YAZARLARIMIZ
Kadir Erkeçoğlu
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
info@deneyimymm.comYenilenebilir Enerji İnşaatlarında KDV İstisnası

Yenilenebilir Enerji, sürekli devam eden doğal süreçlerdeki var olan enerji akışından elde edilen enerjidir. Bu kaynaklar güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, jeotermal enerjisi, hidrolik enerjisi, biyokütle enerjisi ve hidrojen enerjisi olarak sıralanabilir.

18 Ocak 2019 tarihli ve 30659 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7161 sayılı VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ile Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Özel Tüketim Vergisi Kanununda ve diğer bazı kanunlarda düzenlemeler yapılmış ve kanun ile yeni istisna ve muafiyetler getirilmiştir.

7161 sayılı Kanun’un 17.maddesi ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13.maddesinin j bendine yapılan ekleme ile yenilenebilir ve diğer enerji tesislerinin inşasına yönelik mal teslimi ve hizmet ifalarında KDV istinası getirilmiştir.

7161 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme aşağıdaki gibidir.

“ MADDE 17- 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendine "haberleşme" ibaresinden sonra gelmek üzere ", yenilenebilir ve diğer enerji" ibaresi eklenmiştir.”

Yapılan bu düzenleme ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13/j maddesinin son şekli aşağıdaki gibi oluşmuştur.

“ j) Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme (7161 sayılı kanunun 17 nci maddesiyle eklenen ibare; Yürürlük: 01.02.2019 tarihinde uygulanmak üzere 18.01.2019), yenilenebilir ve diğer enerji tesisleri ile yol yapımına ve küçük sanayi sitelerindeki işyerlerinin inşasına ilişkin, bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları”,

3065 Sayılı KDV Kanun’unun 13/j maddesindeki düzenlemeye göre;

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13.maddesinin j bendine yapılan eklemeden anlaşılacağı üzere yalnızca ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ ve KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ ’nde yenilenebilir ve diğer enerji tesislerinin inşasına ilişkin olarak, yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları, istisna kapsamına alınmıştır.

Yapılan düzenlemede açıkça görüleceği üzere istisna kapsamına, enerji satışları ile Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Sitelerinin dışında gerçekleştirilecek yenilenebilir ve diğer enerji tesislerin inşasına ilişkin mal teslim ve hizmet ifaları girmemekte olup bu durumda ki yenilenebilir ve diğer enerji tesislerinin inşasına yönelik yapılacak mal teslimi ve hizmet ifaları pek tabi KDV’ye tabi olacaktır.

Sonuç olarak;

Küresel Risk Faktörleri, Jeopolitik Riskler, Ülkelerin Ticarette Korumacılık Önlemleri, Siyasi ve Ekonomik Gelişmeler; Türkiye’nin Enerji Politikasındaki Vizyonunu belirlemede pek tabi ki etkili olmaktadır.

Türkiye’nin bu enerji atağına ve vizyonuna katkı niteliğinde olan bu düzenlemenin yerinde bir düzenleme olduğunu düşünmekteyim.

Türkiye’nin enerji konusunda yapması gereken çok işi ve alması gereken uzun yolu olduğunu düşündüğümüzde getirilen bu istisna düzenlemesinin çok faydalı olacağını ve Türkiye’nin enerji politikasına ve stratejisine yapacağı olumlu katkının ve olumlu etkilerinin önümüzdeki zamanlarda görüleceği açıktır.

21.01.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM