GÜNCEL MEVZUAT
1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Yapan Öğrencilere Yapılacak Ödemelere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ - MuhasebeTR

1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Yapan Öğrencilere Yapılacak Ödemelere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ

26 Mart 2010 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 27533
 

Millî Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığından:

1416 SAYILI KANUN VE BUNA BAĞLI YÖNETMELİK UYARINCA

YURT DIŞINDA LİSANS VE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM YAPAN

ÖĞRENCİLERE YAPILACAK ÖDEMELERE

İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, üniversitelerin öğretim elemanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak amacıyla Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenen sınavla yurt dışına resmî burslu statüde öğrenime gönderilen öğrencilere ödenecek aylık burs, ödenek ve diğer zorunlu giderlere ilişkin esas ve usullerin belirlenmesidir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun ve 29/1/1993 tarihli ve 93/4074 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik uyarınca yurt dışında resmî burslu statüde lisans ve lisansüstü seviyede öğrenim görmeye hak kazanan öğrencileri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun ile Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde yer alan;

             a) Ataşelik: Eğitim ataşeliğini,

             b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

             c) Dil öğrenimi: Yurt dışında öğrenim görecek öğrencilerin öğrenim görecekleri ülkenin dilini öğrenebilmeleri için esas öğrenim öncesi yapacakları öğrenimi,

             ç) Esas öğrenim: Yurt dışında dil öğreniminden sonra başlayan ve daha önce tamamlanan öğrenim düzeyinin üstünde bir öğrenim ile o ülkenin eğitim sisteminin gereği olarak yapılan hazırlık ve tamamlama öğrenimini,

             d) Kurum: Yurt dışına resmî burslu statüde lisans ve lisansüstü seviyesinde öğrenci gönderen kamu kurum ve kuruluşunu,

             e) Lisans: Ortaöğretime dayalı en az sekiz yarı yıllık bir programı kapsayan yükseköğretimi,

             f) Lisansüstü: Yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik öğretimini,

             g) Müşavirlik: Eğitim müşavirliğini,

             ğ) Resmî burslu öğrenci: Millî Eğitim Bakanlığınca zorunlu hizmet karşılığında yurt dışına lisans ve lisansüstü düzeyinde öğrenime gönderilen ve masrafları Bakanlık veya ilgili kurumlarca karşılanan öğrenciyi,

             ifade eder.

             Yolluklar

             MADDE 5 – (1) Bakanlık, diğer bakanlıklar ve kurumlar hesabına resmî burslu statüde yurt dışına öğrenime gönderilen öğrencilerin yurt dışına gidiş ve öğrenim sonrası Türkiye’ye dönüş uçak bileti ücretleri ilgili kurumlarca karşılanır. Alınan uçak biletinin ekonomi sınıfından olması gerekir. Uçak bileti bedelinin ödenmesinde, bilet veya IATA kuralları çerçevesinde tanzim edilen elektronik biletin, biletin kaybedilmiş olması halinde ise gerçekleşen seyahat ücretini gösteren belgenin ödeme evrakına bağlanması gerekir.

              (2) Müşavirliğin/ataşeliğin izniyle öğrenim yeri (ülke veya şehir) değiştirilen resmî burslu öğrencilerin ulaşım aracına (otobüs, tren bileti) verdiği ücret müşavirlik/ataşelik adına açılan krediden, Kurum öğrencilerininki ise kurumlarınca karşılanır. 

             (3) Yurt dışındaki lisans öğrenimini tamamlayıp master öğrenimi için, master öğrenimini tamamlayıp doktora öğrenimi için başka bir şehirdeki üniversiteye giden öğrencilerin ulaşım aracına verdiği ücretle ilgili bilet bedeli, müşavirlik/ataşelik tarafından ödenir. Kurum öğrencilerinin bu tür harcamaları ilgili kurumlarca karşılanır.

             (4) Hangi nedenlerle olursa olsun öğrencilikle ilişiği kesilen veya öğrenimlerini tamamlamadan yurda kesin dönüş yapacak resmî burslu öğrencilere Türkiye’ye dönebilmeleri için istemeleri halinde uçak bileti ücreti, müşavirlik/ataşelik tarafından ödenir. Müşavirlik/ataşelik tarafından ödeme olanağı bulunmadığı takdirde yurt içinde ilgili kurumlarca ödeme yapılır. Bu miktar öğrencinin borcuna eklenir.

             Yurt içi aylığı ve ek ödenek

             MADDE 6 – (1) Resmî burslu öğrencilere ödenecek yurt içi aylık burs miktarı; lisans öğrencileri için 200 TL, lisansüstü öğrencileri için 400 TL’dir. Bu miktardan damga vergisi dışında hiçbir kesinti yapılmaz. Yurt içi aylık burs miktarları, her yıl 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenecek yeniden değerleme oranı kadar artırılmak suretiyle uygulanır.

             (2) Yurt dışında burslu statüde lisans öğrenimi yapmaya hak kazanmış öğrencilerden, yurt dışına gönderilinceye kadar kazanmış oldukları üniversitelere (hazırlık sınıfları dahil) devam edenlere, bir öğretim yılını aşmamak kaydıyla, lisans seviyesinde yurt içi bursu ödenir.

             (3) Resmî burslu lisans öğrencilerinin yurt içi aylık bursları, taahhüt ve kefalet senedi düzenlemiş olmaları kaydıyla, dil öğrenimine veya kazandıkları programdaki esas öğrenime başladıkları tarih itibariyle ödenir.

             (4) Bakanlık kararı ile geçici bir süre için Türkiye’de tedavi edilmek, tez çalışmalarında bulunmak üzere yurda gelmeleri uygun görülen resmî burslu öğrencilerin ilk iki aylık bursu, bulundukları yabancı ülke baremi üzerinden; Türkiye’de bir defada veya fasılalı olarak bir yılda toplam iki aydan fazla kalmaları halinde ikinci ayın bitiminden itibaren yurt içi aylık burs miktarı üzerinden ödeme yapılır.

             (5) Ülke değişikliği yapması uygun görülen ve yurtta izinli sayılan öğrencilere, yeni öğrenim yerlerine gidinceye kadar sadece yurt içi bursu ödenir.

             (6) Öğrenimlerini veya stajlarını bitirip yasal süre olan iki ay içerisinde yurda dönerek zorunlu hizmet karşılığı bir göreve atanmalarını isteyen resmî burslu öğrencilere, 1416 sayılı Kanun uyarınca, dilekçelerinin ilgili kurumlarına ulaştığı tarih ile göreve atama kararnamelerinin onay tarihine kadar olan süre içinde, üç ayı geçmemek üzere, lisansüstü öğrencilerine ödenen yurt içi bursu ödenir. Ancak haklarında tazminat kovuşturmasına geçilmiş olanlara görev isteseler de yurt içi bursu ödenmez.

             Yurt dışı aylığı ve ek ödenek

             MADDE 7 – (1) Yurt dışına yeni gönderilen resmî burslu öğrencilerin ilk iki aylık bursu peşin olarak ödenir. Bu iki aylık burs, öğrencilerin öğrenime başladıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren iki aylık bursunu karşılamak üzere verilir. Ayrıca, öğrenime başladıkları tarih ile ilk aybaşı arasındaki süre için de kısıtlı burs ödenir. Ancak yurt dışına ilk defa çıkan öğrencilerden eğitim gördüğü kurumca zorunlu oryantasyon programına tabi tutulanların burs başlama tarihi oryantasyon eğitimine başladığı tarihi olarak esas alınır.

             (2) Yurt dışında lisans öğrenimi yapan resmî burslu öğrencilere ek (I) numaralı cetvel, lisansüstü (master, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik) öğrenimi yapan öğrencilere ek (II) numaralı cetvel üzerinden damga vergisi dışında bir kesinti yapılmaksızın aylık burs ödemesi yapılır.

             (3) Lisans öğrenimini tamamlayan resmî burslu öğrencilere lisansüstü öğrenime başladıkları tarihten itibaren (II) numaralı cetvel üzerinden ödeme yapılır.

             (4) Bir takvim yılının tamamında öğrenim görecek resmî burslu öğrencilere; kitap, defter, kırtasiye vb. giderlerini karşılamak üzere her yıl bir aylık burs tutarı kadar ek ödenek Mart ve Eylül aylarında iki eşit taksit halinde ödenir.

             (5) Resmî burslu öğrencilere aylık burs olarak transfer edilecek miktarlar (I) ve (II) numaralı cetvellerdeki yabancı para cinsinden gösterilmiştir. Buna göre;

             a) Yurt dışına yeni gönderilecek öğrencilerin aylık bursları o günkü döviz satış kuru üzerinden; halen yurt dışında öğrenim yapmakta olan resmî burslu öğrencilerin aylık bursları ve diğer ödemeleri ise bir önceki ayın ilk iş günündeki döviz satış kuru üzerinden hesaplanır.

             b) Resmî burslu öğrencilerden Türkiye’de peşin ödenen ilk iki aylık bursunu nakden dövize çevirenlere, tahakkuk tarihindeki döviz satış kuru ile cari efektif satış kuru arasındaki fark da ilgili kurumlarca ödenir.

             (6) Yurt dışında öğrenim yapmakta iken resmî burslu statüde öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilerin yurt dışı aylık bursları, öğrenim görecekleri esas öğrenim seviyesi için taahhüt ve kefalet senedi düzenlemiş olmaları kaydıyla,  belge teslim tarihi itibariyle ödenir.

             (7) Yurt dışında öğrenim görmekte iken, Bakanlık kararı ile geçici süre için yurda çağrılan resmî burslu öğrencilerden, tekrar yurt dışına çıkıp öğrenimlerine devam etmelerine karar verilenlere ilk iki aylık bursları peşin olarak verilebilir.

             (8) Yurt dışına master+doktora öğrenimi yapmak için gönderilen öğrencilerden master öğrenimini tamamlayanların aylık bursları master öğrenim süresinin ay içerisinde sona ermesi halinde ay sonu esas alınarak tam olarak verilir; doktora öğrenimine başladıkları tarihten itibaren de yeniden tahakkuk ettirilir.

              (9) Yalnız master öğrenimi yapmak üzere gönderilenlerden başarılı olup doktora yapmasına izin verilenlerin aylık bursları ise master öğrenim süresinin ay içerisinde sona ermesi halinde ay sonu esas alınarak tam olarak verilir; doktoraya başladıkları tarihten itibaren de yeniden tahakkuk ettirilir ve kendilerinden bununla ilgili ek taahhüt ve kefalet senedi alınır. Ancak, sekizinci fıkra ile bu fıkra uyarınca yapılacak ödemelerde aynı ay içerisinde hem master hem de doktora için ayrı ayrı burs ödenmez.

             (10) Resmî burslu öğrencilere döviz kuru değişikliğinden dolayı eksik ödeme yapılmış ise aradaki fark ilgili kurumlarca ödenir.

             (11) Resmî burslu öğrencilere bedelli askerlik hizmetlerini yaptıkları süre zarfında burs ödenmez.

             (12) Müşavirlikten/ataşelikten izin almadan yurda dönen resmî burslu öğrencilerin bursları kesilir.

             Yurt içinde dil öğrenimi

             MADDE 8 – (1) 1416 sayılı Kanun uyarınca resmî burslu öğrenim hakkı kazananlardan yabancı dil öğrenimlerini yurt içinde yapması uygun görülenlerin yurt içi bursları, dil kursu, sağlık ve diğer öğrenim giderleri, Bakanlık Bütçesinin "Yurt Dışı Burslar" tertibinden ödenir. Kurum öğrencilerininki ise, ilgili kurumlar tarafından karşılanır.

             (2) Dil öğrenimlerini yurt dışı yerine yurt içinde yapacak olan resmî burslu öğrencilerin bursları, 6 ncı maddesinin (1) fıkrasında belirtilen miktarlar üzerinden ödenir ve ilk iki aylık bursları peşin olarak ödenir. Yurt içi aylığı, dil kursuna başlanılan tarihten itibaren dil kursunun bitimini takip eden aybaşına kadar kesintisiz olarak ödenir. Bu öğrencilere kırtasiye malzemeleri vb. giderleri için, bir defaya mahsus olmak üzere ve damga vergisi dışında hiçbir kesinti yapılmaksızın, aynı yurt içi aylık burs tutarındaki ek ödenek de ayrıca peşin olarak ödenir.

             Türkiye’de yapılan tez çalışması

             MADDE 9 – (1) Yurt dışında öğrenim yapan resmî burslu öğrencilerden tez konusu Türkiye ile ilgili olan ve gerekli dokümanların mutlaka Türkiye’den şahsen temini için yurda gelmeleri zorunlu olup yapacağı çalışma ile ilgili detay programını çalışma tarihinden iki ay önceden müşavirliğe/ataşeliğe sunan ve Bakanlıkça izin verilenlere, Türkiye’de iki aydan fazla kalmaları halinde yurt içi burs tutarı esas alınarak ödeme yapılır ve her öğrenim seviyesinde (lisans, master ve doktora için) bir defaya mahsus olmak üzere, yurda geliş-dönüş uçak bileti bedeli ilgili kurumca karşılanır. Ayrıca yurtta tezle ilgili çalışma yapan bu öğrencilere çalışma programlarında yer alan konu ve bölgelerine göre Türkiye’deki belgelendirilmiş ulaştırma giderlerinin (tren ve otobüs bileti ücreti) tamamı ile tez çalışmalarının gerektirdiği malzeme giderlerinin en çok iki aylık yurt içi bursu kadar olan kısmı, bağlı bulunduğu kurumca ödenir.

             Sağlık giderleri

             MADDE 10 – (1) Resmî burslu öğrencilerin sağlık sigortası yaptırması zorunlu olup, sigorta ücretleri ile sağlık sigortasının veya mahallî ödeme imkanlarının kapsamı dışında kalan sağlık giderleri öğrencilerin bağlı bulundukları kurumca ödenir. Yaptırılacak sigortanın standart nitelikte olması esas olup ve zorunlu sağlık sigorta bedeli her dönem için yurt dışı bursunun 1,5 katını aşamaz.

             (2) Bakanlıklar ve kurumlar adına öğrenimde bulunan resmî burslu öğrencilerin hastalık sebebiyle yurt dışında veya yurt içinde tedavi edilmeleri halinde, muayene ve tedavi masrafları, ölümleri halinde cenazelerinin Türkiye’de defnedileceği yere kadarki nakil masrafları ile gerekli görüldüğü hallerde cenazeyi getirmekle görevlendirilecek kişinin yol giderleri bağlı bulundukları kurumca ödenir.

             (3) Resmî burslu öğrencilerden geçirmekte oldukları rahatsızlıkları nedeniyle derhal yurda dönmeleri gerekli görülenlerin dönüş uçak bileti ücreti ve refakat gerekiyorsa refakatçinin gidiş-dönüş uçak bileti ücreti ilgili kurumca ödenir.

             (4) Yurt dışında öğrenim yaparken rahatsızlanan ve rahatsızlığı nedeniyle öğrenim kurumuna devam edemeyen resmî burslu öğrencilerin tedavilerinin iki aydan fazla süreceğinin tespit edilmesi ve hastane giderlerinin sigortasınca ödenmemesi halinde, hastane/üniversite sağlık merkezi yetkililerinin onayı alınarak tedavileri yurtta yaptırılır. Tedavi için yurda gelmeleri uygun görülen öğrencilerin, yurt dışında öğrenim yapmakla ilgili hakları saklı tutulmak kaydıyla, en fazla altı aya kadar olan yurt içi tedavi giderleri, ayrıca Türkiye’deki ikamet ve tedavi yerlerine kadar geliş ve tedavi sonucunda öğrenim yerine dönüş araç ücretleri ile zaruri hallerde hasta öğrenciye refakat edecek olanın yol giderleri bağlı bulunduğu kurumca ödenir.

             (5) Bu madde kapsamı çerçevesinde tedavi için yurda gelen resmî burslu öğrencilerin ilk iki aylık bursu, bulundukları yabancı ülke baremi üzerinden, iki aydan fazla kalmaları halinde üçüncü ayın başından itibaren yurt içi burs miktarı üzerinden ödenir.

             (6) Öğrenimlerini (öğrenim sonu stajı dahil) bitirip kanunî süresi içerisinde yurda dönerek zorunlu hizmet karşılığı bir göreve atanmalarını talep edenlerden, atanmaları yapılıncaya kadar hastalık sebebiyle tedavisi gerekenlerin azami üç aya kadar tedavi giderleri de kurumlarınca ödenir. Bunların rapor sonuna kadar göreve başlamalarına engel hastalıklarının devam ettiği kurul raporu ile belgelendirildiği takdirde, zorunlu hizmetlerine başlamaları ertelenir ve altı aya kadar olan tedavi giderleri de kurumlarınca ödenir.

             (7) Yurt dışındaki muayene ve tedavilerin resmî sağlık kurumlarında veya üniversite hastanelerinde yaptırılması zorunlu olmakla beraber, yabancı ülkelerdeki misyon şeflikleri tarafından tespit edilen ve o ülkede bulunan memurların mahalli usulüne göre yapılan muayene ve tedavilerinde mahallî uygulama olarak kabul edilen özel sağlık kurumlarında yapılan muayene ve tedavi ücretleri de ödenir.

             (8) 5510 sayılı Kanun Çerçevesinde belirlenen kapsam ve tutarlara eş değer olarak, yurt içindeki muayene, tedavi, tıbbi malzeme ve hasta refakatçisine ilişkin giderler (bir yıldan fazla süreli hastalıklar hariç) öğrencinin bağlı olduğu Bakanlık veya  kurum tarafından karşılanır.

             (9) İlaç masraflarının ödenmesinde damga vergisi hariç hiçbir kesinti yapılmaz.

             (10) Yurt dışı diş tedavilerinde muayene, dişetleri tedavisi ve bakımı, diş çekimi, dolgu, röntgen, tomografik diş röntgeni, kaplama, kanal tedavisi, protez tamirleri (kıymetli madenler ve porselen ödenmez) ve çene defektlerine yapılan müdahalelerle diğer cerrahî müdahale ücretleri ödenir. Diş tedavi ücretleri öğrenim süresince bir aylık yurt dışı burs miktarını geçemez.

             (11) Çerçeve ve cam ücretlerinin toplamı olarak gözlük için ödenen miktar, yurt içinde bir aylık yurt içi bursunun % 20’sini, yurt dışında ise bir aylık yurt dışı burs tutarının % 10’unu geçemez.

             Diğer ödemeler

             MADDE 11 – (1) Öğrencilerin girecekleri yabancı dil seviye tespit sınavları (Test of English as a Foreign Language, International English Language Testing System vb.) ile yetenek ve mesleki yeterlik sınavlarından (Graduate Record Exam, Graduate Management Admission Test, Scholastic Aptitude Test vb.) en fazla dört adedinin bedeli ile dört üniversiteye kadar başvuru ücreti ödenir. Esas öğrenim için başka şehirdeki üniversitelerden kayıt konusunda bizzat görüşmek üzere davet alan öğrencilere de en fazla iki üniversiteye gidiş-dönüş için yol masrafı (uçak, otobüs, tren vs.) ödenir. Bu masrafın ödenmesi için öğrencilerin o okullardan mutlaka şahsen görüşmek üzere davet aldıklarını belgelendirmeleri gerekir.

             (2)Yurt dışına öğrenime gönderilen resmî burslu öğrencilerin, gidecekleri ülkeden vize alabilmeleri için o ülkenin Türkiye’deki temsilciliklerine ödemeleri zorunlu olan vize harçları ile ABD tarafından vize alınması sırasında zorunlu tutulan SEVIS ücreti her takvim yılında bir kereye mahsus olarak Bakanlık veya adına öğrenim yaptığı kurumca karşılanır. Ancak aynı yıl içerisinde bir öğrenim seviyesinden diğer bir öğrenim seviyesine geçişlerde zorunlu tutulan vize ve sevis ücreti tekrar ödenebilir.

             (3) Öğrenim gördükleri ülkede vize süreleri sona eren ve yeniden vize almaları veya vize süresini uzatabilmeleri için vatandaşı bulunduğu ülkeye dönerek vize işlemlerini buradan halletmesi zorunlu olan öğrencilerin ülkeye geliş ve öğrenim bölgesine dönüş yol masrafları da Bakanlık veya adına öğrenim yaptığı kurumca karşılanır.

             (4) Yurt dışında öğrenim yapan resmî burslu öğrencilere tez masrafı olarak (tezin yazımı, ciltlenmesi, fotokopi ücreti, resim ve grafik harcamaları ile diğer zorunlu giderler için) harcama belgesine dayandırılması şartıyla en fazla bir aylık yurt dışı burs tutarı kadar ödeme yapılır.

             (5) Tez masrafı, çeşitli sebeplerle kendilerine resmî burssuz statüde süre uzatımı verilen öğrencilere de istemeleri halinde ödenir.

             (6) Haklarında tazminat kovuşturması kararı alınanlara tez masrafı ödenmez.

             (7) Resmî burslu öğrenciler hazırladıkları master ve doktora tezinin birer örneğini yazılı ve bilgisayar ortamında Türkçe özeti ile birlikte Bakanlık Yükseköğretim Genel Müdürlüğüne; kurum öğrencileri ise kurumlarına göndermek zorundadırlar.

             (8) Yurt dışında öğrenimde bulunan resmî burslu öğrencilerin okul ve öğrenimleriyle ilgili her türlü masrafları öğrencinin bağlı bulunduğu kurumca ödenir. Ancak, öğrencilerin öğrenimleri sırasında bizzat sahip olmalarında, kullanmalarında zorunluluk bulunduğu okullarınca bildirilen her türlü araç-gereç, atölye ve laboratuar çalışmalarının gerektirdiği maddelerin satın alınması veya kiralanması gibi masrafların ödenmesi, bunların 7 nci maddenin 4 üncü fıkrası uyarınca verilen ek ödenekten karşılanması gereken giderler kapsamında bulunmaması koşuluyla müşavirliğin/ataşeliğin teklifi üzerine ilgili kurumun ve Millî Eğitim Bakanlığının onayı ile mümkündür. Bakanlık öğrencilerinin bu masrafları müşavirlikçe/ataşelikçe, kurum öğrencilerininki ilgili kurumlarca ödenir.

             (9) Tezi ile ilgili alan çalışması yapmak üzere; seminer, konferans, toplantıya katılması ve sanat dallarında öğrenim yapan öğrencilerin konser, sergi, müze, operaya gitmeleri öğrenim gördükleri kurumca zorunlu görülen resmî burslu öğrencilerin öğrenim durumları müşavirlikçe/ataşelikçe incelenerek uygun görülenlerin varsa gidiş-dönüş yol ücreti (uçak, otobüs, tren vs.) ile katılma veya giriş ücretleri, adına öğrenim yaptıkları kurumlar tarafından ödenir. Ancak, öğrencinin öğrenim süresi boyunca katıldığı toplam dört seminer, konferans veya toplantı için ödeme yapılır. Sanat dalında öğrenim yapan öğrenciler için yılda toplam altı konser veya opera bileti ücreti ödenir.

             (10)Yurt dışında öğrenimde bulunan öğrencilerin bulundukları ülkelerde kalabilmeleri için zorunlu olarak ödemeleri gereken oturum izni, polis kayıt ücreti gibi vs. ödemeleri Bakanlık veya adına öğrenim yaptığı kurumlarca karşılanır.

             Yürürlük

             MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Millî Eğitim Bakanı ile Maliye Bakanı yürütür.

 

AYLIK ÖDENEKLER

 

                                                 I NUMARALI CETVEL               II  NUMARALI CETVEL

                                                 LİSANS ÖĞRENİMİ                  LİSANSÜSTÜ VE SONRASI

                                                 YAPANLARA                               ÖĞRENİM YAPANLARA

                                                 ÖDENECEK AYLIK                   ÖDENECEK AYLIK

                                                 ÖDENEK                                     ÖDENEK

 

ÜLKELER                               YABANCI PARA MİKTARI       YABANCI PARA MİKTARI

ALMANYA                                             925  EURO                                  1.035  EURO

ABD                                                      1.125  $                                           1.235  $

AVUSTURYA                                         865  EURO                                     960  EURO

AVUSTRALYA                                    1.265  A$                                        1.375  A$

BELÇİKA                                                 695  EURO                                     820  EURO

DANİMARKA                                     4.800  DK                                       6.000  DK

FRANSA                                                  960  EURO                                  1.105  EURO

FİNLANDİYA                                         760  EURO                                     810  EURO

HOLLANDA                                           820  EURO                                     955  EURO

İNGİLTERE                                             750  £                                              835  £

İRLANDA                                              1150 EURO                                   1250 EURO

İSPANYA                                                 820  EURO                                     955  EURO

İSVEÇ                                                    5.200  KS                                        5.800  KS

İSVİÇRE                                                2.000  FS                                        2.300  FS

İTALYA                                                   570  EURO                                     675  EURO

JAPONYA                                        130.000  JAPON YENİ                 160.000  JAPON YENİ

KANADA                                             1.200  C$                                        1.300  C$

NORVEÇ                                               5.100 KN                                       5.650  KN

ÜRDÜN                                                   880  $                                              935  $

YENİ ZELANDA                                    880  $                                              935  $

KAZAKİSTAN                                       400  $                                              450  $

KIRGIZİSTAN                                        400  $                                              450  $

TÜRKMENİSTAN                                 400  $                                              450  $

TACİKİSTAN                                         400  $                                              450  $

ÖZBEKİSTAN                                        400  $                                              450  $

MOĞOLİSTAN                                       400  $                                              450  $

RUSYA FEDERASYONU *                   400  $                                              450  $

DİĞER ÜLKELER                                   800  $                                              850  $

 

————————————              

*KIRIM, TATARİSTAN, ÇEÇENİSTAN, DAĞISTAN

 

(26.03.2010)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM