GÜNCEL MEVZUAT
İstanbul Uluslararası Finans Merkezi İdari Yapılanması ile İlgili 2010/11 Sayılı Başbakanlık Genelgesi - MuhasebeTR

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi İdari Yapılanması ile İlgili 2010/11 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

1 Mayıs 2010 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 27568
 

Başbakanlıktan:

Konu : İstanbul Uluslararası Finans Merkezi İdari Yapılanması

GENELGE

2010/11

             Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan İstanbul’un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleştirmek üzere yapılan çalışmalar kapsamında, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı (Strateji ve Eylem Planı) 29 Eylül 2009 tarihli ve 2009/31 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararıyla onaylanmış ve 2 Ekim 2009 tarihli ve 27364 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

             Strateji ve Eylem Planında, uluslararası standartlarda işleyen bir hukuk altyapısının oluşturulmasına, finansal ürün ve hizmet çeşitliliğinin artırılmasına, vergi sisteminin basitleştirilmesine ve etkinleştirilmesine, düzenleyici ve denetleyici çerçevenin geliştirilmesine, fiziksel ve teknolojik altyapının güçlendirilmesine, nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılayacak bir eğitim altyapısının sağlanmasına ve dünya ölçeğinde tanıtım ve izleme yapacak bir organizasyon yapısının oluşturulmasına yönelik öncelik ve eylemler belirlenmiştir.

             Strateji ve Eylem Planı da dikkate alınarak İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İFM) çalışmalarını koordine etmek, desteklemek ve yürütmek üzere; İFM Yüksek Konseyi (Yüksek Konsey), İFM Ulusal Danışma Kurulu (Ulusal Danışma Kurulu), İFM Koordinatörlüğü (Koordinatörlük), Çalışma Komiteleri ve Yüksek Konseye tavsiyede bulunmak üzere İFM Uluslararası Danışma Konseyi (Uluslararası Danışma Konseyi) kurulmuştur.

             1. İFM Yüksek Konseyi

             Yüksek Konsey, Ekonomi Koordinasyon Kuruluna başkanlık eden Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısının başkanlığında; Devlet Planlama Teşkilatından sorumlu Devlet Bakanı, Hazine Müsteşarlığından sorumlu Devlet Bakanı, Adalet Bakanı, Maliye Bakanı, Ulaştırma Bakanı, İFM Koordinatörü ve Ulusal Danışma Kurulunun kendi üyeleri arasından seçeceği üst düzey bir temsilciden oluşturulmuştur.

             Yüksek Konsey; İstanbul’un uluslararası finans merkezi haline getirilmesi hedefine ulaşılabilmesi için ilgili kurum ve kuruluşların faaliyetlerini yönlendirmek, strateji oluşturmak, sorunların çözümü için gerekli tedbirleri almak, Uluslararası Danışma Konseyi, Ulusal Danışma Kurulu, Koordinatörlük ile çalışma komitelerinden gelen raporları ve önerileri değerlendirmek ve karar almak, uygulamaları takip etmek, Koordinatörlükçe sunulan yıllık iş planlarını onaylamakla görevli olacaktır.

             Yüksek Konsey, gerekli gördüğü hallerde yeni çalışma komitesi oluşturabilecek, çalışma komitelerinin çalışma usul ve esasları Koordinatörlüğün önerisiyle Yüksek Konsey tarafından belirlenecektir.

             Yüksek Konsey, Mart ve Eylül aylarında olağan olarak toplanacak, ihtiyaç duyulması halinde Başkan tarafından olağanüstü toplantıya çağırılabilecektir.

             2. İFM Ulusal Danışma Kurulu

             Ulusal Danışma Kurulu, Devlet Planlama Teşkilatından sorumlu Devlet Bakanının başkanlığında;

             a) Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine, Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarları,

             b) İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı,

             c) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, İstanbul Altın Borsası, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanları,

             ç) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Başkanları,

             d) Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası, İMKB Takas ve Saklama Bankası ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Müdürlerinden oluşturulmuştur.

             Ayrıca Başkan, gerekli görmesi halinde toplantı gündemiyle ilgili kamu ve özel sektör kuruluş temsilcilerini toplantıya davet edebilecektir.

             Ulusal Danışma Kurulu;

             a) Finansal sistem içerisinde faaliyet gösteren özel sektör kuruluşları ve meslek örgütleri ile kamu kesimi arasında görüş birliği oluşmasına yardımcı olmak,

             b) İFM Projesiyle ilgili olabilecek mevzuat değişiklik çalışmalarının hazırlanma aşamasında Strateji ve Eylem Planına uygunluğunu değerlendirmek,

             c) Çalışma komitelerinde yapılan çalışmaları izlemek, değerlendirmek ve bu çalışmalar neticesinde hazırlanan raporlara ilişkin olarak Yüksek Konseye görüş bildirmek,

             ç) Yapacakları çalışmalara ilişkin olarak çalışma komitelerine önerilerde bulunmakla

             görevli olacaktır.

             Ulusal Danışma Kurulu, Kurul üyelerinin görüşü alınarak Başkan tarafından belirlenecek gündemle, Yüksek Konsey toplantılarından makul bir süre önce toplanacak, gerekli hallerde Başkan, Ulusal Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilecektir.

             3. İFM Koordinatörlüğü

             İFM Koordinatörü, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarıdır.

             Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Hazine Müsteşarlığı, Koordinatörlük işlerinde yardımcı olmak üzere, birer müsteşar yardımcısını İFM Koordinatör Yardımcısı olarak görevlendirecektir. İFM Koordinatörü, yardımcılarını gerekli gördüğü hallerde kendisini temsil etmekle görevlendirebilecektir.

             Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Koordinatörlük görevini yerine getirmek üzere birim kurma, personel temini ve mali hususlarda gerekli önlemleri almakla yükümlü olacak, bu yükümlülüğün yerine getirilmesinde ilgili kurumlar Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gerekli yardım ve desteği sağlayacaklardır.

             Yüksek Konsey, Ulusal Danışma Kurulu ve Uluslararası Danışma Konseyi çalışmalarının organizasyonundan ve çalışmaların Strateji ve Eylem Planı doğrultusunda eşgüdüm içerisinde yürütülmesinden İFM Koordinatörü sorumlu olacaktır.

             Öncelikle bölge ülkelerine yönelik olarak, uluslararası platformlarda yürütülecek İFM Projesi tanıtım faaliyetlerinin ilgili kurumlarla işbirliği yapılarak etkin bir şekilde eşgüdümünden İFM Koordinatörü sorumlu olacaktır. Bu kapsamda yapılacak tanıtım faaliyetleri Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı tarafından desteklenecektir.

             Koordinatörlük, Türkçe ve İngilizce tanıtım ve bilgilendirme hizmeti sağlayacak bir internet portalı (İFM Portalı) oluşturacaktır. Bu portalın içeriğinin zengin ve güncel tutulabilmesi için ilgili kurumlar, Koordinatörlükçe verilen görevleri zamanında yerine getirmekle yükümlü olacaklar, İFM Koordinatörü, portalın diğer yabancı dillerde de oluşturulmasına karar verebilecektir.

             Strateji ve Eylem Planında yer alan eylemlerin takibi amacıyla, İFM Eylem Takip Sistemi kurulacak, bu sisteme bilgi aktarımı, belirlenen format ve zamanlarda sorumlu kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecektir.

             Koordinatörlük, gelişim raporlarını altı aylık dönemler halinde düzenli olarak hazırlayacak ve kamuoyuyla paylaşacaktır. Raporda; Strateji ve Eylem Planında yer alan eylemlerin gerçekleşme durumu, finans merkezi olmaya yönelik göstergeler ve finans merkezi olma yolunda kat edilen gelişmeler izlenecek ve değerlendirilecektir.

             Koordinatörlük, üç yıl sonra yenilenecek olan Strateji ve Eylem Planıyla ilgili çalışmaların koordinasyonundan ve yeni taslağın oluşturulmasından sorumlu olacaktır.

             İFM Koordinatörünün görevi yeni Strateji ve Eylem Planı kapsamında bir görevlendirme yapılıncaya kadar devam edecektir.

             İFM Koordinatörünün talep etmesi halinde, İstanbul Kalkınma Ajansı da Koordinatörlük çalışmalarına destek verecektir.

             Koordinatörlük, kendisine verilmiş görevlerden uygun gördüklerini çalışma komiteleri vasıtasıyla yürütebilecektir.

             4. Çalışma Komiteleri

             İFM Projesine ilişkin teknik çalışmaları yürütmek üzere sekiz adet çalışma komitesi kurulacaktır. Söz konusu komiteler, komitelere başkanlık edecek kurumlar ve komite başkanlarının görev unvanları aşağıda belirtilmiştir:

             a) Hukuk Komitesi (Adalet Bakanlığı - Müsteşar Yardımcısı),

             b) Piyasalar ve Enstrümanlar Komitesi (Sermaye Piyasası Kurulu - Başkan Yardımcısı),

             c) Vergi Komitesi (Maliye Bakanlığı - Müsteşar Yardımcısı),

             ç) Düzenleyici ve Denetleyici Çerçeve Komitesi (Hazine Müsteşarlığı - Müsteşar Yardımcısı),

             d) Altyapı Komitesi (İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Genel Sekreter),

             e) Teknoloji Komitesi (Takasbank - Genel Müdür),

             f) Tanıtım ve İmaj Komitesi (Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı - Başkan),

             g) İnsan Kaynakları Komitesi (Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı - Müsteşar Yardımcısı)

             Yüksek Konsey, ihtiyaç duyulması halinde, çalışma komitelerine başkanlık edecek kurumları ve komite başkanlıklarının temsil düzeyini değiştirebilecektir.

             Çalışma komitesi başkanları; komitelerin oluşturulması, düzenli olarak toplanması ve çalışmaların belirlenen görevler doğrultusunda yürütülmesinden sorumlu olacaktır. Bu çerçevede, toplantı organizasyonları için yer temin etme ve raporlama gibi her türlü sekretarya hizmetleri komite başkanı olarak belirlenmiş kurumlar tarafından sağlanacaktır.

             Çalışma komitelerinde yer alacak kuruluşlar, kurumlarını talep edilen düzeyde temsil etmekle ve her türlü katkıyı sağlamakla yükümlü olacaktır.

             Çalışma komitelerinin çalışma alanları, Ulusal Danışma Kurulunun ve çalışma komiteleri başkanlarının görüşleri alınarak Koordinatörlük tarafından belirlenecektir.

             Çalışma komitelerinin bilgi ve belge paylaşımı İFM Portalı kanalıyla yürütülecektir. Portalda, her bir çalışma komitesi için oluşturulacak bölüm ilgili çalışma komitesine başkanlık edecek kurum tarafından yönetilecektir.

             İFM Koordinatörü gerekli görülen hallerde çalışma komitesi başkanlarıyla toplantı düzenleyecektir.

             5. İFM Uluslararası Danışma Konseyi

             Uluslararası Danışma Konseyi en az 15 üyeden oluşacaktır. Üyeler, finans dünyasının önde gelen kuruluşlarının üst düzey yöneticileri arasından, bir yıl için seçilecektir. Başkan, Ulusal Danışma Kurulunun önereceği adaylar, üyeler ise Başkanın önereceği adaylar arasından Yüksek Konsey tarafından belirlenecektir. Toplantılara uluslararası kuruluş temsilcileri de davet edilebilecektir.

             Uluslararası Danışma Konseyi, yılda bir kez Yüksek Konseyle birlikte toplanacak; toplantıda, Uluslararası Danışma Konseyi üyelerinin İFM Projesine yönelik görüş ve önerileri ile diğer finans merkezlerindeki en iyi uygulamalar değerlendirilecektir. Uluslararası Danışma Konseyi, toplantı sonucunda, takip eden dönemde yapılması gereken faaliyetlere ilişkin tavsiyeleri içeren bir sonuç bildirgesi yayınlayacaktır.

             Koordinatörlük, bu toplantılarda ortaya çıkan görüş ve önerilerin Yüksek Konseyin talimatları çerçevesinde somut eylemlere dönüştürülmesi için çalışma komitelerini yönlendirecektir.

             Uluslararası Danışma Konseyinin sekretarya hizmetleri Koordinatörlük tarafından yerine getirilecektir.

             İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi bir Türkiye projesidir. İstanbul’un öncelikle bölgesel, nihai olarak da küresel finans merkezi olması vizyonunun gerçekleştirilmesi için yapılacak çalışmalara; kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının etkin bir şekilde katılmasına ve katkı sağlamasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu itibarla, çalışmaların yukarıda ana hatları belirtilen idari yapılanma ve görev dağılımı çerçevesinde yürütülmesi hususunda bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

 

                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                               Başbakan

(01.05.2010)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM