GÜNCEL MEVZUAT
5510 Sayılı Kanunun 8 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasının Uygulanması Hakkında Tebliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ - MuhasebeTR

5510 Sayılı Kanunun 8 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasının Uygulanması Hakkında Tebliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

21 Nisan 2010 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 27559
 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

5510 SAYILI KANUNUN 8 İNCİ MADDESİNİN YEDİNCİ FIKRASININ

UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞİN BAZI MADDELERİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

             MADDE 1 – 28/9/2008 tarihli ve 27011 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5510 sayılı Kanunun 8 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasının Uygulanması Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının; (e) bendinde yer alan “Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığını” ibaresi “Sosyal Güvenlik Kurumunu” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “T.C. kimlik numarası” ibaresi “T.C. Kimlik Numarası” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 3 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin üç numaralı alt bendinde yer alan “Resmi Gazete’de” ibaresi “Resmi Gazetede” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 4 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aşağıdaki alt bentler eklenmiştir.

             “5) Milli eğitim il müdürlüklerinden öğrenci taşıma işini alan servis sahipleri ile bu servis araçlarında çalışanların kimlik bilgileri Kuruma bildirilir.

             6) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda kantin işletenler ile bunların yanında çalışan kişilerin kimlik bilgilerinin Kuruma verilmesi sağlanır.”

             MADDE 5 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “izni” ibaresi “izin” olarak değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki (ç) bendi eklenmiştir.

             “ç) 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği”nin Ek 1 formunun; (A) bölümündeki “T.C. Kimlik Numarası, ikametgah adresi, ili ve sosyal güvenlik bilgileri” ile (B) bölümündeki “tarımsal faaliyet türü” bilgilerinin elektronik ortamda topluca Kuruma verilmesi sağlanır. Söz konusu bilgilerin topluca alınamaması durumunda bu bilgiler ilgisine göre il veya ilçe müdürlüklerinden temin edilir.”

             MADDE 6 – Aynı Tebliğin, 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri madde metninden çıkartılmış ve bent numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

             MADDE 7 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Tıbbı” ibaresi “Tıbbi” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 8 – Aynı Tebliğin, 16 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

             “d) Belediye başkanlıklarınca yapılan zabıta denetimlerinde işyerlerinde çalışanların kimlik ve mesleki bilgileri de alınarak Kuruma bildirilmesi sağlanır.

             e) Belediyelerce, ilk defa su ve doğal gaz abonesi olacakların kimlik ve mesleki bilgileri alınarak Kuruma gönderilmesi sağlanır.

             f) Belediyelerce, Otogar Yönetmelikleri gereğince, otogarda hizmet veren otobüs firmalarının büro ve araç şoförleri ile çalışanlarının (hostes, host ve muavin) kimlik bilgilerinin Kuruma verilmesi sağlanır.

             g) Belediyelerce, özel halk otobüsü ve dolmuş işletenler ile bu araçlarda çalışanların kimlik bilgileri Kuruma verilir.

             ğ) Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Tescil Daire Başkanlığınca, araç tescili ve tescil değişikliklerinde, gerçek kişilerin kimlik ve mesleki bilgileri de alınarak elektronik ortamda ve topluca Kuruma verilmesi sağlanır. Bu bilgilerin topluca alınamaması durumunda, bilgiler il emniyet müdürlüklerinden alınır.”

             MADDE 9 – Aynı Tebliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının cümle başına “Çevre ve Orman Bakanlığınca;” ibaresi eklenmiştir.

             MADDE 10 – Aynı Tebliğin, 19 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

             “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

             MADDE 19/A – (1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce; tapu işlemi yapan gerçek kişilerin kimlik ve mesleki bilgileri de alınarak elektronik ortamda ve topluca Kuruma verilmesi sağlanır. Bu bilgilerin topluca alınamaması durumunda, bilgiler tapu ve kadastro il müdürlüklerince Kuruma verilir.

             Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü

             MADDE 19/B – (1) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce; yurtlarda kantin işletenler ile bunların yanında çalışanların kimlik bilgileri alınarak Kuruma verilir.

             Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

             MADDE 19/C – (1) Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca; konut satışı yapılanların kimlik ve mesleki bilgileri de alınarak toplu ve elektronik ortamda Kuruma gönderilir.

             Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü

             MADDE 19/Ç – (1) Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünce; Açıköğretim Fakültesine kayıt yaptıranların kimlik ve mesleki bilgileri de alınarak toplu ve elektronik ortamda Kuruma gönderilmesi sağlanır.

             Kamu kurum ve kuruluşları

             MADDE 19/D – (1) 25/2/2004 tarihli ve 25384 sayılı “Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği” gereğince, personel servis hizmeti alan kamu kurum ve kuruluşlarınca Yönetmeliğin 13 üncü maddesi gereğince serviste çalışanların kimlik bilgilerinin Kuruma verilmesi sağlanır.”

             MADDE 11 – Aynı Tebliğin 21 inci ve 22 nci maddeleri metinden çıkartılmış ve 23 üncü maddesinin ilk cümlesinin başına “Noterliklerce;” ibaresi ile bu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

             “İnternet sağlayıcıları

             MADDE 23/A – (1) İnternet servis sağlayıcılarınca; internet aboneliği için başvuru formlarında gerçek kişiler için “meslek” (işyeri unvanı ve adresi ile birlikte), tüzel kişilikler için ise “işyeri unvanı ve adres” bilgileri eklenerek Kuruma verilir.

             Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi

             MADDE 23/B – (1) Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketince; sabit telefon aboneliği başvuru formlarında, kişilerin “meslek bilgileri” ve “işyeri unvanı ve adres” bilgileri de alınarak, elektronik ve toplu bir şekilde Kuruma verilir.

             Avea İletişim Hizmetleri A.Ş., Turkcell İletişim Hizmetler A.Ş. ve Vodafone Telekomünikasyon A.Ş., GSM Operatörleri

             MADDE 23/C – (1) GSM Operatörlerince; cep telefonu hattı başvuru formlarında, kişilerin “meslek bilgileri” ve “işyeri unvanı ve adres” bilgileri de alınarak, elektronik ortamda ve toplu bir şekilde Kuruma verilmesi sağlanır.

             Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ)

             MADDE 23/Ç – (1) TEDAŞ tarafından; ilk defa elektrik abonesi olacak veya aboneliğini başka meskene nakledecek gerçek kişi abonelerin kimlik ve mesleki bilgileri alınarak elektronik ortamda ve topluca Kuruma verilmesi sağlanır. Bu bilgilerin topluca alınamaması durumunda bilgiler TEDAŞ’ın il düzeyindeki birimlerince Kuruma verilir.”

             MADDE 12 – Aynı Tebliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında, 27 nci maddesinin birinci fıkrasında, 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında ve geçici maddenin ikinci fıkrasında yer alan “Tebliğ’de” ibaresi “Tebliğde” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 13 – Aynı Tebliğin 25 inci maddesinin başlığı “Kimlik ve meslek bilgilerinin içeriği” olarak değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             “(2) Alınacak meslek bilgileri, Tebliğin Ek 1’inde yer alan hususları içerecektir.”

             MADDE 14 – Aynı Tebliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve bent numaraları buna göre  teselsül ettirilmiştir.

             “ç) Çiftçi kayıt sistemi ile ilgili bilgiler her takvim yılını takip eden yılın ilk ayının sonuna kadar Kuruma verilir.

             d) Okullarda öğrenci taşıma işini alan servis sahipleri ile bu servis araçlarında çalışanlara ait bilgilerin, sözleşmenin yapıldığı tarihi takip eden ayın sonuna kadar Kuruma verilmesi sağlanır.

             e) Okullarda kantin işletenlere ve yanlarında çalıştırdıkları kişilere ait bilgilerin, sözleşmenin yapıldığı tarihi takip eden ayın sonuna kadar Kuruma verilmesi sağlanır.

             f) Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünce öğrencilere ait meslek bilgileri; her yıl kayıt işleminin başladığı Eylül-Aralık dönemi içerisinde her takvim ayı için, kayıt işleminin yapıldığı ayı takip eden ayın ilk 10 günü sonuna kadar Kuruma gönderilir.

             g) Kamu kurum ve kuruluşlarınca personel servis hizmeti için yapılacak sözleşme tarihini takip eden ayın sonuna kadar bilgilerin Kuruma gönderilmesi sağlanır.”

             MADDE 15 – Aynı Tebliğin “İKİNCİ BÖLÜM” kısmının “Geçici Hükümler” başlıklı geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “etikleri” ibaresi “ettikleri” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 16 – Aynı Tebliğe EK-1 eklenmiştir.

             MADDE 17 – Bu Tebliğ hükümleri, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

             MADDE 18 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

 

Eki görmek için tıklayınız

(21.04.2010)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM