YAZARLARIMIZ
Mustafa Kulak
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
mustafa.kulak06@gmail.comBelgesiz Harcamalar Gider Olarak Kayıtlara Alınabilir mi?

I-GİRİŞ

Vergi kanunumuzda belgelerin tevsik edilmesi zorunluluğu bulunmakta olup, ticari hayatın içerisinde belgesi tevsik edilemeyen giderler ortaya çıkmaktadır. Bu tür giderler K.K.E.G. olarak mı? Yoksa gider olarak mı? Kayıtlara intikal ettirileceği konusunda yasal mevzuat çerçevesi ve sonuç bölümünde görüşümüz dâhilinde birtakım açıklamalara yer verilecektir.

II-YASAL MEVZUAT

 Ticari hayatta mükellefler tarafından işle ilgili olarak yapılan ticari, zirai, mesleki kazançlardan indirilecek olan giderlerin fatura, yazar kasa fişi, perakende satış fişi, gider pusulası v.b yazılı bir belge ile tevsik edilme zorunluluğu bulunmaktadır.

Vergi Kanunumuzda bazı giderler için tevsik edici belge aranmamaktadır. Vergi Usul Kanununun 228’inci Tevsiki Zaruri Olmayan Kayıtlar maddesinde; 1-Örf ve teamüle göre bir vesikaya istinat ettirilmesi mutat olmayan müteferrik giderler; 2-Vesikanın teminine imkan olmayan giderler; 3-Vergi kanunlarına göre götürü olarak tespit edilen giderler 1 ve 2 numaralı fıkralarda yazılı giderlerin gerçek miktarları üzerinden kayıtlara geçirilmesi ve miktarlarının işin genişliğine ve mahiyetine uygun bulunması şarttır.

Yukarıda belirtilen madde dâhilindeki harcama giderleri belge olmadan gider olarak kayıtlara intikal ettirilebilir, vergi matrahından indirim konusu yapılabilir şehir içi dolmuş paraları,  küçük tutarlı hamaliye ücretleri örnek olarak gösterilebilir. Kanunda, bu tür giderlere ilişkin olarak “işin niteliğine ve mahiyetine uygun olması” şartı getirilmiştir. İşin önem ve genişliği ile orantılı olmak şartıyla belgesiz giderler kayıtlara alınabilmektedir.

III- SONUÇ

Vergi kanunumuzda belgesiz giderlerin indirimi kabul edilmemektedir. Vergi Usul Kanunu 228. maddesi ile tevsik imkânı olmayan harcamalara olanak sağlanmıştır. Bu tür belgesiz harcamaların gider yazılabilmesi için hazırlanan masraf listesinde harcamanın ne zaman ve ne için yapıldığının belirtilmesi gerekir. Ayrıca, karşılığında belge alınamayan bu giderlerin gerçek miktarları üzerinden kayıtlara geçirilmesi ve miktarlarının işin genişliğine ve mahiyetine uygun bulunması şarttır. Mükellefin yapmış olduğu iş ile ilgisi bulunmayan veya yapılan işin özelliğine göre çok yüksek tutarda olan harcamaların bu kapsamda değerlendirilmesi mümkün değildir. Örneğin bir işle ilgili giderleri toplamı 5.000,00 TL olan mükellefin bu tutarın 2.500,00 TL’si belgesiz giderlerden oluşması kabul edilebilir bir durum değildir.

Bahşişlerin gider yazılmasına izin vermeyen idarenin konu ile ilgili vermiş olduğu özelgelerde isteğe bağlı olarak verilen bahşişlerin ticari kazancın elde edilmesi ve devamı için yapılmış bir genel gider olarak kabul edilmeyeceğinden, söz konusu bahşiş harcamalarının gider olarak kayıt edilmesi mümkün değildir. İdarenin yeni bir düzenleme yoluna gidip, belli bir ölçü dâhilinde yapılan bahşişlerin örf ve teamüller açısından gider olarak kayıtlara alınmasına yönelik görüş değiştirene kadar K.K.E.G. olarak kayıtlara intikal ettirilmesi gerekmektedir.

KAYNAKÇA

1-213 Sayılı Vergi Usul Kanunu

2-193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

3- İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 03.03.2016 tarih ve VUK-B.07.1.GİB.4.34.19.02/1649 sayılı özelgesi

28.01.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM