YAZARLARIMIZ
Zekeriya Aslan
Yeminli Mali Müşavir
zekeriyaaslan@finansalymm.comİthal Mercedes, BMW ve Audi Üzerindeki Tedbir Nasıl ve Ne Zaman Kaldırılabilir?              

Tarih: .17.04.2017 

 
       
Yukarıda anılan Yönetmelik uyarınca 4458 sayılı Gümrük Kanununun 235 inci maddesine göre el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilen araçların sahiplerine iadesine ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir:
 
A-Tedbir Kaldırma Başvuruları Nereye ve Ne Zamana Kadar Yapılır?
 
1-Mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilen ithal Mercedes, BMW ve Audi gibi araçların iadesi ve üzerindeki tedbirlerin kaldırılması ile ilgili olarak 31.07.2017 tarihine kadar mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararını veren Gümrük İdaresine Yönetmelik ekindeki EK-1’de yer alan dilekçe ile başvuru yapılmalıdır.
2-Başvuru dilekçesinde, aracın tescil belgesi bilgilerine, başvuru yapan kişinin açık adres ve iletişim bilgilerine, ilk iktisapla ilgili işlemleri gerçekleştiren vergi dairesi bilgisine, varsa mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı örneğine, araca el konulmasına ilişkin evrak suretine yer verilir.
3- İlk iktisabın gerçekleştiği yer vergi dairesi bilgisi, motorlu taşıtlar vergisi ile görevli herhangi bir vergi dairesinden aracın tescil belgesi ibraz edilmek suretiyle öğrenilir.
4-Başvurunun iadeli taahhütlü posta veya Acele Posta Servisi yoluyla yapılması durumunda başvuru belgelerinin postaya verildiği tarih, normal posta ile veya şahsen yapılması hâlinde ise başvuruda bulunulan idarenin genel evrak kayıtlarına intikal ettiği tarih başvuru tarihi olarak dikkate alınır.
 
B-Gümrük İdaresince Hangi İşlemler Yapılır?
 
1-Yapılan inceleme sonucu gerekli şartları sağlamadığı anlaşılan başvurular, eksikliklerin 31.07.2017 tarihine kadar tamamlanması halinde kabul edilir.
2-Aracın tasfiyesinin tamamlandığının anlaşılması halinde başvuru reddedilir.
3- İlk iktisabın serbest dolaşıma girişten sonra gerçekleştiğinin anlaşılması halinde,  gümrük idaresince 3 gün içinde, başvuru sahibi tarafından bildirilen aracın ilk iktisabı ile ilgili işlemleri gerçekleştiren vergi dairesinden, aracın ilk iktisabında ödenen özel tüketim vergisinin bildirilmesi istenir.
 
 
C-Vergi Dairesince Hangi İşlemler Yapılır?
 
1-Yapılan talep üzerine ilgili vergi dairesi, tescil belgesinde ibraz edilen aracın ilk iktisabı ile ilgili işlemleri gerçekleştiren vergi dairesi bilgisini, ilk iktisapla ilgili işlemlerin vergi dairelerinde gerçekleştirilmediğinin tespiti halinde ise bu durumu 3 gün içinde başvuru sahibine bildirir.
2-Gümrük idaresi tarafından istenen, aracın ilk iktisabında ödenen özel tüketim vergisi tutarı bilgisi, ilgili vergi dairelerince 3 gün içinde gümrük idaresine bildirilir. Ödenen özel tüketim vergisi, taşıtın ilk iktisabı gerçekleştikten sonra verilen düzeltme beyannameleri üzerine veya sair nedenlerle yapılan ek tahakkuklar da dikkate alınarak belirlenir.
 
D-Ödenecek ÖTV Nasıl Tespit Edilir ve Ödenir?
 
1- İlk iktisabın, serbest dolaşıma girişte gerçekleşmesi halinde aracın ithalatında ödenen özel tüketim vergisi tutarı, serbest dolaşıma girişten sonra gerçekleşmesi halinde ise ilgili vergi dairesi tarafından bildirilen ödenen özel tüketim vergisi tutarı esas alınarak hesaplanan %25’lik tutar, başvuru sahibine ilgili gümrük idaresince posta, elektronik posta, faks ve benzeri iletişim yolları ile bildirilir.
2-Ödeme, başvuru tarihinden itibaren 1 ay içinde ilgili gümrük idaresine yapılır.
3- Gümrük idaresine ibraz edilen belgeler çerçevesinde, araç bilgilerinin de yer aldığı ödemeye ilişkin iki nüsha belge başvuru sahibine verilir.
 
E- İthal Mercedes, BMW ve Audi’ler Sahiplerine Nasıl İade Edilir?
 
1-Yapılan ödemeyi müteakip ilgili gümrük idaresince gerekli işlemler yapılarak araç sahibine iade edilir. Derdest davalarda, aracın iade edildiği bilgisi gümrük idaresince ilgili mahkemeye bildirilir.
2-Aracın muhafazası nedeniyle ortaya çıkan masraflar için, başvuru sahibinden yıllık 250 TL tahsil edilir.
 
F-Kendiliğinden Yapılan Beyanlarda Ne Kadar ÖTV Tahsil Edilir?
 
27.01.2017 tarihinden önce serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak ilk iktisabı gerçekleşmiş araçlarla ilgili olarak, el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilmesi gereken fiilin gümrük idaresince tespit edilmesinden önce ve dördüncü maddede belirtilen süre içinde gümrük idarelerine kendiliğinden bildirilmesi durumunda ÖTV Oranı %15 olarak uygulanır. Ödeme süresi içinde araca el konulmaz ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilmez.
 
 

 
Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz)

GÜNDEM