YAZARLARIMIZ
Muhammet Asa
SGK Müfettişi
asa.trt@gmail.comPrim Borcu Olan İşverenlere Tecil ve Taksitlendirme İmkanı!

Bilindiği üzere 18.05.2017 tarih 7020 sayılı yapılandırma kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna 48/A maddesi eklenerek vergiye uyumlu mükelleflere borçlarının tecili imkânı getirilmiştir. Bununla birlikte 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 88’inci maddesinin on altıncı fıkrasında düzenleme yapılarak borcunu ödemede hüsnüniyet sahibi olmasına rağmen ödeyememiş olanlara 6183 sayılı kanunun 48/A hükmünün uygulanması yolu açılmıştır. Son olarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından çıkarılan 15.11.2018 tarih 2018/39 sayılı Genelge ile hangi borçların uyumlu prim borçlusu kapsamında değerlendirileceği ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Uyumlu Prim Borçlusu olabilme şartları

Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olanlardan başvuru tarihi itibariyle en az 3 yıldır prim ödeme yükümlüsü olup başvuru tarihinden geriye doğru son 3 yıl içinde verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgelerini ve muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini süresinde vermiş ancak borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmalarına rağmen başvuru tarihi itibariyle vadesi bir yılı geçmemiş borçlarını ödeyememiş olanlar, uyumlu prim borçlusu olarak kabul edilmektedir. Buna göre;

  • Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olanlar,
  • SGK İl Müdürlüğünde/Merkezinde en az 3 yıl önce tescil edilmiş bir işyeri bulunanlar,
  • İşyerlerinin tamamında son 3 yıl içinde verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgelerini ve muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini süresinde vermiş olanlar,
  • Borcu talep tarihinden geriye doğru son 1 yıllık döneme ait olanlar,
  • Mali açıdan çok zor durumu olanlar,
  • Sigortalı çalıştırma yönünden faal işveren olan veya borcu 4/b sigortalılıktan kaynaklanması halinde sigortalılığı devam edenler, uyumlu prim borçlusu kabul edilecektir.

Tecil ve Taksitlendirme kapsamına giren borçlar nelerdir?

Uyumlu prim borçlusu kapsamında olup Sosyal Güvenlik Kurumuna sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme zammı ve gecikme cezası borcu olan işverenler, 01.01.2018 tarihinden itibaren vadesi gelen ve talep tarihi itibariyle 1 yılı aşmayan borçlarını, 6183 sayılı kanunun 48/A maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirme yapabileceklerdir. Yani ödeme süresi 01.01.2018 tarihinden sonra olan ve 1 yılı aşamayan borçlar bu kapsamda değerlendirilecek olup örneğin 2017/Aralık ve takip eden aylara ilişkin borcu olan işveren, diğer şartları sağlandığı varsayıldığında, SGK’ya yapılacak başvuruyla birlikte tecil ve taksitlendirme imkanından yararlanacaktır. Buradaki önemli husus; tecil ve taksitlendirme yapılabilecek borç, işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurduğu tarihe göre belirlenmektedir. Örneğin; 2019/Mart ayında tecil ve taksitlendirme için başvuran işveren, yasal ödeme vadesi geçmemiş olan 2018/Şubat ve sonraki aylar için tecil ve taksitlendirme hakkından yararlanabilecek öte yandan 2017/Aralık ve 2018/Ocak aylarına ilişkin borçların bulunması halinde ise yararlanamayacaktır. Kısacası tecil ve taksitlendirme imkânı, işverenin talep tarihine göre belirlenmektedir.

İşveren tarafından yazılı olarak başvuru yapılmalıdır!

Tecil ve taksitlendirme imkanından yararlanmak isteyen işverenler, bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Merkezine 2018/39 sayılı Genelge ekinde yer alan başvuru formu, SMMM veya YMM tarafından hazırlanan çok zor durum halinin tespitine ilişkin rapor, teminatın değer tespit raporu ve ilgili diğer belgeler ile birlikte yazılı olarak başvuru yapmalıdır.

Başvuru yapıldıktan sonra çok zor durum derecesine göre 6 ila 60 ay arası değişen taksitlendirme imkânı ile yıllık yüzde 22 faiz oranı yerine yıllık 1,1 ila 16,5 arası tecil faiz oranına göre borç hesaplaması yapılıp aylık eşit taksitler halinde ödeme planı çıkarılacaktır.

11.01.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM