GÜNCEL MEVZUAT
Payların Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: I, No: 40) - MuhasebeTR

Payların Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: I, No: 40)

3 Nisan 2010 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 27541
 

Sermaye Piyasası Kurulundan:

PAYLARIN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE

SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

(SERİ: I, NO: 40)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğ’in amacı, payların Kurul kaydına alınmasına, halka arz ve satışına ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, pay sahibi sayısının 250’yi aşması nedeniyle payları halka arz olunmuş sayılan anonim ortaklıkların paylarının Kurul kaydına alınması, ortaklıkların mevcut ya da artırılan sermayelerini temsil eden payların Kurul kaydına alınması ve bu payların halka arz ve satışında uyulması gereken esasları kapsar.

(2) Bu kapsamda olmak üzere ortaklıkların ve/veya hissedarların aşağıda gösterilen işlemler nedeniyle ihraç veya halka arz edilecek paylarının kayda alınması için Kurul’a başvurması zorunludur.

a) Halka açık olmayan ortaklıkların mevcut veya sermaye artırımı suretiyle çıkarılacak paylarının halka arzı,

b) Halka açık ortaklıkların mevcut veya sermaye artırımı suretiyle çıkarılacak paylarının halka arzı,

c) Özelleştirilecek ortaklıkların paylarının halka arzı,

ç) Pay sahibi sayısının 250’yi aşması nedeniyle payları halka arz olunmuş sayılan anonim ortaklıkların Kurul kaydına alınması,

d) Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görecek şirketlerin paylarının halka arzı veya tahsisli satışı.

(3) Yabancı ortaklıklarca bulundukları ülke mevzuatına uygun olarak çıkarılan ve ortaklık hakkını temsil eden menkul kıymetlerin Kurul kaydına alınması ve satışı Seri:III, No:20 sayılı “Yabancı Sermaye Piyasası Araçlarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği” hükümlerine tabidir.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 4 üncü ve 5 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kısaltma ve tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ’de geçen kısaltılmış tanımların ifade ettikleri anlamlar aşağıda açıklanmıştır.

a) Aracı Kuruluş: Aracı kurumlar ile bankaları,

b) Borsa/İMKB: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nı,

c) Ek Satış: Talep toplama sonucunda toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde fazla talebin karşılanması amacıyla azami miktarı daha önce belirlenen ve kamuya duyurulan payların dağıtıma tabi tutulacak toplam pay miktarına ilave edilmesini,

ç) Gelişen İşletmeler Piyasası, (GİP): Borsa kotasyon şartlarını sağlayamayan, gelişme ve büyüme potansiyeline sahip şirketlerin menkul kıymetlerinin işlem görebileceği piyasayı,

d) GİP Listesi: Gelişen İşletmeler Piyasasında işlem görebilecek menkul kıymetleri gösterir listeyi,

e) GİP Yönetmeliği: 18/8/2009 tarih ve 27323 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gelişen İşletmeler Piyasası Yönetmeliği’ni,

f) Halka Açık Ortaklık: Payları halka arzedilmiş olan veya halka arzedilmiş sayılan anonim ortaklıkları,

g) Halka Arz: Sermaye piyasası araçlarının satın alınması için her türlü yoldan halka çağrıda bulunulmasını; halkın bir anonim ortaklığa katılmaya veya kurucu olmaya davet edilmesini; payların borsalar veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda devamlı işlem görmesini; Kanuna göre halka açık anonim ortaklıkların sermaye artırımları dolayısıyla paylarının satışını,

ğ) Hissedar: Bir anonim ortaklıkta sahip olduğu paylarını halka arz eden gerçek veya tüzel kişi ortağı,

h) İhraç: Sermaye piyasası araçlarının ihraççılar tarafından çıkarılıp, halka arzedilerek veya halka arzedilmeksizin satışını,

ı) Kanun: 2499 sayılı Kanunu,

i) Kamuyu Aydınlatma Platformu, (KAP): Sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin elektronik imzalı olarak iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemi,

j) Kayıtlı Sermaye: Anonim ortaklıkların, esas sözleşmelerinde hüküm bulunmak kaydıyla, yönetim kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu’nun sermayenin artırılmasına dair hükümlerine tabi olmaksızın pay çıkarabilecekleri azami miktarı gösteren, Ticaret Sicilinde tescil edilmiş sermayelerini,

k) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu’nu,

l) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’yi,

m) Nitelikli Yatırımcı: Yerli ve yabancı yatırım fonları, emeklilik fonları, yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar, bankalar, sigorta şirketleri, portföy yönetim şirketleri, ipotek finansmanı kuruluşları, emekli ve yardım sandıkları, vakıflar, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar, kamuya yararlı dernekler ile nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer olduğu Kurulca belirlenecek diğer yatırımcılar ve sermaye piyasası araçlarının ihraç tarihi itibarıyla en az 1 milyon TL tutarında Türk ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası aracına sahip olan gerçek ve tüzel kişileri,

n) Ortaklık: Anonim Ortaklığı,

o) Ödünç Alımlı Satış: Sahip olunmayan payların bu Tebliğ’de yer alan ek satış kapsamında ödünç alınmak suretiyle satışını,

ö) Ön Talep Toplama: Halka arz edilecek payların miktar ve fiyatının tespitinde kullanılmak üzere, tasarruf sahiplerinden herhangi bir bedel veya teminat alınmaksızın halka arza konu olacak paylara ilişkin olası taleplerin toplanmasını,

p) Piyasa Danışmanı: Piyasa danışmanlığı görevini yerine getirebilecek olan şirketi,

r) Piyasa Danışmanlığı Anlaşması: Paylarının GİP Listesine kabulü için başvuruda bulunan şirket ile piyasa danışmanı arasında tarafları temsile yetkili kişilerce imzalanan anlaşmayı,

s) Piyasa yapıcı: Bir menkul kıymetin piyasasının dürüst, düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak, likit ve sürekli bir piyasasının oluşmasını teşvik etmek amacıyla çift taraflı alış ve satış kotasyonu vermekle yükümlü olan aracı kuruluşu,

ş) Raf Kayıt Sistemi: Şartları Kurulca belirlenen izahname ve diğer dokümanların yayımlanması suretiyle Kurul kayıt tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde pay ihracına olanak tanıyan sistemi,

t) Tahsisli Satış: Sermaye artırımlarında artırılan sermayeyi temsil eden paylar ile mevcut payların hissedarlarınca, halka arz edilmeyerek, doğrudan yurtdışında veya yurt içinde yerleşik kişilere tahsisli olarak ya da İMKB’nin ilgili pazarında toptan satışını,

u) TL: Türk Lirası’nı,

ü) TTK: 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nu,

v) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’ni,

y) Yurtdışında Yerleşik Kişi: Türk Parası Kıymetini Koruma Mevzuatı’nda tanımlanan dışarıda yerleşik kişiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru Hükümleri

Mevcut payların halka arzı

MADDE 5 - (1) Pay sahiplerinin ortaklıkta sahip oldukları payları halka arz edebilmeleri için;

a) Ortaklık sermayesinin tamamının ödenmiş olması,

b) Paylarında rehin veya teminata verilmek suretiyle devir veya tedavülünü kısıtlayıcı ve pay sahibinin haklarını kullanmasına engel teşkil edici kayıtların olmaması,

zorunludur.

(2) Ortaklık yönetim kurulunun, esas sözleşmenin Kurul düzenlemelerine ve Kanun’un amaç ve ilkelerine uygun hale getirilmesi için gerekli değişiklikleri içeren madde tadil tasarılarını hazırlayarak, bu Tebliğ’in 1 no’lu ekindeki belgelerle birlikte Kurul’a başvurması ve esas sözleşme değişikliğine ilişkin Kurul onayının alınmasından sonra gerekli değişikliklerin yapılacak ilk genel kurul toplantısında karara bağlanması gerekir.

(3) Hissedarların paylarını satacak olan aracı kuruluş bu Tebliğ’in 2 no’lu ekindeki belgelerle Kurul’a başvurur.

(4) Ortaklık yönetim kurulu, hissedar ve ilgili aracı kuruluşa, esas sözleşme değişikliği ve Kurul kaydına alınma sırasında gerekli belgeleri sağlamak ve satış sırasında mevzuatta öngörülen mükellefiyetleri yerine getirmek zorundadır.

(5) Bu madde kapsamındaki halka arzlarda özelleştirme kapsamındaki ortaklıklar adına Kurul’a başvuru Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından doğrudan yapılabilir.

Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzı

MADDE 6 - (1) Halka açık olmayan ortaklıklar, yapacakları sermaye artırımlarında, ortakların yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayarak paylarını halka arz edebilirler. Bu ortaklıkların sermayelerinin tamamının ödenmiş olması zorunludur.

(2) Kurul’a başvuru öncesinde aşağıdaki işlemler yapılır.

a) Yönetim kurulu esas sözleşmenin Kurul düzenlemelerine ve Kanun’un amaç ve ilkelerine uygun hale getirilmesi için gerekli değişiklikleri ve sermaye maddesinin değişikliğini içeren madde tadil tasarılarını hazırlayarak, bu Tebliğ’in 1 no’lu ekindeki belgelerle birlikte Kurul’a başvurur ve esas sözleşme değişikliği için Kurul onayını alır.

b) TTK hükümleri çerçevesinde genel kurulca sermayenin artırılmasına ve yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasına ilişkin karar alınır.

(3) Bu işlemlerden sonra bu Tebliğ’in 3 no’lu ekinde belirtilen belgelerin eklendiği bir dilekçe ile payların kayda alınması için ortaklık veya aracı kuruluş tarafından Kurul’a başvurulur.

(4) Payları GİP’te işlem görecek ortaklıklar tarafından bu Tebliğ’in 4 no’lu ekinde belirtilen belgelerin eklendiği bir dilekçe ile payların kayda alınması için Kurul’a başvurulur.

Halka açık ortaklıkların sermaye artırımları yoluyla halka arz

MADDE 7 - (1) Halka açık ortaklıkların sermaye artırımlarında Kurul’a başvuru öncesinde aşağıdaki işlemler yapılır.

a) Kayıtlı sermaye sisteminde, yönetim kurulu artırılacak sermaye miktarını ve satış esaslarını belirleyen bir karar alır.

b) Esas sermaye sisteminde; yönetim kurulunca, esas sözleşmenin sermaye maddesinin değişikliğini içeren madde tadil tasarısı hazırlanır ve madde değişikliği için Kurul’un onayını takiben genel kurulca sermaye artırımı kararı alınır. Bu genel kurulda, yeni pay alma haklarının kısmen ya da tamamen kısıtlanmasının toplantı gündemine alınmış olması halinde yönetim kurulu tarafından yeni pay alma haklarının kısıtlanma nedenlerinin ortakların bilgisine sunulması zorunludur.

c) Yeni pay alma haklarının tamamen veya kısmen kısıtlanmak istenmesi durumunda; bu hususun, kayıtlı sermaye sisteminde esas sözleşme ile yetkili kılınmış yönetim kurulunun alacağı sermaye artırımı kararında, esas sermaye sisteminde ise genel kurulun alacağı sermaye artırımı kararında, açıkça belirtilmesi gerekir. Kayıtlı sermaye sisteminde, yönetim kurulunun yeni pay alma haklarını kısıtlama kararı, Kurulun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, alındığı tarihten itibaren 5 iş günü içinde Ticaret Siciline tescil ve TTSG’de ilan edilir.

(2) Bu işlemlerden sonra bu Tebliğ’in 3 no’lu ekinde belirtilen belgelerin eklendiği bir dilekçe ile payların kayda alınması için Kurula başvurulur.

(3) Payları GİP Listesi’nde bulunan şirketlerin bu kapsamda ihraç edeceği payların kayda alınması için bu Tebliğ’in 4 no’lu ekinde belirtilen belgelerin eklendiği bir dilekçe ile Kurula başvurulur.

Payların Borsada satışa konu olabilmesi için yapılacak işlemler

MADDE 8 - (1) Payları GİP’te işlem görenler hariç, payları Borsada işlem gören ortaklıkların, Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen payları MKK’nın belirlediği esaslar çerçevesinde ortak tarafından MKK üyesi aracı kuruluşlar vasıtasıyla yapılacak talep üzerine Kurul kayıt ücretinin Kurul’ca belirlenecek hesaba yatırılmasından sonra Borsa’da satılabilir.

(2) Kurul kayıt ücreti, payların nominal değeri ile aracı kuruluş tarafından işlemin onaylandığı tarihte Borsa ikinci seans kapanış fiyatı arasındaki fark üzerinden hesaplanır.

(3) MKK, satışı öngörülen pay miktarlarını,  müracaatı yapan kişilerin isim veya unvanını günlük olarak toplu halde KAP ile kamuya duyurur. Ayrıca, her ayı takip eden 5 iş günü içinde Kurula yazılı olarak bildirir.

(4) Kurul tarafından aksi bildirilmedikçe paylar, satışın duyurulmasından itibaren 3 iş gününden sonra satılabilir. Bu süre Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yürüttüğü veya Borsa’nın ilgili pazarında gerçekleştirilen tahsisli pay satışları için uygulanmaz.

(5) Resmi müzayedelere ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, payları Borsada işlem gören ortaklıkların, Borsada işlem görmeyen mevcut paylarının her türlü yoldan halka çağrıda bulunulması yoluyla halka arz edilmek istenmesi halinde bu Tebliğ’in 2 no’lu ekinde yer alan belgelerle Kurula başvurulması zorunludur.

Payları Borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıkların paylarının Borsada işlem görebilmesi

MADDE 9 - (1) Payları Borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıkların paylarının Borsada işlem görebilmesi için; Kurul’un 08.03.2008 tarihli ve 26810 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri:IV; No:39 sayılı “İhraçcıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliği”nin 7 nci maddesinde yer alan Kurul kaydından çıkarılmaya ilişkin muafiyet şartlarını taşımaması gerekmektedir.

(2) Yönetim kurulu, ortaklık paylarının Borsa’da işlem görmesine yönelik esas sözleşme değişiklikleri için Kurul’un onayını alır.

(3) Ortaklık paylarının tamamının Kurul kaydında olmaması halinde söz konusu paylar Kurul kaydına alınır.

(4) Bu ortaklıkların paylarının Borsa’da işlem görmesine ilişkin düzenlemeler çerçevesinde Borsa’ya başvuruda bulunması gerekmektedir.

Raf kayıt sistemi

MADDE 10 - (1) Borsa’da işlem görebilmek amacıyla paylarını ilk defa halka arz edecek ortaklıklar, payları Borsa’da işlem gören ortaklıklar ile kayıtlı sermaye sisteminde yer alıp payları borsada işlem görmeyen ortaklıklar toplam tutarı önceden belirlenmek üzere 1 yıl içerisinde yapacakları pay ihraçlarında Raf Kayıt Sisteminden yararlanabilirler.

(2) Bu sistemde, payların Kurul kaydına alınma başvurusunda ortaklığa ait bilgilerin yer aldığı, standartları Kurulca belirlenen raf kayıt izahnamesi düzenlenir. Kurulca onaylı izahname Kurul kayıt tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ticaret siciline tescil edilerek TTSG’de, ortaklığın internet sitesinde ve KAP’ta ortaklık tarafından ilan edilir. Ortaklığın internet sitesinde yapılan ilan raf kayıt süresi boyunca devam eder. Yatırımcıların talebi halinde ortaklık raf kayıt izahnamesinin basılı halini bedelsiz olarak yatırımcılara vermek zorundadır.

 (3) Kurul kayıt tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde gerçekleştirilecek her satış öncesinde standartları Kurulca belirlenen ve satılacak paylara ilişkin bilgileri içeren pay bilgi notu Kurul’un onayına sunulur. Kurulca onaylı pay bilgi notunun halka arzın gerçekleşeceği günden en az 3 iş günü önce ilan edilmesi zorunludur.

(4) Raf kayıt izahnamesi ve pay bilgi notuyla halka açıklanan konularda satışa başlamadan veya satış süresi içinde ortaya çıkan önemli değişikliklerin ve yeni hususların, ortaklık tarafından bunların öğrenildiği tarihte ve satış süresi içinde ise satış durdurularak derhal Kurula bildirilmesi zorunludur. Raf kayıt izahnamesi ve pay bilgi notunda yapılan değişiklikler Kurul onayını takiben ortaklığın internet sitesinde ve KAP’ta ortaklık tarafından ilan edilir. Raf kayıt izahnamesinde satıştan önce meydana gelen değişiklikler satıştan önce toplu halde ticaret siciline tescil edilir. Talepte bulunan yatırımcıların, bu değişikliklerin ilan tarihinden sonraki 2 işgünü içerisinde taleplerinden vazgeçme hakları bulunmaktadır. 

(5) Raf kayıt süresi içerisinde yeni dönem finansal tabloların kamuya açıklanması raf kayıt izahnamesinde değişiklik gerektirmez. Bu durumda pay bilgi notu kamuya açıklanan son finansal tabloları da içerir.

(6) Raf kayıt sisteminde, bu Tebliğin 18 ve 19 uncu maddelerinin birinci fıkraları uygulanmaz. Raf kayıt sisteminden yararlanan ortaklıkların yayımlayacakları pay bilgi notu sirküler yerine geçer. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylara ilişkin bilgiler ortaklığın internet sitesinde ve KAP’ta ortaklık tarafından ilan edilir.

(7) Raf kayıt sisteminden yararlanacak ortaklıkların internet sitesinin bulunması zorunludur.

(8) Bu madde de yer alan KAP’ta ilan yükümlülüğü payları Borsa’da işlem görmeyen ortaklıklar için uygulanmaz.

(9) Raf kayıt sisteminden yararlanan ortaklıkların raf kayıt süresi içerisinde diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etmeleri durumunda raf kayıt izahnamesi Kurul’un ilgili düzenlemelerindeki izahname yerine geçer.

İç kaynakların ve temettüün sermayeye eklenmesi

MADDE 11 - (1) Halka açık anonim ortaklıkların tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere yapacakları sermaye artırımlarında;

a) Esas sermaye sistemindeki ortaklıkların, sermaye maddesine ilişkin tadil tasarısını Kurula onaylatmaları ve ihraç edilecek payların kayda alınması amacıyla Kurul’a müracaat etmeleri gereklidir.

b) Kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıkların ise, iç kaynakların sermaye hesabına aktarılmasından sonra ihraç edilecek paylarının kayda alınarak artırıma ilişkin tescile mesnet belge verilmesi amacıyla Kurula müracaat etmeleri gereklidir.

(2) İç kaynaklardan karşılanmak üzere yapılacak sermaye artırımı başvurularında Kurulca istenecek bilgi ve belgeler bu Tebliğ’in 5 no’lu ekinde yer almıştır.

(3) Temettüün pay olarak dağıtılabilmesi için, Kurulun temettü dağıtımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde temettüün pay biçiminde dağıtılmasına ilişkin genel kurul kararının alınmasından sonra payların Kurul kaydına alınması talebiyle hesap dönemini izleyen 5 inci ayın son iş gününe kadar bu Tebliğ’in 5 no’lu ekinde belirtilen belgelerin eklendiği bir dilekçe ile Kurula müracaat edilir. GİP’te işlem gören şirketler bu Tebliğ’in 4 no’lu ekinde belirtilen belgelerle Kurula başvurur.

Nitelikli yatırımcılara satış

MADDE 12 -  (1) Mevcut payların satışında veya sermaye artırımları yoluyla yapılan pay satışlarında payların tamamı nitelikli yatırımcılara satılabilir.

(2) Sadece nitelikli yatırımcılara yapılacak satışlarda izahname ve sirküler düzenlenmez. Ancak ortaklık tarafından ilan ve reklam yapılmak istenmesi durumunda satışın halka arz niteliğinde olmadığı ve sadece nitelikli yatırımcıları kapsadığı hususu bu ilan ve reklamlarda açıkça yer alır.

(3) Nitelikli yatırımcılara yapılan satışlarda satış yapılacak kişi sayısı yönünden bir kısıtlama uygulanmaz.

 (4) Ancak, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının nitelikli yatırımcılara satışı sonucunda pay sahibi sayısının 250’yi aşması durumunda, bu Tebliğ’in 31 inci maddesinde yer alan hükümler uygulanır.

(5) Kurula kayıt başvurusu bu Tebliğ’in 6 no’lu ekindeki belgelerin eklendiği bir dilekçe ile yapılır.

Halka açık ortaklıklar ile payları GİP’te işlem görecek ortaklıkların paylarının tahsisli satışı

MADDE 13 -  (1) Payların tahsisli satışında izahname ve sirküler düzenlenmez.

(2) Payları tahsisli olarak satın alacak gerçek ve tüzel kişilerin sayısının 100’ü geçmemesi şarttır.

 (3) Yeni pay alma hakları kısıtlanarak tahsisli satış yapılabilmesi için, tahsisli satış esaslarının, esas sermaye sisteminde genel kurulca, kayıtlı sermaye sisteminde esas sözleşme ile yetkili kılınmış ise yönetim kurulunca karara bağlanması gerekir. Kurula kayıt başvurusu bu Tebliğ’in 6 no’lu ekindeki belgelerin eklendiği bir dilekçe ile yapılır.

(4) Sermaye artırım suretiyle yapılan tahsisli satışta, satışa Kurul kayıt tarihinden itibaren 30 gün içinde başlanması ve satışa başlandıktan sonra 1 hafta içinde tamamlanması zorunludur.

(5) Payları Borsa’da işlem gören ortaklıklar ile payları GİP’te işlem görecek ortaklıkların, sermaye artırımı suretiyle tahsisli olarak gerçekleştirecekleri pay satışının Borsa’nın ilgili pazarlarında gerçekleştirilmesi zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ön Talep Toplama, Kurul Kaydına Alınma ve Satış

Ön talep toplama

MADDE 14 - (1) Payların Kurul kaydına alınmasından önce, belirli bir fiyat aralığından, yatırımcıların olası talepleri, talepte bulunanlar için herhangi bir yükümlülük ve bağlayıcılık oluşturmaksızın, aracı kuruluşlar tarafından toplanabilir. Ön talep toplayabilmek için Kurul kaydına alınma başvurusunun yapılmış olması gerekir.

(2) Ön talep toplama, duyuru ilanı ile veya ilansız olarak yapılabilir.

(3) Ön talebin toplanacağı yerlerde, ortaklığın esas sözleşmesi, son üç yıllık finansal tabloları, bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları ve faaliyet raporlarının yeterli sayıda bulundurulması ve talep edenlere bedelsiz olarak verilmesi zorunludur.

(4) Ön talep toplamadan elde edilen sonuçlar kamuya açıklanmaz ve reklam amacıyla kullanılamaz.

(5) Ön talep toplama süresi 15 günden fazla olamaz.

(6) Ön talep toplama başlamadan en az 1 iş günü önce ön talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri aracı kuruluş tarafından Kurul’a bildirilir.

(7) Ön talep toplama sonuçları ön talep toplama süresinin bitimini takip eden 2 iş günü içerisinde ve satışa başlanmadan önce aracı kuruluş tarafından bu Tebliğ’in 7 no’lu ekinde yer alan forma uygun olarak Kurul’a iletilir.

Ön talep toplama duyurusu ve ilanı

MADDE 15- (1) Ön talep toplama, Kurul’ca ön talep toplamaya onay verilmesinden sonra başlar.

(2) Duyuru ilanı ile ön talep toplama yönteminin kullanılması halinde;

İhraççı ya da hissedar tarafından halka arza ilişkin ilanların yapılacağı yerlerde ilan edilecek olan ön talep toplama duyurusunun başında büyük harflerle dikkat çekecek şekilde;

“Bu paylar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmamış olup, kayıttan önce payların satışı mümkün değildir. Payların satışı izahnamenin yayınlanmasından sonra gerçekleşecek olup yatırım kararının söz konusu izahnamenin incelenmesinden sonra verilmesi gerekmektedir. Ön talep toplama, sadece satılabilecek pay miktarı ve fiyatının tespiti amacıyla uygulanan anket niteliğinde bir işlem olup, kesin talebin ve satışın aynı tutarda gerçekleşeceği anlamına gelmemektedir. Ayrıca, fiyat ve miktar kesin satış sırasında değiştirilebilir.”

ifadesine yer verilmesi gereklidir.

(3) Duyuru ilanı ile ön talep toplama yönteminin kullanılması halinde; ön talepte bulunanlara satışta öncelik ve /veya teşvik sağlanabilir. Buna ilişkin esaslara ön talep toplama duyurusunda ve izahnamede yer verilir.

(4) Ön talep toplama duyurusunun ilanından sonra payların halka arzından vazgeçilmesi halinde, bu husus ön talep toplama duyurusu ile aynı şekilde ilan edilir.

(5) Ön talep toplama duyurusu ile ilan edildiği yerler ilanı izleyen 2 iş günü içerisinde aracı kuruluş tarafından Kurul’a bildirilir.

Kurul kaydına alınma ve kayda alma ücreti

MADDE 16 - (1) Kurul, başvuruları raf kayıt izahnamesi, izahname ve sirkülerlerin ortaklık ve halka arz olunacak paylara ilişkin mevzuatta öngörülen bilgileri içerip içermediğini dikkate alarak, kamunun aydınlatılması çerçevesinde inceler ve uygun görülen payları Kurul kaydına alır. Ancak, incelemeler sonucunda açıklamaların yeterli olmadığı ve gerçeği dürüst biçimde yansıtmayarak halkın istismarına yol açacağı sonucuna varılırsa, gerekçe gösterilerek, başvuru konusu payların Kurul kaydına alınmasından imtina edilebilir.

(2) Kayda alınan, satışı yapılacak payların ihraç değeri üzerinden, Kanunun 28 inci maddesine göre belirlenen ücret, Kurulca ilan edilen hesaba yatırılır. Kurul karar tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde söz konusu ücretin ilgili hesaba yatırılması ve kayda alma belgesinin alınması zorunludur. Aksi takdirde satışı yapılacak paylar kayda alınmamış sayılır.

(3) Raf kayıt sisteminde, satışı yapılacak payların ihraç değeri üzerinden hesaplanan kayda alma ücreti her satış aşamasında ilgili hesaba yatırılır.

(4) Kayda alınan payların tamamının veya bir kısmının satışının yapılamamış olması halinde, paylara ilişkin olarak Kurulca alınmış bulunan ücretin iadesi talep edilemez.

(5) Kurul kaydına alınma, ihraç edilen payların ve ilgili ortaklıkların, Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve reklam amacıyla kullanılamaz.

İzahnamenin tescili ve ilanı

MADDE 17 - (1) Kurul kaydına alınma başvurusu sırasında Kurula sunulan taslak izahname Kurul’un internet sitesinde ilan edilir. Taslak izahname ayrıca, Kurul’a başvuru yapıldığı günü izleyen 2 iş günü içinde, varsa ortaklığın internet sitesinde ve payları Borsa’da işlem gören ortaklıklar için KAP’ta ilan edilir. Taslak izahname ilan edilirken, Kurula yapılan kayda alma başvurusunun incelenmekte olduğu, izahnamenin Kurul tarafından henüz onaylanmadığı ve Kurul onayını takiben kesinleşen izahnamenin ayrıca ilan edileceği hususlarına  izahnamenin giriş sayfasında yer verilmesi zorunludur.

(2) Raf kayıt sistemine ilişkin esaslar saklı kalmak üzere, payların Kurul kaydına alınmasından sonra, Kurul’ca onaylanmış izahname, kayıt belgesi tarihinden itibaren 15 gün içinde ortaklığın kayıtlı olduğu Ticaret Sicili’ne tescil ve TTSG’de ilan ettirilir. Payları Borsa’da işlem gören ortaklıklar ve payları Borsa’da ilk defa işlem görecek ortaklıklar için ayrıca ortaklığın internet sitesinde ve KAP’ta ortaklık tarafından ilan edilir. Payları Borsa’da işlem görmeyen ortaklıklar ise bu ilanı varsa kendi internet sitelerinde de yaparlar.

(3) İzahname standartları Kurul tarafından belirlenir.

(4) İzahnamenin ortaklık merkezinde ve başvuru yerlerinde bulundurulması gerekmekte olup, talep edilmesi durumunda basılı halinin bedelsiz olarak yatırımcılara verilmesi zorunludur.

Yeni pay alma haklarının kullandırılması

MADDE 18 - (1) Ortaklıkların sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları kullandırılıyorsa, izahnamenin tescilinden itibaren 15 gün içinde, “yeni pay alma sirküleri” ilan edilir. Payları kayden izlenen ortaklıkların yeni pay alma hakkı kullanımı, kaydi sistem esasları çerçevesinde gerçekleştirilir.

(2) Payları Borsa’da işlem görmeyen ortaklıkların yeni pay alma hakkı kullanım yerleri ise, ortakların çoğunluğunun bu haklarını kullanabileceği şekilde tespit edilir. Kurul, yeni pay alma haklarının aracı kuruluş vasıtasıyla kullandırılmasını, kullanım yerlerinin değiştirilmesini veya sayısının artırılmasını isteyebilir.

(3) Yeni pay alma hakları, payları borsada işlem görmeyen ortaklıklar için 15 günden az 120 günden fazla olmamak üzere yeni pay alma kuponları karşılığında ve payları borsada işlem gören ortaklıklar için ise 15 günden az 60 günden fazla olmamak üzere sirküler ve pay bilgi notunda belirlenen süre ve esaslar dahilinde kullanılır. Ortaklar bu süre içinde pay bedellerinin tamamını bir bankada açılan özel hesaba yatırarak, sermaye artırımına katılabilir veya yeni pay alma haklarını satabilirler. Kurul’dan uygun görüş almak suretiyle, yeni pay alma süresi uzatılabilir.

Tasarruf sahiplerine satış

MADDE 19 - (1) Tasarruf sahipleri sirküleri; yeni pay alma hakkı kullanım süresinin bitiminden veya yeni pay alma hakkı kullandırılmıyorsa izahnamenin tescilinden itibaren, 60 gün içinde yayımlanarak paylar satışa sunulur.

(2) Bu Tebliğ’in 5, 6 ve 7 nci maddelerdeki hükümler uyarınca gerçekleştirilen tasarruf sahiplerine satış işlemleri, Kurulun halka arz ve satış konusundaki düzenlemeleri çerçevesinde yerine getirilir.

(3) Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka arz süresi 2 iş gününden az, 30 günden fazla olamaz. Kurul’dan uygun görüş almak suretiyle, halka arz süresi uzatılabilir.

(4) Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların nominal değerleri toplamı, 100 bin Türk lirasının veya oran olarak satışa sunulan paylarının nominal değerinin % 1’inin altında kalırsa, ortaklıklar Kuruldan onay almak suretiyle tasarruf sahipleri için sirküleri yayınlamayabilirler. Bu durumda, payları Borsa’da işlem gören ortaklıkların Borsa’da halka arzına ilişkin bilgiler Kurulca belirlenecek formata uygun olarak ortaklığın internet sitesinde ve KAP’ta ortaklık tarafından ilan edilir.

(5) Diğer ortaklıklar ise yönetim kurulu kararıyla kalan payların tahsis edilmesi suretiyle, satışı tamamlayabilirler.

Ek satış

MADDE 20 - (1) Bu Tebliğ’in 5 ve 6 ncı maddelerde belirtilen işlemlerde, toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde izahnamede gerekli açıklamaların yapılması koşuluyla, bu talebi karşılamak amacıyla ek satış gerçekleştirilebilir. Paylarını GİP’te işlem görmek üzere halka arz edecek ortaklıklar ek satış hakkını kullanamazlar.

(2) Ek satışa konu paylar, ortaklar tarafından satılabileceği gibi, halka arza aracılık eden aracı kurumlardan biri tarafından ortaklardan ödünç alınarak ödünç alımlı satış yoluyla da satılabilir.

(3) Ek satışa konu payların halka arz edilecek paylar ile aynı hakları taşıması zorunludur.

(4) Ek satışa konu payların halka arza aracılık edecek aracı kurumlardan biri tarafından ödünç alımlı satış yoluyla satılacak olması halinde, aracı kurumla ortaklar arasında imzalanacak ödünç sözleşmesi çerçevesinde, paylar, satışı gerçekleştiren aracı kurum tarafından mevcut ortaklardan ödünç alınarak tasarruf sahiplerine teslim edilir. Ödünç alımlı satış işlemini gerçekleştiren aracı kurumun ödünç işleminden kaynaklanan yükümlülüğünü, ödünç sözleşmesinde yer alan esaslar çerçevesinde, payların Borsada işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde kapatması zorunludur.

(5) Ödünç sözleşmesinin ödünç alınan payların aracı kurum tarafından paylarını ödünç veren ortaklardan halka arz fiyatından satın alınmasını kapsayan bir alım hakkını içermesi zorunludur. Bu sözleşmede alım hakkını kullanma süresi en çok 30 gün olarak belirlenir. Bu sürenin başlangıcı payların Borsada işlem görmeye başladığı tarihtir. Sözleşmeyi imzalayan aracı kurum, ödünç aldığı payları, ilgili paylar Borsada işlem görmeye başladıktan sonra alım hakkı kullanım süresi içinde Borsadan satın alarak ortaklara teslim edebileceği gibi, bu süre içinde söz konusu sözleşme çerçevesinde alım hakkını kullanmak suretiyle ortaklara ilgili payların bedellerini ödemek yoluyla da yükümlülüğünü kapatabilir.

(6) Aracı kurumun ödünç sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüğünü kapatmak için Borsada gerçekleştirebileceği alımlarda fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde uygulanan emir ve fiyat kurallarına uyması zorunludur.

(7) Ek satışa konu toplam paylar, ek satış öncesi halka arz edilen pay miktarının %15’ini aşamaz.

(8) Ek satış hakkının kullanılıp kullanılmadığı, kullanıldıysa sonuçları hakkında bilgi aracı kurum tarafından özel durum açıklamasıyla kamuya açıklanır.

(9) Ödünç sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüğün kapatıldığı gün, bu Tebliğ’in 8 no’lu ekinde yer alan  bilgiler ile ödünç sözleşmesinin şartlarında veya uygulamasındaki her türlü değişiklik işlemi gerçekleştiren aracı kurum tarafından özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulur..

(10) Bu madde kapsamında gerçekleştirilecek ödünç alımlı satış işlemlerinde Kurul’un 14.07.2003 tarihli ve 25168 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri:V, No:65 “Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkındaki Tebliğ”i hükümleri uygulanmaz.

(11) Ödünç alımlı satış işlemini gerçekleştirebilecek aracı kurumlara ilişkin şartlar Kurul tarafından belirlenir.

(12) Bu maddede düzenlenen ödünç alımlı satış işlemine ilişkin kayıtlar, işlemi gerçekleştiren aracı kurum tarafından tutulur ve işlemlerin sona ermesinden itibaren en az beş yıl süreyle ihraççı veya paylarını halka arz eden ortağın incelemesine açık tutulur.

(13) Bu maddede düzenlenen ödünç alımlı satış işlemlerinin bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülmesinden işlemi gerçekleştiren aracı kurum sorumludur.

Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler

MADDE 21 - (1) Bu Tebliğ’in 5 ve 6 ncı maddelerde belirtilen işlemlerde, paylar Borsada işlem görmeye başladıktan sonra, halka arza ilişkin izahnamede gerekli açıklamaların yapılmış olması koşuluyla, halka arza aracılık eden ve izahnamede belirtilen aracı kurum tarafından fiyat istikrarını sağlamak amacıyla alımda bulunulabilir.

(2) Halka arz sonrası fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler, ilgili payların Borsada işlem görmeye başladığı tarihten itibaren en çok 30 gün süreyle gerçekleştirilebilir.

(3) Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde halka arz fiyatının üzerinde emir verilemez. Belirlenen işlem süresi içerisinde, işlem fiyatı halka arz fiyatının altına düştüğünde, halka arza aracılık eden ve izahnamede belirtilen aracı kurum tarafından alımda bulunulabilir. Söz konusu işlemlerde uygulanacak emir ve fiyat kuralları Borsa düzenlemeleriyle belirlenir.

(4) Bu Tebliğ’in 20 nci maddesi çerçevesinde ödünç alımlı satışın gerçekleştirilmesi halinde fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler ile ödünç alımlı satışın aynı aracı kurum tarafından gerçekleştirilmesi zorunludur.

(5) Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlere ilişkin sürenin sona ermesini takip eden iş günü, bu Tebliğ’in 9 no’lu ekinde yer alan bilgiler, işlemi gerçekleştiren aracı kurum tarafından özel durum açıklamasıyla kamuya bildirilir. Ancak, aracı kurum fiyat istikrarı sağlayıcı işlemleri izahnamede öngörülen işlem süresi tamamlanmadan sona erdirmeyi kararlaştırırsa, bu durumu, bu Tebliğ’in 9 no’lu ekinin (1-6) ncı maddelerinde yer alan bilgiler ve gerekçesiyle birlikte aynı iş günü özel durum açıklamasıyla kamuya duyurur.

(6) Aracı kurum, fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler çerçevesinde satın aldığı payların satışında piyasanın olağan işleyişinin etkilenmemesi için  azami özen ve dikkati gösterir ve fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler çerçevesinde satın aldığı payları izahnamede ilan edilen istikrar sağlayıcı işlemlere ilişkin süre boyunca halka arz fiyatının altında bir bedelle satamaz.

(7) Halka arz sonrasında fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlere ilişkin kayıtların tümü işlemleri gerçekleştiren aracı kurum tarafından tutulur ve işlemlerin sona ermesinden itibaren en az beş yıl süreyle ihraççı veya paylarını halka arz eden ortağın incelemesine açık bırakılır.

(8) Halka arz sonrasında fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülmesinden işlemi gerçekleştiren aracı kurum sorumludur.

(9) Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemleri gerçekleştirebilecek aracı kurumlara ilişkin şartlar Kurul tarafından belirlenir.

(10) Piyasa yapıcılığına ilişkin ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hükümler saklıdır.

Sermaye artırımlarında satış sonrası işlemler

MADDE 22 - (1) Kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıkların,

a) Satın alma taahhütnamesi bulunmaması halinde satış süresinin sona ermesini takiben satılamayan payları 6 iş günü içinde iptal ettirmeleri,

b) Satın alma taahhütnamesi bulunması halinde, süresi içinde satılmayan paylar için satış süresinin bitiminden itibaren 3 iş günü içinde satın alma taahhüdünde bulunanlara müracaat ederek satışı tamamlamaları,

c) Gerçekleştirilen satış tutarına ilişkin belgeler ve yönetim kurulu kararı ile tescile mesnet belge almak üzere Kurul’a başvurmaları,

ç) Kurul’dan aldıkları belgeyi, 10 gün içinde Ticaret Siciline tescil ve tescilden sonra TTSG’de ilan ettirmeleri,

gerekir.

(2) Esas sermaye sistemindeki ortaklıkların; süresi içinde satılamayan paylar için satış süresinin bitiminden itibaren 3 iş günü içinde satın alma taahhüdünde bulunanlara müracaat etmeleri, satışın tamamlanmasını takiben, TTK hükümleri çerçevesinde sermaye artırıma ilişkin esas sözleşme değişikliğini ilgili Ticaret Sicili’ne tescil ve TTSG’de ilan ettirmeleri gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Hükümler

İzahname, raf kayıt izahnamesi ön talep toplama duyurusu, pay bilgi notu ve sirkülerler

MADDE 23 - (1) İzahname, raf kayıt izahnamesi, ön talep toplama duyurusu, pay bilgi notu ve sirkülerlerin;

a) Kurul tarafından belirlenen standartlara uygun olması,

b) Şirket, aracı kuruluş ve varsa konsorsiyum adına konsorsiyum lideri ile GİP’te işlem görmek üzere Kurul’a yapılan başvurularda piyasa danışmanı tarafından imzalanması,

c) Bu belgelerde denetlenen dönemlere ilişkin finansal tabloların bağımsız denetim kuruluşlarınca onaylanması,

zorunludur.

(2) Bu belgelerde yer alan bilgilerin gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasından ihraççılar ve paylarını satışa sunan hissedarlar sorumludur. Ancak, aracı kuruluşlar ve piyasa danışmanı da bağımsız denetim kuruluşlarının sorumluluğundaki bilgiler hariç, kendilerinden beklenen özeni göstermemeleri durumunda bu belgelerdeki bilgilerin gerçeği dürüst biçimde yansıtmamasından hukuken sorumludurlar.

Sirkülerler, pay bilgi notu ve duyuru metninin ilan edileceği yerler

MADDE 24 - (1) Payları Borsa’da işlem gören ortaklıklar ile paylarını ilk defa halka arz edecek ortaklıklara ilişkin sirkülerler ve pay bilgi notu, KAP’ta ve ortaklığın internet sitesinde ortaklık tarafından yayımlanır. Sirkülerlerin ve pay bilgi notunun ilanı ortaklığın internet sitesinin ve KAP’ın yanı sıra, ortaklık tarafından belirlenecek gazetelerde de yapılabilir. Kurul gerekli gördüğü durumlarda gazetede veya yurt dışında da ilan yapılmasını veya gazetelerin değiştirilmesini isteyebilir.

(2) Payları borsada işlem görmeyen ortaklıklara ilişkin sirkülerler ise mahallinde yayınlanan veya dağıtılan en az bir gazetede ve varsa ortaklığın internet sitesinde ilan ettirilir. Ortaklıklar mahalli gazetede ilan yükümlülüklerini ülke çapında dağıtılan gazetelerde ilan etmekle de yerine getirebilirler.

(3) Payları borsada işlem görmeyen ortaklıklardan raf kayıt sisteminden yararlananlara ilişkin pay bilgi notu ortaklığın internet sitesinde yayınlanır. Pay bilgi notunun ilanı ortaklık internet sitesinin yanı sıra, ortaklık tarafından belirlenecek gazetelerde de yapılabilir. Kurul gerekli gördüğü durumlarda birden fazla gazetede veya yurt dışında da ilan yapılmasını veya gazetelerin değiştirilmesini isteyebilir.

(4) Kurul’un 08.03.2008 tarihli ve 26810 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri: IV, No: 39 “İhraçcıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca izahname düzenleme muafiyeti tanınan halka arzlarda hazırlanan duyuru metni payları Borsa’da işlem gören ortaklıklar için KAP’ta ve ortaklığın internet sitesinde, payları Borsa’da işlem görmeyen ortaklıklar için ise mahallinde yayınlanan veya dağıtılan en az bir gazetede ve varsa ortaklığın internet sitesinde ilan ettirilir.

Halka açıklanan konularda değişiklikler

MADDE 25 - (1) Raf kayıt sistemine ilişkin esaslar saklı kalmak üzere, izahname ve sirkülerle, halka açıklanan konularda satışa başlamadan veya satış süresi içinde ortaya çıkan önemli değişikliklerin ve yeni hususların, ortaklık veya hissedar adına aracı kuruluş tarafından bunların öğrenildiği tarihte ve satış süresi içinde ise satış durdurularak derhal Kurul’a bildirilmesi zorunludur.

(2) Kurul’dan onay alındıktan sonra izahnamedeki değişikliklerin Ticaret Siciline tescil ettirilmesi ve daha önce ilan edildiği şekilde kamuya duyurulması zorunludur. Ayrıca sirkülerlerdeki değişikliklerin de daha önce ilan edildiği şekilde kamuya duyurulması gerekmektedir. İzahname ve sirküler değişiklikleri ortaklık veya hissedar adına aracı kuruluş tarafından kamuya duyurulur.

(3) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen değişikliklerin ilan tarihinden sonraki 2 işgünü içerisinde, önceden talepte bulunan yatırımcıların taleplerinden vazgeçme hakları bulunmaktadır. 

Tanıtım ve reklam amaçlı ilanlar

MADDE 26 - (1) Payların halka arzı dolayısıyla yapılacak tanıtım ve reklam amaçlı ilanlarda  yer alan bilgiler, yanlış, yanıltıcı, temelsiz, abartılı veya eksik olmamalı ve ortaklığın mevcut koşullarına ilişkin olarak tasarruf sahiplerinin yanlış fikirler edinmelerine neden olmamalıdır.

(2) Kurul kaydına alınma başvurusundan sonra, ancak, izahnamenin yayımlanmasından önce yapılan tanıtım ve reklam amaçlı ilanlarda,izahnamenin henüz yayımlanmadığı, halka arz edilecek payların Kurul kaydına alınmadığı ve yatırım kararlarının izahnamenin yayımlanmasından sonra izahname incelenerek verilmesi gerektiği hususlarında bir uyarıya yer verilmesi zorunludur.

 (3) İzahnamenin yayımlanmasından sonra yapılan tanıtım ve reklam amaçlı ilanlarda ise izahnamenin yayımlandığı yerlerin belirtilmesi zorunludur.

(4) Her durumda tanıtım ve reklam amaçlı ilanlarda yer alan bilgilerin izahnamede yer alan bilgilerle tutarlı olması şarttır.

Satış fiyatı

MADDE 27 - (1) Satış fiyatının Borsa veya nominal değerinden farklı olması durumunda, söz konusu satış fiyatı ve bu fiyatın hesaplanmasında kullanılan yöntemlere ilişkin olarak hazırlanan değerleme raporu en geç satış başlamadan 2 iş günü önce sirkülerler ile aynı şekilde ilan edilir. Söz konusu değerleme raporu ilk halka arzlarda aracı kuruluş tarafından hazırlanır.

Hisse senetlerinin teslim zamanı

MADDE 28 - (1) Hisse senetleri, kaydi sistem esasları saklı kalmak şartıyla, mevcut hisse senetlerinin halka arzı ve kayıtlı sermayeli ortaklıkların nakit sermaye artırımlarında satış anında, iç kaynaklardan sermaye artırımında ise kayda alma belgesinin verilmesinden itibaren 15 gün içinde teslim edilir. Esas sermayeli ortaklıklarda ise sermaye artırımının Ticaret Siciline tescilinden itibaren, hamiline yazılı hisse senetleri 30 gün, nama yazılı hisse senetleri ise 90 gün içinde teslim edilir.

Kurula bildirim

Madde 29 - (1) Payları Kurul kaydına alınan ortaklıklar, bu Tebliğ’deki işlemler nedeniyle;

a) Raf kayıt izahnamesi, izahname ve sermaye artırımının tesciline ilişkin ilanların yer aldığı TTSG’lerin tarih ve sayısına ilişkin bilgiyi ilanları izleyen,

b) Sirkülerler, duyuru metni ile tanıtım ve reklam amaçlı ilanların yayımlandığı gazete ve diğer basılı yayınların ilgili sayfalarının birer nüshasını, her ilanı izleyen,

c) Satış sonuçları hakkındaki bilgileri satış süresinin sona ermesinden itibaren,

6 iş günü içinde, Kurul’a gönderirler.

(2) Mevcut payların halka arzında bu maddede yer alan bildirim yükümlülükleri aracı kuruluşlara aittir.

 

Aracılık sözleşmesi ve aracı kuruluşların yükümlülükleri

MADDE 30 - (1) Bu Tebliğin 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen işlemlerde, halka arzedilecek paylarını satacak olanlar ile aracı kuruluşlar arasında Kurulun aracılık faaliyetleri ve aracı kuruluşlara ilişkin düzenlemelerine uygun olarak bir aracılık sözleşmesi imzalanır ve seçilen halka arza aracılık yöntemine bu sözleşmede yer verilir.

(2) GİP’te işlem görmek üzere Kurul’a yapılan başvurularda aracılık sözleşmesi aranmaz.

(3) GİP’te işlem görenler hariç payları Borsa’da işlem gören ortaklıklarca, yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların Borsa’da satışı için aracılık sözleşmesi düzenlenmesi gereklidir.

(4) Aracı kuruluşlar portföylerindeki payların veya kendi paylarının pay sahiplerince halka arzında aracılık yükleniminde bulunamazlar. Ancak payların halka arzedilmesi için bir konsorsiyum oluşturulması halinde, konsorsiyuma “en iyi gayret aracılığı” esasına göre katılabilirler.

(5) Payların halka arzına aracılık eden kuruluşlar; ön talep toplamayı, bu Tebliğ’de ve varsa ön talep toplama duyurusunda belirlenen esaslara, satışları ise izahnamede belirtilen satış koşullarına ve ilgili mevzuattaki diğer kurallara uygun olarak gerçekleştirmek ve satış sonuçlarının Kurul’a bildirmek

zorundadırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Ortak sayısı nedeniyle Kurul kaydına alınma

MADDE 31 - (1) Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde pay sahibi sayısı 250’yi aşan anonim ortaklıkların payları halka arz olunmuş sayılır ve bu ortaklıklar, halka açık anonim ortaklık hükümlerine tabi olurlar.

(2) Ortaklıklar, ortak pay defteri, genel kurul katılanlar cetveli, kâr payı dağıtımına dair muhasebe kayıt ve belgeleri, kuruluş ve sermaye artırımında başvuran ortaklara ilişkin kayıt ve belgelerle ve ortaklığın ortaklarla ilişkilerine ait diğer işlemler sırasında herhangi bir şekilde ortak sayılarının 250’den fazla olduğunu belirleyebilirler. Ortaklık denetçileri, ortaklığın ortak sayısının 250’den fazla olduğunu tespit ettiklerinde durumu Kurula iletilmek üzere ortaklık yönetim kuruluna yazı ile bildirmek zorundadırlar. Yönetim kurulu söz konusu hususları 30 gün içinde Kurul’a bildirmekle yükümlüdür.

(3) TTK gereğince anonim ortaklıkların genel kurul toplantılarına katılan komiserler, Kanuna tabi olduğu halde Kurula kayıtlı olduğunu belgeleyemeyen ortaklıkları, katılanlar listesinden ya da diğer şekillerde öğrendiklerinde, durumu, ispatlayıcı belgelerle T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı kanalıyla Kurul’a bildirmekle yükümlüdürler.

(4) Banka ve aracı kurumlar iş ve işlemleri dolayısıyla herhangi bir ortaklığın ortak sayısının 250’yi aştığını öğrendiklerinde, Kurul’a kayıtlı olduğunu belgeleyemeyen bu tür ortaklıkları ispatlayıcı belgeleri de ekleyerek 30 gün içinde yazıyla Kurula bildirmekle yükümlüdürler.

(5) Payları halka arz olunmuş sayılan ortaklıkların Kurula bu Tebliğ’in 10 no’lu ekinde yer alan bilgileri içeren bir beyannameyi Kurul kaydına alınmak üzere vermeleri, esas sözleşmelerini Kanun hükümlerine uygun hale getirmek amacıyla madde tadil tasarılarını hazırlayarak Kurula başvuruda bulunmaları ve esas sözleşme değişikliğine ilişkin Kurul onayının alınmasından sonra gerekli değişiklikleri yapılacak ilk genel kurul toplantısında karara bağlamaları gereklidir.

Halka arzlarda özellikli durumlar

MADDE 32 - (1) Özelleştirme kapsamındaki halka arzlar da dahil olmak üzere, payların halka arz yoluyla satışında, halka arzın niteliği ve tutarı da dikkate alınarak, satışa ve ilana ilişkin süreler ile reklam, duyuru ve pay  bedellerinin ödenme yöntemlerine ilişkin hususlarda bu Tebliğde belirtilenlerden farklı esaslar, Kurul’ca uygun görülmesi halinde uygulanabilir.

İzahnamede yer alacak finansal tablolar

MADDE 33 - (1) Payların halka arzında düzenlenecek raf kayıt izahnamesi ve izahnamede Kurulun muhasebe standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan finansal tablolar ile bağımsız denetim raporlarına yer verilir. Bu kapsamda raf kayıt izahnamesi ve izahnamede yer alacak finansal tablolar ve bağımsız denetim raporları aşağıda yer almaktadır.

a) Payları Borsa’da işlem gören ortaklıkların paylarının halka arzı: geçmiş 3 yıla ait yıllık finansal tablolara ait bağımsız denetim raporları, son 6 aylık ara dönem finansal tablolara ait sınırlı bağımsız denetim raporları ile izahnamede yer alan bağımsız denetimden geçmiş son finansal tablo tarihinden sonra kamuya açıklanmış ancak bağımsız denetimden geçmemiş ara dönem finansal tablolar.

b) Payları Borsada işlem gören ortaklıklar hariç olmak üzere, yeni pay alma hakları kısıtlanarak sermaye artırımı suretiyle ya da mevcut payların ortaklarca halka arzında aşağıdaki tabloda yer verilen veya halka arz tarihine daha yakın tarihli finansal tablolar ile bağımsız denetim raporları:

 

 

Halka Arzın Gerçekleşeceği Dönem

İzahnamede Yer Alacak Finansal Tablolar

Özel Bağımsız Denetimden Geçecek Finansal Tablolar

1

01 Mart – 31 Mayıs

Son 3 yıllık finansal tablolar

Son 3 yıllık finansal tablolar

2

01 Haziran – 31 Temmuz

Son 3 yıllık ve 3 aylık ara dönem finansal tablolar

Son 3 yıllık finansal tablolar

3

01 Ağustos – 31 Ekim

Son 3 yıllık ve 6 aylık finansal tablolar

Son 3 yıllık ve 6 aylık finansal tablolar

4

01 Kasım – 30 Kasım

Son 3 yıllık ve 6 aylık ve/veya 9 aylık finansal tablolar

Son 3 yıllık ve 6 aylık veya 9 aylık finansal tablolar

5

01 Aralık – 28 Şubat

Son 3 yıllık ve 9 aylık finansal tablolar

Son 3 yıllık ve 9 aylık finansal tablolar

 

c) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi hükümleri saklı kalmak üzere, payları Borsa'da işlem görmeyen halka açık ortaklıklardan bağımsız denetim muafiyeti bulunmayanların paylarının halka arzında aşağıdaki tabloda yer verilen veya halka arz tarihine daha yakın tarihli finansal tablolar ile bağımsız denetim raporları:

 

 

Halka Arzın Gerçekleşeceği Dönem

İzahnamede Yer Alacak Finansal Tablolar

Bağımsız Denetimden Geçecek Finansal Tablolar

1

01 Mart – 31 Mayıs

Son 3 yıllık finansal tablolar

Son 3 yıllık finansal tablolar

2

01 Haziran – 31 Temmuz

Son 3 yıllık ve 3 aylık ara dönem finansal tablolar

Son 3 yıllık finansal tablolar

3

01 Ağustos – 31 Ekim

Son 3 yıllık ve 6 aylık finansal tablolar

Son 3 yıllık ve 6 aylık finansal tablolar(sınırlı)

4

01 Kasım – 30 Kasım

Son 3 yıllık ve 6 aylık ve/veya 9 aylık finansal tablolar

Son 3 yıllık ve 6 aylık veya 9 aylık finansal tablolar(sınırlı)

5

01 Aralık – 28 Şubat

Son 3 yıllık ve 9 aylık finansal tablolar

Son 3 yıllık ve 9 aylık finansal tablolar(sınırlı)

 

ç) GİP’te ilk defa işlem görmek üzere payların halka arzında geçmiş son yıla ait finansal tablolara ait bağımsız denetim raporu ile hesap döneminin bitimini izleyen 9 aydan sonraki bir dönemde halka arz edilmesi durumunda 6 aylık ara dönem finansal tabloları hakkındaki özel bağımsız denetim raporu,

d) Payları GİP’te işlem gören ortaklıkların paylarının halka arzında ise son 3 yıla ait finansal tablolara ait bağımsız denetim raporu ile hesap döneminin bitimini izleyen 9 aydan sonraki bir dönemde halka arz edilmesi durumunda bağımsız denetimden geçmemiş 6 aylık ara dönem finansal tabloları,

(2) Payları GİP’te işlem gören ortaklıkların paylarının halka arzını takip eden iki finansal tablo dönemi geçmedikçe bu maddenin birinci fıkrasının (d) bendi hükmü aranmaz. Bu ortaklıklar mevcut finansal tablo ve bağımsız denetim raporlarına izahnamede yer verirler.

(3) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bendine ilişkin olarak;

a) Özel hesap dönemine sahip ortaklıklar tarafından kendi hesap dönemlerine göre uyarlanacaktır

b) 4 üncü dönemde gerçekleştirilecek halka arzlarda kullanılacak izahnamede bağımsız denetimden geçmiş 6 aylık finansal tablolar ile bağımsız denetimden geçmemiş 9 aylık finansal tablolara yer verilir. Ortaklığın isteğine bağlı olarak 9 aylık finansal tabloların bağımsız denetimden geçirilmiş olması durumunda ise bu finansal tablolar ile bağımsız denetim raporu izahnamede yer alır.

c) 1 inci ve 2 nci dönemlerde gerçekleştirilecek halka arzlarda kullanılacak izahnamede ortaklığın isteğine bağlı olarak 3 aylık finansal tabloların bağımsız denetimden geçirilmiş olması durumunda bu finansal tablolar ile bağımsız denetim raporuna da izahnamede yer alır.

Katsayı

MADDE 34 - (1) Bu Tebliğde belirtilen tutarlar, 1/1/2011 tarihinden başlamak üzere her yıl Maliye Bakanlığınca ilan edilen yeniden değerleme katsayısı dikkate alınarak Kurul’ca belirlenir ve Kurul Haftalık Bülteninde ilan edilir.

Saklı hükümler

MADDE 35 - (1) Bu Tebliğin uygulanması sırasında yatırım ortaklıklarına ilişkin Kurul düzenlemeleri saklıdır.

Kaldırılan hükümler

MADDE 36 - (1) Kurul’un 15/11/1998 tarihli ve 23524 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri:I, No:26 sayılı “Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut başvuruların sonuçlandırılması

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihte Kurul Karar Organı tarafından görüşülüp karara bağlanmamış mevcut başvurular, işbu Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 37 - (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 38 - (1)  Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

 

(Ek-1)

 

ESAS SERMAYELİ ORTAKLIKLARIN SERMAYE ARTIRIMI SURETİYLE HALKA ARZ

İŞLEMLERİNDE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER

 

1. Tek metin haline getirilmiş esas sözleşme,

2. Halka açılma nedeniyle esas sözleşmenin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi için ilgili maddelerinin değiştirilmesi yönünde alınmış yönetim kurulu kararı ve esas sözleşme tadil tasarıları,

3. İç kaynaklardan sermaye artırımı yapılması durumunda içkaynakların varlığına ve mevzuata uygun olduğuna ilişkin mali müşavir raporu,

4. Artırım öncesi sermayenin ödendiğine ilişkin mali müşavir raporu,

5. Şirketi tanıtıcı bilgiler,

6. Son durum itibariyle ortaklık yapısı, yönetim ve denetim kurulu üyeleri,

7. Önceki sermayenin tesciline ilişkin T.T.S.G,

8. Kurul’ca istenecek diğer bilgi ve belgeler.

 

(Ek-2)

 

MEVCUT PAYLARIN HALKA ARZI İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

1. Tek metin haline getirilmiş esas sözleşme,

2. Tüzel kişi ortakların sahip olduğu payların halka arzında, hissedarların yetkili organlarınca alınan kararın noter onaylı örneği,

3. Halka arzedilecek payların nominal tutar ve oranları hakkında bilgi,

4. İzahname ve tasarruf sahipleri sirküleri

5. Aracı kurumla yapılan sözleşme örneği,

6. Geçmiş 3 yıla ait yıllık ve Tebliğde öngörülen ara dönemler itibariyle hazırlanmış finansal tablolar ve bağımsız denetim raporları ile son 3 yıla ait faaliyet raporları 

7. Son 3 yıla ait kar dağıtım tabloları,

8. Halka arzedilecek paylar üzerinde, senetlerin devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya senet sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtlar olmadığını ve ayrıca paylar üzerinde intifa hakkı olup olmadığını belgeleyen ilgili ortaklıktan alınmış bir yazı ile paylarını halka arz edecek ortakların bu konudaki yazılı beyanları,

9. Halka arzedilecek paylar üzerindeki zilyedliğin herhangi bir rehin veya teminat işlemine dayanmadığı konusunda paylarını halka arzedecek ortakların yazılı beyanları,

10.Satış fiyatının Borsa veya nominal değerinden farklı olması halinde fiyatın belirlenme yöntemine ilişkin bilgi,

11. Ek satış hakkının kullanılmak istenmesi halinde, ek satışa konu pay için 8 ve 9 uncu maddelerde belirtilen beyan ve bilgiler ile ek satışı yapacak ortaklar ile aracı kuruluşlar arasında yapılan sözleşmenin bir örneği,

12. Yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde yetkili olan personelden alınan, ilgili kişiler hakkında yüz kızartıcı suçlardan dolayı alınmış cezai kovuşturma ve/veya hükümlülüğünün ve Şirket işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki uyuşmazlık ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunup bulunmadığına dair beyanlar,

13. Payları Borsa’da işlem görmeyen halka açık ortaklıkların halka arz edilecek hisse senedi örneği,

14. Kurul’ca istenecek diğer bilgi ve belgeler.

 

(Ek-3)

 

SERMAYE ARTIRIMI YOLUYLA HALKA ARZ İÇİN

GEREKLİ BELGELER

 

1. Tek metin haline getirilmiş esas sözleşme,

2. Sermaye artırımına ilişkin yetkili organların kararı,

3. Sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerleri hakkında açıklama,

4. İç kaynaklardan sermaye artırımı yapılması durumunda; içkaynakların varlığına ve mevzuata uygun olduğuna ilişkin yeminli mali müşavir raporu,

5. İzahname, yeni pay alma sirküleri ve tasarruf sahipleri sirküleri (Yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması durumunda yeni pay alma sirküleri istenmez),

6.Raf kayıt sisteminde raf kayıt izahnamesi ve pay bilgi notu,

7. Aracı kuruluşla yapılan sözleşme örneği (Kurulca satışın aracı kuruluş vasıtası ile yapılması şart koşulmadığı takdirde, bu şart aranmaz.),

8. Geçmiş 3 yıla ait yıllık ve Tebliğde öngörülen ara dönemler itibariyle hazırlanmış finansal tablolar ve bağımsız denetim raporları ile son 3 yıla ait faaliyet raporları,

9. Son 3 yıla ait kar dağıtım tabloları,

10. Satış fiyatının Borsa veya nominal değerinden farklı olması halinde fiyatın belirlenme yöntemine ilişkin bilgi,

11. Pay bedellerinin yatırılması için nezdinde özel hesap açılan Banka tarafından bu durumu Kurula bildiren yazı,

12. Kurulun ilgili tebliğleri uyarınca ilan zorunluluğu bulunuyorsa, yönetim kurulu kararlarının ilanlarının yapıldığı TTSG,

13. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınan izin belgesi ile genel kurul toplantı tutanağı ve katılanlar cetveli (Kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklardan istenmez.),

14. Artırılacak sermayeyi temsil eden paylardan  satılmayanların satış süresinin bitiş tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde bedellerinin tam olarak ve nakden ödenerek satın alınacağını ortaklığa karşı taahhütte bulunmuş olan pay sahiplerinin veya aracı kuruluşların ortaklığa verdiği satınalma taahhütnamesi ve bir sureti, taahhütname bir tüzel kişi tarafından veriliyorsa, tüzel kişinin yetkili organının taahhüde ilişkin kararı (Kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklardan istenmez.),

15. Ek satış hakkının kullanılmak istenmesi halinde;

a- Halka arzedilecek paylar üzerinde senetlerin devir ve tedavülünü kısıtlayıcı ve senet sahiplerinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtlar olmadığını ve ayrıca paylar üzerinde intifa hakkı olup olmadığını belgeleyen ilgili ortaklıktan alınmış bir yazı ile paylarını halka arz edeceklerin bu konudaki yazılı beyanları,

b- Halka arzedilecek paylar üzerinde zilyedliğin herhangi bir rehin veya teminat işlemine dayanmadığı konusunda paylarını halka arzedecek olanların yazılı beyanları,  

c- Ek satış hakkı konusunda, ek satışı yapacak ortaklar ile aracı kuruluşlar arasında yapılan sözleşme örneği,

 16. Halka açık olmayan ortaklıkların sermaye artırımı yoluyla halka arzlarında, yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde yetkili olan personelden alınan, ilgili kişiler hakkında yüz kızartıcı suçlardan dolayı alınmış cezai kovuşturma ve/veya hükümlülüğünün ve şirket işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki uyuşmazlık ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunup bulunmadığına dair beyanlar,

17. Payları Borsa’da işlem görmeyen halka açık ortaklıkların halka arz edilecek hisse senedi örneği,

18. Kurul’ca istenecek diğer bilgi ve belgeler.

 

(Ek-4)

 

GİP’TE İŞLEM GÖRMEK ÜZERE SERMAYE ARTIRIMI YOLUYLA

HALKA ARZ İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

1. Esas sözleşme ve esas sözleşmede yer alan pay gruplarına ve bu gruplara tanınan imtiyaz ve kısıtlamalara ilişkin bilgiler,

2. Sermaye artırımına ilişkin yetkili organların kararı,

3. Sermaye artırım gerekçesi,

4. İç kaynaklardan yapılacak sermaye artırımının mevzuata uygun olduğuna ilişkin yeminli mali müşavir raporu,

5. İzahname, yeni pay alma sirküleri ve tasarruf sahipleri sirküleri (Yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması durumunda yeni pay alma sirküleri istenmez.),

6. Şirket ile piyasa danışmanı arasında düzenlenerek tarafları temsile yetkili kişilerce imzalanmış piyasa danışmanlığı anlaşması,

7. GİP Yönetmeliği çerçevesinde piyasa danışmanının şirkete ilişkin raporu,

8. Varsa aracı kuruluşlar ile yapılan anlaşmaların örnekleri,

9. Son yıl sonu finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporu. Bağımsız denetime esas bilanço tarihinden itibaren dokuz ay geçmesi halinde ayrıca altı aylık ara dönem finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporu,

10. Satış fiyatının Borsa veya nominal değerinden farklı olması halinde fiyatın belirlenme yöntemine ilişkin bilgi,

11. Pay bedellerinin yatırılması için nezdinde özel hesap açılan Banka tarafından bu durumu Kurula bildiren yazı,

12. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınan izin belgesi ile genel kurul toplantı tutanağı ve katılanlar cetveli (Kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklardan istenmez.),

13. Artırılacak sermayeyi temsil eden paylardan satılmayanların satış süresinin bitiş tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde bedellerinin tam olarak ve nakden ödenerek satın alınacağını ortaklığa karşı taahhütte bulunmuş olan pay sahiplerinin veya aracı kuruluşların ortaklığa verdiği satınalma taahhütnamesi ve bir sureti, taahhütname bir tüzel kişi tarafından veriliyorsa, tüzel kişinin yetkili organının taahhüde ilişkin kararı ( Kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklardan istenmez.),

14. Yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde yetkili olan personelden alınan, ilgili kişiler hakkında yüz kızartıcı suçlardan dolayı alınmış cezai kovuşturma ve/veya hükümlülüğünün ve şirket işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki uyuşmazlık ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunup bulunmadığına dair beyanlar,

15. Şirketi ve piyasa danışmanını temsile yetkili kişilerin noter onaylı imza sirküleri,

16. GİP Listesine kabul başvurusunda bulunulan paylar içinde nama yazılı paylar bulunması durumunda bu payların devir ve temlikinde beyaz cironun kabul edildiğine dair şirketin yönetim kurulu kararı,

17. Şirketin kamuyu aydınlatma ve yatırımcı ilişkileri amacı ile kullanacağı internet sitesi adresi,

18. Kurul’ca istenecek diğer bilgi ve belgeler.

 

(Ek-5)

 

ORTAKLIKLARIN İÇ KAYNAKLARDAN VE TEMETTÜDEN YAPACAKLARI SERMAYE

ARTIRIMLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

1. Tek metin haline getirilmiş esas sözleşme,

2. Sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararı (kayıtlı sermaye tavan miktarı ve iç kaynak tutarları ayrı ayrı yazılmak ve payları Borsa’da işlem görmeyen şirketler için bedelsiz pay alma haklarının mevcut hisse senetlerinin kaç numaralı yeni pay alma kuponu ile kullanılacağı, artırılan sermayeyi temsil edecek hisse senetlerinin tertibi ve nev’i belirtilmek suretiyle alınacak yönetim kurulu kararı) (Sadece kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklardan istenir.),

3. Sermaye artırımı nedeniyle esas sözleşmenin ilgili maddesinin değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararı ve esas sözleşme tadil tasarısı(sadece esas sermaye sistemindeki ortaklıklardan istenir.),

4. Temettü hariç, iç kaynakların tespitine ve sermayeye ilave edilebileceğine ilişkin Yeminli Mali Müşavirlik Raporları,

5. Son 3 yıla ait kar dağıtım tabloları,

6. Sermayenin ödendiğinin tespitine ilişkin mali müşavirlik raporu,

7. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınan izin belgesi ile genel kurul toplantı tutanağı ve katılanlar cetveli (Kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklardan yalnızca genel kurul toplantı tutanağı istenir.),

8. Payları Borsa’da işlem görmeyen halka açık ortaklıklar için hisse senedi örneği,

9. Son durum itibariyle ortaklık yapısı, yönetim ve denetim kurulu üyeleri,

10. İç kaynakların sermaye hesabına aktarıldığını gösteren mali müşavir raporu (Sadece kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklardan istenir.),

11. Sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığına ilişkin yönetim kurulu kararı (Karar örneği Kuruldan temin edilebilir) (Sadece kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklardan istenir.),

12. Kurul’ca istenecek diğer bilgi ve belgeler.

 

(Ek-6)

 

TAHSİSLİ VEYA NİTELİKLİ YATIRIMCILARA SATIŞ İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

1. Tek metin haline getirilmiş esas sözleşme,

2. Sermaye artırımına ve satış esaslarına ilişkin yetkili organ kararı,

3. Tahsisli veya nitelikli yatırımcılara yapılacak satışlarda satınalacak kişiler belirli ise bu kişiler ve alacakları payların nominal değerleri ile satış fiyatı hakkında bilgi,

4. Varsa, payların tahsisli olarak satılacağı kişilerle veya bunların vekilleriyle yapılmış anlaşma metinleri,

5. Payların satış fiyatı ve hesaplanma şekline ilişkin bilgi,

6. Kurul’ca istenecek diğer bilgi ve belgeler.

 

(Ek-7)

 

 

ÖN TALEP TOPLAMA SONUÇLARI BİLDİRİM FORMU

 

 

- TİCARET UNVANI                                                          :

- SERMAYESİ                                                                      :

- ARACI KURULUŞLARIN UNVANI                              :

- TALEP TOPLAMANIN BAŞLANGIÇ                          

  VE BİTİŞ TARİHLERİ                                                      :

- TALEP TOPLAMA ÖNCESİNDE

  HALKA ARZI PLANLANAN PAYLARIN

  MİKTARI                                                                          :

- TALEP TOPLAMADA ÖNGÖRÜLEN

  FİYAT ARALIĞI                                                               :

- FİYAT BAZINDA GELEN TALEP

TUTARLARI                                                                       :

- YATIRIMCI GRUPLARI BAZINDA

TALEBİN  DAĞILIMI                                                        :

(Talepte bulunan kişilerin adı veya unvanı verilmeyecektir.)

 

           a) KURUMSAL                                                        :

           b) BİREYSEL                                                             :

           c) YABANCI                                                             :

           d) DİĞER                                                                  :

(Diğer yatırımcı grupları ayrı ayrı belirtilmelidir.)               

 

 

ARACI KURULUŞ

Yetkili İmzalar

 

 

 

(Ek-8)

 

EK SATIŞA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİN KAPATILMASINDAN SONRA ARACI

KURUM TARAFINDAN BORSAYA İLETİLECEK BİLGİLER

 

1. Aracı Kurumun Ticaret Unvanı:

 

2. Ödünç Sözleşmesinden Kaynaklanan Yükümlülüğün Kapatılma Yönteminin Dağılımı:

Yükümlülüğün Kapatılma Yöntemi

Adet

Ödünç Alınan Toplam Paya Oranı (%)

Alım Hakkının Kullanılması

 

 

Borsadan Alımda Bulunulması

 

 

TOPLAM

 

 

3. Varsa Ödünç Alımla Satılan Hisse Senetlerinin Ortağa İadesi İçin Borsadan Yapılan Alımların Dağılımı:

Alım Tarihi

Fiyatı (TL)

Miktarı (Adet)

Tutarı (TL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

4. Alım Hakkının Varsa Kullanımına İlişkin Bilgi:

Hakkın Kullanıldığı Tarih

Alınan Miktar (Adet)

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

Toplam Alım Hakkı Miktarı (Adet)

 

Kullanılmayan Alım Hakkı Miktarı (Adet)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Ek-9)

 

FİYAT İSTİKRARINI SAĞLAYICI İŞLEMLERİN TAMAMLANMASINDAN /SÜRENİN

SONA ERMESİNDEN SONRA ARACI KURUM TARAFINDAN

BORSAYA İLETİLECEK BİLGİLER

 

 

1. Aracı Kurumun Ticaret Unvanı:

 

2. Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemlerin Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Açıklama:

 

3. Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İlk İşlemin Gerçekleştiği Tarih:

 

4. Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemlere İlişkin Sürenin Sona Erdiği/Ereceği Tarih:

 

5. Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemlerin Son Olarak Gerçekleştiği Tarih:

 

6. Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler Çerçevesinde Satın Alınan Hisse Senetleri Hakkında Bilgi:

Tarih

Ortalama Fiyat (TL)

Miktar (Adet)

Tutar (TL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

7. Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemlerin, Daha Önce İşlemlerin Sona Erdirildiğine İlişkin Bir Açıklamada Bulunulmamasına Rağmen İzahnamede Öngörülen İşlem Süresi Tamamlanmadan Fiilen Sona Erdirilmesi veya Bu İşlemlerin Hiç Gerçekleştirilmemesi Halinde Bu Durumun Gerekçesi:

 

 

 

 

 

 

(Ek-10)

 

ORTAK SAYISI NEDENİYLE HİSSE SENETLERİ HALKA ARZOLUNMUŞ

SAYILAN ORTAKLIKLARIN KURUL’A SUNACAĞI BEYANNAMEDE

BULUNMASI GEREKEN ASGARİ HUSUSLAR

 

1) Ortaklığın;

a) Unvanı,

b) Kuruluş Tarihi,

c) Mevzuu,

d) Esas ve ödenmiş sermayesi,

e) Bilinen ortak sayısı,

f) Ortaklık sermayesinin yüzde on, ya da daha fazlasına sahip oldukları bilinen ortakların unvanı, pay oran ve tutarları,

g) Yönetim Kurulu üyelerinin adları, soyadları,

h) Denetçilerin adları, soyadları,

2) Ortaklığın iştiraklerinin unvanı, işyeri adresi, mevzuu, esas ve ödenmiş sermayesi, ortaklığın bunlardaki payı, ortaklığın bunlarla olan iş ve ticari ilişkilerinin içeriği,

3) Ortaklığın bilinen gerçek ve tüzel kişi durumundaki ortaklarıyla olan iş ve ticari ilişkilerinin içeriği,

4) Ortaklığın fabrika, işletme, satış şube ve mağazalarının ad ve adresleri, varsa devam etmekte olan yatırımları,

5) Son üç yıla ait finansal tabloların birer örneği (Yeni kurulanlarda kuruluştan sonraki tablolar verilecektir.),

6) Son üç yılda dağıtılan temettü miktar ve oranları.

 

 

(03.04.2010)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM