YAZARLARIMIZ
İlkay Üzel
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
uzel2006@hotmail.com2018 Yılı Bitmeden Sermaye Artışı Düşünenler Acele Edin...

NAKİT SERMAYE ARTIŞINDA VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİM HAKKI

2018 yılının son günlerini yaşadığımız bu günlerde meslek mensuplarının iş yoğunluğu çok fazla olup şirketlerin mali yapılarını güçlendirmek için sermaye artışı yapmayı düşünenler için Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Matrahından indirim imkanından bahsetmek istedim.

Hatırlayacağınız üzere sermaye şirketlerinin sermaye yapılarının güçlendirilmesi amacıyla 27.03.2015 tarihinde 6637 Sayılı Kanunla 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda bir düzenleme yapılmıştı.5520 Sayılı KVK’nın 10. Maddesine eklenen (ı) bendi ile nakit sermaye artışlarının vergi matrahından indirim imkanı sağlanmış ve bu düzenleme 01.07.2015 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştı.

İNDİRİMDEN KİMLER YARARLANACAK?

5510 KVK /10-ı bendine göre ; yeni kurulan ya da nakit sermaye artıran şirketlerde, nakit konulan ya da artırılan sermaye üzerinden Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan faiz oranı dikkate alınarak hesaplanacak tutarın % 50’sinin kurumlar vergisi matrahından indirimine olanak sağlanmaktadır.

İndirimden Yararlanacak Olanlar;

 • Anonim şirketler
 • Limited Şirketler
 • Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler

Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile Kamu iktisadi teşebbüsleri bu imkandan yararlanamıyor.

İNDİRİM KAPSAMINA GİREN SERMAYE ARTIŞLARI

 • Sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları
 • Yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı indirim kapsamına alınmıştır.

KAPSAM DIŞI SERMAYE İŞLEMLERİ

5510 KVK 10/ı bendinde indirim hesaplamasında dikkate alınmayan sermaye işlemleri belirtilmiş olup aşağıdaki gibidir;

 1. Sermaye şirketlerine nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklananlar,
 2. Sermaye şirketlerinin birleşme, devir ve bölünme işlemlerine taraf olmalarından,
 3. Bilançoda yer alan öz sermaye kalemlerinin sermayeye eklenmesinden kaynaklanan,
 4. Ortaklar veya bu Kanunun 12 nci maddesi kapsamında ortaklarla ilişkili olan kişilerce

kredi kullanılmak veya borç alınmak suretiyle gerçekleştirilen sermaye artırımları,

 1. Şirkete nakdi sermaye dışında hisse senedi, tahvil veya bono gibi kıymetlerin konulması suretiyle gerçekleştirilen sermaye artışları,
 2. Bilanço içi kalemlerin birbiri içinde mahsubu şeklinde gerçekleştirilen sermaye artışları,

KURUM KAZANCINDAN İNDİRİLECEK TUTAR AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE HESAPLANACAKTIR

Nakdi Sermaye Artışı; İndirim hesabına dahil edilecek sermaye artışı tutarı, artırılan sermayenin ortaklarca şirketin banka hesabına nakit olarak fiilen yatırılan kısmı ile sınırlı olup taahhüt edilen sermayenin, ortaklar tarafından nakit olarak şirketin banka hesabına fiilen yatırılmayan kısmı indirim tutarının hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

Ticari krediler Faiz oranı; Kurumlar Vergisi Kanunu 47 Nolu Sirküye göre, 2017 hesap dönemine ilişkin olarak indirim uygulamasında TCMB tarafından en son açıklanan %17,06 (yüzde onyedi virgül sıfıraltı) oranı dikkate alınmıştır.2018 yılı için TCMB tarafından oran henüz açıklanmamış olup bu oranın ülkemizin ekonomik şartları da düşünüldüğünde 2018 yılında daha yüksek olacağı tahmin edilmekte.

İndirim Oran; Genel indirim oranı % 50 olarak alınacaktır. Ancak indirim oranı; şirketlerin aktif büyüklükleri, ortaklarının hukuki niteliği, çalışan personel sayıları ve yıllık net satış hasılatlarına göre veya sermayenin kullanıldığı yatırımdan elde edilen gelirlerin kurumun esas faaliyeti kapsamında olmayan faiz, kâr payı, kira, lisans ücreti, menkul kıymet satış geliri gibi pasif nitelikli gelirlerden oluşmasına göre ya da sermayenin kullanıldığı yatırımların teşvik belgeli olup olmadığına veyahut makine ve teçhizat veya arsa ve arazi yatırımları için sermayenin kullanıldığı alanlar itibarıyla ya da bölgeler, sektörler ve iş kolları itibarıyla ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye veya %100'e kadar artırmaya; halka açık sermaye şirketleri için halka açıklık oranına göre %150'ye kadar farklı uygulatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Süre ; Artırılan sermayenin hesap dönemi içinde nakit olarak ödendiği ay kesri tam ay alınarak yılın kalan süresi için kıst dönem esas alınacaktır.

Nakit sermaye artışı yapan firmalar yukarıdaki formüle göre hesapladıkları tutarları; Kurumlar Vergisi Beyannamesinin-Kazanç ve İlaveler–Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler -453 Kodu Nakdi Sermaye Artışından Kaynaklanan Faiz İndirimi kısmında belirterek kurum kazancından indirebileceklerdir.

Ayrıca nakdi sermaye artışının yapıldığı hesap döneminden itibaren izleyen her bir hesap dönemi için ayrı ayrı indirim uygulamasından yararlanılabilecek.

ÖZELLİKLİ DURUMLAR

 1. İndirim tutarının hesaplanmasında TCMB tarafından yararlanılan yıl için en son açıklanan ticari krediler faiz oranı dikkate alınacağından geçici vergi dönemlerinden sadece dördüncü geçici vergilendirme dönemi itibarıyla bu indirimden yararlanılması mümkün bulunmaktadır.
 2. Hesaplanan indirim tutarı o yılın kazanç yetersizliği nedeniyle matrahın tespitinde indirim konusu yapılamaz ise hesaplanan indirim tutarı takip eden dönemlerde indirim konusu yapılabilecek.(Her hangi bir endekslemeye tabi tutulmaksızın)
 3. Kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu yapılamayan tutarlar,izleyen hesap dönemine ilişkin geçici vergilendirme dönemlerine ait geçici vergi matrahlarının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.
 4. Sonraki yıllarda eğer sermaye azaltımı yapılırsa nakdi sermaye artışının azaltılan sermaye tutarı kadarlık kısmı indirim hesaplamasında dikkate alınmayacaktır.
 5. İndirimden yararlanmak isteyen şirketlerde sermayenin ödendiğine dair onaylanmış banka hesap özetini kağıt ortamında veya elektronik ortamda kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi içerisinde vergi dairesine bildirmek zorundadır.Ayrıca kurumlar vergisi beyannamesi Ekler kısmında gerekli yerlerin doldurulması gerekmektedir.

Sonuç olarak, ülkemizin ekonomik yapısında son iki yılda yaşanan dalgalanmalar ve firmaların bu beklenmedik gelişmelere hazırlıksız yakalanması mali yapılarında ciddi zayıflamalara neden oldu.2018 yılı bitmeden öz kaynak yapısını güçlendirmek isteyen firmalar nakit sermaye artışı imkanından yararlanarak avantaj elde edebilirler.

KAYNAKÇA

[1] 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

[2] KVK /47 Nolu Sirkü /2018-1

[3] 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

[4] Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği (Seri No: 9) - 04.03.2016

20.12.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM