YAZARLARIMIZ
Zekeriya Aslan
Yeminli Mali Müşavir
zekeriyaaslan@finansalymm.com2019 Yılında Kimler E-Fatura, E-Müstahsil Makbuzu ve E-İrsaliyeye Geçmek Zorundadır?

I-E-BELGELERLE İLGİLİ MEVCUT ZORUNLULIKLAR 

A) E-Fatura ve E-Defter Uygulamalarına Geçiş Zorunluluğu: 

(454 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği)

1- İlgili Yıl Brüt Satışları 10 Milyon TL ve üzeri olanlar (izleyen 2 yılın başından itibaren

2- ÖTV 1 sayılı Liste kapsamındaki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK dan lisans alanlar (Lisans aldığı tarihi izleyen yıl başından itibaren) (Bayilik lisansı hariç)  

3- ÖTV III sayılı Liste kapsamındaki malları imal inşa ve ithal edenler (ÖTV mükellefiyet tesis tarihi izleyen yıl başından itibaren)

B) İhracat Faturalarının  E-Fatura Olma Zorunluluğu:

(454 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği)

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ihracatçıların Gümrük beyannameli mal ihracı faturaları 01.07.2017 tarihinden itibaren e-Fatura olarak düzenlenmek zorundadır. 

C) Yolcu Beraberi Eşya İhracı Faturalarının  E-Fatura Olma Zorunluluğu (454 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği)

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin “aracı kurumlar yoluyla iade usulünden yararlandığı durum” la sınırlı olmak üzere “Yolcu Beraberi Eşya İhracı Faturaları” 01.07.2017 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenlenmek zorundadır. 

D) Bavul Ticareti Kapsamında Düzenlenen Özel Faturaların E-Fatura Olma Zorunluluğu:

Yürürlükte bulunan tebliğler Özel Faturaların e-Fatura olması zorunluluğunu getirmemektedir.

E) E-Arşiv Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu: 

(464 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği )

İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2015 ve müteakip hesap dönemlerinde brüt satış hasılatları 5 Milyon TL ve üzerinde olan mükellefler (izleyen 2 yılın başından itibaren)

F) E-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu

(487 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği)

İsteğe bağlıdır. Herhangi bir mükellef grubu için zorunluluk öngörülmemiştir.

G) E-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu 

(487 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği)

İsteğe bağlıdır. Herhangi bir mükellef grubu için zorunluluk öngörülmemiştir.

H) E-Müstahsil Makbuzu Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu 

(487 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği)

İsteğe bağlıdır. Herhangi bir mükellef grubu için zorunluluk öngörülmemiştir.

İ-E-Dekont Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu

Yürürlükte değildir.

II-TEBLİĞ TASLAKLARINA GÖRE 2019 YILINDA GELECEK ZORUNLULUKLAR (HENÜZ YÜRÜRLÜĞE GİRMEMİŞTİR.)  

A-E-Fatura Ve E-Defter Uygulamalarına Geçiş Zorunluluğu:

1- İlgili Yıl Brüt Satışları 5 Milyon TL ve üzeri olanlar (izleyen 2 yılın başından itibaren) (2017 yılında belirtilen ciroyu aşanlar 01.07.2019 tarihinden itibaren e-Fatura, 01.01.2020 den itibaren e-Defter)  

2- ÖTV 1 sayılı Liste kapsamındaki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK dan lisans alanlar (Lisans aldığı tarihi izleyen dördüncü ayın başından itibaren) (Bayilik lisansı dahil)  (2018 yılında lisans alanlar için 01.07.2019 tarihinden itibaren e-Fatura, 01.01.2020 den itibaren e-Defter) 

3- ÖTV III sayılı Liste kapsamındaki malları imal inşa ve ithal edenler (Mükellefiyet tesis tarihi izleyen dördüncü ayın başından itibaren)  (2018 yılında mükellefiyet tesis ettirenler için 01.07.2019 tarihinden itibaren eFatura, 01.01.2020 den itibaren e-Defter)  

B-İhracat Faturalarının  E-Fatura Olma Zorunluluğu:  

Aynı durum halen geçerli olacaktır.

C-Yolcu Beraberi Eşya İhracı Faturalarının  E-Fatura Olma Zorunluluğu:  

Aynı durum halen geçerli olacaktır.

D-Bavul Ticareti Kapsamında Düzenlenen Özel Faturaların E-Fatura Olma Zorunluluğu

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin bavul ticareti işlemlerine ait faturalar 01.07.2019 tarihinden itibaren e-Fatura olarak düzenlenmesi zorunluluğu öngörülmektedir. 

E) E-Arşiv Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu 

Taslak Tebliğ ile aşağıda belirtilen mükellef gruplarının e-ARŞİV FATURA UYGULAMASINA (e-Arşiv Fatura uygulamasına başvuru şartları arasında e-Fatura geçiş zorunluluğu da bulunması nedeniyle, e-Fatura da olmayanlar için ayrıca E-Fatura Uygulamasına da)  geçiş zorunluluğu getirilmesi öngörülmektedir.  

1- Halihazırda 421 ve 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri kapsamında e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına dahil olma zorunluluğu bulunan mükelleflerin, 01.07.2019 tarihine kadar e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçme zorunluluğu öngörülmektedir. 

2- E-Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile İnternet Ortamında İlan Yayınlayan mükelleflere 01.07.2019 tarihine kadar e-Arşiv Fatura uygulamasına zorunlu olarak dahil olmaları öngörülmektedir.  

3- 2017 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere Gelir/Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verildiği tarihi izleyen hesap dönemi başından itibaren (2017 yılı cirosundan dolayı aşanlar için 01.07.2019 tarihine kadar)        e-Arşiv Fatura uygulamasına zorunlu olarak geçmeleri öngörülmektedir. 

4- e-Fatura ve e-Arşiv uygulamalarına kayıtlı olmayan mükelleflerce aynı günde aynı kişi veya kurumlara düzenlenen faturaların vergiler dahil toplam tutarının 50.000 TL’yi aşması halinde söz konusu faturaların 01.07.2019 tarihinden itibaren GİB tarafından ücretsiz olarak sunulan e-Arşiv İnternet Portali üzerinden eArşiv Fatura olarak düzenleme zorunluluğu getirilmesi öngörülmektedir. 

5- Gelir İdaresi Başkanlığının, yapacağı analiz çalışmalarıyla riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük mükelleflere ve Başkanlıkça belirlenen diğer mükellef gruplarına yazılı bildirimle en az 3 aylık süre vermek suretiyle e-Fatura ve             e-Arşiv Fatura uygulamalarına geçme zorunluluğu getirilebilmesi öngörülmektedir.

6- 483 SN VUK Genel Tebliğinin 6 ncı maddesinde belirtilen ÖKC kullanımından muafiyeti şartlarını sağlayarak ÖKC kullanımından muaf olan ve e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin;  vergiler dahil 500 TL yi aşmayan perakende mal ve hizmet satışlarında düzenlenecek eArşiv Faturalarında müşterinin adı bölümüne “Nihai Tüketici” açıklaması ile düzenlenmesi halinde perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihaz fişi yerine kullanılabilmesine imkan verilmesi öngörülmektedir. 

F) E-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu:

Taslak Tebliğ ile aşağıda belirtilen mükellef grupları ve mal sevkiyatı işlemleri için e-İRSALİYE UYGULAMASINA  (e-İrsaliyeye başvuru şartları arasında e-Fatura geçiş zorunluluğu da bulunması nedeniyle e-Fatura olmayan mükellefler için ayrıca E-FATURA UYGULAMASINA da)  geçiş zorunluluğu getirilmesi öngörülmektedir. 

1- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ndan lisans (bayilik lisansı dahil) alan mükellefler ve bu mükelleflerin lisans konusunu oluşturan mal sevkiyatı işlemleri, 

2- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malların imal, inşa, ithalini ve ana bayi/distribütör şeklinde pazarlamasını gerçekleştiren mükellefler ve bu mükelleflerin vergi mükelleflerine yönelik (III) sayılı listeye konu malların sevkiyatı işlemleri, 

3- 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi mükellefler ve bu mükelleflerin ruhsat veya sertifikalarına konu malların sevkiyatı işlemleri, 

4- 4/4/2001 tarihli 4634 sayılı Şeker Kanununun 2 nci maddesinin (e) bendinde tanımına yer verilen şekerin imalini gerçekleştiren mükellefler ve bu mükelleflerin şeker sevkiyatı işlemleri, 

5- e-Fatura uygulamasına kayıtlı bulunan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP:72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP:73) imali, ithal ve ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler ve bu mükelleflerin vergi mükelleflerine yönelik söz konusu mallara ait sevkiyat işlemleri, 

6- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar ve bu mükelleflerin vergi mükelleflerine yönelik gübre sevkiyatı işlemleri, 

7- e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2017 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.

G) E-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu 

Taslak Tebliğ ile aşağıda belirtilen meslek mensuplarının e-SMM uygulamasına geçiş zorunluluğu getirilmesi öngörülmektedir. 

Serbest meslek erbabı olup, hukuk, muhasebe, denetim, tıp, mimar, mühendislik vb. alanlarında, vekil, danışman, müşavir, denetçi, bilirkişi, arabulucu, aracı, tabip, mimar, mühendis vb. adlar altında serbest meslek faaliyetinde bulunanlardan;  

a) 31/03/2019 tarih itibariyle faaliyetine devam etmekte olanlar 01/07/2019 tarihine,  

b) 01/04/2019 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren faaliyetine başlayacak olanlar ise işe başladıkları ayı izleyen 3 üncü ayın sonuna, 

 kadar, e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olmaları ve bu tarihlerden itibaren serbest meslek makbuzu belgelerini e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemeleri zorunludur.  

H) E-Müstahsil Makbuzu Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu: 

Taslak tebliğlerle e-müstahsil makbuzu uygulamasına ilişkin herhangi bir zorunluluk öngörülmemektedir. 

İ-E-Dekont Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu:

Taslak tebliğ ile bankaların kağıt ortamda düzenlediği dekont belgesinin 01.01.2019 tarihinden itibaren elektronik ortamda e-dekont olarak düzenlenmesine imkan sağlanmaktadır.  Zorunluluk öngörülmemiştir.

03.01.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM