GÜNCEL MEVZUAT
ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE DAHİL OLAN ÇİFTÇİLERE MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/10) - MuhasebeTR

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE DAHİL OLAN ÇİFTÇİLERE MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/10)

18 Mart 2010 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 27525
 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE DAHİL OLAN ÇİFTÇİLERE MAZOT, GÜBRE

VE TOPRAK ANALİZİ DESTEKLEME ÖDEMESİ

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2010/10)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ,  mazot, gübre ve toprak analizinin birim alan üzerinden desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, mazot, gübre ve toprak analizi destekleme uygulamalarında görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi, tarımsal faaliyette bulunan çiftçilere mazot,  gübre ve toprak analizi destekleme ödenmesi ile ödemeye ilişkin usül ve esasları kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ve 26/2/2010 tarihli ve 27505 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılması İle Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamalarına Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin 2010/118 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 4 üncü maddesine istinaden,  2011 yılı içinde ödenecek olan 2010 yılı mazot, gübre ve toprak analizi desteği uygulamalarına esas olmak üzere hazırlanmıştır.           

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

             a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

             b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’yi,

             c) Bilgi İşlem Merkezi: Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesindeki bilgi işlem birimini,

             ç) Çiftçi: ÇKS’ye kayıtlı gerçek ve tüzel kişileri,

             d) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): Yönetmelikle oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri tabanını,

             e) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüğünü,

             f) İl/ilçe tahkim komisyonu: Yönetmeliğe istinaden oluşturulan il/ilçe tahkim komisyonunu,

             g) İl/ilçe tespit komisyonu: Yönetmeliğe istinaden oluşturulan il/ilçe tespit komisyonunu,

             ğ) MGTAD: Mazot, Gübre ve Toprak Analiz Desteğini,

             h) MGTAD İcmal 1: İlçe müdürlüğü tarafından ÇKS’ye aktarılan bilgilere göre her köy/mahalle için çiftçi detayında mazot, gübre ve toprak analizi desteği hakedişlerini gösteren ve bir örneği Ek 3’de yer alan belgeyi,

             ı) MGTAD İcmal 2: İlçe müdürlüğü tarafından İcmal 1’deki bilgilere göre her ilçe için köy/mahalle detayında mazot, gübre ve toprak analizi desteği hakedişlerini gösteren ve bir örneği Ek 4’de yer alan belgeyi,

             i) MGTAD İcmal 3: İl müdürlüğü tarafından İcmal 2’deki bilgilere göre her il için ilçe detayında mazot, gübre ve toprak analizi desteği hakedişlerini gösteren ve bir örneği Ek 5’de yer alan belgeyi,

             j) Tarım arazisi: ÇKS’de kayıtlı olan arazileri,

             k) Tarımsal faaliyet: Tarım arazisi üzerinde tarımsal üretim kaynaklarını fiilen kullanarak bitkisel ürünlerin üretilmesi veya yetiştirilmesini,

             l) Teftiş Kurulu Başkanlığı: Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığını,

             m) TÜGEM: Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünü,

             n) Yönetmelik: 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğini,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ödeme Esasları

             Ödeme yapılacak çiftçiler

             MADDE 5 – (1) Ödemeler, ÇKS’ye kayıtlı olan ve bu Tebliğde mazot,  gübre ve toprak analizi destekleme uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre tarımsal faaliyette bulunan çiftçilere yapılır.

             Ödemeye esas arazi büyüklüğü

             MADDE 6 – (1) Çiftçilere, yılı içerisinde işledikleri ÇKS’de kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılır. Müracaat ettikleri toplam arazi miktarı 1 dekarın altında olan çiftçilere mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılmaz.

             Ödeme miktarı

             MADDE 7 – (1) Bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen çiftçilere dekar başına mazot,  gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılır. Toprak analizi desteği dekar başına 2,5 TL’dir. 

             (2) Mazot ve gübre destekleme ödemeleri üç ana ürün grubunda alan bazlı olarak aşağıdaki tabloda belirtildiği şekliyle yapılır.

 

Ürün Grupları

Mazot Desteği (TL/dekar)

Gübre Desteği (TL/dekar)

Süs Bitkileri, Özel çayır Mera ve Orman Emvali Alanları

2

3

Hububat, Yem Bitkileri, Baklagiller, Yumru Bitkiler, Sebze, Meyve Alanları

3,25

4,25

Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Endüstri Bitkiler Alanları

5,5

5,5

 

             (3) ÇKS’ye kayıtlı 50 dekar ve üzeri her bir tarım arazisinin gübre destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için, her 50 dekarlık alan için bir analiz olmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarda 1/1/2010 tarihi ile son müracaat tarihi arasında toprak analizi yaptırılması zorunludur. 50 dekarın altındaki tarım arazisi için bu şart aranmaz.

             (4) Toprak analizi desteği ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçilerin Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarda 1/1/2010 tarihi ile son müracaat tarihi arasında toprak analizi yaptırması zorunludur. Her toprak analizine en fazla 50 dekar için ödeme yapılacaktır. Her analiz en fazla 50 dekarlık bir tarım arazisini temsil eder.

             Ödemeler için gerekli finansman ve ödeme planı

             MADDE 8 – (1) Mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemeleri için gerekli finansman bütçenin ilgili kalemine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır. Ödemeler, Bakanlık tarafından Bankaya kaynak aktarılmasını müteakip, il/ilçe müdürlüklerince ÇKS ’deki kayıtlara göre oluşturulan onaylı MGTAD İcmal 1’lere göre, Banka aracılığıyla, ilgili şubelerde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır.  

             (2) 2010 Yılı mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi planı, mazot,  gübre ve toprak analizi desteklemesi başvurusu yapan çiftçilere ait bilgilerin,   ÇKS’ ye girişinin il ve ilçelerde tamamlanmasını müteakiben Bakanlık tarafından belirlenir. Ödemelere, Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılacak ön denetim çalışmalarının ve kontrollerin tamamlanması ve Bakanlık tarafından mazot,  gübre ve toprak analizi destekleme ödemeleri ile ilgili talimatların Bankaya gönderilmesinden sonra başlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygulama

             Görevli kurum ve kuruluşlar

             MADDE 9 – (1) Mazot, gübre ve toprak analizi desteği uygulaması, TÜGEM, tahkim komisyonları, il/ilçe müdürlükleri ve tespit komisyonları tarafından yürütülür.

             Başvuruların kabulü

             MADDE 10 – (1) Mazot,  gübre ve toprak analizi desteğinden faydalanmak isteyen çiftçiler, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 31/12/2010 günü mesai saati bitimine kadar ilçe müdürlüklerine, merkez ilçede ise il müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir. Kadastro görmemiş köylere ilişkin tahkim komisyonlarınca yapılan çalışma planına göre her köy için son müracaat tarihi, 31/12/2010 tarihinden önce olmak kaydıyla belirlenir ve bu tarih 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre ilgili muhtara tebliğ edilir.

             (2) İl müdürlükleri merkez ilçelerde, ilçe müdürlüklerinin yapmakla yükümlü oldukları görevleri yapar. İlçe müdürlükleri, köy/mahalle seviyesinde belli bir sıraya göre başvuruları değerlendirir. Çiftçiler, ÇKS’ de kayıtlı oldukları il/ilçe merkezlerine başvurur ve teslim ettikleri belgelerdeki bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar. Başvuru yapan çiftçilerin bilgilerinde değişiklik olması halinde 31/12/2010 tarihine kadar ÇKS’ deki bilgilerini güncellemesi gereklidir.

             Mazot,  gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi başvuruları

             MADDE 11 – (1) Çiftçiler, Ek 1’deki başvuru dilekçesi ile yararlanmak istedikleri destekleri işaretleyerek başvuruda bulunacaklardır. Ayrıca 50 dekar ve üzeri her bir tarım arazisi için gübre destekleme ödemesi ile toprak analizi destekleme ödemesinden yararlanmak isteyen çiftçiler Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarca onaylanmış Ek-2’deki Toprak Analizi Formu ile müracaatta bulanacaklardır. Mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi, ÇKS’ de kayıtlı olan çiftçilerin tarımsal faaliyette bulunduğu arazileri üzerinden dekar başına yapılacaktır.

             İstenecek bilgi ve belgeler

             MADDE 12 – (1) Mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçilerin ÇKS’ deki bilgilerini güncelleştirmeleri ve aşağıda belirtilen belgeleri, başvuru sırasında il/ilçe müdürlüklerine vermeleri gerekmektedir.

             a) Mazot,  gübre ve toprak analizi desteği başvuru dilekçesi (Ek-1),

             b) ÇKS’ye kayıtlı her bir 50 dekar ve üzeri tarım arazisinin gübre destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için Toprak Analizi Formu (Ek-2) ve analiz raporu,

             c) Toprak analizi desteğinden faydalanmak isteyen çiftçilerin Toprak Analizi Formu (Ek-2) ve analiz raporu

             d) ÇKS kaydı güncelleştirilmemiş çiftçiler için güncelleştirilmiş çiftçi kayıt formu,

             Askı işlemleri

             MADDE 13 – (1) İlçe müdürlüklerinin talebi üzerine il müdürlükleri tarafından mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödeme icmalleri oluşturulur.  İlçe müdürlüklerince her ilçe merkezinin EK- 3, ’deki mazot, gübre ve toprak analizi desteklemesi İcmal 1’i ilçe merkezinde ve köyün/mahallenin mazot, gübre ve toprak analizi desteklemesi İcmal 1’i kendi köyünde/mahallesinde ilgili ilçe müdürlükleri veya muhtarlıklar marifetiyle on gün süreyle askıya çıkarılır. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati tutanağa bağlanır. Tutanak muhtar ve/veya aza tarafından güncel tarihle imzalanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. ÇKS’ ye mazot,  gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi ile ilgili arazi miktarının eksik girilmesi durumunda, askı süresinde hatanın düzeltilmesi amacıyla başvurusu yapılmayan arazilerin eksik kısmı için mazot,  gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılmaz.

             (2) Mazot, gübre ve toprak analizi desteklemesi İcmal 1’lerinin askıda kalma süresi zarfında maddi hatalara ilişkin olarak yapılan yazılı itirazlar il/ilçe müdürlüklerine yapılacak olup, askı süresi ve bu sürenin bitiminden itibaren on gün içerisinde değerlendirilir. İncelenen çiftçi dosyalarında gerçeğe aykırılığın bulunmaması ve askı süresince itiraz edilmemesi ya da itirazların değerlendirilerek sonuçlandırılması hâlinde, ÇKS’den alınan Ek 4’deki mazot,  gübre ve toprak analizi desteği İcmal 2’ler ilçe müdürlüklerince düzenlenip, onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. İlçe müdürlüklerinden alınan mazot,  gübre ve toprak analizi desteği İcmal 2’ler ve il müdürlüğünün onayladığı merkez ilçe mazot, gübre ve toprak analiz desteği İcmal 2’si ile ÇKS’den alınan Ek 5’deki mazot, gübre ve toprak analizi desteği İcmal 3’ün uyumu kontrol edilir.

             (3) Bu Tebliğdeki başvuru bitiş tarihinden sonra askı süresi içinde verilen itiraz dilekçelerinde talep edilen değişiklikler dışında çiftçinin beyanı ile ÇKS’de yapılacak güncellemeler mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesine esas olmaz.

             (4) Değerlendirme sonucunda mazot, gübre ve toprak analizi desteği İcmal 1’ler düzeltilemez ya da bilgi ve belgelerle ilgili aykırılık, şikâyet ve/veya ihbar bulunması nedeniyle İcmal 1’ler oluşturulamaz ise, durum ilçe tahkim komisyonuna intikal ettirilir. İlçe tahkim komisyonunca çözümlenemeyen konular il tahkim komisyonuna gönderilir.

             (5) İlçe müdürlüklerinden alınan İcmal 2’lerde gerçeğe aykırılık olması ya da il müdürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbar olması durumunda, il müdürlüklerince bu sorunlar çözülmeye çalışılır. Çözüme kavuşturulamayan konular, il tahkim komisyonuna bildirilir. İl tahkim komisyonunda çözümlenemeyen konular ise TÜGEM’e gönderilir.

             (6) Mazot, gübre ve toprak analizi desteği İcmal 2’lerde gerçeğe aykırılığın bulunmaması ya da il müdürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbarların, il müdürlüklerince çözümlenmesi hâlinde, ödemeye esas mazot,  gübre ve toprak analizi desteği İcmal 3’ler TÜGEM’e gönderilir.

             Tahkim komisyonlarının görevleri

             MADDE 14 – (1) Tahkim komisyonları, Yönetmelikte belirtilmiş olan görevlerine ilave olarak aşağıdaki görevleri yapar. Bu Tebliğ hükümlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek ihtilaflı konuları çözmeye ve karar almaya yetkilidir. İl tahkim komisyonu; merkez ilçede, ilçe tahkim komisyonunun görevlerini de yapar.

             a) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında gerekli hukuki işlemlerin yapılması için karar alır ve ilgili mercilerce uygulanması yönünde girişimde bulunur. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan çiftçilerin mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemelerinden faydalandırılmamasını değerlendirir ve karara bağlar. Eğer, mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılmış ise yapılan ödemenin tamamı geri alınır. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğunu tespit eden merci ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunur.

             b) Sahtecilik ve/veya kamu kurumunu dolandırmak gibi bir kastı olmaksızın, fazla mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesinden yararlanan çiftçilerin, kendi rızaları ile fazla aldıkları miktarları iade etmeleri halinde, mazot,  gübre ve toprak analizi destekleme ödemelerinden faydalanmalarına devam etmeleri ve haklarında cezai işlem yapılmamasına ilişkin karar verir.

             c) Mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesinden faydalanmak üzere başvuruda bulunan çiftçilere ilişkin bilgilerin zamanında ÇKS’ye girilmesini sağlamak üzere her türlü tedbiri alır.

             ç) Kadastro görmeyen köyler için son müracaat tarihini ve tespit komisyonlarının çalışma takvimini belirler. Kadastro görmeyen mahallerde tespit komisyonlarınca yapılan çalışmalar mülkiyetin tespitine esas çalışma değildir.

             d) Tespit komisyonları çalışmalarına yardım edilmediği, çalışmaların engellendiği tespit komisyonu tutanağı ile belirlenen köylerin mazot, gübre ve toprak analizi desteği kapsamından çıkarılmasına karar alabilir.

             e) Yapılan arazi tespitlerinin sağlıklı olmasını teminen kadastro programına alınan yerlerde, kadastro çalışmalarından da faydalanılması için gerekli tedbirleri alır.

             f) Kadastro programına alındığı halde; kadastro çalışmalarına yardım edilmediği, çalışmaların engellendiği Kadastro Müdürlüğünce bildirilen köylerin mazot, gübre ve toprak analizi desteği kapsamından çıkarılmasına karar alabilir.

             Uygulamaların denetimine ilişkin görev ve yetkiler

             MADDE 15 – (1) Mazot, gübre ve toprak analizi desteği uygulamasının denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Mazot, gübre ve toprak analizi desteği uygulamasına ilişkin yapılacak ön denetim ve denetimler Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılır.

             (2) Teftiş Kurulu Başkanlığı, mazot, gübre ve toprak analizi desteği müracaatları başladıktan sonra uygun göreceği tarihte ön denetime başlar.

             (3) Teftiş Kurulu Başkanlığınca görevlendirilecek müfettişler tarafından örnekleme yöntemiyle ön denetim yapılır. Ön denetim, denetimin başladığı tarihten sonra kırkbeş gün içerisinde tamamlanır. Ön denetimler sonrasında, denetimler sırasında gerçeğe aykırı beyan tespit edilip edilmediği, edilmiş ise kimlere ilişkin olduğu, bir yazı ile il/ilçe müdürlüklerine bildirilir. İl/ilçe müdürlükleri kendilerine bildirilen ön denetim başlama tarihini takip eden kırkbeş gün sonraya rastlayan güne kadar, ön denetim yapan müfettişlerce kendilerine aksine bir bildirim yapılmaması hâlinde, mazot,  gübre ve toprak analizi destekleme ödemesine engel bir durumun olmadığı anlaşılır. Ön denetim yapılan veya yapılmayan illerde/ilçelerde daha sonra tespit edilecek usulsüz işlemlere ilişkin sorumluluklar ortadan kalkmaz. Uygulamalar, ön denetimin yanı sıra mevzuatın öngördüğü her türlü denetime de tâbidir.

             (4) Ön denetim, örnekleme yöntemiyle belirlenecek il, ilçe, köy veya mahallelerde, çiftçilerin yapmış oldukları başvurular üzerinden yapılır. Bu denetimler sırasında, çiftçilerin ÇKS’ deki kayıt ettirdikleri bilgilerde gerçeğe aykırı beyan veya verdikleri belgelerde sahte evrak tespit edilmesi hâlinde, haklarında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca, sorumluluğu tespit edilen kamu görevlileri hakkında da gerekli yasal işlemler yürütülür. Müfettişler, gelen münferit şikâyet ve ihbarları ayrıca değerlendirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uygulamadan Yararlanamayacaklar

             Uygulama dışında kalacak çiftçiler

             MADDE 16 – (1) Aşağıdaki çiftçiler mazot,  gübre ve toprak analizi destekleme uygulamasından yararlanamaz.

             a) ÇKS’de kayıtlı olmayan veya süresi içinde kayıtlı bilgilerini güncellemeyen.

             b) Bu Tebliğin 12 nci maddesinde istenen belgelerle birlikte süresi içinde başvuru yapmayan.

             c) Askı listelerinde isminin bulunmaması durumunda, askı süresi sonuna kadar hatalı kayıtların düzeltilmesi için yazılı başvuru yapmayan.

             ç) Kamu tüzel kişileri.

             Desteklemeye tabi olmayacak araziler

             MADDE 17 – (1) Aşağıdaki araziler mazot, gübre ve toprak analizi destekleme uygulaması kapsamı dışındadır.

             a) ÇKS’ye kaydı yapılmayan araziler.

             b) Üretim yılı içerisinde herhangi bir üretim ya da üretim gayesiyle toprak işlemesi yapılmamış olan boş araziler.

             c) Kadastro geçmemiş birimlerde, tapu sicil müdürlüklerinden onaylı tapu zabıt kaydına sahip olmayan çayır vasıflı araziler.

             ç) Askı listelerinde toplam arazi miktarının hatalı olması durumunda, askı süresi sonuna kadar hatalı kayıtların düzeltilmesi için yazılı başvurusu yapılmayan araziler. 

             d) Orman ve tesis kadastrosu tamamlanmamış ormanla ilişkili alanlarda, Orman Genel Müdürlüğü temsilcisinin de bulunduğu tespit komisyonlarınca düzenlenen raporlarda, tarım arazisi haline getirilmediği tespit edilen araziler.

             e) Tapuda tescili bulunmayan mülkiyeti ihtilaflı olup da, mazot, gübre ve toprak analizi desteği askı işlemleri sırasında taraflardan birisince itiraz konusu yapılan araziler.

             f) Kadastro programına alındığı halde; kadastro çalışmalarına yardım edilmediği, çalışmaların engellendiği kadastro müdürlüğünce bildirilen ve tahkim komisyonu tarafından mazot, gübre ve toprak analizi desteği kapsamı dışında bırakılmasına karar verilen köylerdeki araziler.

             g) Tespit komisyonları çalışmalarına yardım edilmediği, çalışmaların engellendiği tespit komisyonu tutanağı ile belirlenen ve tahkim komisyonu tarafından mazot, gübre ve toprak analizi desteği kapsamı dışında bırakılmasına karar verilen köylerdeki araziler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti  

             MADDE 18 – (1)   Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

             (2) Destekleme ödemelerinden, idarî hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

             Yürürlük

             MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

EK-1

 

MAZOT- GÜBRE ve TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ

BAŞVURU DİLEKÇESİ

 

……………………………………………………Tarım İl/İlçe Müdürlüğüne

 

5488 Sayılı Tarım Kanunu’nun 19’uncu maddesi ve Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot,  Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2010/10)  gereğince Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan ve söz konusu Tebliğ hükümlerine uyacak şekilde tarımsal üretimde bulunduğum tarım arazisi için aşağıda (X) işareti ile işaretlemiş olduğum desteklemelerden yararlandırılmam ve bu ödemelerin T.C. Ziraat Bankasında açılan/açılacak hesabıma aktarılması için gereğini arz ederim.

Ödemeye ilişkin düzenlenen ve askıya çıkarılan icmallere, askı süresi içerisinde itiraz etmediğim takdirde kesinleşmiş icmal bilgilerinin doğruluğunu kabul etmiş sayılacağıma, ayrıca söz konusu ödemeyi Karar ve Tebliğ esaslarına aykırı olarak haksız yere aldığımın tespit edilmesi halinde, aldığım ödemeyi, ödeme tarihinden itibaren işleyecek gecikme zammı ile birlikte, gayrikabil-i rucu hiçbir itiraz beyan etmeden, ilk talepte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesince geri vermeyi kabul ve taahhüt ederim.    ……/……./2010

 

 

 

                        Adı ve Soyadı:

                        T.C. Kimlik No:

                        Telefon:

                        Adresi:

                        İmza

 

Mazot Desteği

 

 

Gübre Desteği

 

 

Toprak Analizi Desteği

 

 

 

EK-2

TOPRAK ANALİZİ  FORMU

Başvuruda Bulunan Üreticinin:

Adı Soyadı

TC Kimlik No

Baba Adı

Doğum Tarihi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toprak Analizi Yaptırılan Araziye ait Bilgiler

Numune

Sıra

No

Analiz Yapıldığı Tarih

İli

İlçesi

Bucak

Köyü

Belge Tipi

(Tapu/

Keşif)

Ada

No

Parsel

No

Belgelenen Arazi

Toprak Analizi Yaptırılan Arazi

Yetiştirilen Ürün

(da)

(m2)

(da)

(m2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Analizi Yapan Laboratuvar veya Kurumun adı)_____________________ Laboratuvarı olarak yukarıda kimlik bilgileri bulunan üreticinin toplamı __________ dekar olan arazilerinden ________adet numune alarak toprak analizini yaptırdığını tasdik ederiz.

Toprak Analizini Yapan Yetkili Kurumun

…../…./2010

(Kaşe ve İmza)

 

Yukarıdaki analize konu parsel/parselleri teknik olarak temsil edecek nitelikte numune / numunelerin alındığını beyan eder, toprak analizi desteği ödenmesini arz ederim.

Söz konusu ödemeyi ilgili Tebliğ esaslarına aykırı olarak haksız yere aldığımın tespit edilmesi hâlinde, aldığım ödemeyi, ödeme tarihinden itibaren işleyecek gecikme zammı ile birlikte, gayrikabil-i rucu hiçbir itiraz beyan etmeden, ilk talepte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri vermeyi kabul ve taahhüt ederim. ... /…... / 2010

 

Başvuru Sahibinin İmzası

 

 

 

EK-3

2010 YILI MAZOT-GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ ÖDEMESİ ÇİFTÇİ DETAYINDA İCMALİ          

(İCMAL 1)

İLİ                                           :

İLÇESİ             :

 

 

Sıra No

 

 

İl Adı

 

 

İlçe Adı

 

 

Bucak Adı

 

 

Köy Adı

 

 

İşletme No

 

 

Destek Dilekçe No

İşletme Adı

Baba Adı

 

 

Doğum Tarihi

 

 

Vergi No

 

 

TC Kimlik No

Mazot Alanı (da)

 Mazot Destekleme Miktarı       (TL)

Gübre Alanı (da)

 Gübre Destekleme Miktarı       (TL)

Toprak Analizi Alanı (da)

 Toprak Analizi Destekleme Miktarı       (TL)

Toplam Destekleme Miktarı (TL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı kişilere, hizalarında kayıtlı miktarların 5488 sayılı Tarım Kanunu ve Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot,  Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2010/….) gereğince ödenmesi uygundur.

 

DÜZENLEYENLER

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

Adı – Soyadı:

Görevi:

Tarih:

İmza:

Adı – Soyadı:

Görevi:

Tarih:

İmza:

Adı – Soyadı:

Görevi:

Tarih:

İmza:

 

EK-4

2010 YILI MAZOT-GÜBRE ve TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ ÖDEMESİ KÖY DETAYINDA İCMALİ

(İCMAL 2)

 

İLİ                                           :

İLÇESİ             :

 

Sıra No

 

 

İl Adı

 

 

İlçe Adı

 

 

Bucak Adı

Köyün Adı

 

Mazot İşletme Sayısı

Mazot  Alanı (da)

Mazot Destekleme Miktarı                    (TL)

 

Gübre İşletme Sayısı

Gübre  Alanı (da)

Gübre Destekleme Miktarı                    (TL)

 

Toprak Analizi İşletme Sayısı

Toprak Analizi  Alanı (da)

Toprak Analizi Destekleme Miktarı                    (TL)

Toplam Destekleme Miktarı (TL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÜZENLEYENLER

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

Adı – Soyadı:

Görevi:

Tarih:

İmza:

Adı – Soyadı:

Görevi:

Tarih:

İmza:

Adı – Soyadı:

Görevi:

Tarih:

İmza:

 

 

EK-5

 

 

2010 YILI MAZOT-GÜBRE ve TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ ÖDEMESİ

İLÇE DETAYINDA İCMALİ

(İCMAL 3)

İLİ :

 

 

Sıra No

 

 

İl Adı

 

İlçenin Adı

 

Mazot İşletme Sayısı

Mazot   Alanı (da)

Mazot Destekleme Miktarı

(TL)

 

Gübre İşletme Sayısı

Gübre Alanı (da)

Gübre Destekleme Miktarı                    (TL)

 

Toprak Analizi İşletme Sayısı

Toprak Analizi  Alanı (da)

Toprak Analizi Destekleme Miktarı                    (TL)

Toplam Destekleme Miktarı (TL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÜZENLEYENLER

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

Adı – Soyadı:

Görevi:

Tarih:

İmza:

Adı – Soyadı:

Görevi:

Tarih:

İmza:

Adı – Soyadı:

Görevi:

Tarih:

İmza:

 

(18.03.2010)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM