YAZARLARIMIZ
İsmail Kökbulut
Yeminli Mali Müşavir
ismail.kokbulut@bdo.com.trYeni Yapılandırma Kanunu Ne Getiriyor?

Tarih: 16.05.2017 

Henüz resmi gazetede yayımlanmamakla birlikte TBMM gündeminde bulunan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ”un yakın tarihte yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yürürlüğe girecek düzenleme en son bu kapsamda uygulanan 6736 sayılı Kanun kapsamına giren alacak türleri ve alacaklı idareler esas alınarak bu idarelerin 31.03.2017 tarihine kadar kesinleşmiş alacakların yapılandırılması amaçlanmaktadır. Yürürlüğe girmeden önce kısaca yeni düzenleme ne getiriyor kısaca bu hususlara değinmek istedik.

Yapılandırmaya konu alacakların kesinleşme tarihi olarak en son 31.3.2017 tarihi dikkate alınıyor.

Hangi Alacaklar Kapsamda;

31.3.2017 tarihi itibariyle kesinleşmiş alacak türü olarak,

-          Vergiler,

-          Gümrük vergileri,

-          Vergi cezaları,

-          Bazı idari para cezaları,

-          Sigorta primleri,

-          Topluluk sigortası primleri,

-          Emeklilik keseneği ve kurum karşılıkları,

-          İşsizlik sigortası primi,

-          Sosyal güvenlik destek primi,

-          Ve bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, cezai faiz, gecikme cezası gibi fer’i alacaklar kapsama alınmıştır. Ayrıca, 6183 sayılı Kanun kapsamında takip ve tahsil edilen bazı alacaklar ile belediyelerin su, atık su ve katı atık gibi alacakları girmektedir.

Hangi Kamu Kurum ve Kuruluşların Alacakları Kapsamda;

-          Maliye Bakanlığı,

-          Sosyal Güvenlik Kurumu,

-          Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,

-          İl özel idareleri,

-          Belediyeler,

-          Büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin Kesinleşmiş alacakları,

Matrah Artırımı Yok

Yeni düzenleme de matrah artırımı ve kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklara ilişkin bir yapılandırma yok. Pişmanlık ve inceleme veya tarhiyat safhasında bulunan işlemlere ilişkin düzenlemeler de söz konusu değil. 31.03.2017 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olan vergi borçları ile bu tarihe kadar verilmiş olan beyannamelerdeki vergiler, bu vergilere bağlı vergi cezaları ile gecikme faizleri ile gecikme zamlarının yapılandırma kapsamında.

Alacak Aslında İndirim Yok

Yapılandırma koşulları 6736 sayılı Kanun ile benzer. Vadesi geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi henüz geçmemiş olan vergilerin aslında bir indirim yapılması söz konusu değil. Dolayısıyla yapılandırma başvurusu halinde vergi aslının tamamı ödenmek durumunda.

Vergi Cezaları ve Gecikme Faizleri Siliniyor

Asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları ve bağlı gecikme faizi ve gecikme zamları ise siliniyor. Bunların yerine vergi aslı üzerinden Kanun’un yayımı tarihine kadar yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın vergi aslı ile ödenmesi gerekiyor.

Kanunun yayım tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olan, vergi aslına bağlı olmaksızın kesilen vergi cezalarının (usulsüzlük ve özel usulsüzlük gibi) ise yarısı siliniyor. Kalan yarısı ile bu tutara gecikme zammı yerine kanunun yayım tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ödenmek suretiyle borç yapılandırılabilecek.

Diğer Hususlar

-          30/06/2017 tarihine kadar ilgili idarelere başvuru yapılması gerekiyor.

 

-          İlk taksit 31/08/2017 tarihi olmak üzere, diğer taksitleri bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler halinde azami 18 taksitte ödenmesi gerekiyor.

 

-          Hesaplanan tutarlar peşinde ödenebilir. Peşin ödenmesi durumunda kanunun yayım tarihine kadar hesaplanan Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarına göre hesaplanan tutarlarda % 50 indirim yapılacak.

 

-          Taksitle ödeme tercihinde bulunulması halinde 6,9,12,18 eşit taksitler için öngörülen taksitler için belirlenen katsayılar ile çarpımı sonucu ortaya çıkan tutarlar ödemeye ilave edilecek.

 

-          Taksitlendirilen vergiler türleri itibariyle bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödenmemesi ya da eksik ödenmesi halinde bu Kanundan gelen avantajlarını kaybedecek.Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz)MAİL LİSTEMİZE KAYIT OLMAK İÇİN TIKLAYIN.