 17 nci Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “17. Gelecekteki hizmet maliyetleri, TMS 19’a göre tespit edilen ve tanımlanmış fayda yükümlülüğünün belirlenmesinde kullanılan varsayımları esas alan, raporlama dönemi sonundaki durumla tutarlılık arz eden varsayımlar esas alınarak tespit edilir. Dolayısıyla, planda değişiklik yapılıncaya kadar gelecekte plandan sağlanacak faydaların değişmeyeceği kabul edilir ve plan dâhilindeki çalışanların sayısında azaltma yapılacağı raporlama dönemi sonu (bilanço tarihi) itibariyle açıkça taahhüt edilmedikçe, gelecekte sabit bir işgücüne sahip olunacağı varsayılır. Bu tür bir taahhüdün bulunması durumunda, gelecekteki işgücü hakkındaki varsayımlar, işgücünde yapılması planlanan azaltmayı da içerir.”

             MADDE 4 – Aynı Yorumun 18 inci Paragrafı ve söz konusu Paragraftan önce gelen başlık aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Asgari fonlama koşulunun gelecekteki katkılardan indirim şeklinde ortaya çıkan ekonomik fayda üzerindeki etkisi

             18. Katkıların (a) geçmiş hizmetlere ilişkin asgari fonlama tabanındaki eksiklere ilişkin kısmı ile (b) gelecekteki hizmetlere ilişkin kısmının belirlenmesi amacıyla asgari fonlama koşulları analiz edilir.”

             MADDE 5 – Aynı Yorumun 20 nci Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “20. Gelecekteki hizmetlere ilişkin katkılara yönelik asgari bir fonlama koşulunun bulunması durumunda, gelecekteki katkılardan indirim şeklinde ortaya çıkan ekonomik fayda,

             (a) Peşin ödeme (yani zamanından önce ödeme) nedeniyle gelecekteki hizmetlere yönelik asgari fonlama koşuluna ilişkin katkılarda meydana gelen azalma ile

             (b) Gelecekteki hizmetin her bir döneme ilişkin olarak Paragraf 16 ve 17 uyarınca tahmin edilen maliyetinden, (a)’da belirtilen peşin ödemenin olmadığı durumda ilgili dönemlerde sunulan hizmetler için yapılması gerekecek olan asgari fonlama koşuluna ilişkin katkıların tahmini tutarlarının düşülmesi sonucunda bulunacak tutarın

             toplamıdır.”

             MADDE 6 – Aynı Yorumun 21 inci Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “21. Halihazırda mevcut olan katkıların asgari fonlama esasına göre belirlenen fazla kısımlarının etkisi göz önünde bulundurulmak suretiyle, gelecekteki hizmetlere ilişkin asgari fonlama koşuluna yönelik katkıların tutarı tahmin edilir. Yapılan işlemlerde, Paragraf 20(a)’da belirtilen peşin ödeme tutarı dikkate alınmaz. Ayrıca, asgari fonlama esasıyla uyumlu varsayımların kullanılması gerekir. Söz konusu esasın içermediği unsurlar açısından ise, TMS 19’a göre tespit edilen ve tanımlanmış fayda yükümlülüğünün belirlenmesinde kullanılan varsayımları esas alan, raporlama dönemi sonundaki (bilanço tarihindeki) durumla tutarlılık arz eden varsayımlar kullanılır. Yapılacak olan tahminde, vadesi geldiğinde ödenen asgari katkılar nedeniyle ortaya çıkması beklenen değişimler de göz önünde bulundurulur. Ancak sözü edilen tahmin, raporlama dönemi sonunda (bilanço tarihinde) yeterli yasal zemine kavuşmamış ya da sözleşmeyle kararlaştırılmamış asgari fonlama esaslarına ilişkin koşul ve ilkelere yönelik beklenen değişimlerin etkilerini içermez.” 

             MADDE 7 – Aynı Yorumun 22 nci Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “22. Paragraf 20(b)’de yer verilen tutarın belirlenmesinde, gelecekteki hizmetlere yönelik asgari fonlama koşuluna ilişkin katkıların herhangi bir dönem için TMS 19’a göre belirlenen gelecekteki hizmet maliyetinden fazla olması durumunda, söz konusu fazlalık gelecekteki katkılardan indirim şeklinde ortaya çıkan ekonomik faydanın tutarında azalmaya sebep olur. Ancak, Paragraf 20(b)’de belirtilen tutar hiçbir zaman sıfırdan küçük olamaz.”

             MADDE 8 – Aynı Yoruma, 27 nci Paragraftan sonra gelmek üzere aşağıda yer alan 27A ve 27B Paragrafları eklenmiştir.

             “27A. “-”

             27B. “-””

             MADDE 9 – Aynı Yoruma, 28 inci Paragraftan sonra gelmek üzere aşağıda yer alan 29 uncu Paragraf eklenmiştir.

             “29. 3A Paragrafı ile 16-18 ve 20-22 nci Paragraflarda yapılan değişiklikler, bu Yorumun uygulandığı ilk finansal tablolarda sunulan karşılaştırılabilir en erken dönemin başlangıcından itibaren uygulanır. Yorumun bu değişikliklerden önce de uygulanmakta olduğu durumlarda, söz konusu değişikliklerin uygulanmasından kaynaklanan düzeltmeler, sunulan en erken karşılaştırılabilir dönemin başı itibariyle dağıtılmamış kârlarda muhasebeleştirilir.”

             MADDE 10 – Bu Tebliğ 31/12/2010 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. İsteyen işletmeler bu Tebliği 1/1/2011 öncesinde başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilirler. Bu durumda, söz konusu husus dipnotlarda açıklanır.

             MADDE 11 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu yürütür.

 

(03.05.2010)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM