YAZARLARIMIZ
Mehmet Yılmaz Bayramıçlılar
Yeminli Mali Müşavir
m_yilmaz_b07@hotmail.comKonut Sektörünün Vergilendirilmesine İlişkin Süreç ve Bilinmesi Gerekenler

Tarih: 18.05.2017 

Konut Sektörünün Vergilendirilmesine İlişkin Süreç ve Bilinmesi Gerekenler (Fiili Teslimi 30.09.2017 Tarihinden Sonra Gerçekleşen Konutlar İçin İndirimli Orana Tabi KDV İadesi Alma Hakkı Var mı?)

1.Giriş           
İnşaat sektörü ülke ekonomisi için lokomotif sektörlerden biridir. İnşaat sektörüne olan talebin arttırılması pek çok bağlı sektörde (mimarlık, müşavirlik, inşaat malzemeleri, yapı denetimi, mobilya, bankacılık ve sigortacılık vb.) ve istihdam piyasası üzerinde talep arttırıcı etki oluşturarak ülke ekonomisinin iç talebe bağlı olarak büyüme sürecini pozitif yönde etkileyecektir.

Bu amaca ulaşmak için (özellikle son düzenlemelerle konut sektörüne olan talebi canlandırmak için) damga vergisi kanunu ve harçlar kanununda yapılan değişiklikler yetkisinde yayımlanan 2017/9759 sayılı ve 2017/9973 Sayılı Kararlarla getirilen işlemsel olarak sağlanacak maliyet avantajları,  genel uygulama tebliğinde yapılan düzenlemeler, KDV Kanunun 13. maddesinde yapılan değişiklikle getirilen işyeri ve konut teslim istisnası ve yine Ön Ödemeli̇ Konut Satışları Hakkında Yönetmelik’te düzenlenen alıcının sözleşmeden dönmesi halinde sektör temsilcilerinin iyileştirilen tazminat talep hakları sektörün desteklenmesi adına önemli değişikliklerden bazılarıdır. Yine son dönemde yayımlanan ve inşaat sektörüne talebi arttıracak önemli düzenlenmelerden biri olarak gördüğümüz 2016/9153 sayılı Kararnamede (2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine geçici 2’nci madde olarak eklenen karar ile) %18 genel vergi oranına tabi konutların 31.03.2017 tarihine kadar(bu tarih dahil) teslimlerinde %8 vergi oranın uygulanacağı belirtilmiş ve 2017/9759  sayılı Karar ile de uygulama 30.09.2017 tarihine kadar(bu tarih dahil) uzatılmıştır.
Bu kapsamda; çalışmamızın ilerleyen bölümlerinde, konut sektörüne ilişkin bugüne kadar yapılan vergisel düzenlemelere kısaca değindikten sonra, indirimli orana tabi konut teslimleri için tanınan katma değer vergisi iade hakkı ile iade hakkının son yapılan düzenlemeler doğrultusunda uygulanabilirliğine ilişkin açıklama ve değerlendirmelerde bulunulacaktır.

2.Konut Sektörünün Vergilendirilmesine İlişkin Süreç
3065 sayılı Yasada net alanı 150 m2’ye kadar konutların 31.12.1988 tarihine kadar teslimi KDV’den istisna edilmiştir. Anılan istisna 3065 sayılı Yasanın geçici 8’nci maddesiyle 31.12.1992 tarihine kadar uygulanmak üzere ihdas edildikten sonra yapılan değişiklik ile 31.12.1997 tarihine kadar uzatılmış ve bu tarihten itibaren (konut yapı kooperatiflerinin üyelerine yaptıkları m2 sınırlaması olmaksızın konut teslimleri hariç) sonlandırılmıştır. İstisnanın konut yapı kooperatifleri için son bulması ise 3065 sayılı Yasanın Geçici 28’nci maddesinde yer alan hükmü gereğince 03.07.2009 tarihinden sonra alınan bina inşaat ruhsatlarına dayalı teslimler itibariyle sona erdirilmiştir.
Bilindiği üzere 3065 sayılı Yasanın 28’nci maddesi ile Bakanlar Kurulu’na; inşaatın yapıldığı arsanın veya konutun vergi değeri ve bulunduğu yeri esas alarak konut teslimleri içinfarklı vergi oranları tespit etme yetkisi verilmiştir. Bu yetkiye (aynı zamanda 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 36’ncı maddesinde belirtilen yetkiye) istinaden Bakanlar Kurulu tarafından yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname (ile sonraki tarihlerde çıkarılıp bu kararnameye eklenen değişiklikler) kapsamında 1.1.2013 tarihinden önce yapı ruhsatı alınan net alanı 150 m2 ye kadar konut teslimleri için %1, net alanı 150 m2’yi aşan konutlar ile m2 sınırlaması olmaksızın diğer bütün taşınmazlar için %18 olarak belirlenmiştir. 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesikatma değer vergisi oranlarının belirlendiği temel kararname olup sonradan çıkarılan kararnameler ile yapılan değişiklikler bu temel kararnameye işlenmektedir.
Yine temel kararnameye işlenen 2012/4116 sayılı Kararnameyle 1.1.2013 tarihinden itibaren yapı ruhsatı alınarak büyükşehirlerde(6306 sayılı Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç) lüks ve birinci sınıf olarak inşa edilen (ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil)  net alanı 150 m2'ye kadar konutlar için, yapı ruhsatının alındığı tarihte üzerine yapıldığı arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri dikkate alınarak 500,00-TL altında % 1, 500,00-TL ile 1.000,00-TL arası % 8 ve 1.000,00-TL ve üzeri % 18 olmak üzere farklı vergi oranları belirlenmiştir. Bu durum dolaylı bir vergide tek düze bir vergileme yerine daha adaletli bir vergileme yapılmasını temin etmek açısından önemli bir düzenleme olmakla birlikte, düzenlemeye konu olan konutların fiyatlarında yaşanan ciddi artışlar karşısında konut sektörüne yapılabilecek potansiyel yatırımları da etkilediği açıktır.

Konut sektöründe yaşanan talep durgunluğunu hareketlendirmek ve konut kredisi faiz oranlarında yaşanan düşüşle birlikte talep eğilimine artış yönlü ivme kazandırmak amacıyla 08.09.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2016/9153 sayılı Kararnameyle yapılan değişiklik neticesinde 2007/13033 sayılı Kararnameye geçici 2’nci madde eklenmiştir. Anılan düzenlemeyle teslimi genel vergi oranına (%18) tabi olması gereken konutların (150 m2 üzerindeki konutlar ile arsa m2 vergi değeri 1.000,00-TL ve üzerinde olan 150 m2 ye kadarki konutlar) 31.3.2017 tarihine kadar yapılacak teslimlerinde % 8 KDV oranı uygulanması kararlaştırılmıştır.
Uygulamanın sektöre yaşatacağı pozitif etkinin arttırılarak sürdürülmesi amacına yönelik olsa gerek 2017/9759 sayılı Kararnameyle yapılan değişiklikler uyarınca, bir yandan 1.1.2017 tarihinden itibaren yapı ruhsatı alınarak büyükşehirlerde lüks ve birinci sınıf olarak inşa edilen  net alanı 150 m2 'ye kadar olan konutların tesliminde arsa birim m2 vergi değeri bazlı vergi oranı farklılaştırılmasında daha önceden belirlenen sınırlar arttırılmış (1.000,00-TL ve altında % 1, 1.000,00-TL-2.000,00-TL arası % 8 ve 2.000,00-TL üzeri % 18 ) ve bir yandan da genel oranda (%18) teslime konu edilmesi gereken konutların vergi oranın %8 olarak uygulanmasının süresi 30.09.2017 tarihine(bu tarih dahil) kadar uzatılmıştır. Böylelikle bahsi geçen düzenlemeler öncesinde arsa m2 vergi değeri itibariyle genel orana tabi olarak vergilendirilmesi gereken 150 m2 ye kadar konut teslimleri 1.1.2017 tarihinden itibaren yapı ruhsatı alınanlar için indirimli oranlarda teslim edilebilir hale getirilmiştir.
Yine konut sektörünü canlandıracağı tartışmasız olan ve ülkemize döviz girişini daha da arttıracak olan; 08.03.2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6824 Sayılı Kanun ile 3065 sayılı KDV Kanunun 13. Maddesinde yapılan değişiklik ve buna ilişkin çıkarılan 12 Seri No.lu KDV Uygulama Tebliği ile; inşa edilen işyeri ve konutların(indirimli orana tabi olsun yada olmasın tüm konutların) belirli şartlar dahilinde belirli alıcılara ilk satışı 1.4.2017 tarihinden itibaren katma değer vergisinden istisna edilmiştir. Bu düzenlemeyle birlikte istisna kapsamında bu gayrimenkullerin ilk teslimini yapanların, teslimler için yüklenilen vergileri tam istisna kapsamında (indirimli oran hükümlerine tabi olmadan) iade alabilmeleri imkanı doğduğundan, bu durum bugüne kadar ihracatı olmayan sektör temsilcilerini ihracatçı havasına sokacak ve ekonomi için pozitif algı oluşturacaktır.

3. İndirimli Orana İlişkin Teslim/Hizmetlere Tanınan İade İmkanı
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 29/2’nci maddesi uyarınca bir vergilendirme döneminde indirilecek katma değer vergisi toplamı, mükellefin vergiye tâbi işlemleri dolayısıyla hesaplanan katma değer vergisi toplamından fazla olduğu takdirde, aradaki fark sonraki dönemlere devrolunur ve iade edilmez, ancak 28 inci madde uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan vergiler mükelleflere iade edilmektedir.
İndirimli vergi oranına tabi teslim ve hizmetlerde iade uygulaması ile ilgili sınır 19.4.2006 tarihli ve 2006/10379 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, 2006 yılında gerçekleşecek işlemler için geçerli olmak üzere 10.000 TL olarak belirlenmiş olup söz konusu Bakanlar Kurulu Kararında yer alan hesaplamaya göre; indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınırı  2007 yılı için 10.800 TL, 2008 yılı için 11.600 TL, 2009 yılı için 13.000 TL, 2010 yılı için 13.300 TL, 2011 yılı için 14.300 TL, 2012 yılı için 15.800 TL, 2013 yılı için 17.000 TL, 2014 yılı için 17.700 TL, 2015 yılı için 19.500 TL, 2016 yılı için 20.600 TL, 2017 yılı için 21.400 TL olarak belirlenmiştir. Ancak daha önce 2017 yılı için 21.400 TL olarak hesaplanan tutar 31.01.2017 tarihli ve 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile (aynı zamanda 2016 yılında yapılan indirimli orana tabi işlemlerle ilgili 2017 yılında yapılacak yıllık iadelerde de uygulanmak üzere) 10.000 TL olmak üzere yeniden belirlenmiştir.

Bilindiği üzere daha önce, indirimli orana tabi teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarları yılı içerisinde sadece mahsuben iade edilebilmekte, nakden iade ise ancak izleyen yıl içerisinde talep edilebilmekteydi.Ancak 27.01.2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6770 sayılı Kanunla KDV Kanunu’nun 29 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrasına ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere eklenen cümle ile indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirimle giderilemeyen ve mahsuben de iade edilemeyen vergilerin, Maliye Bakanlığınca belirlenen sektörler, mal ve hizmet grupları ve dönemler itibarıyla yılı içinde nakden iade edilebilmesine imkân sağlanmış ve Maliye Bakanlığı 10 seri No.lu KDV Genel Tebliğinde kullanılan yetki uyarınca indirimli orana tabi konut teslimlerinden(sadece konut teslimlerinden) doğan KDV iadelerinin yılı içinde vergilendirme dönemleri itibariyle talep edilmesi kaydıyla nakden yapılmasının uygun görmek suretiyle konut sektörüne önemli bir teşvik imkânı daha sağlamıştır.

4. Faturası Daha Önce Düzenlenip Fiili Teslimi 30.09.2017 Tarihinden Sonra Gerçekleşen Konutlar İçin Müteahhitlerin İndirimli Orana Tabi KDV İadesi Alma Hakkı Olup Olmadığı
Bilindiği üzere 3065 sayılı Kanunun 10. maddesinde vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi açıklanmış olup gayrimenkul satışlarında mülkiyetin devri, gayrimenkulün tapuda alıcı adına tescil edilmesi suretiyle gerçekleşmekle birlikte, tapuya alıcı adına tescilinin yapılmasından önce gayrimenkulün alıcının fiili kullanımına sunulması (fiili olarak teslim edilmesi) ve alıcı tarafından malik gibi kullanılmaya başlanması halinde, KDV uygulaması bakımından gayrimenkulün alıcının fiili kullanımına bırakılması anında vergiyi doğuran olay meydana gelmektedir.
3065 sayılı Kanunun 10/b maddesinde, malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi anında vergiyi doğuran olayın meydana geleceği hüküm altına alınmıştır.
Konut satışlarında da alıcıların talebi nedeniyle inşaatın devamı sırasında (konut tesliminden önce) fatura düzenlenmesi halleri söz konusu olabilmektedir. (60 No.lu KDV Sirküsünün 8.2.1 bölümü son paragraf hükmü gereğince, konut olarak projelendirilen, inşaat ruhsatı da konut olarak alınan inşaatların henüz tamamlanmadan arsa payı veya kat irtifakı üzerinden yapılan satışlarda gayrimenkul, konut sayılarak ve net alanı dikkate alınarak KDV hesaplanacaktır. Ancak inşaat devam ettiğinden bu satışlar karşılığında alınan tutarlar GVK ve KVK yönünden avans olarak değerlendirilecek ve satıştan doğan kâr söz konusu gayrimenkullerin tamamlanarak alıcılara teslim edildiği dönem kazancına dahil edilecektir.) Bu gibi durumlarda; faturanın düzenlendiği tarih ile konutun teslim edildiği tarihteki KDV oranlarında bir değişiklik olmaması durumunda herhangi sorun ortaya çıkmamakta ancak söz konusu tarihlerde KDV oranlarında değişiklik olması durumunda bir takım sorunlar ortaya çıkmaktadır.
Nitekim 2016/9153 sayılı Kararnameyle birlikte KDV oranlarında yapılan değişiklikler neticesinde; % 18 KDV li olarak daha önce faturası düzenlenen ancak KDV nin %8 olduğu 08.09.2016 – 31.03.2017 tarihleri arasında teslime konu edilen konutlar için %10 oranlık KDV farkının konut alıcılarına iade edilip edilmeyeceği tartışmaları başlamış, bunun akabinde 11 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğde yer alan “faturanın düzenlendiği tarihte geçerli olan oran esas alınarak hesaplanan KDV'de, konutun fiilen teslim edildiği tarihte geçerli olan KDV oranına göre herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır." şeklindeki düzenleme ile bu tartışmalar son bulmuştur.
15.02.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 11 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de “Konut tesliminden önce fatura düzenlenmesi halinde, faturada gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi anında vergiyi doğuran olay meydana geleceğinden bu faturada gösterilen KDV'nin beyan edilip ödenmesi gerekmektedir. Konutun fiilen teslim edildiği tarih ile faturanın düzenlendiği tarihte konuta ilişkin geçerli olan KDV oranlarının farklı olması durumunda, faturanın düzenlendiği tarihte geçerli olan KDV oranı esas alınacaktır. Dolayısıyla faturanın düzenlendiği tarihte geçerli olan oran esas alınarak hesaplanan KDV'de, konutun fiilen teslim edildiği tarihte geçerli olan KDV oranına göre herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır.” açıklamaları mevcut olup bu düzenleme (ve 2017/9759 sayılı Kararnameye) göre müteahhitler; satışını gerçekleştireceği konutlar(150 m2 üzerindeki konutlar ile arsa m2 vergi değeri 2.000,00-TL ve üzerinde olan 150 m2 ye kadarki konutlar) için fiili teslim tarihini beklemeksizin 30.09.2017 tarihinden(bu tarih dahil) önce fatura düzenleyip bu konutları 30.09.2017 tarihinden sonra teslim etmeleri halinde, bu tarihten sonra KDV oranları yükselse dahi bundan etkilenmeyecek konutun fiilen teslim edildiği tarihte geçerli olan KDV oranına göre herhangi bir düzeltme yapmayacaklardır. Şüphesiz bu durum müteahhitler, konut alıcıları ve sektör için büyük avantaj sağlayacaktır.
11 No.lu KDV Tebliğiyle getirilen düzenlemeyle %10 oranlık KDV farkının konut alıcılarına iade edilmeyeceği hususu açıklık kazanmış olmakla birlikte düzenlemenin getiriliş amacını sadece %10 oranlık KDV farkının konut alıcılarına iade edilip edilmeyeceğiyle ilişkilendirmek mümkün değildir. Tebliğ hükmünü; (düzenlemenin sektörün teşvik edildiği bir dönemde gelmiş olması sebebiyle) konut sektörüne yönelik talebi kısa sürede arttırmak amacını güden ve satış sözleşmesinde taraflarca belirlenen bedelin garanti altına alınmasını sağlayan bir düzenleme olarak görmek daha isabetli olacaktır.

İndirimli orana ilişkin teslimlerden kaynaklı iade uygulamasında; indirimli orana tabi teslim ve hizmetlerle ilgili yüklenilen ve teslim/hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan verginin iade yoluyla geri alınabilmesi için yasa tanımındaki teslimin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan 11 No.lu KDV Tebliğiyle Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan söz konusu değişikliğin, Genel Tebliğin “III/B-2.1.1. Uygulanacak KDV Oranı” başlıklı bölümünde yapılmış olması ve değişiklik hükmü girişinde malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde vergi doğuran olayın meydana geleceği yasa hükmüne atıf bulunulması, düzenlemenin amacının; fiili teslimden önce düzenlenen faturayla birlikte (faturada gösterilen miktarla sınırlı olarak ve fatura anında) vergiyi doğuran olayın meydana geldiğinin hatırlatmasına ek olarak konut sektöründe daha önce faturası düzenlenen satışlarda KDV oranının ve dolayısıyla satış bedelinin sabitlenmesi olduğunu göstermektedir.
İndirimli orana ilişkin işlemlerde iade uygulaması için mutlaka fiili teslimin gerçekleştirilmesi esas olduğundan 30.09.2017 tarihine kadar fiilen tamamlanmayan (natamam) bir konuta ilişkin olarak fiili teslim tarihinden önce düzenlenen faturada gösterilen tutar avans mahiyetinde olduğundan(ve fiili teslime kadar maliyetler oluşmayacağından) konut teslimi olarak değerlendirilmesi ve iade talebinde bulunulması mümkün değildir. Burada fiilen konut teslimi söz konusu olmadığından bu işleme ilişkin olarak en erken konutların fiilen teslim edildiği vergilendirme döneminde iade talebinde bulunulabilecektir.
Ancak 30.09.2017 tarihinden sonra KDV oranlarının yükseltilmesi ve teslimin bu tarihten sonra gerçekleştirilmesi halinde, her ne kadar daha önce indirimli oranlı(%8 KDV li) fatura düzenlense dahi, 30.09.2017 tarihi öncesi KDV oranlarına ilişkin hükümler ortadan kalkmış olacağından yapılan konut teslimi, teslimin gerçekleştiği vergilendirme döneminde (önceki  %8 KDV lik faturadan bağımsız olarak düşünüldüğünde) indirimli orana tabi bir teslim olmayacağı, dolayısıyla buradaki işlemin/teslimin indirimli orana tabi bir teslim değil, daha önce indirimli oranlı olarak faturası düzenlenmiş(faturası erken düzenlendiği için de vergiyi doğuran olayı meydana gelmiş ve 11 No.lu KDV Tebliği gereğincede düzeltme yapılamayacak olan) bir teslim olduğu ve doğal olarak da iade hakkının olmadığı yorumlarıyla karşılaşmak mümkündür.
Bu konuda kesin olarak ‘iade hakkı vardır’ şeklinde net bir şey söylemek yerine Maliye Bakanlığının konu hakkında düzenlemelerinin talep edilmesinde, beklenilmesinde ve takip edilmesinde fayda vardır.

30.09.2017 tarihinde sonra KDV oranlarının yükseltilmesi halinde, Bakanlığın; faturası erken ve %8 KDV li olarak düzenlenip 30.09.2017 tarihinde sonra fiili teslimi gerçekleşen konutlar için iade hakkının olmadığı yönünde bir düzenleme yapması durumunda da şaşırmamak lazımdır. Zira buna benzer bir düzenleme(tam olarak aynı olmasa da) mobilya sektörü için yapılmıştır. Bu düzenleme; 2017/9759 sayılı Kararnamenin 5. Maddesinde; ekli (1) sayılı cetvelde yer alan malların(mobilyaların) 30.04.2017 tarihine kadar teslimlerinde %8 KDV oranı belirlenmiş iken bu madde kapsamında teslim edilen mobilyalar nedeniyle yüklenilen vergilerin indirimli orana tabi işlemlere ait iade hesabına dahil edilmeyeceği şeklindedir. Dolayısıyla bahsi geçen Kararnamenin 5. maddesinde ekli (1) sayılı cetvelde yer alan malların tesliminde (ki teslim edildikleri vergilendirme döneminde indirimli orana tabi işlemler gerçekleşmiş oldukları halde) bile yüklenilen vergilerin iade hesabına dahil edilmeyeceği açıkça belirtilmiş iken konut satışlarında da buna ilişkin aksi yönde veya lehte (iade alınacağı veya alınmayacağı yönünde) bir düzenleme yokken ve yukarıda bahsettiğimiz ‘iade hakkının olmadığı’ yorumlarına maruz kalma riski mevcutken konu hakkında net bir hüküm vermek mümkün değildir.

Mevcut düzenlemeler doğrultusunda, vergiyi doğuran olay bağlamında indirimli oranlı olarak faturası daha önce düzenlenmiş ancak teslimin gerçekleştiği vergi döneminde indirimli orana tabi olmayan bir teslim için iade hakkının olduğunu savunmakta pek mümkün görünmemektedir. Örneğin bir müteahhidin aynı binada birbirinin aynı iki konutunun 30.09.2017 tarihinden sonra(KDV oranlarının yükseltilmesi halinde) aynı anda tesliminde, faturası daha önce %8 lik KDV oranıyla düzenlenen konutuna ilişkin iade hakkı olduğu savunulurken aynı zamanda da faturası daha önce düzenlenmediği için teslim anında %18 KDV oranıyla fatura düzenlenmesi gereken diğer konutuna ilişkin iade hakkının olmadığı savı indirimli oran iadenin teslime ilişkin hükümleriyle bağdaşmayacaktır. Aksi düşünce indirimli orana tabi teslimde fiili teslimin önemi olmaksızın, arsa üzerine bir çivi çakılmadan proje üzerinden satışlarda düzenlenen faturaya bağlı olarak iade istenmesi ve alınması anlamına gelecektir. Kaldı ki konut bedelinin bir kısmının 30.09.2017 tarihinden önce alınıp ve bu kısma %8 KDV lik fatura düzenlendiğinde ve geriye kalan satış bedelinin 30.09.2017 tarihinden daha sonraya bırakıldığı durumlarda (ve 30.09.2017 tarihinden sonra KDV oranlarının yükseltilmesi halinde) bu teslime ilişkin iade hakkı olduğu nasıl açıklanacaktır.
Özetlemek gerekirse; 11 Seri No.lu Tebliğ gereğince 30.09.2017 tarihinden önce %8 KDV li faturası düzenlenip, bu tarihten sonra fiili teslimi gerçekleşen konutlar için KDV oranı % 18 e yükseltilse dahi faturada KDV oranı düzeltmesi yapılmayacağı çok açıktır.Ancak kişisel kanaatimizce; 30.09.2017 tarihinden önce %8 KDV li faturası düzenlenip, bu tarihten sonra(KDV oranlarının yükseltilmesi halinde) fiili teslimi gerçekleşen konutlar için müteahhitlerin indirimli orana tabi KDV iadesi alma hakkı olduğu yönünde mevcut düzenlemeler doğrultusunda, kesin ve net bir şey söylemek mümkün olmayıp yukarıda açıkladığımız şekilde ileride böyle bir hakkın olmadığı yönünde eleştirilere maruz kalma riski mevcuttur.

5. Sonuç
Yazımızın önceki bölümlerinde, konut sektörüne ilişkin bugüne kadar yapılan vergisel düzenlemelere ve son dönem teşviklere kısaca değindikten sonra, indirimli orana tabi konut teslimleri için tanınan katma değer vergisi iade hakkının son yapılan düzenlemeler doğrultusunda uygulanabilirliğine ilişkin açıklama ve değerlendirmelerde bulunulmuştur.
Buna göre; 11 Seri No.lu KDV Uygulama Tebliği gereğince 30.09.2017 tarihinden önce %8 KDV li faturası düzenlenip, bu tarihten sonra fiili teslimi gerçekleşen konutlar için KDV oranı % 18 e yükseltilse dahi faturada KDV oranı düzeltmesi yapılmayacağı çok açık olup yukarıda açıkladığımız nedenlerden ötürü 30.09.2017 tarihinden önce %8 KDV li faturası düzenlenip, bu tarihten sonra fiili teslimi gerçekleşen konutlar için müteahhitlerin indirimli orana tabi KDV iadesi alma hakkına sahip olduğu yönünde net bir belirleme yoktur. Bu durumda iade talebinde bulunacak olan mükelleflerin iade taleplerinde bu hususu da göz önünde bulundurmaları, mümkünse fiili teslimleri 30.09.2017 tarihinden önce gerçekleştirerek yapı kullanma izin tarihi, abonelik tesis tarihi, teslime ilişkin tutanak tarihi, yapı denetim hizmeti tamamlama vizesiyle vb. tevsik etmesi ve Maliye Bakanlığının konu hakkında düzenlemelerini takip etmelerinde fayda görüyoruz.
 
KAYNAKÇA
-3065 Sayılı KDV Kanunu
-Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği
-03 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete yayımlanan 2017/9759 sayılı B.K.K.
-15 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete yayımlanan 2017/9973 sayılı B.K.K.
-08 Eylül 2016 Tarihli Resmi Gazete yayımlanan 2016/9153 sayılı B.K.K.
-01 Ocak 2013 Tarihli Resmi Gazete yayımlanan 2012/4116 sayılı B.K.K.
-30 Aralık 2007 Tarihli Resmi Gazete yayımlanan 2007/13033 sayılı B.K.K.
-10 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
-08.03.2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6824 Sayılı Kanun
-08 Ağustos 2011 Tarih ve KDVK-60/2011-1 sayılı KDV Sirküleri
-11 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
-12 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair TebliğKaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz)

GÜNDEM