GÜNCEL MEVZUAT
Aracı Kuruluş Varantlarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: III, No: 42) - MuhasebeTR

Aracı Kuruluş Varantlarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: III, No: 42)

23 Mart 2010 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 27530
 

Sermaye Piyasası Kurulundan:

ARACI KURULUŞ VARANTLARININ KURUL KAYDINA ALINMASINA VE ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ: III, NO: 42)

             MADDE 1 – 21/7/2009 tarihli ve 27295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri:III, No:37 “Aracı Kuruluş Varantlarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği’nin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(ç) İhraçcı, aracı kuruluş veya konsorsiyum oluşturulmuş olması halinde sadece konsorsiyum lideri/liderleri ve varsa garantör kuruluş tarafından imzalanması,”

             “(2) Sirküler, Kurul tarafından onaylanan izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak, her bir ihraç bazında, ihraç tutarını ve ihraç edilecek varantın özellikleri ile ihraç koşullarını içerecek şekilde Kurul tarafından belirlenecek standartlara uygun olarak düzenlenir ve ihraçcı, aracı kuruluş veya konsorsiyum oluşturulmuş olması halinde sadece konsorsiyum lideri/liderleri ile varsa garantör kuruluş tarafından imzalanır.”

             MADDE 2 – Aynı Tebliğ’in 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (ca) altbendi ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(ca) Bu süre boyunca her bir işlem gününde gün sonu netleştirilmiş bakiyelerin dikkate alınması suretiyle hesaplanan tedavülde bulunan varant sayısı karşılaştırılarak, tedavülde bulunan varant sayısının en yüksek olduğu gün “azami tedavül günü”,

             “(3) Satış fiyatının ve azami tedavül gününün belirlenmesinde, İMKB ve MKK kayıtları esas alınır. Kurul kayıt ücretinin hesaplanması ve yatırılması ihraçcının sorumluluğundadır.”

             MADDE 3 – Aynı Tebliğ’in 1 numaralı ekinin 11, 12 ve 15 inci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmış ve mevcut maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.

             “10) Payları Borsa’da işlem gören ihraççıların geçmiş 2 yıla ait yıllık finansal tablolarına ait bağımsız denetim raporlarına; ihracın ilk altı aylık dönemden sonra yapılması durumunda ayrıca 6 aylık ara dönem finansal tablolarına ait inceleme (sınırlı bağımsız denetim) raporuna veya bağımsız denetimden geçmiş son finansal tablo tarihinden sonra kamuya açıklanmış ancak incelemeden (sınırlı bağımsız denetimden) geçmemiş ara dönem finansal tablolarına izahnamede yer verilir. Payları Borsa’da işlem görmeyen ihraççılar ise ihracın hesap döneminin bitimini izleyen ilk 3 aydan sonraki bir dönemde gerçekleştirilmesi durumunda; aşağıdaki tabloda yer alan esaslar çerçevesinde hazırlanan finansal tablolar veya halka arz tarihine daha yakın tarihli finansal tablolar ile bağımsız denetim raporlarına izahnamede yer verir:

 

 

Halka Arzın Gerçekleşeceği Dönem

İzahnamede Yer Alacak Finansal Tablolar

Özel Bağımsız Denetimden Geçecek Finansal Tablolar

1

01 Mart – 31 Mayıs

Son 2 yıllık finansal tablolar

Son 2 yıllık finansal tablolar

2

01 Haziran – 31 Temmuz

Son 2 yıllık ve 3 aylık ara dönem finansal tablolar

Son 2 yıllık finansal tablolar

3

01 Ağustos – 31 Ekim

Son 2 yıllık ve 6 aylık finansal tablolar

Son 2 yıllık ve 6 aylık finansal tablolar

4

01 Kasım – 30 Kasım

Son 2 yıllık ve 6 aylık ve/veya 9 aylık finansal tablolar

Son 2 yıllık ve 6 aylık veya 9 aylık finansal tablolar

5

01 Aralık – 28 Şubat

Son 2 yıllık ve 9 aylık finansal tablolar

Son 2 yıllık ve 9 aylık finansal tablolar

 

             a) Özel hesap dönemine sahip ihraçcılar tarafından söz konusu finansal tablolar kendi hesap dönemlerine göre uyarlanacaktır.

             b) 4 üncü dönemde gerçekleştirilecek halka arzlarda kullanılacak izahnamede bağımsız denetimden geçmiş 6 aylık finansal tablolar ile bağımsız denetimden geçmemiş 9 aylık finansal tablolara yer verilir. İhraçcının isteğine bağlı olarak 9 aylık finansal tabloların bağımsız denetimden geçirilmiş olması durumunda ise bu finansal tablolar ile bağımsız denetim raporu izahnamede yer alır.

             c) 1 inci ve 2 nci dönemlerde gerçekleştirilecek halka arzlarda kullanılacak izahnamede ihraçcının isteğine bağlı olarak 3 aylık finansal tabloların bağımsız denetimden geçirilmiş olması durumunda bu finansal tablolar ile bağımsız denetim raporuna da izahnamede yer alır.”

             “11) İhraçcının yetkili organlarınca onaylanarak kesinleşen son 2 yıllık bilanço, gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu ile önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı başvuru tarihine en yakın ara finansal tablolar,”

             “14) İhraçcıyı, aracı kuruluşu veya konsorsiyum oluşturulmuş olması halinde sadece konsorsiyum lideri/liderlerini ve varsa garantör kuruluşu temsile yetkili kişilerce imzalı, satışı yapılacak varantlara ilişkin olarak düzenlenmiş izahname ve sirküler,”

             MADDE 4 – Aynı Tebliğ’in 2 numaralı ekinin 1 ve 2 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “1) Tebliğ’in 1 numaralı ekinin 10 uncu maddesi çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçirilmiş ara dönem finansal tablolar,”

             “2) İhraçcıyı, aracı kuruluşu veya konsorsiyum oluşturulmuş olması halinde sadece konsorsiyum liderini/liderlerini, varsa garantörü temsile yetkili kişilerce imzalı sirküler,”

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihte Kurul nezdinde mevcut bulunan aracı kuruluş varantlarının Kurul kaydına alınmasına ilişkin başvurular işbu Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.

             MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

 

(23.03.2010)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM