YAZARLARIMIZ
Musa Çakmakçı
Sosyal Güvenlik Uzmanı
arashan@ttmail.com6740 Sayılı Bireysel Emeklilik Zorunlu Katılım Kanununda Çalışan Sayısı Belirsizliği 

Tarih: 28.10.2016

6740 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun 25 Ağustos 2016 tarih ve 29812 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yasanın uygulaması yönünde bir uzatma olmaz ise 01.01.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

İlgili Kanuna göre Türk vatandaşı veya 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi “Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilere tanınan haklar” kapsamında olup kırk beş yaşını doldurmamış olanlardan 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 ‘üncü maddesinin birinci fıkrasının (4/a) “Hizmet akdiyle çalışanlar” ve (4/c) “Kamu çalışanları” bentlerine göre çalışmaya başlayanlar, işverenin bu kanun hükümlerine göre düzenlediği bir emeklilik sözleşmesiyle emeklilik planına dâhil ediliyor.

İşveren; çalışanını otomatik katılım için emeklilik planı düzenleme konusunda, müsteşarlıkça uygun görülen şirketlerden birinin sunacağı emeklilik planına dâhil ederek, çalışanın prime esas kazancı tutarının yüzde üçüne karşılık gelen tutarı, çalışan katkı payı olarak kesinti yaparak, en geç çalışanın ücretinin ödeme gününü takip eden iş günü, işveren tarafından emeklilik şirketine aktarılacaktır. Çalışan emeklilik planına dahil olduğunun kendisine bildirildiği tarihe müteakip 2 ay süresi içinde istediği zaman  sözleşmeden cayabilir.  Emeklilik planından cayma halinde, ödenen katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım gelirleri ile birlikte 10 iş günü içinde çalışana iade edilecektir.

Çalışanın işyeri değişmesi halinde, yeni işyerinde bu kanun kapsamında bir emeklilik planı var ise, çalışan adına ödenen katkı payları ve çalışanın sistemde kazandığı emekliliğe esas süresi yeni işyerindeki emeklilik sözleşmesine aktarılacaktır.

Halihazırda bir bireysel emeklilik planına dahil  olan çalışanlar, ilgili kanun gereği işverenleri tarafından otomatik olarak sisteme dahil edileceklerdir.

İşverenler, bu kanunla eklenen madde kapsamındaki yükümlülükleri bakımından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından denetlenecek. İşverenin bu madde kapsamındaki yükümlülüklerine ve bu madde uyarınca yürürlüğe konulan düzenlemelere uymaması hâlinde, her bir ihlal için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 100 Türk lirası idari para cezası uygulanacaktır.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME:  Zorunlu Bireysel Emeklilik Sisteminin hangi İşyerlerini kapsayacağı İşyerinin çalışan sayısına göre baz alınacak olup Bireysel Emeklikte zorunlu katılım sisteminin uygulaması ile ilgili taslak tebliğinde ilk etapta 50 veya 100 ve üzeri  çalışan firmaları kapsayacak denilmektedir. Bireysel Emeklilik Sistemi zorunlu katılımda tespitine esas olacak çalışan sayısı işyerinin SGK işyeri sicil numarası mı yoksa işyerinin VKN (vergi kimlik numarası) mı baz alınacağı belirlenmelidir. Birçok şirketin bulundukları il veya il dışında merkez ve şubeleri aynı vergi kimlik numarasını kullanırken, şube bazında ayrı SGK işyeri sicil numarası kullanmaktadırlar. Bu nedenle işyerinin toplam çalışan sayısı VKN (vergi kimlik numarası ) ve SGK işyeri sicil numarasına göre değişmekte olup, ileride olabilecek belirsizlikleri önlemek için uygulama tebliğinde çalışan sayısı VKN veya SGK işyeri sicil numarasına göre baz alınacağı açıkça belirtilmelidir.

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 
 

GÜNDEM