YAZARLARIMIZ
Mustafa Kınacı
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
Bilirkişi
mustafakinaci1970@hotmail.comKonkordato Sürecinde Bağımsız Denetim Şartı

7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu (İİK) ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 15.03.2018 tarih ve 30361 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun ile Konkordato da devrim niteliğinde düzenlemeler yapılmıştır.

7101 sayılı yasa ile İİK nun 286. Maddesinde konkordato için Asliye Ticaret Mahkemesi’ ne müracaat edildiğinde konkordato talebine hangi belgelerin eklenmesi gerektiği hususu düzenlenmiş olup söz konusu madde metni aşağıya çıkartılmıştır.

MADDE 286- Borçlu, konkordato talebine aşağıdaki belgeleri ekler.

a) Borçlunun borçlarını hangi oranda veya vadede ödeyeceğini, bu kapsamda alacaklıların alacaklarından hangi oranda vazgeçmiş olacaklarını, ödemelerin yapılması için borçlunun mevcut mallarını satıp satmayacağını, borçlunun faaliyetine devam edebilmesi ve alacaklılara ödemelerini yapabilmesi için gerekli malî kaynağın sermaye artırımı veya kredi temini yoluyla yahut başka bir yöntem kullanılarak sağlanacağını gösteren konkordato ön projesi.

b) Borçlunun malvarlığının durumunu gösterir belgeler; borçlu defter tutmaya mecbur kişilerden ise Türk Ticaret Kanununa göre hazırlanan son bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu, hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de aktiflerin muhtemel satış fiyatları üzerinden hazırlanan ara bilançolar, ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdikleri ile  elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin e-defter berat bilgileri, borçlunun malî durumunu açıklayıcı diğer bilgi ve belgeler, maddi ve maddi olmayan duran varlıklara ait olup defter değerlerini içeren listeler, tüm alacak ve borçları vadeleri ile birlikte gösteren liste ve belgeler.

c) Alacaklıları, alacak miktarlarını ve alacaklıların imtiyaz durumunu gösteren liste.

d) Konkordato ön projesinde yer alan teklife göre alacaklıların eline geçmesi öngörülen miktar ile borçlunun iflâsı hâlinde alacaklıların eline geçebilecek muhtemel miktarı karşılaştırmalı olarak gösteren tablo.

e) Sermaye Piyasası Kurulu veya Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan ve konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu gösteren finansal analiz raporları ile dayanakları. Şu kadar ki bu şart 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi kapsamında küçük işletmeler bakımından uygulanmaz.

Bu madde uyarınca sunulan malî tabloların tarihi, başvuru tarihinden en fazla kırk beş gün önce olabilir.

Borçlu, konkordato sürecinde mahkeme veya komiser tarafından istenebilecek diğer belge ve kayıtları da ibraz etmek zorundadır.”

 

İİK 286/e bendinde yer alan “Sermaye Piyasası Kurulu veya Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan ve konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu gösteren finansal analiz raporları ile dayanakları. Şu kadar ki bu şart 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi kapsamında küçük işletmeler bakımından uygulanmaz” düzenlemesi işbu makalemizin konusunu oluşturmaktadır.

 

Madde metninden de anlaşılacağı üzere 03/06/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28.  maddesi kapsamındaki küçük işletmeler dışındaki firmaların konkordato taleplerine Sermaye Piyasası Kurulu veya Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan ve konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu gösteren finansal analiz raporları ile dayanaklarını da eklemek zorundadır.

 

Konkordato için mahkemeye müracaat etmek isteyen şirketler konkordato ön projesi ile İİK 286. Maddede belirtilen diğer bilgi ve belgeleri hazırlayıp Kanunda sayılan kuruluşlardan yetki almış bir bağımsız denetim kuruluşuna verecekler, bağımsız denetim kuruluşu ise bu bilgi ve belgeler ve şirket yasal defter ve dayanak belgeleri ile şirketin mevcut varlık, borç ve özkaynak durumu, borçlara karşılık verilmiş teminatlar ile geçmiş yıllar performansları, gelecek projeksiyonu (üretim (alım-satım şirketlerinde tedarik) ve satış stratejisi, mevcut stok durumu ve stok tedarik stratejisi, borç ödeme stratejisi, mali kaynakların neler olduğu, yapılması planlanan sermaye artışına ilişkin kaynaklar, proforma gelir tabloları, proforma nakit akış tabloları, proforma özkaynak değişim tabloları, vb.) inceleyip bir finansal analiz raporu hazırlayacaktır.

 

Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan finansal analiz raporunda “konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşmesinin mümkün olmadığı” yönünde bir görüş serdedilmesi durumunda borçlu şirket bu rapor ile mahkemeye başvurduğu takdirde mahkemece konkordato talebi reddedilecek ve geçici mühlet verilmeyecektir.

 

Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan finansal analiz raporunda “konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşmesinin mümkün olduğu” yönünde bir görüş serdedilmesi durumunda ise borçlu şirket İİK 286. Maddesinde sayılan tüm bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak hazırlayıp mahkemeye başvurduğunda mahkemece konkordato talebi çerçevesinde geçici mühlet kararı verilebilecektir.

 

03/06/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi kapsamında küçük işletmeler olarak belirlenen işletmeler tarafından yapılacak konkordato başvurularında “finansal analiz raporunun yetki almış bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanması” şartı aranmamaktadır. Yasada belirtilen “küçük işletmeler”; “50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık satış hâsılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 8 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler” olarak tanımlanmaktadır.[1]

 

7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile getirilen yeniliklerden birisi olan “finansal analiz raporlarının yetki almış bağımsız denetim kuruluşlarınca hazırlanması” konusu bağımsız denetim konusunda Kanunda sayılan kurumlardan yetki almış bağımsız denetim kuruluşlarına yeni bir alan açmış bulunmaktadır. Bu durum bağımsız denetim şirketlerinin konkordato alanında yeni bir yapılanmaya gitme ihtiyacını doğuracaktır.

 

İcra ve haciz baskısı altına giren borçlu firmaların konkordato talep ederek mahkemece verilecek geçici mühlet kararı ile bir an önce icra ve haciz baskısından kurtulmak istemeleri finansal analiz raporu hazırlama sürecinde bağımsız denetim kuruluşlarının karşısına önemli ölçüde bir süre kısıtı çıkaracaktır. 7101 sayılı yasa ile yürürlükten kaldırılan iflas erteleme müessesesinden faydalanmak isteyen şirketlerde de görüldüğü üzere ülkemizde işletmelerin büyük bir kısmı icra ve haciz baskısı altına girdikten sonra bu süreçlere yönelmektedir. Bu nedenle konkordato talebinde bulunmak isteyen şirketlerin de icra ve haciz baskısı altına girmeleri nedeniyle bir an önce güvenli çalışma ortamına kavuşmak istemeleri bağımsız denetim şirketlerinin üzerinde süre yönünden ciddi bir baskı unsuru olarak ortaya çıkacaktır. Finansal analiz raporu hazırlıkları uzadıkça konkordato talep eden işletmelerdeki icra ve haciz baskısı artacak alacaklılar tarafından uygulanacak muhafaza tedbirleri konkordato projesinin uygulanmasını imkansız kılabilecektir. Bu nedenle konkordato talep eden şirketlerin ve finansal analiz raporu düzenleyecek bağımsız denetim kuruluşlarının zaman planlaması büyük önem taşımaktadır.

Netice itibariyle 7101 sayılı yasa ile İcra İflas Kanunun da yapılan düzenlemelerle konkordato konusunda önemli değişiklikler yapılmış, küçük işletmeler dışındaki şirketlerin konkordato taleplerinde konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olup olmadığını gösteren finansal analiz raporlarının Kanunda sayılan kuruluşlardan yetki almış bağımsız denetim firmaları tarafından hazırlanması zorunluluğu getirilmiştir. Bu çerçevede hem icra ve haciz baskısı altına giren borçlu şirketler ve hem de bağımsız denetim kuruluşlarının özellikle zaman planlaması büyük önem taşımaktadır.


[1] http://www.kobi.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=239:kob-tanm-deiti&itemid=348

10.04.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM