GÜNCEL MEVZUAT
Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 117) - MuhasebeTR

Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 117)

18 Mart 2010 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 27525
 

Sermaye Piyasası Kurulundan:

MENKUL KIYMETLERİN GERİ ALMA VEYA SATMA TAAHHÜDÜ

İLE ALIM SATIMI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ:V, NO: 117)

             MADDE 1 – 31/7/1992 tarihli ve 21301 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: V, No: 7 sayılı Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü İle Alım Satımı Hakkında Tebliğ’in 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra üçüncü fıkra olarak eklenmiştir.

             “Bu Tebliğ’in 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (e) bendlerinde belirtilen menkul kıymetler kullanılarak yapılacak repo ve ters repo işlemleri münhasıran yetkili kuruluşlar arasında ve yetkili kuruluşlar ile 20/3/2003 tarihli ve 25054 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: VI, No: 15 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 3 üncü maddesinin (l) bendinde belirtilen nitelikli yatırımcılar arasında gerçekleştirilir. Söz konusu menkul kıymetler, hiçbir şekilde yukarıda sayılan yatırımcılar dışındaki kişilerle yapılacak repo ve ters repo işlemlerinde kullanılamaz.”

             MADDE 2 – Aynı Tebliğ’in 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “c) Banka bonoları,”

             MADDE 3 – Aynı Tebliğ’e 5 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

             “İşleme konu borçlanma araçlarının değerlemesine ve teminat oranlarına ilişkin özel hükümler

             MADDE 5/A – Borsalarda ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören ve bu Tebliğ’in 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (e) bendlerinde belirtilen menkul kıymetler, değerleme gününde ilgili borsalarda oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlar veya oranlar üzerinden; gün içinde iki seans uygulanan borsalarda ikinci seansta gerçekleşen ağırlıklı ortalama fiyat veya oranlar üzerinden; bu kıymetlerden borsalarda ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmekle birlikte değerleme gününde borsalarda alım satıma konu olmayanlar ise son işlem tarihindeki ağırlıklı ortalama fiyatlar veya oranlar üzerinden değerlemeye tabi tutulur.

             Bu Tebliğ’in 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (e) bendlerinde belirtilen menkul kıymetlerden borsalarda ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyenlerin değerlemesinde, Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları uygulanır. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nca yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları esas alınır.

             Bu Tebliğ’in 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (e) bendlerinde belirtilen menkul kıymetlerin repo ve ters repoya konu edilmesi durumunda esas alınacak teminatlandırma yöntemi aşağıda yer almaktadır:

             a) Borsalarda ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören kıymetlerin değerleme gününde borsada belirlenen değerinin % 70’inin,

             b) Borsalarda ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen kıymetlerin değerinin % 60’ının,

             c) Türkiye’de kurulan ve Kurul’un sermaye piyasasında derecelendirme faaliyeti ve derecelendirme kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerinde belirtilen derecelendirme faaliyetinde bulunmak üzere Kurulca yetkilendirilen derecelendirme kuruluşları veya Türkiye’de derecelendirme faaliyetinde bulunması Kurulca kabul edilen uluslararası derecelendirme kuruluşlarından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen uzun vadeli derecelendirme notu almış menkul kıymetler için söz konusu menkul kıymetin borsa içinde işlem görmesi durumunda kıymetin borsada belirlenen değerinin % 80’inin, borsa dışında işlem görmesi durumunda ise kıymetin değerinin % 70’inin,

             esas alınması gerekmektedir.

             Kurul, repo ve ters repo işlemlerine konu olabilecek menkul kıymetlerin tanımına ve özelliğine göre yukarıda yer alan teminatlandırma oranlarını değiştirmeye yetkilidir.”

             MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

 

(18.03.2010)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM