Dijital Hizmet Vergisi Nedir, Nasıl Hesaplanır? (Rehber)

Dijital Hizmet Vergisi Nedir, Nasıl Hesaplanır? (Rehber)

Dijital Hizmet Vergisi Nedir, Nasıl Hesaplanır? (Rehber)

Dijital hizmet vergisi nedir? Kimler Dijital hizmet vergisinin mükellefidir? Dijital hizmet vergisi oranı nedir? Dijital hizmet vergisinin ödenmemesinin cezası nedir?… vb. sorunların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.

ÖNEMLİ NOT:

24.10.2019 tarihi itibariyle "Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" TBMM’ye sunulmuştur. Kanun maddeleri üzerinde Meclis Genel Kurulu’nda yapılacak görüşmeler esnasında değişiklik yapılabilir.

İlgili Kanun teklifi ile yeni bir vergi türü doğması öngörülmektedir. Bunlardan biride Dijital Hizmet Vergisidir.

1- DİJİTAL HİZMET VERGİSİ NEDİR?

Türkiye’de sunulan aşağıdaki sunulan hizmetler;

 • Dijital ortamda kullanıcılara sağlanan her türlü reklam hizmeti
 • Sesli, görsel ya da kayıt edilmesine yönelik olarak dijital ortamda sunulan hizmetler,
 • Kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamın sağlanması ve işletilmesi hizmeti,

dijital hizmet vergisine tabidir.

Ayrıca yukarıda sayılan hizmetlerin yönelik dijital ortamda verilen aracılık hizmetleri de dijital hizmet vergisine tabidir.

2- KİMLER DİJİTAL HİZMET VERGİSİ MÜKELLEFİDİR?

Dijital hizmet vergisinin mükellefi bu hizmetlerin sağlayıcılarıdır.

Mükelleflerin tam mükellef olup olmaması dar mükellefiyete tabi olarak Türkiye’de bulunan işyeri veya daimi temsilcileri ile gerçekleştirilip gerçekleştirilmemesi mükellefiyete tesir etmez.

İşleme taraf olanlar sorumlu olabilir.

Mükellefin Türkiye’de ikametgâhının işyerinin bulunmaması hallerinde vergi alacağının emniyeti amacıyla işleme taraf olanlar ile aracılık edenler verginin ödenmesinden sorumlu olabilir.

3- KİMLER DİJİTAL HİZMET VERGİSİNDEN MUAFTIR?

Dijital hizmetlerden dolayı Türkiye’de elde edilen hasılatı 20 milyon TL veya dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon € veya muadili yabancı para karşılığı TL’den az olanlar bu vergiden muaftır.

Her iki haddin aşılması halinde muafiyet sona erer

Hesap dönemi içerisinde ilgili hadlerin her ikisinin de aşılması halinde muafiyet biter, vergilendirme dönemini takip eden dördüncü vergilendirme döneminden itibaren mükellefiyet başlar.

Arka arkaya iki hesap ilgili hadlerin altında kalanların muafiyeti tekrar başlar.

İlgili hadlerin arka arkaya iki hesap dönemi boyunca ilgili hadlerden herhangi birinin altında kalanların vergi muafiyeti izleyen hesap döneminde tekrar başlar.

4- DİJİTAL HİZMET VERGİSİNİN MATRAHI NASIL BELİRLENİR?

Dijital hizmet vergisinin matrahı verginin konusuna giren hizmetler nedeniyle bir takvim yılında elde edilen hasılattır.

Hasılat döviz olarak tahsil edilirse TL’ye çevrilir.

Hasılatın döviz cinsinden elde edilmesi halinde elde edildiği tarihte geçerli olan Merkez Bankası döviz alış kuru ile Türk Parasına çevrilir.

5- DİJİTAL HİZMET VERGİSİ ORANI KAÇTIR?

Dijital hizmet vergisi matraha oranın uygulanması suretiyle bulunur. Oran ise % 7,5 ’dur. Hesaplanan vergiden herhangi bir indirim yapılmaz.

6- DİJİTAL HİZMET VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?

Dijital hizmet vergisinde vergi dönemi takvim yılının birer aylık dönemleridir.

Süre üçer aylık olarak belirlenebilir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı hizmet türüne ve mükelleflerin iş hacimlerine göre bu süreyi üçer aylık vergilendirme dönemi tespit etmeye yekli kılınmıştır.

Vergi mükellefine beyanı ile tespit edilir.

Dijital hizmet vergisi mükellefin beyanı üzerine tarh olunur. Sorumlu sıfatıyla beyannamenin verilmesi durumlarında ise bu kesinti yapmakla sorumlu olanlar tarafından verilir.

Takip eden ayın sonunu kadar beyan edilir.

Dijital hizmet vergisini ödemekle yükümlü bulunanlar beyannamelerini vergilendirme dönemini takip eden ayın sonuna kadar ilgili vergi dairesine ödemekle yükümlüdürler.

7- DİJİTAL HİZMET VERGİSİ HANGİ VERGİ DAİRESİNE ÖDENİR?

Dijital hizmet vergisi katma değer vergisi mükellefiyeti bulunanlar için bağlı bulundukları, bulunmayanlar için Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca belirlenecek vergi dairesine ödenir.

Vergi gerçek veya tüzel kişi adına tarh olunur.

Dijital hizmet vergisi, mükellef veya vergi sorumlusu olan gerçek veya tüzel kişi adına tarh olunur.

Adi ortalıklarda ortaklardan herhangi biri adına tarhiyat yapılır.

Verginin ödenmesinden müteselsilsen sorumlu olmakla beraber adi ortaklılarda mükelleflerden herhangi biri adına tarhiyat yapılır.

8- DİJİTAL HİZMET VERGİSİ GİDER OLARAK İNDİRİLEBİLİR Mİ?

Ödenen dijital hizmet vergisi mükellefler tarafından gelir veya kurumlar vergisine esas safi kazancın tespitinde gider olarak indirebilir.

9- DİJİTAL HİZMET VERGİSİNİ BEYAN ETMEME CEZASI NEDİR?

Dijital hizmet vergisine ilişkin beyanname verme ve ödeme yükümlülüklerini süresinde yerine getirmeyen mükelleflere tebligat, elektronik posta veya diğer tüm iletişim araçları ihtarda bulunulur.

GİB’ in internet sitesinde ilan edilir.

İhtarda bulunulan mükellef hakkındaki bu durum Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’ nın internet sitesinde ilan edilir.

30 gün içinde sorumluluklar yerine getirilmeli!

İlan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükelleflerin sunmuş oldukları hizmetlere erişim yükümlülükler yerine getirilene kadar engellenmesine karar verilebilir.

Engelleme kararı 24 saat içerisinde yerine getirilir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından verilen engelleme kararı sonrasında bu karar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gönderilir. Engelleme kararlarının gereği bilirimden itibaren 24 saat içinde erişim sağlayıcıları tarafından yerine getirilir.

10- GENEL OLARAK DİJİTAL HİZMET VERGİSİ

 • Türkiye’de sunulan ve dijital ortamda sunulan reklam hizmetleri, dijital bir içeriğin dinlenilmesine izlenilmesine oynanmasına veya kaydedilmesi Kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamın sağlanması ve aracılık hizmetleri dijital hizmet vergisine tabidir.
 • Dijital hizmet vergisinin mükellefi bu hizmetlerin sunanlardır.
 • Türkiye’de içinde elde edilen hasılat tutarı 20 milyon TL ya da dünya genelinde elde edilen hasılat tutarı 750 milyon € veya muadili yabancı para karşılığı TL’den az olanlar bu vergiden muaftır.
 • Dijital hizmet vergisinin matrahı bir takvim yılında elde edilen hasılattır.
 • Dijital hizmet vergisi oranı ise % 7,5’dur.
 • Dijital hizmet vergisi takip eden ayın sonunu kadar beyan edilir.
 • KDV mükellefiyeti bulunanlar ilgili vergi dairesine bulunmayanlar Bakanlıkça belirlenecek vergi dairesine beyanname verirler.
 • Dijital hizmet vergisi mükellefler tarafından gelir veya kurumlar vergisine esas safi kazancın tespitinde gider olarak indirebilir.
 • Beyanname verme ve ödeme yükümlülüklerini süresinde yerine getirmeyen mükelleflere tebligat, ihtarda bulunulur ve GİB’in internet sitesine ilan edilir, 30 gün içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin erişimi engellenebilir.

YARARLANILAN KAYNAKLAR

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM