YAZARLARIMIZ
Mehmet Ali Güler
Muhasebe - Finansman Öğretmeni
muhasebe112@mynet.comTİCARET MESLEK LİSELERİNDE MUHASEBE ALANINDA OKUTULAN DERSLER

Tarih: 15/05/2006

             Liselerin dört yıla çıkması ile Ticaret Meslek Liseleri’nde okutulan bazı derslerin içeriklerinde haftalık ders saatinde değişiklikler meydana geldi. İlk sene meslek derslerine yer verilmezken, diğer üç yılda öğrenciler hem okulda meslek dersleri almaya hem de işletmelerde staj görmeye devam edecekler. Öğrencilerimizin aynı zamanda bu dersleri hangi amaçla aldıklarını bilerek eğitim almaları gerekmektedir.  

            Ticaret Meslek Liseleri Muhasebe Alanında okutulan bazı dersler ile,  bu derslerin amaç, içerik ve haftalık ders saatleri şu şekildedir:  

Muhasebe Teknikleri I-II 

Günümüz ekonomisindeki gelişmeler, ticarî işlemlere ilişkin bilgiye olan ihtiyacı artırmıştır. Ekonominin dinamiği olan ticaret, parasal olayların bir düzen içerisinde kaydedilmesini, bu bilgilerin devlet ve diğer kuruluşların inceleme ve yorumlarına açık olarak rapor edilmesini zorunlu hale getirmiştir. Ekonominin kayıt altına alınması, planlanması, denetlenip geliştirilmesi, vergi adaleti ve dengeli gelir dağılımının sağlanması açısından muhasebenin önemi büyüktür.
 
            Ülkemiz gençlerine muhasebenin temel kavramlarını öğretmek, belge ve defterleri tanıtmak, düzenleyebilme ve kaydetme becerisini kazandırmak gerekmektedir. Bu amaçla, Muhasebe Teknikleri I Dersi Öğretim Programı, Ticaret ve Turizm Öğretimi Okullarında haftada 4 ders saati okutulmak üzere hazırlanmıştır.
 
            Öğrencilere çift taraflı kayıt sistemi ve muhasebenin temel kavramları, muhasebe süreci içerisinde tek düzen muhasebe sistemi esas alınarak piyasa uygulamaları doğrultusunda uygulama becerisi kazandırılması gerekir. Bu amaçla, Muhasebe Teknikleri II  Dersi Öğretim Programı Ticaret ve Turizm Öğretimi Okullarında haftada 6 ders saati  okutulmak üzere hazırlanmıştır. 
 
 
Şirketler Muhasebesi
 
Türkiye ekonomisinde uluslararası rekabete açık, Avrupa Birliğine uyuma hazır sektörlerin temel taşı şirketlerdir.   Şirketlerin, sermayenin toplanması, değerlendirilmesi ve ekonomiye aktarılmasındaki önemi göz ardı edilemez.  Ortakların yapısına, işin büyüklüğüne, sermayenin durumuna göre şahıs ve sermaye şirketleri oluşturulmakta, şirket çeşitliliği politik istikrar ile desteklendiğinde ekonomik istikrar sağlanmaktadır. Ekonomik büyümeyi ancak sermaye şirketleri gerçekleştirir. Globalleşen dünyamızda yabancı sermaye önemli hale gelmiştir. Şirketlerin yapısına uyum sağlayacak, piyasa ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikli elemanlar bu alanda eğitim görmüş insan kaynakları ile mümkündür.
 
            Bu amaçla hazırlanan Şirketler Muhasebesi Dersi Öğretim Programı, Ticaret ve Turizm Öğretimi Okullarında haftada 2 ders saati uygulanmak üzere geliştirilmiştir. 
 

Maliyet Muhasebesi 

Türkiye ekonomisinin uluslararası rekabete açılması, Avrupa Birliğine uyum sağlayabilmesi, tükettiğinden çok üretmesi ile mümkündür. Küçülen dünyada çok üretmenin yanında, ürünün hem kaliteli, hem de düşük maliyetle üretilmesinin hayati önemi vardır. Maliyet muhasebesinin ana amacı, ürünün maliyetinin hesaplanmasının yanında kaliteden taviz vermeden maliyetinin düşürülmesidir. Üretim sektörünün varlığı, verimli çalışan maliyet muhasebesi ile mümkündür. Maliyet Muhasebesi bölümünün etkili ve verimli çalışması bu alanda yetişmiş nitelikli insan kaynakları ile sağlanır.
 
            Maliyet Muhasebesi Dersi Öğretim Programı, Ticaret ve Turizm Öğretimi Okullarında haftada 2 ders saati okutulmak üzere hazırlanmıştır. 
 

Bilgisayarlı Muhasebe 

Son yıllarda dünyada siyasî, ekonomik, bilimsel ve teknolojik alanda baş döndürücü değişim ve gelişmeler yaşanmaktadır. Bunlar birbirinden bağımsız değil; birbirinin nedeni ya da sonucu olarak tamamlayıcısı durumundadır. Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler, özellikle bilişim alanında çok çarpıcı boyutlara ulaşmıştır. Bu da insanlığa büyük heyecan ve gurur vermektedir.
 
            Bu gelişmelere, ülkemizin çıkarları  ve geleceği açısından kayıtsız kalmamak, geniş bir perspektiften bakmak durumundayız. Bu nedenle ülkemizin kalkınmasında sorumluluk üstlenebilen, kendine güvenen, öğrenmeyi öğrenmiş, kaliteye öncülük eden, her zaman gelişmelerin önünde olmayı amaç edinmiş, alanında beceri kazanmış, çok sayıda nitelikli elemana gereksinim vardır.
 
            Günümüzde işletmelerin faaliyet ve sonuçları toplumun önemli bir kesimini ilgilendirmektedir. İnsanlar yatırımlarını yönlendirmede ya da iş kurmada karar verirken yazılı basını takip ederken, temel ticarî bilgilere sıklıkla ihtiyaç duymaktadırlar.
 
            Bugün ülkemizde muhasebe alanında da çağın gereklerine uygun gelişmeler  yaşanmaktadır. Muhasebe kayıtları artık elle değil, bilgisayar ortamında yapılmakta ve istenilen raporlara ve bilgilere daha kısa zamanda ulaşılabilmektedir. Ancak, sistemin başarılı olabilmesi için kullanıcılar hem bilgisayar, hem de kullanacağı paket programın konusu ile ilgili teorik bilgi ve uygulama becerisine sahip olmalıdır. Yalnızca paket programını iyi bilmenin verimlilik açısından yeterli olamayacağı açıktır.
 
            Bilgisayarın, gelişen dünyamızda muhasebe alanında da kullanılmaya başlanması, bu işi yapan kişilere büyük ölçüde kolaylık sağlamıştır. Bu nedenle muhasebe öğretimi ile birlikte okullarımızda Bilgisayarlı Muhasebe dersinin okutulması zorunlu hâle gelmiştir.
 
            Bu programın uygulanması hâlinde, öğrencilerin piyasada geçerli olan en az bir muhasebe paket programını kullanabilmesi, yenilikleri izleyebilmesi, bilgi ve becerisini değerlendirebilmesi mümkün olacaktır.
 
            Bilgisayarlı Muhasebe Dersi Öğretim Programı, Ticaret ve Turizm Öğretimi Okullarında  haftada 4 ders saati okutulmak üzere hazırlanmıştır. 
 
 

Bilgisayar I-II 

Günümüzde bilgisayar her alanda kullanılmaktadır. Bilgisayarın yaygın kullanımı onu tanımayı, etkin olarak kullanmayı ve yaşamımıza katmayı zorunlu hâle getirmiştir. Ülkemiz gençlerine, orta öğrenimleri sırasında, bilgisayarı tanıtmak ve onunla yapılabilecek işleri öğretmek, gençlere yön vermede yardımcı olacaktır. Ülkemizde ve dünyada birçok alanda işsizlik olmasına rağmen, bilgisayarla ilgili alanlarda az veya çok bilgi ve becerisi olanlar için işsizlik sorunu olmadığı gibi bu alanda yetişmiş insan gücü açığı vardır. Ayrıca ülkemiz kalkınma plânlarında da belirtildiği gibi öğrenim çağındaki tüm gençlere, bilgisayarı etkin kullanma becerisi kazandırmak başlıca amaçlarımızdan biri hâline gelmiştir.
 
Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda; Bilgisayar I Dersi Öğretim Programı, Ticaret ve Turizm Öğretimi Okullarında haftada 5 ders saati uygulanmak üzere,  Bilgisayar II Dersi Öğretim Programı Ticaret ve Turizm Öğretimi Okullarında haftada 2 ders saati uygulanmak üzere hazırlanmıştır. 
 

Maliye 

Devletin günümüzde bir yandan yapısal olarak küçülmeyi düşünmesi, diğer yandan da sosyal devlet olarak fonksiyonları itibariyle etkin olmayı istemesi, kamu gelirlerinin en etkin biçimde toplânması ve bu gelirlerin  verimli bir şekilde harcanmasını gerektirmektedir.  Devletin kamusal hizmetlerini yerine getirmede, gelirlerde, vergi bilincinin ve vergi ahlakının geliştirilmesinin önemi tartışılamaz.
 
            Yasama organının kabul etmiş olduğu bütçe kanununa toplumdaki herkesin gönüllülük esasına göre katılımını sağlamak için kamu hizmetlerinin zorluğu,  kamu gelir ve giderlerinin zorunluluğu özellikle belirtilerek kamuoyu oluşturulur. Temel vatandaşlık görevlerinin başında gelen vergi ödeme bilinci toplumun geleceğini meydana getiren öğrencilere kazandırılmalıdır.
 
            Yukârıda açıklanan amaçları gerçekleştirmek amacıyla Malîye Dersi Öğretim Programı Ticaret ve Turizm Öğretimi Okullarında haftada 2 ders saati uygulanmak üzere hazırlanmıştır. 

 

Ekonomi 

Sınırsız ihtiyaçlar ile kıt olan kaynaklar arasındaki dengenin sağlanabilmesi için ekonomi bilimi ortaya çıkmıştır. Nüfusun artması, teknolojik gelişmeler, ekonomik olayları daha da karmaşık hale getirmiş ve çözümlenmesini gerekli kılmıştır. Gelişen ve değişen dünya ekonomileri birbirlerine karşı sorumludurlar. Bu da ülkeler arası ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri geliştirerek küresel bir dünya yaratmaktadır.

 
            Günümüzün küreselleşen dünyasında bir ülkenin refahta, diğer ülkelerin ise ekonomik güçlükler içinde olması dünya ekonomisi açısından bir problemdir. Dünya ekonomisindeki bu problemlerin çözümlenebilmesi için, iyi yetişmiş, nitelikli ekonomistlere ve ekonomi bilen bireylere ihtiyaç vardır. Bu nedenle, ulusal ve uluslar arası ekonomideki gelişmelerin mantığı ve gereği her yönüyle öğrencilere öğretilmelidir.
 
            Bu amaçla geliştirilen Ekonomi Dersi Öğretim Programı, Ticaret ve Turizm Öğretimi Okullarında haftada 2 ders saati uygulanmak üzere hazırlanmıştır. 
 
 

Sigortacılık 

Sigortacılık, günümüz koşullarında insanların can ve malları ile ilgili olarak karşılaşabilecekleri riskleri önlemek amacıyla ortaya çıkan bir güvence sistemidir. Ekonomik ve sosyal yönden sigorta sistemine olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Sigortacılık ülkemizde son yıllarda ihtiyaç duyulan ve gelişen bir sektördür.

 
            Ülkemizin ekonomik şartları kişi ya da kurumları sigorta türlerine göre risk almamaya yöneltmektedir. Dolayısıyla sektöre eleman yetiştirmek ve sigorta bilincini yerleştirmek için öğrencilere mevzuat esas alınarak sistemle ilgili bilgi verilir, belgeler tanıtılır ve düzenlenir. Sigortanın gerekliliği vurgulanarak, türleri açıklanır.
 
            Ticaret ve Turizm Öğretimi Okulları öğrencilerine sigorta sektörü ile ilgili kavramlar belgeler ve uygulamaları kazandırmak amacıyla hazırlanan Sigortacılık Dersi Öğretim Programı Ticaret ve Turizm Öğretimi Okullarında haftada 1 ders saati uygulanmak üzere hazırlanmıştır.
 
 
Pazarlama ve Satış Teknikleri
 
Ticarî faaliyetlerin gelişmesi ile birlikte pazarlama ve satış tekniklerinin gerekliliği ve önemi her geçen gün biraz daha artmaktadır. Pazarlama olgusu ticareti oluşturan vazgeçilmez unsurlardan biridir. Bu sebeple pazar kavramını ve pazarlamayı iyi anlamak, satış tekniklerinden azamî ölçüde yararlanmak gerekmektedir. Bu konular hakkında bilgi sahibi olmamak  bu alanlarda çalışan  kişiler için büyük bir eksiklik  olacaktır Pazarlama ve Satış Teknikleri Öğretim Programıyla öğrencilere; pazar, pazarlama, pazar  araştırması,  toplam kalite yönetimi, ürün geliştirme, pazarlama stratejileri, pazarlama organizasyonu, satış teklifinin hazırlanması ve ürünün tanıtılması konularında bilgi ve beceri kazandırılması amaçlanmaktadır.
 
Pazarlama ve Satış Teknikleri Dersi Öğretim Programı Ticaret ve Turizm Öğretimi Okullarında  haftada 2 ders saati  uygulanmak üzere  hazırlanmıştır.
 
 
Dış Ticaret
 
Ülke ekonomilerinin gelişmesinde, ödemeler dengesinin sağlanmasında, uluslar arası ilişkilerin iyileştirilmesinde, değişik ülkelerin insanları arasında barış, kardeşlik ve sevgi duygularının artırılmasında  dış ticaretin önemi tartışılamaz. Mevcut kanunlar, uluslar arası antlaşmalar doğrultusunda ülke çıkarlarının gözetilerek, Dünya Ticaret pazarından en yüksek faydanın sağlanması için dış ticaret ve gümrük işlemleri mevzuatına hakim elamanların yetiştirilmesi amacıyla bu program hazırlanmıştır.
 
            Bu hedeflere uygun Ticaret ve Turizm Öğretimi Okulları öğrencilerine istihdam edilebilir beceriler kazandırmak amacıyla hazırlanan Dış Ticaret Dersi  Öğretim Programı haftada 3 ders saati okutulmak üzere hazırlanmıştır.

 

Girişimcilik 

Ekonomik hayattaki gelişmelerin yakından takip edilebilmesi için yeterli eğitimi almış kendine güvenen, cesur girişimcilerin var olması gerekmektedir. Ülkemizde ekonomik büyümeyi ve canlılığı sağlamak amacıyla öğrencilerimizin de girişimcilik konusunda en iyi şekilde yetiştirilmesi gerekmektedir.
 
            Ülkemiz gençlerine orta öğrenimleri sırasında ve yüksek öğrenim ya da iş hayatında yardımcı olması amacıyla piyasanın beklentilerini de göz önüne alan, yaratıcı, aktif, fırsatları en iyi şekilde değerlendiren, üretim faktörlerinden faydalanan girişimcilerin yetiştirilmesi amacıyla hazırlanan Girişimcilik Dersi Öğretim Programı; girişimcilik nedir, işletmenin temel kavramları, işletme çeşitleri, satış ve reklâm, kasa idaresi, kalite standartları, iş plânlama, üretim plânı ve personel konularını içermektedir.
 
            Girişimcilik Dersi Öğretim Programı, Ticaret ve Turizm Öğretimi Okullarında haftada 2 ders saati uygulanmak üzere hazırlanmıştır.  
 
 
 
Hukuk
 
                Hukuk ilmi toplumsal hayatı düzenleyen kurallar bütünüdür. Gerek kişiler ile kişiler, gerekse kişiler ile devlet, gerekse de devlet ile devlet arasındaki ilişkilerde hukuk ön plâna çıkmaktadır. Bu nedenle bütün ilişkileri düzenleyen ve yaptırım gücü olan yazılı hukuk kuralları olarak Anayasa, kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ gibi yazılı hukuk kuralları ortaya çıkmıştır.
 
Hukuk kuralları toplumun sosyal, ekonomik, ticarî ve siyasî hayatına yön veren normları oluşturur. Hukuk bilimi ile ilgili temel kavramlar, vergi, iş, borçlar, medenî hukuk, ticaret ile ilgili hukukî olaylar ve kanunların hayatımızdaki önemi öğrencilere kazandırılmalıdır.
 
             Bu amaçla geliştirilen Hukuk Dersi Öğretim Programı, Ticaret ve Turizm Öğretimi Okullarında haftada 2 ders saati uygulanmak üzere hazırlanmıştır.
 
 
 
NOT:
Bu derslerin ve diğer meslek  derslerinin  öğretim programları ve içeriklerinin  tamamı hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, e-mail yolu ile bildirdikleri takdirde en kısa zamanda gerekli dokümanlar kendilerine yollanacaktır. 
 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 

 

GÜNDEM