GÜNCEL MEVZUAT
Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 18) - MuhasebeTR

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 18)

6 Mart 2010 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 27513
 

Maliye Bakanlığından:

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 18)

05/02/2010 tarih ve 2010/135 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ¹  1 inci maddesi ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 2711.19.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı “Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.) Diğerleri”nin, aerosol üretiminde kullanılmak üzere tesliminde özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarı sıfır olarak belirlenmiştir.

Söz konusu kararnamenin uygulama usul ve esasları aşağıda gösterilmiştir.

1. TANIMLAR

Bu tebliğin uygulanmasında;

Kararname: 05/02/2010 tarih ve 2010/135 sayılı Bakanlar Kurulu Kararını,

Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.): ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 2711.19.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı ve aerosol üretiminde kullanılmaya uygun standardize edilmiş malı,

Aerosol: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan “Aerosol Kaplar Yönetmeliği² ”nde tanımlı kaplar içerisinde yer alan ve itici gaz marifetiyle basınç altında tutulan sıvılaştırılmış püskürtmeli gazlı ürünleri,

Üretici: Aerosol üretmek üzere “L.P.G. Satın Alma İzin Belgesi”ni haiz gerçek veya tüzel kişileri,

L.P.G. Satın Alma İzin Belgesi: Kararname kapsamında yalnızca aerosol üretiminde kullanılmaya uygun standardize edilmiş L.P.G. satın alacak veya ithal edecek olan üreticilere Gelir İdaresi Başkanlığının yetkili birimi tarafından verilen, her takvim yılı için düzenlenen ve bir örneği bu tebliğin ekinde EK:1 olarak yer alan izin belgesini,

Dağıtıcı: “Dağıtım İzin Belgesi”ni haiz, 02/03/2005 tarih ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda³  tanımlanan “Dağıtıcı” yı,

Dağıtım İzin Belgesi: Kararname kapsamında aerosol üreticilerine, aerosol üretiminde kullanılmaya uygun standardize edilmiş L.P.G. satışı yapmak isteyen dağıtıcılara Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilen, üç takvim yılı için düzenlenen, üzerinde dağıtıcıya ilişkin bilgilerin yer aldığı ve bir örneği bu tebliğin ekinde EK:2 olarak yer alan izin belgesini,

ifade etmektedir.

Yukarıdaki aerosol tanımında ifade edilen kaplar içerisinde yer almayan ürünler kararname kapsamında aerosol üretimi olarak değerlendirilmeyecektir.

L.P.G. SATIN ALMA İZİN BELGESİ VERİLMESİ

Bu tebliğin yayımı tarihinden itibaren kararname kapsamında aerosol üretiminde kullanılmaya uygun standardize edilmiş L.P.G.’yi, yalnızca “L.P.G. Satın Alma İzin Belgesi”ni haiz üreticiler satın alabilecek veya ithal edebileceklerdir.

2.1. Üreticilerin Müracaat Şartları ve Belge Talebi

Söz konusu belgeyi almak isteyen üreticilerin;

- Müracaat tarihinde vadesi geçtiği halde ödenmemiş gelir vergisi ve/veya kurumlar vergisi ile katma değer vergisi (KDV) borcunun bulunmaması,

- Şahıs işletmelerinde işletme sahibinin, adi ortaklıklarda ortaklardan her birinin, diğer şirketlerde ise yönetim kurulu üyeleri ile şirket sermayesinin %10’undan fazlasına sahip olanların affa uğramış olsalar dahi, hırsızlık, emniyeti suistimal, dolandırıcılık, yalan yere şahadet, yalan yere yemin, suç tasnii, iftira, irtikap, rüşvet, ihtilas cürümlerinden biri dolayısıyla hapis cezası veya 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu4  ile 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna5  muhalefetten mahkum olmamaları, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu6  kapsamına giren suçlardan hükümlü bulunmamaları,

gerekmektedir.

Bu şartları haiz üreticiler söz konusu izin belgesini alabilmek için, aşağıdaki belgelerin aslı ya da noter onaylı örneklerini ekleyecekleri bir dilekçe ile KDV yönünden bağlı oldukları vergi dairesine müracaat edeceklerdir.

- Sanayi sicil belgesi,

- Aerosol üretiminde hammadde olarak L.P.G. kullanıldığını belirtir kapasite raporu,

- İşletmenin aerosol üretimini gerçekleştirebileceğini gösterir resmi makamlar tarafından verilmiş belge (1 inci veya 2 nci Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı, İşletme Belgesi ya da Gelir İdaresi Başkanlığınca kabul edilebilecek diğer belgeler).

2.2. Vergi Dairesince Yapılacak İşlemler

İlgili vergi dairesi söz konusu müracaat üzerine;

- Üreticinin müracaat tarihinde vadesi geçtiği halde ödenmemiş gelir vergisi ve/veya kurumlar vergisi ve KDV borcu olup olmadığının kontrolü ile üreticinin müracaatına konu ve bu tebliğin 2.1. bölümünde ifade edilen diğer hususlara ilişkin bilgi ve belgelerin kontrolünü yapacak,

- Yoklamaya yetkili bir memur vasıtasıyla, üreticinin sanayi sicil belgesine dayanak olan kapasite raporunu düzenleyen sanayi/ticaret odasından bir temsilciyle birlikte mükellefin belirtmiş olduğu işyeri (üretim) adresinde söz konusu imalatı gerçekleştirecek tesis ve teçhizatın bulunup bulunmadığına dair tespit yaptırarak bu durumun bir tutanağa bağlanmasını sağlayacaktır.

Bu kontrol ve tespitler sonucunda gerekli şartların varlığı halinde ilgili vergi dairesi tarafından üreticiye “L.P.G. Satın Alma İzin Belgesi” verilecektir. Vergi daireleri verdikleri belgede üreticilere ilişkin olarak yer alan bilgileri, belgenin verildiği günün akşamına kadar E-VDO Merkezi İşlemler Menüsü altında yer alacak “2010/135 sayılı Kararname Kapsamında L.P.G. Satın Alma İzin Belgesine Sahip Üreticiler” formuna işleyeceklerdir.

Ayrıca takip eden yıl için L.P.G. satın alma izin belgesi düzenlenmesini isteyen üreticiler içinde bulunulan yılın Aralık ayından itibaren yeni belge düzenlenmesini talep edebileceklerdir. Bu talep üzerine vergi dairesince yukarıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde işlem yapılmak suretiyle yeni L.P.G. satın alma izin belgesi düzenlenecektir.

Üreticilerin müracaat tarihinde gerekli olan şartları taşımadığının sonradan anlaşılması veya bu tebliğde belirtilen usul ve esaslara uyulmadığının tespiti halinde L.P.G. satın alma izin belgeleri ilgili vergi dairesi tarafından iptal edilecek ve aynı gün dağıtıcılara da bildirilmek üzere konu hakkında Gelir İdaresi Başkanlığına bilgi verilecektir. L.P.G. satın alma izin belgesinin iptaline neden olan durum veya fiilin vergi ziyaına sebebiyet verecek nitelikte olması halinde bu durumdaki üreticiler vergi incelemesine sevk edilecektir.

Yapılacak vergi incelemesi sonucunda herhangi bir vergi tarh edilmemesi veya tarh edilen vergi ile buna ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi ve kesilen cezaların ödenmesi halinde yeni belge düzenlenebilecektir.

Genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve sermayesinin % 51’i veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası yukarıda sayılan kuruluşlara ait olanlara L.P.G. satın alma izin belgesi verilmesinde yukarıdaki şartlar ve belgeler aranılmayacaktır.

3. KARARNAME KAPSAMINDA L.P.G. TESLİM EDEBİLECEK OLANLAR, GEREKLİ BELGELER VE İŞLEMLER

Kararname kapsamında teslim edilecek olan L.P.G.’yi yalnızca, Gelir İdaresi Başkanlığından alınan “Dağıtım İzin Belgesi”ni haiz dağıtıcılar teslim edebilirler.

Genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri ile sermayesinin % 51’i veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar ve özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan kuruluşlar için dağıtım izin belgesini haiz olma şartı aranmaz.

Dağıtım izin belgesi talep eden dağıtıcıların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.

- Dağıtım izin belgesi için müracaat tarihinde kurumlar vergisi ve KDV borcu bulunmaması,

- Yönetim kurulu üyeleri ile şirket sermayesinin %10’undan fazlasına sahip olanların affa uğramış olsalar dahi, hırsızlık, emniyeti suistimal, dolandırıcılık, yalan yere şahadet, yalan yere yemin, suç tasnii, iftira, irtikap, rüşvet, ihtilas cürümlerinden biri dolayısıyla hapis cezası veya 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefetten mahkum olmamaları, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan hükümlü bulunmamaları,

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilen “Dağıtıcı Lisansı” nın noter onaylı bir örneğini; bu tebliğde tanımlanan L.P.G.’yi üretecek kapasitede tesisinin bulunduğuna ve bu tesisten elde edilen numunenin aerosol üretiminde kullanılmaya uygun standardize edilmiş L.P.G. olduğuna dair Gelir İdaresi Başkanlığınca ilan edilecek Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş genel ve özel bütçeli idarelere ait laboratuvarlardan  alınan raporu; bu tebliğin ekinde EK:3 olarak yer alan “Yakıt Dağıtım Taahhütnamesi”nin bir örneğini Gelir İdaresi Başkanlığına vermiş olmaları.

Gelir İdaresi Başkanlığınca yukarıdaki şartlara ilişkin bilgi ve belgelerin kontrolleri yapıldıktan sonra, menfi bir tespit bulunmaması halinde dağıtıcılara dağıtım izin belgesi verilecektir.

Dağıtıcıların müracaat tarihinde gerekli olan şartları taşımadığının sonradan anlaşılması veya bu tebliğde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak teslim yapılmadığının tespiti halinde dağıtım izin belgesi iptal edilecektir. Dağıtım izin belgesinin iptaline neden olan durum veya fiilin vergi ziyaına sebebiyet verecek nitelikte olması halinde bu durumdaki dağıtıcılar vergi incelemesine sevk edilecektir.

Yapılacak vergi incelemesi sonucunda herhangi bir vergi tarh edilmemesi veya tarh edilen vergi ile buna ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi ve kesilen cezaların ödenmesi halinde yeni belge düzenlenebilecektir.

4. DAĞITICILAR TARAFINDAN ÜRETİCİLERE L.P.G. TESLİMİ

Üreticiler kararname kapsamında aerosol üretiminde kullanacakları L.P.G.’yi yurt içerisinde yalnızca dağıtıcılardan satın alabileceklerdir. Dağıtıcılar kararname kapsamında L.P.G. tesliminden önce üreticilerin L.P.G. satın alma izin belgesine sahip olduklarını arayacaklardır. Bu amaçla L.P.G. satın almak isteyen üreticiler, “L.P.G. Satın Alma İzin Belgesi”nin işletme yetkililerince kaşe tatbik edilerek onaylanmış örneği ile bu Tebliğ ekinde EK:4 olarak yer alan “Talep ve Taahhütname”yi iki örnek olarak düzenleyerek bir örneğini söz konusu malı ilk defa teslim alacakları tarihten önce dağıtıcılara vereceklerdir. Üreticiler düzenlemiş oldukları söz konusu talep ve taahhütnamenin diğer örneğini ise aynı sürede KDV yönünden bağlı oldukları vergi dairesine vereceklerdir.

4.1. Dağıtıcıların İthal Ettikleri L.P.G.’yi Üreticilere Kararname Kapsamında Teslim ve Beyanı

4.1.1. İthal Edilen L.P.G.’nin Üreticilere Teslim ve Beyanı

Dağıtıcılar ithal ettikleri L.P.G.’yi üreticilere teslimlerinde, teslim tarihi itibariyle hesaplanacak ÖTV tutarını sıfır olarak uygulayacaklar ancak düzenlenen faturada “2010/135 Sayılı Kararname Kapsamında Sıfır Olarak Hesaplanıp Fatura Bedeline Dahil Edilmeyen Yürürlükteki ÖTV Tutarı ................ TL’dir” şerhi ile göstereceklerdir.

Dağıtıcılar bu suretle sıfır olarak uyguladıkları ÖTV tutarlarını ve teslim ettikleri L.P.G. miktarlarını, (1) numaralı ÖTV beyannamesinin “Vergi Bildirimi” bölümünün “A Cetvelindeki Ürünler” kısmında yer alan “2010/135 Sayılı Kararname Kapsamında Yapılan Teslimler” ibaresini seçerek beyanda bulunacaklardır.

Ayrıca dağıtıcılar, bu teslimin yapıldığı döneme ilişkin verilen ÖTV beyannamesinin “Ekler” bölümünde yer alan “2010/135 Sayılı Kararname Kapsamında Yapılan Teslimler” kısmına düzenledikleri faturalara ilişkin bilgileri gireceklerdir.

4.1.2. İthalde Verilen Teminatın Çözümü

Dağıtıcılar tarafından ithal edilen L.P.G.’nin bu kararname kapsamında teslim edilmesi ve bu tebliğde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde beyan edilmesi üzerine vergi dairesince “Tecil Edilen/Ödenen ÖTV Tutarı” ve “Vergi Dairesi Alındısı Tarih No.” sütunları doldurulmadan 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin7  ekinde yer alan EK:12 bilgi formu düzenlenerek ilgili gümrük idaresine gönderilecektir. Gümrük idaresince, bu formdaki beyana konu teslim miktarına isabet eden ÖTV tutarı kadar teminatın çözümü işlemi gerçekleştirilecektir.

4.2. Dağıtıcıların Rafinerilerden ÖTV Ödeyerek Aldıkları L.P.G.’yi Üreticilere Kararname Kapsamında Teslim ve Beyanı

Dağıtıcılar, rafinerilerden ÖTV ödeyerek satın aldıkları L.P.G.’yi üreticilere kararname kapsamında teslimlerinde düzenleyecekleri faturalarda, teslim tarihindeki ÖTV tutarını teslim bedeline dahil etmeyeceklerdir. Bu teslimlere ilişkin düzenlenen faturalarda teslim bedeline dahil edilmeyen ÖTV tutarı “2010/135 Sayılı Kararname Kapsamında Teslim Bedeline Dahil Edilmeyen Yürürlükteki ÖTV Tutarı  ................ TL’dir” şerhi ile gösterilecektir.

Dağıtıcıların bu suretle yaptıkları teslimlere ilişkin teslim bedeline dahil etmediği ÖTV tutarları, rafinerilerden aldıkları mallar için hesaplanacak ÖTV tutarından mahsup edilecektir. Mahsup için, dağıtıcıların üreticilere kararname kapsamında teslim ettiği L.P.G.’ye ilişkin düzenlediği işletme yetkililerince kaşe tatbik edilerek onaylanmış fatura fotokopilerinin ekli olduğu liste ile üreticilerden alınan talep ve taahhütname bilgilerinin yer aldığı bir listenin rafinerilere verilmesi gerekmektedir.

Rafineriler, dağıtıcılara mahsuplaşma suretiyle ÖTV tahsil etmeden teslim ettiği mal miktarlarını, (1) numaralı ÖTV beyannamesinin “Vergi Bildirimi” bölümünün “A Cetvelindeki Ürünler” kısmında yer alan “2010/135 Sayılı Kararname Kapsamında Yapılan Teslimler” ibaresini seçerek üzerinden vergi beyan etmeyeceklerdir.

Ayrıca, rafinerilerin mahsuplaşmanın yapıldığı vergilendirme dönemine ilişkin olarak verecekleri ÖTV beyannamesinin “Ekler” bölümünde yer alan “2010/135 Sayılı Kararname Kapsamında Yapılan Teslimler” kısmına, söz konusu mahsuplaşmanın dayanağını oluşturan ve dağıtıcılar tarafından kendilerine verilen faturalara ilişkin bilgileri girmeleri gerekmektedir.

5. ÜRETİCİLERİN L.P.G. İTHALİ VE KULLANIMI

Dahilde işleme izin belgesi sahibi aerosol üreticileri, kararname kapsamında üretimde kullanmak üzere L.P.G. ithal edebilmek için bu tebliğin ekinde EK:1 olarak yer alan “L.P.G. Satın Alma İzin Belgesi”nin bir örneğini ithalatı gerçekleştirecekleri gümrük idaresine vereceklerdir.

İlgili gümrük idaresi bunun üzerine 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 16.3. bölümünde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde söz konusu ürünün yürürlükte olan ÖTV tutarı kadar nakit veya banka teminat mektubu almak suretiyle gümrükleme işlemini gerçekleştirecektir.

14 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin8  1 inci bölümünde yapılan açıklamalar uyarınca (I) sayılı listedeki malların ithalinde üreticilerin, en geç ithal tarihinde yurt içinde ÖTV yönünden bağlı olunacak vergi dairesine mükellefiyet tesis ettirmesi gerektiği tabiidir.

5.1. İthal Edilen L.P.G.’ nin ÖTV’ye Tabi Olmayan Aerosol Üretiminde Kullanım ve Beyanı

Kararname kapsamında ithal edilen L.P.G.’nin, ÖTV’ye tabi olmayan aerosol üretiminde kullanılması, ÖTV Kanununun 2/3-a maddesi uyarınca teslim sayılacaktır. Buna göre üreticilerin ÖTV’ye tabi olmayan aerosol üretiminde kullandıkları L.P.G. miktarlarını, (1) numaralı ÖTV beyannamesinin “Vergi Bildirimi” bölümünün “A Cetvelindeki Ürünler” kısmında yer alan “2010/135 Sayılı Kararname Kapsamında Yapılan Teslimler” ibaresini seçmek suretiyle sıfır ÖTV tutarı üzerinden beyan etmeleri gerekmektedir.

Ayrıca üreticiler, bu teslimin yapıldığı döneme ait ÖTV beyannamesinin “Ekler” bölümünde yer alan “2010/135 Sayılı Kararname Kapsamında Yapılan Teslimler” kısmına, ithal etmiş oldukları L.P.G.’ye ilişkin fatura bilgilerini gireceklerdir.

5.2. İthal Edilen L.P.G.’ nin ÖTV’ye Tabi Olan Aerosol Üretiminde Kullanımı

Üreticilerin kararname kapsamında ithal ettikleri L.P.G.’yi, ÖTV Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan aerosol üretiminde kullanımı bu Kanunun 2/3-a maddesi uyarınca teslim sayılmayacaktır.

5.3. İthalde Verilen Teminatın Çözümü

Üreticiler tarafından kararname kapsamında ithal edilen L.P.G.’nin, gerek vergiye tabi olmayan aerosol üretiminde gerekse vergiye tabi olan aerosol üretiminde kullanıldığının, bu tebliğin 6 ncı bölümünde açıklandığı şekilde düzenlenen aerosol üretim tasdik raporu ile tevsik edilmesi ve ÖTV’ye ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi üzerine vergi dairesince 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ekindeki EK:12 bilgi formu düzenlenerek gümrük idaresine gönderilecektir. Gümrük idaresine gönderilecek EK:12 bilgi formunda “Satılan Miktar” sütununa, ithal edilen maldan aerosol üretiminde kullanılan miktar yazılacak, “Tecil Edilen/Ödenen ÖTV Tutarı” ve “Vergi Dairesi Alındısı Tarih No.” sütunları doldurulmayacaktır. Gümrük idaresince, formda gösterilen bu miktara isabet eden ÖTV tutarı kadar teminatın çözümü işlemi gerçekleştirilecektir.

Üreticilerin söz konusu teminatlarını 6 ncı bölümde ifade edilen altı aylık dönemleri beklemeden çözdürmek istemeleri halinde ara dönemler için söz konusu aerosol üretim tasdik raporunu bu dönemlere ilişkin olarak ibraz etmeleri gerekmektedir. Ancak ara dönemlerde teminat çözümü amacıyla ibraz edilen raporların, 6 ncı bölüm uyarınca düzenlenmesi gereken aerosol üretim tasdik raporlarının süresinde verilmesini engellemeyeceği tabiidir.

6. AEROSOL ÜRETİM TASDİK RAPORLARINA İLİŞKİN İŞLEMLER

Kararname kapsamındaki L.P.G.’nin aerosol üretiminde kullanımı, aerosol teslimi ve bu malların stok bilgilerine ilişkin olarak, her takvim yılının ilk altı aylık 1 inci dönemi ve kalan altı aylık 2 nci dönemine ait yeminli mali müşavir (YMM) tarafından düzenlenen “Aerosol Üretim Tasdik Raporu”nun, bu dönemleri takip eden 2 ay içerisinde, üreticilerin KDV yönünden bağlı oldukları yer vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir.

Üreticilerin işi bırakmaları halinde, bu tebliğde belirtilen aerosol üretim tasdik raporu işi bırakma tarihini takip eden ay başından itibaren 2 ay içinde ilgili vergi dairesine ibraz edilecektir.

Aerosol üretim tasdik raporları süresinde ibraz edilmeyen üreticilerden, söz konusu raporları 30 günlük süre içerisinde ibraz etmeleri, ilgili vergi daireleri tarafından yazılı olarak istenecektir. 30 günlük ek süre, vergi dairesi yazısının mükellefe tebliğ tarihinden itibaren başlayacaktır. 30 günlük süre içerisinde istenilen aerosol üretim tasdik raporu ibraz edilen üreticilerin bu raporları işleme konulacaktır.

Aerosol üretim tasdik raporlarının yukarıda belirtilen sürelerden sonra ibraz edilmesi halinde bu raporlar işleme konulmayacaktır.

Vergi dairelerince verilen ek süreler de dahil olmak üzere, makul mazeret belirtmeksizin söz konusu raporları ibraz edilmeyen üreticiler ile ibraz edilen raporlarında bu tebliğde belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket ettiği tespit edilen üreticilerin L.P.G. satın alma izin belgeleri iptal edilecek ve bu üreticiler ilgili dönemlere ilişkin olarak vergi incelemesine sevk edilecektir.

Yapılacak vergi incelemeleri sonucunda herhangi bir vergi tarh edilmemesi veya tarh edilen vergi ile buna ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi ve kesilen cezaların ödenmesi halinde tekrar “L.P.G. Satın Alma İzin Belgesi” verilebilecektir.

Genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve sermayesinin % 51’i veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası yukarıda sayılan kuruluşlara ait olanlardan, yukarıda belirtilen dönemlerle ilgili kararname kapsamındaki üretim ve faaliyetlerini içeren kurum yetkililerince imzalanmış bir raporu ilgili vergi dairelerine ibraz etmeleri halinde, yukarıda belirtilen aerosol üretim tasdik raporları aranmayacaktır.

7. SORUMLULUK

Kararname kapsamında teslim edilen L.P.G. bu tebliğde tanımlanan aerosol üretimi dışında kullanılamaz, satılamaz veya devredilemez.

Üreticiler ve dağıtıcıların bu tebliğde belirlenen usul ve esaslara uymamaları halinde haklarında Vergi Usul Kanununda yazılı cezalar uygulanacaktır.

Öte yandan, bu tebliğde belirlenen usul ve esaslara uymamaları nedeniyle üreticiler ve dağıtıcılar adına yapılan vergi incelemeleri sonucunda Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan hallere temas eden bir amme alacağının salınması için gerekli muamelelere başlanması halinde, bunların “L.P.G. Satın Alma İzin Belgesi” ve “Dağıtım İzin Belgesi” iptal edilecektir. Bu suçların işlenmiş olduğunun kesinleşmesi halinde ise söz konusu kişilere yeni belge verilmesi söz konusu olmayacaktır.

Tebliğ olunur.

 

 

1  27/02/2010 tarihli ve 27506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

2  30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

3  13/03/2005 tarihli ve 25754 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

4  31/03/2007 tarihli ve 26479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

5  25/02/1930 tarihli ve 1433 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

6  12/04/1991 tarihli ve 20843 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

7  30/07/2002 tarihli ve 24831 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

8  08/07/2008 tarihli ve 26930 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

 

EK: 1

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı
.......................... Vergi Dairesi Başkanlığı / Defterdarlığı
…................... Vergi Dairesi Müdürlüğü

 

 

 

L.P.G. SATIN ALMA İZİN BELGESİ

 

 

Aşağıda mükellefiyet bilgileri yer alan ......................................................................... 05/02/2010 tarih ve 2010/135 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında aerosol üretiminde kullanılmak üzere L.P.G. satın almaya ve ithal etmeye …../…/……. tarihinden  …../…/……. tarihine kadar yetkilidir.

 

 

 

Tarih - İmza - Mühür

 


ÜRETİCİNİN

Unvanı

:

Vergi Kimlik No

:

Adres

:

 

Telefon No

:

Faks No

:

E-Posta

:

 

 

EK: 2

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı
 
DAĞITIM İZİN BELGESİ

 

 

          Aşağıda mükellefiyet bilgileri yer alan ……………………………….. 05/02/2010 tarih ve 2010/135 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğlerinde tanımlanmış olan aerosol üreticilerine, bu tebliğlerde açıklanan usul ve esaslar çerçevesinde …../…/……. tarihinden  …../…/…….  tarihine kadar L.P.G. teslim etmeye yetkilidir.

 

 

 

                                                                                                                              Tarih-İmza-Mühür

 

 

DAĞITICININ

 

Unvanı

:

 

Vergi Dairesi

:

 

Vergi Kimlik No

:

 

Dağıtıcı Lisans Tarih ve No (EPDK)

:

 

Adres

:

 

 

Telefon No

:

 

Faks No

:

 

E-Posta

:

 

 

 

EK: 3

                                                          

YAKIT DAĞITIM TAAHÜTNAMESİ

 

 

 

          05/02/2010 tarih ve 2010/135 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının uygulanmasına ilişkin olarak Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğlerinde düzenlenen hususlara riayet edeceğimizi, aksi halde tahakkuk edecek vergi ve buna bağlı olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca kesilecek ceza, hesaplanacak gecikme faizi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca hesaplanacak gecikme zammını ödemeyi ve söz konusu kararname kapsamında L.P.G. teslim etme hakkımızdan feragat edeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

         

          Bu taahhüdümüzün uygulanmasından doğacak ihtilafların çözümünde, KDV tahsil dairesinin bulunduğu yer vergi mahkemeleri yetkilidir.

 

 

Tarih

 

 

Talep Eden Firma Yetkilisi

Adı Soyadı

 

 

İmza -Kaşe

 

 

                                   

DAĞITICININ

 

Unvanı

:

 

Vergi Dairesi

:

 

Vergi Kimlik No

:

 

Dağıtıcı Lisans Tarih ve No

:

 

Adres

:

 

 

Telefon No

:

 

Faks No

:

 

E-Posta

:

 

 

 

EK: 4

 

 

AEROSOL ÜRETİMİNDE L.P.G. KULLANIMINA İLİŞKİN TALEP VE TAAHHÜTNAME

                                                        

 

DAĞITICI BİLGİLERİ  

                                                        

Ticaret Unvanı                      :          

Adresi                                   :          

Vergi Dairesi (KDV yönünden) :                                                                                                                                                                                     

Vergi Kimlik Numarası         :    

 

      

 

       Yukarıda yer alan bilgilerin doğruluğunu, 05/02/2010 tarih ve 2010/135 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında satın aldığımız 2711.19.00.00.11 G.T.İ.P. numarasındaki aerosol üretiminde kullanılmaya uygun standardize edilmiş L.P.G.’yi söz konusu kararname ve özel tüketim vergisi genel tebliğleri çerçevesinde aerosol üretiminde kullanacağımızı beyan ve taahhüt eder, bu taahhüdümüzün ihlali halinde tahakkuk edecek vergi ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca kesilecek ceza, hesaplanacak gecikme faizi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca hesaplanacak gecikme zammını mükellefle birlikte müşterek ve müteselsil borçlu sıfatıyla ödemeyi kabul ve taahhüt ederiz.

      

       Bu taahhüdümüzün uygulanmasından doğacak ihtilafların çözümünde KDV tahsil dairesinin bulunduğu yer mahkemeleri yetkilidir.

                                                                                       

                                                                                                                                               

 

Tarih

İmza - Kaşe

 

 

 

ÜRETİCİNİN                                            

 

Ticaret Unvanı                  :                                                       

Adresi                               :                                                                                                                                                                                                                                     

Vergi Dairesi (KDV Yönünden) :                                  

Vergi Kimlik Numarası     :

 

 

 

(06.03.2010)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM